Leta i den här bloggen

Zoton 15 mg och 30 mg

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.
- Spara denna information. Du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Zoton är och vad det används för
2. Innan du använder Zoton
3. Hur du använder Zoton
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Zoton ska förvaras
6. Övriga upplysningar


1. VAD ZOTON ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Det aktiva innehållsämnet i Zoton är lansoprazol, som är en protonpumpshämmare. Protonpumpshämmare minskar mängden syra som produceras i magsäcken.Läkaren kan ordinera Zoton för följande indikationer:

- Behandling av sår i magsäck och tolvfingertarm

- behandling av inflammation i matstrupen (refluxesfagit)

- förebyggande av refluxesofagit

- behandling av halsbränna och sura uppstötningar

- behandling av infektioner orsakade av bakterien Helicobacter pylori när det ges i kombination med antibiotikabehandling

- behandling eller förebyggande av sår i magsäck eller tolvfingertarm hos patienter som behöver fortsatt NSAID- behandling (NSAID-behandling används mot smärta eller inflammation)

- behandling av Zollinger-Ellisons syndromLäkaren kan ha ordinerat Zoton för annat användningsområde eller i annan dos än den som anges i denna bipacksedel. Ta alltid läkemedlet enligt läkarens anvisningar.


2. INNAN DU ANVÄNDER ZOTON
Använd inte Zoton
- Om du är allergisk (överkänslig) mot lanzoprazol eller något av övriga innehållsämnen i Zoton.

- Om du tar ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen atazanavir (används för behandling av HIV).

Var särskilt försiktig med Zoton
Tala om för läkaren om du har allvarlig leversjukdom. Läkaren kan behöva justera din dos.Läkaren kan göra eller ha gjort ytterligare en undersökning som kallas endoskopi för att diagnostisera din sjukdom och/eller utesluta malign sjukdom.Om diarré uppkommer under behandlingen med Zoton, ska du omedelbart kontakta läkaren, eftersom Zoton har förknippats med något ökad förekomst av smittsam diarré.Om läkaren har ordinerat dig Zoton förutom andra läkemedel avsedda för behandling av Helicobacter pylori- infektion (antibiotika) eller tillsammans med antiinflammatoriska läkemedel för behandling av smärta eller reumatisk sjukdom; läs även bipacksedlarna till dessa läkemedel noga.Om du tar Zoton under lång tid (längre än 1 år) kommer läkaren troligen att kontrollera dig regelbundet. Du skall rapportera alla nya och ovanliga symtom och detaljer när du träffar din läkare.


Användning av andra läkemedel
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.Tala i synnerhet om för läkaren om du tar läkemedel som innehåller någon av följande aktiva substanser, eftersom Zoton kan påverka det sätt på vilket dessa läkemedel verkar:

- ketakonazol, itrakonazol, rifampicin (används för behandling av infektioner)

- digoxin (används för behandling av hjärtproblem)

- teofyllin (används för behandling av astma)

- takrolimus (används för att förhindra avstötning av transplantat)

- fluvoxamin (används för att behandla depression och andra psykiatriska sjukdomar)

- antacida (syraneutraliserande medel som används för att behandla halsbränna eller sura uppstötningar)

- sukralfat (används för att läka magsår)

- johannesört (Hypericum perforatum) (används för att behandla lindrig depression)

Intag av Zoton med mat och dryck
För att uppnå bästa resultat med läkemedler bör man ta Zoton minst 30 minuter före intag av föda.

Graviditet och amning
Om du är gravid, ammar eller det finns risk för att du kan bli gravid skall du rådfråga läkare innan du tar detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner
Biverkningar såsom yrsel, svindel, trötthet och synstörningar förekommer ibland hos patienter som tar Zoton. Om du får sådana biverkningar skall du vara försiktig, eftersom din reaktionsförmåga kan vara nedsatt.Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseende är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i Zoton
Zoton innehåller laktos. Om din läkare har talat om för dig att du inte tål vissa sockerarter, ska du kontakta läkaren innan du tar detta läkemedel.Zoton innehåller aspartam. Aspartam omvandlas till fenylalanin, som kan vara skadligt för personer med fenylketonuri.


3. HUR DU ANVÄNDER ZOTON


Lägg tabletten på tungan och låt den sakta smälta. Tabletten löser snabbt upp sig i munnen och frisätter mikrogranulatkorn, som du skall svälja utan att tugga. Du kan även svälja tabletten hel med ett glas vatten.Läkaren kan instruera dig att ta tabletten med en spruta om du har stora svårigheter att svälja.Följande anvisningar skall följas om administrering sker med spruta:

Det är viktigt att den valda sprutans lämplighet noggrant testas

- Ta ut kolven ur sprutan (minst 5 ml spruta för 15 mg tablett och 10 ml spruta för 30 mg tablett)

- Placera tabletten i sprutcylindern

- Sätt tillbaka kolven i sprutan

- För 15 mg tablett: Dra upp 4 ml kranvatten i sprutan

- För 30 mg tablett: Dra upp 10 ml kranvatten i sprutan

- Vänd sprutan upp och ned och dra även upp 1 ml luft i den

- Skaka sprutan försiktigt i 10-20 sekunder tills tabletten är upplöst

- Innehållet kan tömmas direkt i munnen

- Fyll sprutan på nytt med 2-5 ml kranvatten för att spola ut resterna ur sprutan i munnen.Om du tar Zoton en gång per dag, ska du försöka ta läkemedlet vid samma tidpunkt varje dag. Du kan få bästa resultat om du tar Zoton genast på morgonen.Om du tar Zoton två gånger per dag, bör du ta första dosen på morgonen och andra dosen på kvällen.

Dosen av Zoton beror på ditt tillstånd. Vanliga doser av Zoton för vuxna anges nedan. Läkaren ordinerar ibland en annan dos och kommer att tala om för dig hur länge din behandling ska pågå.Behandling av halsbränna och sura uppstötningar: en 15 mg eller 30 mg munsönderfallande tablett i 4 veckor. Om symtomen kvarstår skall du informera läkaren. Om symtomen inte lindras inom 4 veckor, kontakta läkaren.Behandling av sår i tolvfingertarmen: en 30 mg munsönderfallande tablett varje dag i 2 veckor.Behandling av sår i magsäcken: en 30 mg munsönderfallande tablett varje dag i 4 veckor.Behandling av inflammation i matstrupen (refluxesofagit): en 30 mg munsönderfallande tablett varje dag i 4 veckor.Förebyggande långtidsbehandling av refluxesofagit: en 15 mg munsönderfallande tablett varje dag, läkaren kan justera dosen till en 30 mg munsönderfallande tablett varje dag.Behandling av infektion av Helicobacter pylori: Vanlig dos är en 30 mg munsönderfallande tablett i kombination med två olika antibiotika på morgonen och en 30 mg munsönderfallande tablett i kombination med två olika antibiotika på kvällen. Behandlingen pågår vanligen varje dag i 7 dagar.rekommenderade kombinationer av antibiotika är:

- 30 mg Zoton tillsammans med 250-500 mg klaritromycin och 1 000 mg amoxicillin

- 30 mg Zoton tillsammans med 250 mg klaritromycin och 400-500 mg metronidazolOm du behandlas för infektion för att du har magsår, är det inte troligt att magsåret återkommer om behandlingen av infektionen lyckas. För att läkemedlet ska ha bästa möjlighet att verka, ska du ta det vid rätt tidpunkt och inte missa någon dos.Behandling av sår i tolvfingertarmen eller magsäcken hos patienter som behöver fortsatt NSAID- behandling: en 30 mg munsönderfallande tablett varje dag i 4 veckor.Förebyggande av sår i tolvfingertarmen eller magsäcken för patienter som behöver fortsatt NSAID-behandling: en 15 mg munsönderfallande tablett varje dag, läkaren kan justera dosen till en 30 mg munsönderfallande tablett varje dag.Zollinger-Ellisons syndrom: vanlig dos är två 30 mg munsönderfallande tabletter varje dag till att börja med, därefter beroende på hur du svarar på Zoton, bestämmer läkaren vilken dos som är bäst för dig.Zoton skall inte ges till barn.Ta alltid läkemedlet enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker på hur du ska ta läkemedlet.

Om du använt för stor mängd av Zoton
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Zoton
Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg det, såvida det inte strax är tid att ta nästa dos. Om detta inträffar, hoppa över den missade dosen och ta de andra munsönderfallande tabletterna som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd munsönderfallande tablett.

Om du slutar att använda Zoton
Avbryt inte behandlingen i förtid om dina symtom har förbättrats. Du är kanske inte helt återställd och sjukdomen kan återkomma om du inte avslutar behandlingskuren.Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Zoton orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.Följande biverkningar är vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 patienter):

- huvudvärk, yrsel

- diarré, förstoppning, magsmärtor, illamående, kräkningar, gaser, muntorrhet eller ont i mun eller hals.

- hudutslag, klåda

- förändrade värden från leverfunktionsprov

- trötthetFöljande biverkningar är sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 patienter):

- feber

- rastlöshet, dåsighet, förvirring, hallucinationer, sömnlöshet, synstörningar, svindel

- smakförändringar, aptitförlust, inflammation i tungan (glossit)

- hudreaktioner såsom brännande eller stickande känsla under huden, blåmärken, rodnad och överdriven svettning

- ljuskänslighet

- håravfall

- myrkrypningar (parastesi), darrning

- anemi (blekhet)

- njurproblem

- bukspottkörtelinflammation

- leverinflammation (kan yttra sig som gulfärgning av hud eller ögon)

- bröstsvullnad hos män, impotens

- candidainfektion (svampinfektion, kan drabba hud eller slemhinnor)

- angioödem. Du skall omedelbart uppsöka läkare om du får symtom på angioödem, såsom svullet ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja, nässelutslag och andningssvårigheter.Följande biverkningar är mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 patienter):

- allvarliga överkänslighetsreaktioner inklusive chock. Symtom på en överkänslighetsreaktion kan omfatta feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall.

- inflammation i munnen (stomatit)

- kolit (inflammation i tarmen)

- förändrade testvärden såsom natrium-, kolesterol- och triglyceridnivåer

- mycket allvarliga hudreaktioner med rodnad, blåsbildning, allvarlig inflammation och hudavfall

- i mycket sällsynta fall kan Zoton orsaka minskat antal vita blodkroppar så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom ont i hals/svalg/mun eller vattenkastningsbesvär skall du omedelbart uppsöka läkare. Ett blodprov kommer att tas för att kontrollera om antalet vita blodkroppar har minskat (agranulocytos)Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR ZOTON SKA FÖRVARAS
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i originalförpackningen.

Används före utgångsdatum som anges på blister och kartong. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Innehållsdeklaration
- Den aktiva substansen är lansoprazol 15 mg eller 30 mgÖvriga innehållsämnen är:

Mannitol, aspartam, laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, tungt magnesiumkarbonat, lågsubstituerad hydroxypropylcellulosa, hydroxypropylcellulosa, hypromellos, talk, metakrylsyraetylakrylatkopolymer (1:1) dispersion 30%. polyakrylat dispersion 30%, makrogol, vattenfri citronsyra, glycerolmonostearat, polysorbat 80, krospovidon, magnesiumstearat, trietylcitrat, jordgubbsarom, titanoxid (E171), gul järnoxid (E172), röd järnoxid (E172)Läkemedlet utseende och förpackningsstorlekar

Zoton 15 mg och 30 mg är vita till gul-vita munsönderfallande tabletter. Varje munsönderfallande tablett innehåller orange till mörkbruna prickar, som består av mikroinkapslade magsaftresistenta granulatkorn. Zoton 15 mg är märkta “15” på den ena sidan av tabletten och Zoton 30 mg är märkta “30”.Munsönderfallande tabletter 15mg och 30 mg: 56 respektive 98 tabletter i aluminiumblister förpackningar.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
Pharmachim AB

Berga Allé 1

254 52 Helsingborg

tel: 042-326695Ompackare:

Interport Ltd

Brandon House

Marlowe way

Croydon

CRO 4XS

StorbritannienWyeth Lederle koncernen