Leta i den här bloggen

Abboticin Novum 500 mg tabletter / Erytromycin

Abboticin Novum
500 mg tabletter / Erytromycin
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

*

Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
*

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
*

Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.
*

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.
I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD ABBOTICIN NOVUM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU ANVÄNDER ABBOTICIN NOVUM
3. HUR DU ANVÄNDER ABBOTICIN NOVUM
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR ABBOTICIN NOVUM SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
1. VAD ABBOTICIN NOVUM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖRAbboticin Novum stör bakteriernas produktion av proteiner och hindrar därmed bakterierna från att föröka sig.

Abboticin används främst vid olika bakterieinfektioner i luftvägarna såsom lunginflammation, kikhosta och difteri. Abboticin används också vid infektioner i underlivet förorsakade av en Chlamydiabakterie.

Abboticin används även vid behandling av öroninflammation, halsfluss, lunginflammation och vid olika hudinfektioner till personer som inte tål penicillin eller där penicillin är olämpligt av andra skäl.

Erytromycin som finns i Abboticin Novum kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. INNAN DU ANVÄNDER ABBOTICIN NOVUM
Använd inte Abboticin Novum

*

om du är allergisk (överkänslig ) mot aktiv substans eller något av övriga innehållsämnen i Abboticin Novum.
*

om du har vissa hjärtrytmrubbningar (långt QT-syndrom, eller förvärvad QT-förlängning).
*

om du tar läkemedel innehållande astemizol, cisaprid, dihydroergotamin, disopyramid, ergotamin, pimozid, terfenadin eller så kallade statiner såsom simvastatin, atorvastatin och lovastatin.

Var särskilt försiktig med Abboticin Novum

*

om du har nedsatt leverfunktion eller hjärtproblem. Du bör rådgöra med läkaren innan behandling med Abboticin Novum påbörjas.
*

vid långvarig eller svår diarré. Du bör då kontakta behandlande läkare.
*

om du lider av Myasthenia gravis, då symtom kan förvärras.

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Om man samtidigt med Abboticin Novum använder läkemedel som innehåller astemizol, atorvastatin, cisaprid, digoxin, dihydroergotamin, disopyramid, ergotamin, fexofenadin, karbamazepin, kinidin, klozapin, lovastatin, pimozid, sildenafil, simvastatin, teofyllin, terfenadin, triazolam, warfarin m.fl. bör man rådgöra med läkaren. Behandling med Abboticin Novum kan hos vissa patienter medföra att effekten av dessa läkemedel förstärks, varför dosen eventuellt kan behöva justeras. Cimetidin, fenobarbital, fenytoin, rifampicin, och Johannesört påverkar Abboticin, varför Abboticin-dosen eventuellt kan behöva justeras. Effekten av p-piller kan påverkas av Abboticin Novum.

Behandlande läkare behöver därför känna till all annan samtidig medicinering, även med naturläkemedel.

Viktigt! Ändra inte på doseringen av dessa läkemedel på egen hand utan att först ha talat med läkaren.
Användning av Abboticin Novum med mat och dryck

Tabletterna bör tas omedelbart före måltid.
Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Graviditet

Kvinnor som planerar graviditet eller är gravida ska inte använda Abboticin Novum. Behandling med Abboticin ska ske endast om den är absolut nödvändig och endast efter läkares ordination.

Amning

Erytromycin går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Abboticin Novum under amning.
Körförmåga och användning av maskiner

Inga effekter har observerats.

3. HUR DU ANVÄNDER ABBOTICIN NOVUMAnvänd alltid Abboticin Novum enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig. Dosens storlek beror på infektionens typ och svårighetsgrad.

Vanlig dos för vuxna och barn över 35 kg är 2 tabletter 2 gånger dagligen eller 1 tablett 4 gånger dagligen. Fördela dosen jämnt över dygnet, t.ex. klockan 8 på morgonen och klockan 8 på kvällen vid dosering två gånger dagligen. Detta gör att mängden av den verksamma beståndsdelen hålls på en tillräckligt hög nivå i kroppen under hela behandlingstiden.

Redan efter ett par dagars behandling med Abboticin Novum kan man känna sig bättre. Det är emellertid mycket viktigt att hela kuren fullföljs enligt läkarens ordination. Om så inte sker, ges bakterierna möjlighet att återhämta sig och infektionen kan blossa upp på nytt.
Om du har använt för stor mängd av Abboticin Novum

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Intag av stora mängder genom misstag kan resultera i kräkningar, magsmärtor m.m.
Om du har glömt att använda Abboticin Novum

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Abboticin Novum orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Vanligast (Drabbar fler än 1 av 100): Magbesvär (i form av illamående, magknip och diarré). Överkänslighetsreaktioner (t.ex. hudutslag).

Mindre vanliga (Drabbar fler än 1 av 1000, men färre än 1 av 100): Nässelfeber.

Sällsynta (Drabbar färre än 1 av 1000): Allergiska reaktioner av olika svårighetsgrad. Oregelbunden hjärtrytm, leverpåverkan, gulsot och tillfällig hörselförlust.

Klåda i underlivet kan orsakas av svampöverväxt. Vit beläggning i munnen främst på tungan kan också orsakas av svampinfektion.

Vid hastigt uppkomna hudutslag, feber och/eller ansiktssvullnad bör sjukhus eller behandlande läkare kontaktas och behandlingen avbrytas.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.
5. HUR ABBOTICIN NOVUM SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Innehållsdeklaration

*

Den aktiva substansen är erytromycin. 1 tablett innehåller erytromycinetylsuccinat motsvarande erytromycin 500 mg.
*

Övriga innehållsämnen är hypromellos, kalciumvätefosfatdihydrat, magnesiumstearat, majsstärkelse, makrogol 400 och 8000, natriumstärkelseglykolat, povidon, sorbinsyra, kinolingult (E104) och titandioxid (E171).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tryckförpackning, 1 x 30 samt 1 x 40 tabletter.

Plastburk, 100 tabletter.
Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av försäljningstillstånd / Information lämnas av:


Tillverkare:

Amdipharm Limited

Temple Chambers

3, Burlington Road

Dublin 4

Irland

Tel. +44 1268 82 3049


Aesica Queenborough Limited

Queenborough, Kent

ME11 5EL

England