Leta i den här bloggen

Alpoxen Tablett 500 mg

Användarinformation

Läs hela patientinformationen noga innan du börjar behandlingen med Alpoxen tabletter. Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde, och/eller med annan dosering än angivet i patientinformationen. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på läkemedelsförpackningen.

Vad innehåller läkemedlet?

Verksamt innehållsämne: 1 tablett innehåller naproxen 250 mg, 375 mg resp. 500 mg.

Övriga innehållsämnen: Laktosmonohydrat 15,0 mg, 22,5 mg resp. 30,0 mg, karmellosnatrium, hypromellos, magnesiumstearat, kiseldioxid (kolloidal, vattenfri).

Utseende: Vit, kapselformad, med brytskåra, på ena sidan märkta AL och på andra sidan märkta N 250, N 375 resp. N 500.

Hur verkar läkemedlet?
Alpoxen är inflammationshämmande, smärtstillande och febernedsättande. Alpoxen tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel).

Innehavare av försäljningstillstånd


Actavis Group hf.

Reykjavikurvegi 76-78

IS-220 Hafnarfjordur

Island

Tillverkare
Inpac AS

Gjellebekkstubben 10

NO-3420 Lierskogen

Norge

Information lämnas av
Actavis AB

112 89 Stockholm

Vad används läkemedlet för?
Alpoxen används vid ledgångsreumatism, nedbrytande (degenerativa) ledförändringar, ryggradsstyvhet (Bechterews sjukdom), akuta migränanfall, akuta smärttillstånd av lätt till måttlig intensitet och menstruationssmärtor.

När ska läkemedlet inte användas?
Ta inte Alpoxen:

- om du är överkänslig (allergisk) mot naproxen eller något av övriga innehållsämnen i Alpoxen

- om du tidigare har fått allergiska reaktioner såsom astma, snuva eller hudutslag när du har tagit smärtstillande medel innehållande acetylsalisylsyra eller andra läkemedel mot smärta/inflammation inom gruppen NSAID

- om du har ökad blödningsbenägenhet

- om du har eller har haft återkommande magsår eller tolvfingertarmsår

- om du har fått magsår eller tolvfingertarmsår vid behandling med naproxen eller liknande preparat

- om du har svår leversjukdom

- om du har svår hjärtsvikt

- om du har svår njursjukdom

- under graviditetens sista tre månader.Att tänka på innan och när läkemedlet används
Så låg dos som möjligt och kortast möjliga behandlingstid ska alltid eftersträvas för att minska risken för biverkningar. Generellt gäller att högre doser än rekommenderat kan medföra risker. Detta innebär även att kombinationen av flera NSAID-preparat vid samma dostillfälle ska undvikas.Om du har eller har haft följande sjukdomar bör du rådgöra med läkare innan behandling med Alpoxen påbörjas:

• magsår eller tolvfingertarmsår

• inflammatoriska tarmsjukdomar (ulcerös kolit, Crohns sjukdom)

• hudsjukdomen SLE (bindvävssjukdom)

• sjukdomar med ökad blödningsbenägenhet

• nedsatt hjärt-, lever- eller njurfunktion

• högt blodtryck

• astma eller allergier.Äldre personer bör vara observanta på den ökade risken för biverkningar som föreligger vid högre ålder.

Särskilt i början av behandlingen ska patienter som tidigare haft besvär från mag-tarmkanalen, i synnerhet äldre patienter, kontakta läkare vid symtom från buken.Alpoxen kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/ svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.Sluta ta Alpoxen och kontakta läkare omedelbart om svullnad av bl a ansikte, tunga och/eller svalg och/eller svårighet att svälja eller nässelutslag som uppträder tillsammans med andningssvårigheter inträffar.Allvarliga hudreaktioner vid användning av NSAID har rapporterats i mycket sällsynta fall. Sluta ta Alpoxen och kontakta läkare om du får hudutslag eller skador på slemhinnorna.Barn under 5 år bör ej behandlas med Alpoxen.Alpoxen, som alla läkemedel vilka hämmar cyclooxygenas/prostaglandinsyntes, kan försvåra möjligheten att bli gravid. Informera din läkare om du planerar graviditet eller om du har problem att bli gravid.Om du är överkänslig mot vissa sockerarter bör du informera din läkare om detta eftersom Alpoxen innehåller laktos.Läkemedel som Alpoxen kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. En sådan riskökning är mer sannolik vid användning av höga doser och vid långtidsbehandling. Överskrid ej rekommenderad dos eller behandlingstid.Rådfråga läkare eller apotekspersonal om din behandling om du har hjärtproblem, om du tidigare har haft stroke eller om du tror att du har ökad risk för dessa tillstånd (t ex om du har högt blodtryck, diabetes, högt kolesterolvärde eller om du röker).Vid vattkoppor bör inte detta läkemedel användas.

Graviditet
Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. Gravida kvinnor ska inte använda Alpoxen under de tre sista månaderna av graviditeten. Intag av Alpoxen ska undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten ska endast ske efter läkares ordination.

Amning
Alpoxen går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Alpoxen under amning.

Trafikvarning
Alpoxen kan försämra reaktionsförmågan hos vissa personer, vilket man bör tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning och precisionsarbete.Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vad ska Du undvika när Du använder detta läkemedel?
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Använd inte flera olika smärtstillande läkemedel samtidigt utan läkares föreskrift.Alpoxen kan påverka eller påverkas av vissa andra läkemedel, t ex:

• vissa medel mot blodpropp (t ex warfarin, acetylsalicylsyra, tiklopidin)

• vissa medel mot tumörer och rubbningar i immunsystemet (t ex metotrexat)

• vissa medel mot högt blodtryck (t ex ACE-hämmare, angiotensin II-receptorantagonister, betareceptorblockerare)

• urindrivande läkemedel

• vissa antidepressiva läkemedel (s k SSRI)

• vissa läkemedel mot inflammation (kortikosteroider)

• läkemedel innehållande litium (mot manodepression)

• läkemedel innehållande takrolimus, ciklosporin, probenicid, klopidogrel eller kolestyramin.Samtidig användning av andra NSAID bör undvikas då risken för biverkningar ökar.

Doseringsanvisning
Dosen bestäms av läkare, som avpassar den individuellt för patienten.

Vanlig dos för vuxna vid reumatiska sjukdomar och lätt till medelsvår akut smärta: 250-500 mg morgon och kväll, högst 1 000 mg/dygn. Vid uttalade efternatts- och morgonbesvär kan dosen 500 mg med fördel tas på kvällen.

Vid menstruationssmärtor: 250-500 mg vid behov, dock högst 1 250 mg/dygn.Behandlingen påbörjas vid första tecken på menstruationsblödning.

Vid akuta migränanfall: 750 mg vid de första känningarna, därefter 250 mg vid behov, dock högst 1 250 mg/dygn.

Vanlig dos för barn över 5 år: 125 mg (1/2 tablett à 250 mg) morgon och kväll.Alpoxen rekommenderas inte till barn vid akuta smärttillstånd.

Vad händer om du tagit för stor dos?
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112).

Vilka biverkningar kan läkemedlet ge?
Liksom alla läkemedel kan Alpoxen orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (fler än 1 patient av 100):

Dåsighet, huvudvärk, yrsel, törst, svettningar, öronsusningar, matsmältningsrubbningar med aptitlöshet och sura uppstötningar, halsbränna, magsmärtor, inflammation i munnen, förstoppning, illamående, kräkningar, diarré, väderspänning, utslag eller ytliga hudsår, svullnad i kroppen på grund av vätskeansamling (ödem), hjärtklappning, synstörningar.

Mindre vanliga:

Håravfall, feber, astma, andnöd, koncentrationssvårigheter, insomningssvårigheter, tarmblödning, magsår, inflammation och sår i munnen, nässelutslag, ljusöverkänslighet som ger inflammation i huden, leverpåverkan, njurpåverkan, hörselnedsättning.

Sällsynta (färre än 1 patient av 1000):

Allergiska överkänslighetsreaktioner (från hud, slemhinnor och andningsvägar), kramper, muskelsvaghet, muskelsmärta, blodig urin, inflammation i blodkärlens väggar, hjärtsvikt, förhöjt blodtryck, vätskeansamling i lungorna, psykiska förändringar såsom depression, mardrömmar och lätt oro, inflammation i tjocktarmen, bristning i mag/tarmvägg, förvärrad inflammation i tjocktarmen, förvärrad Crohns sjukdom, inflammation i magsäcken, inflammation i matstrupen, inflammation i bukspottkörteln, blodkräkningar, leverinflammation (hepatit), svullnad av hud och slemhinnor (angioödem), överhudsavlossning, hudutslag, hud- och slemhinneinflammationer, hjärnhinneinflammation, lunginflammation, förhöjda värden kalium i blodet. Påverkan på blodbilden (inklusive agranulocytos).Läkemedel som Alpoxen kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke.I sällsynta fall förekommer allvarliga hudinfektioner i samband med vattkoppor.Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Förvaring och hållbarhet
Förvaras oåtkomligt för barn.

Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.

Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar