Leta i den här bloggen

Amlodipin Accord Tablett 5 mg

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.
•Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

•Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

•Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

•Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Amlodipin Accord är och vad det används för
2. Innan du använder Amlodipin Accord
3. Hur du använder Amlodipin Accord
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Amlodipin Accord ska förvaras
6. Övriga upplysningar


1. VAD AMLODIPIN ACCORD ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Amlodipin Accord tabletter tillhör en grupp läkemedel som kallas kalciumantagonister.Amlodipin Accord tabletter används för behandling av:

•Högt blodtryck

•Bröstsmärta som beror på förträngning i hjärtmuskelns kranskärl (angina pectoris) eller den mer sällsynta formen av bröstsmärta som orsakas av kramper i hjärtmuskelns kranskärl (angina pectoris utlöst av kranskärlsspasm).Om du har högt blodtryck verkar Amlodipin Accord tabletter genom att blodkärlen slappnar av så att blodet lättare kan passera genom dem.Om du har angina verkar Amlodipin Accord tabletter genom att blodtillförseln förbättras till hjärtmuskeln, vilken sedan får mer syre och som ett resultat av detta förhindras bröstsmärtan. Amlodipin Accord tabletter ger inte omedelbar lindring av bröstsmärta orsakad av angina.


2. INNAN DU ANVÄNDER AMLODIPIN ACCORD
Använd inte Amlodipin Accord
•Om du är allergisk (överkänslig) mot amlodipin eller liknande kalciumkanalblockerare (så kallade dihydropyridinderivat) eller något av övriga innehållsämnen i Amlodipin Accord tabletter (se fullständig lista på innehållsämnen i avsnitt 6).

•Om du har mycket lågt blodtryck.

•Om du har otillräcklig blodtillförsel till dina vävnader med symtom som t.ex. lågt blodtryck, låg puls, snabba hjärtslag (chock, inklusive kardiogen chock). Kardiogen chock betyder chock på grund av allvarliga hjärtproblem.

•Om du har hjärtsvikt efter akut hjärtinfarkt.

•Om du har förträngning av stora kroppspulsådern (aortastenos).

Var särskilt försiktig med Amlodipin Accord
Kontakta din läkare innan du påbörjar behandlingen med Amlodipin Accord tabletter :

•Om du har nedsatt hjärtfunktion (hjärtsvikt).

•Om du har nedsatt leverfunktion.

•Om du har nedsatt njurfunktion.Äldre

Dosen ska ökas med försiktighet.Barn

Säkerhet och effekt har studerats hos pojkar och flickor i åldern 6-17 år. Amlodipin Accord har inte studerats hos barn under 6 år. Om du har ytterligare frågor kontakta läkare.

Användning av andra läkemedel
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, naturläkemedel eller andra naturprodukter.

Vissa läkemedel (inklusive receptfria sådana samt naturläkemedel eller naturprodukter) kan påverka eller påverkas av Amlodipin Accord tabletter. Det betyder att verkan av båda läkemedlen kan förändras.Det är särskilt viktigt att du talar om för din läkare om du tar något av följande läkemedel:

•Läkemedel för behandling av högt blodtryck, t ex betablockerare, ACE-hämmare, alfa-1- blockerare och urindrivande medel. Amlodipin Accord tabletter kan öka den blodtryckssänkande effekten av dessa läkemedel.

•Diltiazem (hjärtmedicin) kan öka verkan av Amlodipin Accord tabletter.

•Ketokonazol och itrakonazol (läkemedel mot svamp) kan öka verkan av Amlodipin Accord tabletter

•Ritonavir (antivirusläkemedel för behandling av HIV-infektioner) kan öka verkan av Amlodipin Accord tabletter.

•Erytromycin (antibiotika) kan öka verkan av Amlodipin Accord tabletter.

•Rifampicin (antibiotika) kan minska verkan av Amlodipin Accord tabletter.

•Johannesört (hypericum perforatum, naturmedel mot depression) kan minska verkan av Amlodipin Accord tabletter.

Intag av Amlodipin Accord med mat och dryck
Amlodipin Accord tabletter ska tas tillsammans med vätska (t.ex. ett glas vatten), med eller utan mat.Samtidigt intag av grapefrukt eller grapefruktjuice har ingen påverkan på effekten avAmlodipin Accord tabletter.

Graviditet och amning
Om du är gravid eller blir gravid under behandlingen ska du inte ta Amlodipin Accord tabletter såvida det inte specifikt har förskrivits av din läkare.Det är inte känt huruvida amlodipin utsöndras i bröstmjölk. Om du ammar ska du inte ta Amlodipin Accord tabletter, såvida det inte specifikt har förskrivits av din läkare.Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner
Var försiktig om du kör något fordon eller använder maskiner när du tar detta läkemedel. Amlodipin Accord tabletter kan ha en liten till måttlig påverkan på din förmåga att köra något fordon eller att använda maskiner. Om du upplever biverkningar som yrsel, huvudvärk, trötthet eller illamående kan din reaktionsförmåga försämras. Om du får dessa biverkningar ska du avstå från att framföra något fordon eller andra aktiviteter som kräver uppmärksamhet.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. HUR DU ANVÄNDER AMLODIPIN ACCORD


Dosering:

Amlodipin Accord tabletter skall alltid tas enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.Vuxna

Vanlig startdos är 5 mg en gång dagligen. Om det är nödvändigt kan din läkare öka dosen till 10 mg en gång dagligen.Barn

Den rekommenderade startdosen till barn (6-17 år) är vanligen 2,5 mg en gång dagligen. Den högsta rekommenderade dosen är 5 mg en gång dagligen. Dosen 2,5 mg amlodipin kan inte ges med denna produkt eftersom tabletten inte är tillverkad för att kunna delas.Äldre

Det finns ingen specifik dosering för äldre men försiktighet måste iakttas då dosen ökas.Om du har njurproblem

Normal dosering rekommenderas. Amlodipin Accord tabletter kan inte tas bort från blodet genom dialys (konstgjord njure). Amlodipin Accord tabletter ska administreras med speciell försiktighet till patienter som får dialys.Om du har leverproblem

Den exakta dosen som behövs för patienter med leverproblem har inte fastställts. Om du har leverproblem ska Amlodipin Accord tabletter användas med stor försiktighet (se även avsnitt ”Var särskilt försiktig med Amlodipin Accord tabletter ”).

Administreringssätt

Svälj tabletten med ett glas vatten, tuggas inte. Du kan ta den tillsammans med eller utan mat.

Om du använt för stor mängd av Amlodipin Accord
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentral (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.Personen ifråga ska ligga ned med armar och ben uppåt (vilande på några kuddar t ex). Symtom på överdosering är: vidgning av blodkärlen (vasodilatation), hjärtrusning (takykardi) och lågt blodtryck (hypotoni).

Om du har glömt att ta Amlodipin Accord
Om du har glömt att ta en tablett kan du fortfarande ta den upp till 12 timmar efter att du skulle ha tagit den. Om det har gått mer än 12 timmar sedan du skulle ha tagit tabletten ska du inte ta den glömda tabletten utan ta nästa tablett vid vanlig tid. Ta aldrig dubbel dos av Amlodipin Accord tabletter för att kompensera för den glömda dosen.

Om du slutar att använda Amlodipin Accord
Din läkare har talat om för dig hur länge du ska ta Amlodipin Accord tabletter. Om du avbryter behandlingen plötsligt kan dina symtom komma tillbaka. Avbryt inte behandlingen tidigare än överenskommet utan att diskutera detta med din läkare.Amlodipin Accord tabletter används vanligen som långtidsbehandling.Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Amlodipin Accord tabletter ha biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.Följande beskrivning av hur vanligt förekommande biverkningarna är har använts för utvärderingen:


Mycket vanliga
Förekommer hos fler än 1 av 10 användare

Vanliga
Förekommer hos färre än 1 av 10, men hos fler än 1 av 100 användare.

Mindre vanliga
Förekommer hos färre än 1 av 100, men hos fler än 1 av 1 000 användare.

Sällsynta
Förekommer hos färre än 1 av 1 000, men hos fler än 1 av 10 000 användare.

Mycket sällsynta
Förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare, inklusive enstaka rapporter.Följande biverkningar har observerats under behandling med Amlodipin Accord tabletter:Blodet och lymfsystemet

Mycket sällsynta:

•minskat antal vita blodkroppar (leukopeni), vilket kan ge oförklarlig feber, ont i halsen och influensaliknande symtom

•minskat antal blodplättar (trombocytopeni), vilket kan göra att man lätt får blåmärken eller näsblodImmunsystemet

Mycket sällsynta: allergiska reaktionerÄmnesomsättning och näringstillstånd

Mycket sällsynta: ökad blodsockerhaltPsykiska störningar

Mindre vanliga: sömnrubbningar, humörsvängningar inklusive ångest, depression

Sällsynta: förvirringNervsystemet

Vanliga: Sömnighet, huvudvärk (särskilt i början av behandlingen), yrsel,

Mindre vanliga: okontrollerad skakning (tremor), smakförändring, svimning, känslobortfall, stickningar (parestesi)

Mycket sällsynta: ökad muskelspänning, smärta eller bortdomning i fingrar och tår (perifer neuropati)Ögon

Mindre vanliga: synrubbningarÖron och balansorgan

Mindre vanliga: öronringningar eller öronsusningar (tinnitus)Hjärtat

Mindre vanliga: snabba och oregelbundna hjärtslag (palpitationer)

Mycket sällsynta: hjärtattack (myokardinfarkt), oregelbundna hjärtslagBlodcirkulation (blodkärl)

Vanliga: rodnad i ansikte och värmekänsla (särskilt i början av behandlingen)

Mindre vanliga: lågt blodtryck

Mycket sällsynta: blodkärlsinflammationLungor, andning och bröstkorg

Mindre vanliga: andningssvårigheter, inflammation i näsans slemhinna (rinit).

Mycket sällsynta: hostaMag-tarmkanalen

Vanliga: illamående, buksmärta

Mindre vanliga: kräkningar, matsmältningsbesvär, diarré, förstoppning, muntorrhet

Mycket sällsynta: inflammation i magsäcken (gastrit), inflammation i bukspottkörteln (pankreatit), svullnad i tandköttet (gingival hyperplasi)Lever och gallvägar

Mycket sällsynta: ökning av vissa leverenzymer; gulfärgning av hud eller ögonvitor, detta kan vara resultatet av onormal leverfunktion eller inflammation i levernHud och underliggande vävnad

Mindre vanliga: stickande känsla i huden (exantem), klåda, håravfall, missfärgning av huden, ökad svettning, utslag

Mycket sällsynta: allergisk reaktion med svullnad av huden i ansikte eller ben och armar, svullnad i läppar eller tunga, svullnad i slemhinnor i mun och hals, vilket kan leda till andningssvårigheter och svårigheter att svälja (angioödem). Kontakta genast akutvårdavdelning eller läkare om detta inträffar.

I enstaka fall har allvarliga allergiska hudreaktioner med oregelbundna röda fläckar orsakade av läkemedel (erythema exsudativum multiforme), eller svåra allergiska reaktioner med blåsor som brister i hud och slemhinnor (exfoliativ dermatit, Stevens- Johnsons syndrom), nässelutslag, solsveda observerats.Muskler och skelett

Vanliga: svullnad i fotlederna

Mindre vanliga: muskelkramper, ryggsmärta, muskel- och ledsmärtaNjurar och urinvägar

Mindre vanliga: ökat behov av att urinera (ökad miktionsfrekvens)Könsorgan och bröst

Mindre vanliga: impotens, bröstförstoring hos mänAllmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Vanliga: vätskeansamling i olika kroppsdelar, trötthet

Mindre vanliga: bröstsmärta, kraftlöshet, smärta, obehagskänslaUndersökningar

Mindre vanliga: viktökning,viktminskningOm du några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontaktaläkare eller apotekspersonal.

5. HUR AMLODIPIN ACCORD SKA FÖRVARAS
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Utg.dat.:/EXP” Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.Inga särskilda förvaringanvisningar.Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apoteketspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
Accord Healthcare Limited,

Sage House,

319 Pinner Road

North Harrow

Middlesex HA1 4HF

StorbritannienAccord Healthcare Limited

Sage House

319 Pinner Road,

North Harrow,

Middlesex HA1 4HF

Storbritannien

Innehållsdeklaration:Amlodipin Accord 5 mg tabletter:

Den aktiva substansen är amlodipin. En tablett innehåller 5 mg amlodipin (som besilat).

Övriga innehållsämnen är: mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, magnesiumstearat, dinatriumvätecitrat, krospovidon, kroskarmellosnatrium.Amlodipin Accord 10 mg tabletter:

Den aktiva substansen är amlodipin. En tablett innehåller 10 mg amlodipin (som besilat).

Övriga innehållsämnen är: mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, magnesiumstearat, dinatriumvätecitrat, krospovidon, kroskarmellosnatrium.Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Amlodipin Accord 5 mg tabletter: Vita runda tabletter.

Amlodipin Accord 10 mg tabletter: Vita runda tabletterFörpackningsstorlekarTryckpackningsstorlekar:

5 mg - 10, 20, 28, 30, 50, 98 och 100 tabletter

10 mg - 10, 20, 28, 30, 50, 98 och 100 tabletterInnehavare av godkännande för försäljning:

Accord Healthcare Limited, Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex HA1 4HF, StorbritannienTillverkare:

Accord Healthcare Limited, Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex HA1 4HF, Storbritannien


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar