Leta i den här bloggen

Dermovat Salva 0,05 %

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.
- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

­- Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Dermovat är och vad det används för
2. Innan du använder Dermovat
3. Hur du använder Dermovat
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Dermovat ska förvaras
6. Övriga upplysningar


1. VAD DERMOVAT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Dermovat är ett extra starkt verkande kortisonpreparat (grupp IV) som motverkar inflammation och har en klådstillande effekt. dermovat används vid behandling av svåra fall ac psoriasis och eksem. Salvan lämpar sig för torra och fjällande hudförändringar, medan krämen passar bättre för vätskande hudförändringar


2. INNAN DU ANVÄNDER DERMOVAT
Använd inte Dermovat
* om du är allergisk (överkänslig) mot klobetasolpropionat eller mot något av övriga innehållsämnen i dermovat

* vid behandling av barn under 1 år

* vid ansiktssjukdomen rosacea

* vid utslag kring munnen (perioral dermatit)

* på öppna sårKortisonpreparat skalll inte användas vid utvärtes parasit-, bakterie- eller svampinfektion utan samtidig behandling av infektionen.

Var särskilt försiktig med Dermovat
* Lokala överkänslighetsreaktioner, såsom hudrodnad, hudutslag, klåda, nässelutslag, brännande känsla och kontakteksem kan förekomma. Om någon hudreaktion skulle uppträda måste behandlingen omedelbart avbrytas.

* Dermovat lämpar sig normalt inte för behandling av barn. Används inte till barn utan läkares ordination.

* Täckförband bör undvikas vid infekterade eksem.

* Känsliga hudområden, t.ex. armhålor, ljumskar och ögonregionen bör endast behandlas kortvarigt.

* Undvik att få Dermovat i ögonen

* Kortisonpreparat kan maskera, aktivera eller förvärra en hudinfektion.Efter applicering av Dermovat bör händerna tvättas noggrannt, såvida det inte är händerna som ska behandlas.

Användning av andra läkemedel
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Graviditet och amning
Det finns risk att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av dermovat under graviditet.Går över i modersmjölk men påverkar troligten inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Dermovat under amning.

Körförmåga och användning av maskiner
Ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller utföra precisionsarbete vid samtidig användning av Dermovat.

Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i Dermovat
Dermovat salva innehåller propylenglykol, som kan ge hudirritation.


3. HUR DU ANVÄNDER DERMOVAT


Använd alltid Dermovat enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.Påstrykes tunnt enligt läkares föreskrifter.

Om du använt för stor mängd av Dermovat
Akut överdosering är osannolik, men i fall av långvarig överdosering eller felanvändning kontakta alltid läkare, sjukhus eller GFiftinformationscentralen (tel 112) för riskbedömning och rådgivning.Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Dermovat orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.Vid behandling av stora ytor under lång tid eller vid behandling med täckförband ökar risken för biverkningar.Biverkningar indelas i mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 person av 10), vanliga (fler än 1 person av 100), mindre vanliga (färre än 1 person av 100), sällsynta (färre än 1 person av 1000), och mycket sällsynta (färre än 1 person av 10 000).Mindre vanliga

Hudförtunning, hudbristning, utslag i ansiktet (rosacea), bristningar i ytliga blodkärl.Sällsynta

Överkänslighet för det aktiva innehållsämnet klobetasol i salvan.Mycket sällsynta

Hämning av binjurebarkfunktionen, pigmentförändringar, ökad behåring, försämring av hudsjukdomen, överkänslighetsreaktioner såsom hudrodnad, hudutslag, klåda, nässelutslag, brännande känsla och kontakteksem vid applikationsstället.Om någon hudreaktion skulle uppkoma måste behandlingen omedelbart avbrytas, tag då kontakt med läkare.Om några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR DERMOVAT SKA FÖRVARAS
* Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

* Används före utgångsdatumet som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

* Förvaras vid högst 30ºC.

* Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Innehållsdeklaration
Den aktiva substansen i Dermovat är klobetasolpropionat.1 g salva innehåller 0,5 mg klobetasolpropionat. Övriga innehållsämnen är propylenglykol, sorbitanseskvioleat, vitt vaselin.Läkemedlets utseende och förpckningsstorlekar

Dermovat salva är vit till halvgenomskinlig och tillhandahålls i aluminiumtub innehållande 100 g.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
Pharmachim AB

Berga Allé 1

254 52 Helsingborg

Sverige

Tel: 042- 32 66 95Ompackare:

Interport Ltd.

Brandon House

Marlowe Way

Croydon

CRO 4XS

England

GlaxoSmithKline- koncernen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar