Leta i den här bloggen

Furix Tablett 20 mg

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.
- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.I denna bipacksedel finner du information om:
VAD FURIX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
INNAN DU ANVÄNDER FURIX
HUR DU ANVÄNDER FURIX
4. Eventuella biverkningar
HUR FURIX SKA FÖRVARAS
6. Övriga upplysningar


VAD FURIX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Furosemid som finns i Furix kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.Furix är ett snabbverkande urindrivande medel som befriar kroppen från överskott av vätska (ödem), samt sänker blodtrycket. Den urindrivande effekten märks redan efter 1/2-1 timme, är som störst efter 1-2 timmar och försvinner efter 4-6 timmar. Den blodtryckssänkande effekten kvarstår längre.Furix tabletter 20 mg och 40 mg används för behandling av vätskeansamling i vävnader (ödem) och högt blodtryck (hypertoni). Furix tabletter 500 mg används för behandling av akut och kroniskt nedsatt njurfunktion.


INNAN DU ANVÄNDER FURIX
Använd inte Furix
•om du är allergisk (överkänslig) mot furosemid eller mot något av övriga innehållsämnen i Furix.

•om du är allergisk mot vissa närbesläktade kemiska föreningar, så kallade sulfonamider, som t ex finns i vissa läkemedel mot diabetes.

•om du har svåra lever- eller njurskador.

•om din urinproduktion har upphört.

•om du har kraftigt minskad mängd kalium eller natrium i blodet.

•om du har minskad blodvolym, eventuellt tillsammans med lågt blodtryck.

Var särskilt försiktig med Furix
•om du har risk för att drabbas av rubbningar i kroppens vätske- och saltbalans. Detta gäller bl a om du är äldre, har skrumplever, tar höga doser Furix, använder vissa andra läkemedel som påverkar saltbalansen eller äter saltfattig kost.

•Furosemid kan ge negativa effekter på din hörsel. Detta gäller om du får höga doser, får furosemid tillsammans med andra läkemedel som påverkar hörseln eller om du har nedsatt njur-, hjärt- eller leverfunktion.

•om du har vissa svåra njur- eller leversjukdomar.

•om du har prostataförstoring eller andra vattenkastningsbesvär.

•om du har diabetes, gikt, systemisk lupus erythematosus (en bindvävssjukdom), porfyri (en ämnesomsättningssjukdom) eller lågt blodtryck.

•om du behandlas med läkemedel ur någon av följande grupper: kortisonpreparat, digitalis eller aminoglykosider.

Användning av andra läkemedel
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.Vissa receptfria smärtstillande läkemedel (innehållande t ex acetylsalicylsyra, ibuprofen) kan påverka effekten av behandlingen med Furix.Flera receptbelagda läkemedel kan också påverka eller påverkas av behandlingen med Furix. Det gäller

•antibiotika (innehållande s k aminoglykosider, tetracykliner eller cefalosporiner) vissa hjärtmediciner (innehållande digitalisglykosider, sotalol, s k ACE-hämmare eller andra medel mot högt blodtryck)

•vissa smärtstillande medel (innehållande t ex acetylsalicylsyra, indometacin, naproxen)

•vissa medel mot epilepsi (innehållande karbamazepin eller fenytoin)

•vissa medel som används vid reumatiska sjukdomar (innehållande metotrexat eller kortisonliknande medel)

•vissa medel mot höga blodfetter (innehållande kolestyramin eller kolestipol)

•vissa medel mot depression (innehållande s k selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI)

•medel mot högt blodtryck

•vissa medel mot psykisk sjukdom (innehållande litium).

Användning av Furix med mat och dryck
Lakrits kan minska effekten av Furix.

Graviditet och amning
Graviditet: Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Furix under graviditet.Amning: Risk finns att barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Furix under amning annat än på bestämd ordination från läkare. Ammande mödrar bör vara observanta på att mjölkmängden kan minska.

Körförmåga och användning av maskiner
Furix kan orsaka yrsel. Detta kan påverka säkerheten när du kör något fordon.Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om något innehållsämne i Furix
Tabletterna innehåller laktos (gäller ej Furix 500 mg). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


HUR DU ANVÄNDER FURIX


Använd alltid Furix enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Läkaren kommer att bestämma dosen individuellt för dig. Vanlig dos för vuxna varierar. Vid behandling av ödem är ofta 20-40 mg dagligen tillräckligt, men ibland krävs högre doser. Vid behandling av högt blodtryck är dosen vanligen 20-80 mg dagligen.Vid behandling av nedsatt njurfunktion med Furix 500 mg, ges betydligt högre doser (upp till 2000 mg per dygn, och i sällsynta fall ännu mer).Tabletten kan delas genom ett lätt tryck.

Om du använt för stor mängd av Furix
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Furix orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

Låga nivåer av kalium eller magnesium i blodet. Höga nivåer av urinsyra i blodet.

Utfällning av kalk i njurarna hos barn.Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

Låga nivåer av natrium i blodet. Höga nivåer av magnesium blodet. Rubbningar i nivåerna av blodfetter eller i kroppens syra-basbalans. Sämre hörsel för höga toner. Hudreaktioner som hudutslag, klåda, nässelutslag, blödningar i huden och ökad känslighet för ljus.Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

Minskad mängd blodplättar, ökat blodsocker, tinnitus, yrsel, hörselnedsättning, uttorkning som kan leda till lågt blodtryck i stående ställning, svimning, hudflagning, kärlväggsinflammation, hudrodnad, och vattenkastningsbesvär hos män med prostataförstoring. Förhöjd kroppstemperatur hos spädbarn med hjärtinsufficiens. Illamående, kräkningar och diarré vid höga doser.Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

Minskat antal röda eller vita blodkroppar, minskad mängd kalk i blodet, myrkrypningar, svindel, yrsel, huvudvärk, dimsyn, synrubbning som gör att allt ser gult ut, försämrad pumpfunktion hos hjärtat, långsam hjärtrytm, hjärtrytmrubbning, hudblåsor, äggvita i urinen, njurinflammation. Illamående, kräkningar och diarré vid låga doser.Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10000 användare):

Kraftigt minskat antal vita blodkroppar, ökning av antalet vita blodkroppar, svår allergisk reaktion, utlösning av ämnesomsättningssjukdomen porfyri, brist på vitamin B1 (tiamin), feber hos barn över 1 år, överproduktion av bisköldkörtelhormon hos barn, öppen förbindelse mellan lungartär och kroppspulsåder hos för tidigt födda barn, snabb hjärtrytm, försämring av hjärtsviktssymtom efter behandlingens slut, försämrad genomblödning i hjärtat eller andra delar av kroppen, bukspottkörtelinflammation, gulsot, stopp i gallgångarna.Furix kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

HUR FURIX SKA FÖRVARAS
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är furosemid. En tablett innehåller 20 mg, 40 mg respektive 500 mg furosemid.

Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, povidon, magnesiumstearat, kiseldioxid. Furix 20 mg och 40 mg innehåller även laktosmonohydrat, risstärkelse samt kroskarmellosnatrium. Furix 500 mg innehåller även potatisstärkelse, talk.Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Furix 20 mg är en vit, rund tablett med tryckdelskåra och en diameter på 8 mm. Den är präglad med AB 41 på ena sidan.

Furix 40 mg är en vit, rund tablett med tryckdelskåra och en diameter på 8 mm. Den är präglad med AB 22 på ena sidan.

Furix 500 mg är en vit, rund tablett med tryckdelskåra och en diameter på 13,5 mm. Den är präglad med AB 23 på ena sidan.Förpackningsstorlekar:

Furix 20 mg: 100 st i plastburk.

Furix 40 mg: 50 st, 100 st, 250 st, 500 st och 1000 st (endast för dosdispensering) i plastburk. 98 x 1 st i tryckförpackning.

Furix 500 mg: 20 st och 100 st i plastburk. 98 x 1 st i tryckförpackning.Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.Innehavare av godkännande för försäljning

Nycomed AB

Box 27264

102 53 Stockholm

tel 08-731 28 00

e-post infosweden@nycomed.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar