Leta i den här bloggen

Isopto®-Atropin Ögondroppar, lösning 0,5 %

Användarinformation
Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än som anges i denna bipacksedel. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Läs denna bipacksedel noggrant innan Du tar Din medicin. Bipacksedeln innehåller ett sammandrag av den information som finns tillgänglig och försöker svara på några av de frågor som Du kan ha. Om Du behöver mer information eller råd kan Du kontakta Din läkare eller apoteket.

Förvara bipacksedeln på ett säkert ställe, helst tillsammans med Ditt läkemedel, så Du kan ta fram den och läsa på nytt. Kasta inte bort den innan Du har använt läkemedlet färdigt.

Vad innehåller Isopto®-Atropin ?
1 ml innehåller : Verksamt ämne: atropin 5 resp. 10 mg.

Övriga ämnen: bensalkoniumklorid (konserveringsmedel), hypromellos, borsyra, natriumhydroxid och/eller saltsyra (för att justera surhetsgraden), renat vatten.

Hur verkar Isopto®-Atropin ?
Vidgar pupillen.

Tillverkare och innehavare av försäljningstillstånd:
S.A. Alcon-Couvreur N.V., Rijksweg 14, B-2870 Puurs, Belgien

Information lämnas av
Alcon Sverige AB, Box 12233, 102 26 Stockholm

Tel.: 08-634 40 00

Vad används Isopto®-Atropin för?
Vid vissa typer av ögoninflammationer (för att förhindra att regnbågshinnan och linsen sammanväxer).

När ska Isopto®-Atropin inte användas?
Skall inte användas av dem som har grund främre ögonkammare eller trång kammarvinkel på grund av risk för akut förhöjt ögontryck (akut glaukom).

Skall inte användas av personer som är överkänsliga mot det aktiva innehållsämnet eller något av de övriga innehållsämnena.

Att tänka på innan och under tiden du använder Isopto®-Atropin
•Ögondropparna innehåller bensalkoniumklorid. Kan ge ögonirritation. Undvik kontakt med mjuka kontaktlinser. Avlägsna kontaktlinser före applikation och vänta minst 15 minuter innan de sätts in igen.

•Kan missfärga mjuka kontaktlinser.

Graviditet
Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör med läkare före användning av Isopto-Atropin ögondroppar under graviditet.

Amning
Okänt om Isopto-Atropin går över i modersmjölk. Rådgör med läkare före användning av Isopto-Atropin ögondroppar om Du ammar.

Trafikvarning
Om du upplever dimsyn efter att ha tagit Isopto-Atropin, bör du vänta tills dessa symptom har avklingat innan du kör bil eller använder maskiner.

Man bör ej köra bil eller utföra riskfyllt arbete när pupillen är vidgad.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Hur ska du använda Isopto®-Atropin
Dosen bestäms av läkaren som anpassar den individuellt för Dig.

Doseringsanvisning
Isopto-Atropin ögondroppar tillföres på följande sätt:

1.Tvätta händerna före användning.

2.Sitt ner framför en spegel så att du kan se vad du gör.

3.Ta bort skruvlocket från flaskan.

4.Se till att spetsen på flaskan inte kommer i kontakt med andra föremål, eftersom detta kan förorena innehållet.

5.Håll flaskan upp och ner i ena handen mellan tummen och långfingret.

6.Dra ut undre ögonlocket på det berörda ögat med hjälp av andra handens pekfinger.

7.Placera flaskans droppanordning nära ögat men inte i kontakt med detta. Tryck lätt i flaskans botten med hjälp av pekfingret så att rätt antal droppar faller ner i mellanrummet mellan ögat och ögonlocket.

8.Släpp det nedre ögonlocket och slut ögat 1 - 2 minuter, så att läkemedlet lättare kan tas upp av ögat.

9.Upprepa stegen 4 - 8 ovan om även andra ögat skall behandlas. Sätt på locket och skruva åt ordentligt.

Om du glömt en dos kan den tas så snart du kommer ihåg det och sedan ska du återgå till normal dosering. Är det nära den tid du normalt brukar ta en dos så hoppa över den glömda dosen. Tag aldrig dubbel dos för att kompensera för den du glömt.

Vad händer om du tagit för stor dos?
Om Du tar för mycket av detta läkemedel i ögat kan det oftast sköljas ur ögat med ljummet vatten. Om du fått i Dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen, tel. 112.

Vilka biverkningar kan Isopto®-Atropin ge?
Vanliga: Nedsatt synskärpa på nära håll, lokal irritation i ögat vid tillförseln, ansiktsrodnad, feber, hjärtklappning, upphetsning, hallucinationer, förstoppning.

Mindre vanliga: Svårighet att kasta vatten, allergi vid längre tids användning.

Sällsynta: Akut förhöjt ögontryck (akut glaukom).

Hur ska Isopto®-Atropin förvaras?
Öppnad flaska skall förbrukas inom 4 veckor.

Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.ANVÄNDNING TILL DJUR

Vad används läkemedlet för?

Isopto-Atropin kan även användas till djur för att förhindra att regnbågshinnan och linsen sammanväxer vid ögoninflammationer och för synförbättring vid centrala lins- och hornhinnegrumlingar.När skall läkemedlet inte användas?

Skall inte användas av vid grön starr (glaukom).

Skall inte användas av vid överkänslighet mot belladonnalakaloider eller vid överkänslighet mot någon av de ingående beståndsdelarna.Dosering och administreringssätt

1-2 droppar 3 gånger dagligen.Biverkningar

Längre tids ögonbehandling med atropin kan framkalla lokal irritation och i enstaka fall systemeffekter. Onormalt stor salivavsöndring hos katt.Karens eller annan information om användning till livsmedelsproducerande djur

Produkten kan användas till livsmedelsproducerande djur utan karenstid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar