Leta i den här bloggen

Isopto®-Maxidex Ögondroppar, suspension 1 mg/ml

Användarinformation
Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än som anges i denna bipacksedel. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Läs denna bipacksedel noggrant innan Du tar Din medicin. Bipacksedeln innehåller ett sammandrag av den information som finns tillgänglig och försöker svara på några av de frågor som Du kan ha. Om Du behöver mer information eller råd kan Du kontakta Din läkare eller apoteket.

Förvara bipacksedeln på ett säkert ställe, helst tillsammans med Ditt läkemedel, så Du kan ta fram den och läsa på nytt. Kasta inte bort den innan Du har använt läkemedlet färdigt.

Vad innehåller Isopto®-Maxidex ?
1 ml innehåller: Verksamt ämne: dexametason 1 mg.

Övriga ämnen: bensalkoniumklorid (konserveringsmedel), hypromellos, natriumklorid, dinatriumfosfat, citronsyra och/eller natriumhydroxid, dinatriumedetat, Polysorbat 80, renat vatten.

Hur verkar Isopto®-Maxidex ?
Isopto-Maxidex innehåller en substans som heter dexametason, som är en så kallad kortikosteroid. Kortikosteroider hjälper till att förhindra eller minska inflammation, rodnad, svullnad och ömhet i ögat.

Tillverkare och innehavare av försäljningstillstånd:
S.A. Alcon-Couvreur N.V., Rijksweg 14, B-2870 Puurs, Belgien

Information lämnas av
Alcon Sverige AB, Box 12233, 102 26 Stockholm

Tel.: 08-634 40 00

Vad används Isopto®-Maxidex för?
Isopto-Maxidex är en typ av kortisonpreparat, som användes för dämpning av inflammationer i ögats yttre och främre delar.

När ska Isopto®-Maxidex inte användas?
Skall inte användas vid sjukdom i ögat orsakad av svamp, virus eller tuberkulos. Vid infektion på grund av bakterier samtidigt med antibiotikabehandling. Varig bindhinnekatarr eller ögonlocksinflammation skall inte behandlas med denna typ av preparat. Skall inte användas av personer som är överkänsliga mot någon av de ingående beståndsdelarna.

Att tänka på innan och under tiden du använder Isopto®-Maxidex
Ögondropparna innehåller bensalkoniumklorid.. Kan ge ögonirritation. Undvik kontakt med mjuka kontaktlinser. Avlägsna kontaktlinser före applikation och vänta minst 15 minuter innan de sätts in igen.

Kan missfärga mjuka kontaktlinser.

Graviditet
Risk finns att fostret påverkas. Rådgör med läkare före användning av Isopto®-Maxidex ögondroppar under graviditet.

Amning
Det är möjligt att barn som ammas kan påverkas. Rådgör med läkare före användning av Isopto-Maxidex ögondroppar om Du ammar.

Trafikvarning
Som med andra ögondroppar kan tillfällig dimsyn uppstå efter Du tagit Dina droppar. Du bör därför inte köra bil eller hantera maskiner innan synen helt klarnat.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Hur ska du använda Isopto®-Maxidex
Dosen bestäms av läkaren som anpassar den individuellt för Dig. Flaskan omskakas före användning.

Doseringsanvisning
Isopto-Maxidex ögondroppar tillföres på följande sätt:

1.Tvätta händerna före användning.

2.Sitt ner framför en spegel så att du kan se vad du gör.

3.Skaka flaskan noga före användandet.

4.Ta bort skruvlocket från flaskan.

5.Se till att spetsen på flaskan inte kommer i kontakt med andra föremål, eftersom detta kan förorena innehållet.

6.Håll flaskan upp och ned i ena handen mellan tummen och långfingret.

7.Dra ut undre ögonlocket på det berörda ögat med hjälp av andra handens pekfinger.

8.Placera flaskans droppanordning nära ögat men inte i kontakt med detta. Tryck lätt i flaskans botten med hjälp av pekfingret så att en droppe faller ner i mellanrummet mellan ögat och ögonlocket.

9.Släpp det nedre ögonlocket och slut ögat 1 - 2 minuter, så att läkemedlet lättare kan tas upp av ögat.

10.Upprepa stegen 5 - 9 ovan om även andra ögat skall behandlas. Sätt på locket och skruva åt ordentligt.

Om Du glömt en dos kan den tas så snart Du kommer ihåg det och sedan ska Du återgå till normal dosering. Är det nära den tid Du normalt brukar ta en dos så hoppa över den glömda dosen. Tag aldrig dubbel dos för att kompensera för den du glömt.

Vad händer om du tagit för stor dos?
Om Du tar för mycket av detta läkemedel i ögat kan den oftast sköljas ur ögat med ljummet vatten. Om du fått i Dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen, tel. 112.

Vilka biverkningar kan Isopto®-Maxidex ge?
Vanliga: Sveda vid instillation. Vid långtidsbehandling hornhinneskada och höjning av trycket i ögat. Behandlande läkare kontrollerar därför ögontrycket relativt ofta.

Mindre vanliga: Uppflammande av virusinflammation i ögats hornhinna.

Sällsynta: Grå starr vid långtidsbehandling, sår på hornhinnan.

Hur ska Isopto®-Maxidex förvaras?
Öppnad flaska är hållbar 4 veckor.

Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.
ANVÄNDNING TILL DJURVad används läkemedlet för?

Isopto-Maxidex kan även användas till djur för att dämpa inflammationer i ögats yttre och främre delar.När ska läkemedlet inte användas?

Skall inte användas vid sår på hornhinnan eller vid sjukdom i ögat orsakad av virus, svamp, chlamydia eller mycoplasma. Varig bindhinnekatarr eller gonlocks-inflammation skall inte behandlas med denna typ av preparat. De skall ej heller användas vid pågående antibiotikabehandling.Att tänka på innan och när läkemedlet används

Risk för allmänpåverkan av kortikosteroider föreligger hos mindre sällskapsdjur i samband med lokalbehandling av ögat. Försiktighet bör iakttas vid långvarig behandling av kroniska ögonproblem med preparat som innehåller kortikosteroider. Framför allt hundar och katter med stora, framträdande ögonglober drabbas lätt av hornhinneskador och i samband med kortikosteroidbehandling är hornhinnans resistens mot infektioner nedsatt.Dosering och administreringssätt

Dosen bestäms av veterinären som anpassar den individuellt för djuret.

Flaskan omskakas före användning.Biverkningar

Vid långtidsbehandling höjning av trycket i ögat och grå starr. Sår på hornhinnan.Karens och annan information om användning till livsmedelsproducerande djur

Produkten kan användas till livsmedelsproducerande djur utan karenstid.

1 kommentar:

  1. hade bra syn efter 6 timmar efter operation tog nog för mycket av isopto och hade smärtor samt att synen vart avsevärt sämre på operade ögat. Gråhet töcken och detaljer borta...Efteren timme smärtan borta. Ingen förändring på den dåliga synen. Nu på morron synen
    något bättre och ljusblått töcken.Pupillen verkar var fullt öppen i spegelbild. Telefon till akuten där som förslog avaktan och observation om förbättring sker.

    SvaraRadera