Leta i den här bloggen

Mirtazapin Teva 15 mg, 30 mg och 45 mg

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.
- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig . Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonalI denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Mirtazapin Teva är och vad det används för
2. Innan du använder Mirtazapin Teva
3. Hur du använder Mirtazapin Teva
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Mirtazapin Teva ska förvaras
6. Övriga upplysningar


1. VAD MIRTAZAPIN TEVA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Mirtazapin Teva tillhör gruppen antidepressiva läkemedel.Mirtazapin Teva används för behandling av depressiv sjukdom (svåra depressiva tillstånd).Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på etiketten på läkemedelsförpackningen.


2. INNAN DU ANVÄNDER MIRTAZAPIN TEVA
Använd inte Mirtazapin Teva
- om du är allergisk (överkänslig ) mot mirtazapin eller något av övriga innehållsämnen i Mirtazapin Teva.
Var särskilt försiktig med Mirtazapin Teva
Tala om för din läkare om du har eller har haft:

• Epilepsi (attacker eller anfall) eller annan hjärnsjukdom (skada i hjärnan som orsakar minskad mental funktion). Du ska omedelbart sluta ta Mirtazapin Teva och kontakta läkare om du får kramper eller om dina kramper uppkommer oftare.

• Schizofreni eller annan psykisk sjukdom. Kontakta läkare omgående om psykotiska symtom såsom verklighetsfrämmande tankar kommer oftare eller blir svårare.

• Bipolär sjukdom (”manisk depression”, med omväxlande perioder av upprymdhet eller överaktivitet och nedstämdhet). Sluta ta Mirtazapin Teva och kontakta din läkare omgående om du börjar känna dig upprymd eller överaktiv.

• Leversjukdom inklusive gulsot (se även avsnitt ”4. Eventuella biverkningar”).

• Njursjukdom.

• Hjärtsjukdom såsom kärlkramp (ont i bröstet) eller om du nyligen haft hjärtinfarkt.

• Lågt blodtryck.

• Svårigheter att urinera t.ex. på grund av förstorad prostata.

• Förträngningar i tarmen

• Diabetes. Det kan vara nödvändigt att justera dosen av din antidiabetesmedicin.

• Onormalt högt tryck i ögat vilket kan leda till synförlust, som sker vid glaukom.Om du börjar må sämre och har tankar på att skada dig själv

Du som är deprimerad och/eller lider av oro/ångest kan ibland ha tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Dessa symtom kan förvärras när man börjar använda läkemedel mot depression, eftersom det tar tid innan läkemedel av den här typen har effekt, vanligtvis cirka 2 veckor, ibland längre tid.

Dessa tankar kan vara vanliga:

- om du tidigare har haft tankar på att skada dig själv eller begå självmord,

- om du är yngre än 25 år. Studier har visat att unga vuxna (yngre än 25 år) med psykisk sjukdom som behandlas med antidepressiva läkemedel har en ökad risk för självmordstankar och tankar på att skada sig själv.Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du har tankar på att skada dig själv eller begå självmord.Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vän att du är deprimerad och/eller lider av oro/ångest. Be dem gärna läsa igenom denna bipacksedel. Du kan också be dem att berätta för dig om de tycker att du verkar må sämre eller om de tycker att ditt beteende förändras.Om du är äldre kan du vara mer känslig för biverkningar som uppkommer av antidepressiva läkemedel. Se avsnitt ”4. Eventuella biverkningar” för information om vad du bör göra om biverkningar uppkommerAnvändning hos barn och ungdomar under 18 år

Mirtazapin Teva ska normalt inte användas vid behandling av barn och ungdomar under 18 år. Risken för biverkningar som självmordsförsök, självmordstankar och fientlighet (främst aggression, trots och ilska) är större hos patienter under 18 år, när de tar läkemedel av denna typ. Trots detta kan Mirtazapin Teva skrivas ut av läkare till patienter under 18 år, om läkaren anser att detta är lämpligt. Om du är under 18 år och vill diskutera varför du fått detta läkemedel, ska du vända dig till din läkare igen. Du ska också informera din läkare om du upptäcker något av ovan angivna symtom eller om de förvärras.

De långsiktiga effekterna på tillväxt, mognad och kognitiv och beteendemässig utveckling har ännu inte fastställts för barn och ungdomar under 18 år.

Användning av andra läkemedel
Tala om för din läkare om du tar något av följande läkemedel:

• MAO-hämmare (monoaminoxidashämmare) som används vid behandling av depression (t.ex. fenelzin, tranylcypromin eller isokarboxazid) eller av Parkinsons sjukdom (t.ex. selegilin): Använd inte Mirtazapin Teva samtidigt eller inom två veckor efter avslutad behandling med MAO-hämmare.

• Antidepressiva läkemedel såsom selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI t.ex. fluoxetin, sertralin): I sällsynta fall kan ett livshotande tillstånd som kallas serotonergt syndrom uppkomma med hög feber, muskelstelhet eller muskelryckningar, förvirring, retlighet och extrem upprördhet. Kontakta din läkare omedelbart om detta inträffar (se avsnitt ”4. Eventuella biverkningar”).

• Bensodiazepiner t.ex. diazepam (används för att behandla ångest) eller andra lugnande medel: Kan ge förstärkt dåsighet.

• Vissa läkemedel för behandling av HIV/AIDS, läkemedel mot svampinfektioner ( t.ex. ketokonazol), erytromycin (ett antibiotikum) eller nefazodon (mot depression), cimetidin (behandling av magsår): Mängden mirtazapin kan öka i blodet.

• Karbamezepin eller fenytoin (mot epilepsi), rifampicin (behandling mot tuberkulos): Mängden mirtazapin kan minska i blodet.

• Warfarin (blodförtunnande): Mirtazapin kan förstärka effekten av warfarin.Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Intag av Mirtazapin Teva med mat och dryck
Du ska undvika att dricka alkohol under den tid som du behandlas med Mirtazapin Teva.

Graviditet och amning
Erfarenhet från behandling av gravida kvinnor med mirtazapin saknas. Ta inte mirtazapin om du är gravid, eller planerar att bli gravid, om inte din läkare anser det vara absolut nödvändigt och att nyttan överväger risken

Det är inte känt om mirtazapin passerar över i modersmjölken. Din läkare beslutar om du ska fortsätta/avbryta amning eller fortsätta/avbryta behandlingen med mirtazapin.

Körförmåga och användning av maskiner
Mirtazapin Teva kan försämra koncentrationsförmågan och reaktionsförmågan och orsaka dåsighet. Kör inte bil eller använd maskiner förrän du är säker på att du inte är påverkad.Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i Mirtazapin Teva
Innehåller aspartam som är en källa till fenylalanin. Det kan vara skadligt hos personer med fenylketonuri.


3. HUR DU ANVÄNDER MIRTAZAPIN TEVA


Använd alltid Mirtazapin Teva enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Din läkare bestämmer dosen, som är avpassad individuellt för dig.Dosinstruktionerna ges nedan:Vuxna:

Den vanliga startdosen är 15 mg eller 30 mg som engångdos till kvällen. Om det är nödvändigt kan din läkare gradvis öka dosen upp till maxdosen 45 mg per dag.Äldre:

Den rekommenderade dosen är den samma som för vuxna. Hos äldre patienter kan en ökning i dos ske under noggrann tillsyn för att uppnå tillfredställande och säker effekt.Barn och ungdomar under 18 år:

Detta läkemedel ska inte användas till barn och ungdomar (se avsnitt ”2. Innan du använder Mirtazapin Teva).Om du har nedsatt lever- eller njurfunktion kan din läkare rekommendera en lägre dos av Mirtazapin Teva.Tabletterna skall tas på följande sätt:

• Tryck inte ut tabletten ur tablettfickan för då går den sönder.

• Varje karta innehåller sex tabletter som är separerade i tablettfickor med perforeringar. Bryt av en tablettficka längs den streckade linjen (Figur 1).• Avlägsna det skyddande höljet försiktigt genom att börja från hörnet som är märkt med en pil (Figur 2 och 3).Se till att händerna är torra när du tar ut tabletten ur förpackningen.• Tabletten kan placeras på tungan och kommer snabbt att lösas upp. Dessa tabletter kan tas med eller utan vatten.

• Mirtazapin Teva kan tas med eller utan mat.Mirtazapin Teva ska företrädesvis tas som en engångsdos omedelbart före sänggåendet. Den dagliga dosen kan också delas upp på två doser, en på morgonen och den andra vid sänggåendet. Den högre dosen bör tas på kvällen.Det kan ta några veckor innan Mirtazapin Teva får dig att må bättre. När full effekt har uppnåtts (vanligtvis inom 2-4 veckor), bör behandlingen fortsätta i ytterligare 4-6 månader. Avbryt inte behandlingen utan att ha kontaktat din läkare, även om du mår bättre.

Om du använt för stor mängd av Mirtazapin Teva
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Överdos av Mirtazapin Teva kan orsaka desorientering, sömnighet, högt eller lågt blodtryck (du känner dig yr och svimfärdig).

Om du har glömt att ta Mirtazapin Teva
Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Ta tabletten så snart du kommer ihåg det såvida det inte blir för nära nästa dos. Ta aldrig två doser vid samma tidpunkt. Ta de återstående doserna vid rätt tidpunkt.

Om du slutar att använda Mirtazapin Teva
Sluta inte tvärt att ta dina tabletter då abstinenssymptom som illamående, huvudvärk, oro, rastlöshet och sjukdomskänsla kan förekomma.Om behandlingen ska avslutas kommer din läkare gradvis att minska din dos.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Mirtazapin Teva orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.• Kontakta din läkare snarast möjligt om du inte mår bra när du tar Mirtazapin Teva.Det finns biverkningar som är allvarliga men de flesta är mindre allvarliga. Om du drabbas av vissa biverkningar kan du behöva medicinsk behandling.

• Ibland kan symtomen på depression innefatta tankar på att begå självmord. Dessa symtom kan förvärras under de första veckorna av behandling. Om du har obehagliga tankar eller upplever obehag under den inledande perioden eller vid någon annan tidpunkt kontakta din läkare omedelbart.

• Om du får hög feber, muskelstelhet eller muskelryckningar, eller blir förvirrad, retlig eller extremt upprörd måste du kontakta din läkare omedelbart då dessa symtom kan vara tecken på ett s.k. serotonergt syndrom. Syndromet förekommer mycket sällan men kan vara livshotande. Du kan vara tvungen att sluta använda Mirtazapin Teva.

• Om du får gulsot (gulnande hud och ögonvitor) ska du sluta använda Mirtazapin Teva och kontakta din läkare omedelbart.

• Om du får symtom på en infektion såsom oförklarlig hög feber, ont i halsen eller munsår. Sluta använda Mirtazapin Teva och kontakta din läkare omgående för att ta blodprov. I sällsynta fall kan dessa symtom vara tecken på en störning i produktionen av blodkroppar i benmärgen. Dessa sällsynta symtom uppträder vanligtvis efter 4-6 veckors behandling.Vanliga (förekommer hos färre än 1 av 10 och fler än 1 av 100 användare):

• Ökad aptit, viktökning

• Dåsighet och minskad koncentration under de första veckorna av behandling med Mirtazapin Teva.

• Yrsel, huvudvärk

• Svullnad och åtföljande viktökningMindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 och fler än 1 av 1 000 användare):

• IllamåendeSällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 och fler än 1 av 10 000 användare):

• Förändringar i blodet (såsom låg koncentration av vissa vita blodceller och som kan ge feber eller köldrysningar, ont i halsen, hals- och munsår, ovanlig trötthet eller svaghet, ovanlig blödning eller oförklarliga blåmärken).

• Låg natriumhalt i blodet, vilket kan associeras med trötthet och förvirring, muskelryckningar, krampanfall eller koma

• Mani (känner sig upprymd eller emotionellt ”hög”), förvirring, hallucinationer, ångest kan uppstå eller förvärras, sömnlöshet, mardrömmar eller livliga drömmar

• Krampanfall, darrningar, muskelryckningar (ofrivilliga rörelser av armar och ben), myrkrypningar, främst i benen

• Lågt blodtryck som kan leda till yrsel framför allt när man reser sig upp

• Muntorrhet, diarré

• Onormala levervärden

• Hudutslag

• Led- och muskelsmärtor

• Trötthet.Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000):

• Serotonergt syndrom (ett potentiellt livshotande tillstånd med hög feber, muskelstelhet eller muskelryckningar, förvirring, retlighet och extrem upprördhet).Om du får någon av de ovan nämnda biverkningarna ska du kontakta din läkare och diskutera om du ska fortsätta använda Mirtazapin Teva.Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotek.

5. HUR MIRTAZAPIN TEVA SKA FÖRVARAS
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte Mirtazapin Teva efter utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar. Flytta inte över tabletterna till annan förpackning eller burk.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Innehållsdeklaration
• Det aktiva innehållsämnet är mirtazapin. En tablett innehåller 15 mg, 30 mg eller 45 mg mirtazapin.

• Övriga innehållsämnen är xylitol, kiseldioxid, butyl metakrylat sampolymer, krospovidon, aspartam (E951), apelsinsmakämne, mannitol (E421), magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
• 15 mg tabletterna är runda och vita med fasade kanter och märkta med ”93” på ena sidan och ”7303” på den andra.

• 30 mg tabletterna är runda och vita med fasade kanter och märkta med ”93” på ena sidan och ”7304” på den andra.

• 45 mg tabletterna är runda och vita med fasade kanter och märkta med ”93” på ena sidan och ”7305” på den andra.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg.Teva UK Ltd., Eastbourne, EnglandInnehållsdeklaration


• Det aktiva innehållsämnet är mirtazapin. En tablett innehåller 15 mg, 30 mg eller 45 mg mirtazapin.

• Övriga innehållsämnen är xylitol, kiseldioxid, butyl metakrylat sampolymer, krospovidon, aspartam (E951), apelsinsmakämne, mannitol (E421), magnesiumstearat.Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

• 15 mg tabletterna är runda och vita med fasade kanter och märkta med ”93” på ena sidan och ”7303” på den andra.

• 30 mg tabletterna är runda och vita med fasade kanter och märkta med ”93” på ena sidan och ”7304” på den andra.

• 45 mg tabletterna är runda och vita med fasade kanter och märkta med ”93” på ena sidan och ”7305” på den andra.• 15 mg tabletterna finns i förpackningsstorlekar om 6, 12, 18, 28, 30, 48, 50, 60, 90, 96, 100, 200 och 500 tabletter.

• 30 mg tabletterna finns i förpackningsstorlekar om 6, 12, 18, 28, 30, 48, 50, 60, 90, 96, 100, 180, 200 och 500 tabletter.

• 45 mg tabletterna finns i förpackningsstorlekar om 18, 28, 30, 48, 50, 60, 90, 96, 100, 180, 200 och 500 tabletter.Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar