Leta i den här bloggen

Naproxen Orifarm Tablett 250 mg

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.
Detta läkemedel är receptfritt. Naproxen Orifarm måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 5 dagar vid smärta och 3 dagar vid migrän..

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Naproxen Orifarm är och vad det används för
2. Innan du använder Naproxen Orifarm
3. Hur du använder Naproxen Orifarm
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Naproxen Orifarm ska förvaras
6. Övriga upplysningar


1. VAD NAPROXEN ORIFARM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Naproxen Orifarm hör till en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke steroida antiinflammatoriska läkemedel). De är inflammationshämmande, smärtlindrande och febernedsättande. Den inflammationshämmande effekten beror på att naproxen minskar bildandet av skadliga ämnen (prostaglandiner), som bildas vid inflammationer och vid vävnadsskador. Den smärtlindrande effekten anses bero på en liknande mekanism.Naproxen Orifarm används vid lätt till måttlig akut smärta, till exempel huvudvärk, akuta anfall av migrän, tandvärk, muskel- och ledvärk, ryggvärk samt vid menstruationssmärtor. Naproxen Orifarm kan användas för korttidsbruk upp till 5 dagar mot smärta och 3 dagar mot feber eller migrän utan läkarkonsultation.


2. INNAN DU ANVÄNDER NAPROXEN ORIFARM
Använd inte Naproxen Orifarm
Använd inte Naproxen Orifarm

om du är överkänslig (allergisk) mot naproxen, natriumnaproxen eller mot något av övriga innehållsämnen i Naproxen Orifarm.

om du tidigare fått allergiska reaktioner såsom astma, snuva eller hudutslag när du tagit smärtstillande medel innehållande acetylsalicylsyra eller andra läkemedel mot smärta/inflammation inom gruppen NSAID (icke steroida antiinflammatoriska läkemedel)

om du har ökad blödningsbenägenhet

om du har magsår eller tolvfingertarmssår

om du har fått magsår eller tolvfingertarmsår vid behandling med naproxen eller liknande preparat

om du har haft återkommande magsår eller tolvfingertarmsår

om du har allvarligt nedsatt leverfunktion, svår hjärtsvikt eller svår njursjukdom

under graviditetens tre sista månader


Var särskilt försiktig med Naproxen Orifarm


Så låg dos som möjligt och kortast möjliga behandlingstid ska alltid eftersträvas för att minska risken för biverkningar. Generellt gäller att högre doser än rekommenderat kan medföra risker. Detta innebär även att kombinationen av flera NSAID-preparat vid samma dostillfälle ska undvikas.Äldre personer bör vara observanta på den ökade risken för biverkningar som föreligger.Tala med din läkare innan du börjar använda Naproxen Orifarm om du har eller har haft någon av följande sjukdomar:

- inflammatoriska tarmsjukdomar (såsom ulcerös kolit, Crohns sjukdom)

- sjukdomar med ökad blödningsbenägenhet

- SLE (bindvävssjukdom)

- astma

- njur- eller leversjukdom

- högt blodtryck

- hjärtsvikt

- magsår eller tolvfingertarmsårSärskilt i början av behandlingen skall patienter som tidigare haft besvär från mag-tarmkanalen, i synnerhet äldre patienter, kontakta läkare vid symtom från buken.Naproxen Orifarm kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.Sluta ta Naproxen Orifarm och kontakta läkare omedelbart om svullnad av bl. a. ansikte, tunga och/eller svalg och/eller svårighet att svälja eller nässelutslag som uppträder tillsammans med andningssvårigheter inträffar (angioödem).Allvarliga hudreaktioner vid användning av NSAID har rapporterats i mycket sällsynta fall. Sluta ta Naproxen Orifarm och kontakta läkare om du får hudutslag eller skador på slemhinnorna.Användning av naproxen (som alla läkemedel vilka hämmar cyklooxygenas-/prostaglandinsyntes) kan försvåra möjligheten att bli gravid. Rådgör med din läkare om du planerar graviditet eller om du har problem att bli gravid.Om du skulle drabbas av allergiska reaktioner (astma, hudutslag, svullnad av hud, slemhinnor eller svalg, ljusöverkänslighetsreaktioner med mera) skall behandlingen avbrytas och behandlande läkare kontaktas snarast möjligt.Läkemedel som Naproxen Orifarm kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. En sådan riskökning är mer sannolik vid användning av höga doser och vid långtidsbehandling. Överskrid ej rekommenderad dos eller behandlingstid.Rådfråga läkare eller apotekspersonal om din behandling om du har hjärtproblem, om du tidigare har haft stroke eller om du tror att du har ökad risk för dessa tillstånd (till exempel om du har högt blodtryck, diabetes, högt kolesterolvärde eller om du röker).Vid vattkoppor bör inte detta läkemedel användas.

Användning av andra läkemedel
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Använd aldrig flera olika smärtstillande medel samtidigt utan att rådfråga läkare eller apotekspersonal.

Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Naproxen Orifarm, till exempel vissa medel mot:

blodpropp (t ex klopidogrel, tiklopidin, warfarin)

manisk-depressiv sjukdom (litium)

tumörer och rubbning i immunsystemet (metotrexat)

högt blodtryck och hjärtsvikt (betareceptorblockerande läkemedel, diuretika, ACE-hämmare och angiotensin II-receptorantagonister)

mot avstötning av organ (immunsuppressiva läkemedel till exempel ciklosporin, takrolimus)

gikt (probenecid)

depression (s.k. SSRI-läkemedel)

inflammation och smärta (andra NSAID och acetylsalicylsyra)

inflammation (kortikosteroider)

Även vissa andra läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Naproxen Orifarm.

Graviditet och amning
Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.Graviditet

Det finns risk för fosterskadande effekter. Använd därför inte Naproxen Orifarm om du är gravid annat än på bestämd ordination av läkare.Amning

Naproxen går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfällig användning av Naproxen Orifarm under amning.

Körförmåga och användning av maskiner
Naproxen Orifarm kan medföra biverkningar (t ex yrsel) som försämrar din reaktionsförmåga. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. HUR DU ANVÄNDER NAPROXEN ORIFARM


Vuxna:

Vid smärta: 1 tablett vid behov, dock högst 2 tabletter (500 mg) per dygn.

Vid akuta anfall av migrän: 3 tabletter vid tecken på begynnande anfall, därefter 1 tablett vid behov, dock högst 5 tabletter per dygn. Kontakta läkare om Naproxen Orifarm inte har hjälpt mot din migrän inom 3 dagar.

Barn över 12 år:

Vid smärta: 1 tablett vid behov, dock högst 2 tabletter (500 mg) per dygnUtan läkares ordination bör Naproxen Orifarm användas högst 5 dagar i följd vid smärta och 3 dagar i följd vid migrän.Högre doser än rekommenderat kan medföra allvarliga risker. Använd inte olika smärtstillande läkemedel samtidigt utan läkares ordination.

Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.

Om du har använt för stor mängd av Naproxen Orifarm
Om du fått i dig för stor dos läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Naproxen Orifarm
Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Naproxen Orifarm orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 patienter):

Mag-tarmbiverkningar (ont i magen, halsbränna, illamående, diarré, förstoppning, inflammation i munnen). Hudutslag, ytliga sår i huden. Dåsighet, huvudvärk, yrsel, törst, svettningar. Sus i öronen. Synstörningar. Vätskeansamling i kroppen, svullnad (ödem), hjärtklappning.Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 patienter):

Allergiska reaktioner (astma, nässelutslag, ljusöverkänslighetsreaktion). Blödning från mage och tarm (eventuellt magsår), sårig inflammation i munslemhinnan. Feber, håravfall. Leverpåverkan. Andnöd. Njurpåverkan. Hörselnedsättning. Insomnings- och koncentrationssvårigheter.Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter):

Anafylaktisk chock (häftig allergisk reaktion). Kramper. Muskelsvaghet. Blodbildsförändringar, bl.a. agranulocytos (se Var särskilt försiktig med Naproxen Copyfarm). ”Brustet magsår”. Inflammation i tjocktarmen. Kräkningar. Väderspänningar. Inflammation i magsäckens slemhinna. Svartfärgad avföring, inflammation i matstrupen, inflammation i bukspottskörteln, blodkräkningar. Försämring av ulcerös kolit eller Crohns sjukdom. Svullnad av mun- och halsslemhinnor (angioödem se Var särskilt försiktig med Naproxen Copyfarm). Hud-och slemhinneförändringar (ibland allvarliga). Lunginflammation. Inflammation i levern. Blod i urinen. Depression, mardrömmar, muskelsmärtor, lätt oro. Hjärnhinneinflammation. Kärlväggsinflammation, hjärtsvikt, förhöjt blodtryck, vätskeansamling i lungorna. Förhöjda mängder kalium i blodet.I sällsynta fall förekommer allvarliga hudinfektioner i samband med vattkoppor.Några enstaka fall av förhöjda leverenzymvärden är kända.

Observera att naproxen kan förlänga blödningstiden.Läkemedel som Naproxen Orifarm kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke.Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR NAPROXEN ORIFARM SKA FÖRVARAS


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Innehållsdeklaration
Den aktiva substansen är naproxen 250 mg per tablett.

Övriga innehållsämnen är povidon, mikrokristallin cellulosa, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat, kroskarmellosnatrium.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Naproxen Orifarm 250 mg tabletter:

Vit, cylindrisk, biplan tablett med avfasade kanter. Brytskåra på ena sidan och N250 präglat på den andra, cirka 10 mm i diameter och 3,5 mm tjock.Förpackningsstorlekar: Blisterförpackning: 10, 20 tabletterEventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
Orifarm Generics A/S

Energivej 15

5260 Odense S

DanmarkInformation lämnas av:

Orifarm Generics AB

Box 50231

202 12 Malmö

040 – 680 02 30

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar