Leta i den här bloggen

Natriumlevofolinat medac 50 mg/ml

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.
Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad NATRIUMLEVOFOLINAT MEDAC är och vad det används för
2. Innan du använder NATRIUMLEVOFOLINAT MEDAC
3. Hur du använder NATRIUMLEVOFOLINAT MEDAC
4. Eventuella biverkningar
5. Hur NATRIUMLEVOFOLINAT MEDAC ska förvaras
6. Övriga upplysningar


1. VAD NATRIUMLEVOFOLINAT MEDAC ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Tillhör en grupp av läkemedel som kallas antidoter.Levofolinsyra som finns i Natriumlevofolinat medac 50 mg/ml injektions- eller infusionsvätska, lösning kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.Användning av Natriumlevofolinat medac 50 mg/ml i kombination med metotrexat

Natriumlevofolinat medac 50 mg/ml injektions- eller infusionsvätska, lösning tillhör en grupp av läkemedel som kallas antidoter. Dessa är substanser som används vid cancerbehandling med cellgifter (cytostatikabehandling) för att motverka toxiciteten (giftigheten) hos cellgifterna.Natriumlevofolinat medac används vid behandling av cancer hos vuxna och barn. Det minskar toxiciteten hos vissa ämnen som kallas folsyraantagonister, till exempel metotrexat, genom att motverka dem. Folsyraantagonisterna minskar effekten av det kroppsegna ämnet folsyra. En överdos av folsyraantagonister kan också behandlas med Natriumlevofolinat medac .Användning av Natriumlevofolinat medac 50 mg/ml i kombination med fluorouracil

Det har visat sig att Natriumlevofolinat medac ökar effekten hos vissa cellgifter. Därför används den även vid cancerbehandling för att öka den cellskadande effekten av ett cancerläkemedel som heter 5-fluorouracil.


2. INNAN DU ANVÄNDER NATRIUMLEVOFOLINAT MEDAC
Använd inte NATRIUMLEVOFOLINAT MEDAC
om du är allergisk (överkänslig) mot levofolinsyra eller något av övriga innehållsämnen i Natriumlevofolinat medac;

om du har blodbrist till följd av vitamin B12-brist;

i kombination med fluorouracil om det finns medicinska skäl till att du inte ska använda fluorouracil, framför allt om du är gravid eller ammar;

i kombination med fluorouracil om du har svår diarré.

Var särskilt försiktig med NATRIUMLEVOFOLINAT MEDAC


AllmäntNatriumlevofolinat medac ska endast användas i kombination med fluorouracil eller metotrexat under direkt övervakning av en läkare med erfarenhet av cancerbehandling.Levofolinsyra får inte ges direkt i ryggmärgsvätskan (intratekalt), eftersom man har sett svåra biverkningar vid denna typ av behandling.Om du får vissa cellgifter (cellskadande substanser), till exempel hydroxikarbamid, cytarabin, merkaptopurin och tioguanin, kan du utveckla makrocytos (förstorade röda blodkroppar). Sådan makrocytos får inte behandlas med levofolinsyra.Om du har epilepsi och behandlas med vissa läkemedel (fenobarbital, fenytoin eller primidon), kan det finnas en ökad risk för anfall. Det beror på att koncentrationen av epilepsimedicinerna i din blodplasma sjunker. Din läkare kommer förmodligen att ta blodprover på dig medan du behandlas med levofolinsyra och även sedan behandlingen avslutats. Då mäter man koncentrationen av epilepsiläkemedlet i blodplasman och justerar dosen vid behov.Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning av Natriumlevofolinat medac 50 mg/ml i kombination med metotrexat

Din läkare kontrollerar att du inte får levofolinsyra precis samtidigt med en folsyraantagonist (t.ex. metotrexat), eftersom effekten av behandlingen med antagonisten då skulle kunna försämras.Din läkare kommer också att undvika alltför höga doser av levofolinsyra, eftersom de skulle kunna göra att den tumörmotverkande effekten hos metotrexatet försämras.En person som av misstag får en överdos av en folsyraantagonist som metotrexat ska dock omedelbart få akut medicinsk hjälp.Om du redan har nedsatt njurfunktion, för lite vätska i kroppen (är uttorkad) eller om du använder vissa läkemedel mot inflammation eller smärta (så kallade NSAID-medel som ibuprofen, diklofenak eller salicylater som acetylsalicylsyra, till exempel Magnecyl) kan utsöndringen av metotrexat försenas genom att det ansamlas vätska bland annat i bukhålan eller i utrymmet mellan bröstkorgen och lungan.

Under sådana omständigheter kan det vara befogat att ge högre doser av Natriumlevofolinat medac eller med en längre behandlingstid.Om utsöndringen av metotrexat fördröjs kan njurfunktionen i sin tur påverkas, vilket kommer att öka metotrexathalterna i blodet.

Även i sådana fall kan du få högre doser av Natriumlevofolinat medac eller behandlas med levofolinsyra under längre tid.Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning av Natriumlevofolinat medac 50 mg/ml i kombination med fluorouracil

När levofolinsyra används tillsammans med fluorouracil i en kombinationsbehandling kan risken öka för toxiska (”giftiga”) effekter av fluorouracil. De vanligaste symptomen, som kan göra att dosen måste minskas är:

•minskat antal vita blodkroppar,

•inflammation i slemhinnorna (t.ex. i munnen och/eller magsäcken),

•diarré.Om du får vattnig avföring två gånger om dagen och/eller inflammation i slemhinnan i magen (lätta till måttliga sår), ska du genast kontakta din läkare.Du får inte börja med kombinationsbehandling med fluorouracil och levofolinsyra och inte heller fortsätta med kombinationsbehandling, om du får några biverkningar från magtarmkanalen, oavsett hur svåra de är.

Speciellt om du får diarré kommer läkaren att övervaka dig mycket noggrant, eftersom ditt tillstånd snabbt kan försämras och du kan få allvarliga biverkningar. När symptomen från magtarmkanalen har upphört fullständigt, kommer läkaren att låta dig påbörja eller fortsätta med en kombinationsbehandling med levofolinsyra och fluorouracil.Äldre eller svaga patienter, eller patienter som tidigare har fått strålbehandling, ska vara särskilt försiktiga, eftersom levofolinsyra kan öka risken för toxiska effekter av fluorouracil.

Användning av andra läkemedel
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.Effekten av följande läkemedel kan påverkas om de tas tillsammans med Natriumlevofolinat medac: fenobarbital, primidon, fenytoin, succinimid (läkemedel mot epilepsi).Vid samtidig metotrexatbehandling kan effekten av Natriumlevofolinat medac försämras.Samtidig användning av Natriumlevofolinat medac och 5-fluorouracil kan öka cellgiftseffekten hos 5-fluorouracil.När Natriumlevofolinat medac ges tillsammans med folsyraantagonister (t.ex. co-trimoxazol, pyrimetamin) kan effekten av folsyraantagonisten antingen minskas eller helt neutraliseras.


Graviditet och amning


Graviditet

Det finns ingenting som tyder på att Natriumlevofolinat medac, om det ges ensamt, skulle ha skadliga effekter om det ges under graviditet.Om du är gravid ska du endast ges metotrexat om nyttan med din behandling väger tyngre än riskerna för ditt barn.

Om du får metotrexat trots att du är gravid kan man obegränsat använda dinatriumlevofolinat för att minska eller upphäva effekterna av metotrexat.Om du är gravid får du inte behandlas med en kombination av Natriumlevofolinat medac och fluorouracil.Amning

Du måste sluta amma innan du börjar behandlas med metotrexat eller fluorouracil.Natriumlevofolinat medac kan användas ensamt under amning, när det anses behövas.

Körförmåga och användning av maskiner
Det är inte troligt att Natriumlevofolinat medac i sig skulle påverka förmågan att köra bil eller använda maskiner. Ditt allmäntillstånd har större betydelse än eventuella effekter av Natriumlevofolinat medac .Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. HUR DU ANVÄNDER NATRIUMLEVOFOLINAT MEDAC


Natriumlevofolinat medac får endast färdigställas och ges av utbildad sjukvårdspersonal.Natriumlevofolinat medac injektions- eller infusionsvätska, lösning ska alltid ges i ett blodkärl, antingen outspätt som injektion eller som infusion (dropp) efter spädning.Natriumlevofolinat medac får inte ges i ryggmärgsvätskan (intratekalt).Dosering av Natriumlevofolinat medac för att förhindra toxiska symptom vid metotrexatbehandlingOm du får en metotrexatdos på mer än 500 mg/m² kroppsyta i samband med cancerbehandling, måste du också få levofolinsyra efteråt. Vid doser på 100–500 mg/m² metotrexat kan din läkare överväga att ge dig levofolinsyra.Din läkare ser till att du får den dos som är lämplig vid din sjukdom.Dosering av Natriumlevofolinat medac för att öka cellgiftseffekterna av fluorouracil

Det finns olika behandlingsscheman för kombinationsbehandling av Natriumlevofolinat medac och fluorouracil (en gång per vecka, två gånger per månad eller en gång per månad).Din läkare ser till att du får korrekt dos för din sjukdom och med lämpliga intervall.

Om du får mer Natriumlevofolinat medac 50 mg/ml än avsett
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.En överdos av Natriumlevofolinat medac 50 mg/ml som getts av misstag kan minska effekten av folsyraantagonister som metotrexat. Vid en eventuell överdosering av kombinationen av fluorouracil och Natriumlevofolinat medac ska anvisningarna vid överdosering av fluorouracil följas.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Natriumlevofolinat medac 50 mg/ml orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.Följande frekvensangivelser används för att beskriva förekomsten av biverkningar:


Mycket vanlig

Hos fler än 1 av 10 behandlade patienter

Vanlig

Hos fler än 1 av 100 men färre än 1 av 10 patienter

Mindre vanlig

Hos fler än 1 av 1 000 men färre än 1 av 100 patienter

Sällsynt

Hos fler än 1 av 10 000, men färre än 1 av 1 000 patienter

Mycket sällsynt

Hos färre än 1 av 10 000 patienter, inklusive enstaka rapporterade fall.Tala genast om för din läkare om du märker några biverkningar och diskutera med honom/henne vilka åtgärder ni ska vidta.


Mindre vanlig
•Allmänna symptom feber

Sällsynt
•Psykiska störningar sömnlöshet, oro och depression efter höga doser

•Magtarmkanalen efter höga doser

•Nervsystemet tätare anfall hos epileptiker

Mycket sällsynt
•Immunsystemet allergiska reaktioner, allergiliknande reaktioner (anafylaktoida reaktioner) och nässelutslagNatriumlevofolinat i kombination med fluorouracil:Säkerhetsprofilen kan påverkas beroende på vilket behandlingsschema som används för fluorouracil, eftersom cellgiftseffekterna hos fluorouracil förstärks.När läkemedlen ges en gång per månad:


Mycket vanlig
•Magtarmkanalen kräkningar, illamående

•Allmänna symptom toxiska effekter på slemhinnor, som kan vara allvarligaNågon förstärkning av andra toxiska effekter orsakade av fluorouracil (t.ex. neurotoxicitet som är skadligt för nervsystemet) har inte setts.När läkemedlen ges en gång per vecka:


Mycket vanlig
•Magtarmkanalen diarré vid allvarligare fall av toxicitet, och vätskeförlust som leder till inläggning på sjukhus och ibland döden
Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR NATRIUMLEVOFOLINAT MEDAC SKA FÖRVARAS
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.Används före utgångsdatum som anges på etiketten och på kartongen efter ”Utg. dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.Förvaras i kylskåp (2°C-8°C).Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Innehållsdeklaration
Den aktiva substansen är levofolinsyra.1 ml lösning innehåller 54,65 mg dinatriumlevofolinat, vilket motsvarar 50 mg levofolinsyra.En injektionsflaska med 1 ml innehåller 54,65 mg dinatriumlevofolinat, motsvarande 50 mg levofolinsyra.

En injektionsflaska med 4 ml innehåller 218,6 mg dinatriumlevofolinat, motsvarande200 mg levofolinsyra.

En injektionsflaska med 9 ml innehåller 491,85 mg dinatriumlevofolinat, motsvarande450 mg levofolinsyra.Övriga innehållsämnen är:

•natriumhydroxid

•saltsyra

•vatten för injektionsvätskor

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Natriumlevofolinat medac 50 mg/ml är en klar, färglös till svagt gulaktig lösning avsedd för injektion eller infusion. Den saluförs i injektionsflaskor av ofärgade typ I-glas med proppar av brombutylgummi och ”flip-off” kapsyler av aluminium.Förpackningsstorlekar:

Injektionsflaskor med 1 ml, 4 ml eller 9 ml injektions- eller infusionsvätska, lösning i förpackningar om 1 eller 5 injektionsflaskor. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning:

medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Fehlandtstraße 3

D-20354 Hamburg

Tyskland

Tillverkare:

medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Fehlandtstraße 3

D-20354 Hamburg

Tyskland

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Belgien
Levofolic® 50 mg/ml solution injectable ou pour perfusion

Levofolic® 50 mg/ml oplossing voor injectie of infusie

Levofolic® 50 mg/ml Injektions- oder Infusionslösung

Cypern:
Levofolic® 50 mg/ml ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα για έγχυση

Danmark:
Levofolininsyre ”medac”

Estland:
Levofolinic acid medac

Finland:
Levofolic® 50 mg/ml injektio- tai infuusioneste, liuos

Levofolic® 50 mg/ml injektions- eller infusionsvätska, lösning

Frankrike:
Levofolinate de sodium Mylan® 50 mg/ml solution injectable ou pour perfusion

Grekland:
Levofolic® 50 mg/ml ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα για έγχυση

Irland:
Levofolinic acid medac 50 mg/ml solution for injection or infusion

Italien:
Levofolic® 50 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione

Lettland:
Levofolic® 50 mg/ml šķīdums injekcijai vai infūzijai

Litauen:
Levofolino rūgštis medac 50 mg/ml injekcinis/infuzinis tirpalas

Norge:
Levofolinsyre medac 50 mg/ml injeksjons- eller infusjonsvæske, oppløsning

Polen:
Levofolic® 50 mg/ml roztwór do wstrzykiwań lub infuzji

Portugal:
Levofolic® 50 mg/ml solução injectável ou para perfusão

Slovakien:
Levofolic® 50 mg/ml injekčný alebo infúzny roztok

Slovenien:
Levofolic® 50 mg/ml raztopina za injiciranje ali infundiranje

Spanien:
Ácido levofolínico medac 50 mg/ml solución inyectable o para perfusión

Storbritannien:
Levofolinic acid 50 mg/ml solution for injection or infusion

Sverige:
Natriumlevofolinat medac 50 mg/ml injektions- eller infusionsvätska, lösning

Tjeckien:
Levofolic® 50 mg/ml injekční nebo infuzní roztok

Tyskland:
Levofolic® 50 mg/ml Injektions- oder Infusionslösung

Ungern:
Nátrium levofolinate medac 50 mg/ml oldatos injekció illetve infúzióDenna bipacksedel godkändes senast den 2009-01-12

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING OCH HANTERING AV NATRIUMLEVOFOLINAT MEDAC 50 MG/ML

Beredning av infusionslösning måste ske under aseptiska förhållanden.Natriumlevofolinat medac 50 mg/ml injektions- eller infusionsvätska, lösning kan spädas med 0,9 % natriumkloridlösning eller 5 % glukoslösning.Natriumlevofolinat medac 50 mg/ml är kompatibel med fluorouracil.Lösningen får endast användas om den är klar och fri från synliga partiklar.Endast för engångsbruk; ej använt läkemedel ska kasseras enligt gällande anvisningar.För intravenös användning.HÅLLBARHET EFTER FÖRSTA ÖPPNANDE ELLER SPÄDNINGEfter spädning med 0,9 % natriumkloridlösning eller 5 % glukoslösning:Stabiliteten för den färdigberedda lösningen är 72 timmar när den förvaras vid 20–25 °C.Ur mikrobiologisk synvinkel bör dock produkten användas omedelbart. Om lösningen inte används omedelbart ska förvaringstiden efter beredning och förvaringsbetingelserna före användning kontrolleras, så att lösningens kvalitet bibehålles. Förvaringstiden bör normalt inte överstiga 24 timmar vid 2°C 8°C, såvida inte öppnande och beredning skett under kontrollerade sterila betingelser.DOSERING OCH ADMINISTRERINGSSÄTTFör att öka cytotoxiciteten hos fluorouracilOlika regimer och olika doseringar används utan att någon viss dosering har visats vara den optimala.

Följande regimer har använts till vuxna och äldre för behandling av avancerad eller metastaserande kolorektal cancer och ges här som exempel.

Det föreligger inga data för användning av dessa kombinationer på barn.Regim med administrering två gånger per månad: 100 mg/m² levofolinsyra (= 109,3 mg/m² dinatriumlevofolinat) i intravenös infusion under två timmar, följt av en bolusinjektion på 400 mg/m² 5-fluorouracil och en 22-timmars infusion av 5-fluorouracil (600 mg/m²) under två dagar i följd, varannan vecka, på dag 1 och dag 2.Regim med administrering en gång per vecka: 10 mg/m² levofolinsyra (= 10,93 mg/m² dinatriumlevofolinat) som en bolusinjektion eller 100–250 mg/m² levofolinsyra (= 109,3–273,25 mg/m² dinatriumlevofolinat) som en i.v. infusion under 2 timmar plus 500 mg/m² 5 fluorouracil som en i.v. bolusinjektion mitt i eller efter infusionen av dinatriumlevofolinat.Regim med administrering en gång per månad: 10 mg/m² levofolinsyra (= 10,93 mg/m² dinatriumlevofolinat) som en i.v. bolusinjektion eller 100–250 mg/m² levofolinsyra (= 109,3 273,25 mg/m² dinatriumlevofolinat) som en i.v. infusion under 2 timmar omedelbart följt av 425 mg/m² eller 370 mg/m² 5-fluorouracil som en i.v. bolusinjektion, under 5 dagar i följd.Vid kombinationsbehandling med 5-fluorouracil kan 5-fluorouracildosen och det behandlingsfria intervallet behöva modifieras beroende på patientens tillstånd, det kliniska svaret och den dosbegränsande toxiciteten som finns angiven i produktinformationen för 5-fluorouracil. Någon reduktion av dinatriumlevofolinatdoseringen krävs ej.Antalet behandlingscykler beslutas av behandlande läkare.Rescue-behandling med dinatriumlevofolinat vid metotrexatbehandlingEftersom doseringsregimen vid rescue-behandling med dinatriumlevofolinat är mycket starkt beroende av dosering och administreringssätt för medelhögdos- eller högdosbehandlingen med metotrexat, är det metotrexatprotokollet som avgör doseringsregimen för rescue-behandlingen med dinatriumlevofolinat. Det är därför bäst att utgå från det använda protokollet för medelhögdos- eller högdosbehandling med metotrexat, när man bestämmer dosering och administreringsväg för dinatriumlevofolinat.Följande riktlinjer kan åskådliggöra de regimer som används till vuxna, äldre och barn:Rescue-behandling med dinatriumlevofolinat måste administreras parenteralt till patienter med malabsorptionssyndrom eller andra gastrointestinala sjukdomar där enteral absorption ej kan garanteras.

Doser över 12,5–25 mg bör ges parenteralt på grund av att den enterala absorptionen av dinatriumlevofolinat kan nå en mättnad.Rescue-behandling med dinatriumlevofolinat är nödvändig när metotrexat ges i doser över 500 mg/m² kroppsyta och bör övervägas vid doser på 100–500 mg/m² kroppsyta.Dosering och duration för rescue-behandling med dinatriumlevofolinat beror främst på typ av metotrexatbehandling och dosering, eventuell förekomst av toxicitetssymptom och den individuella utsöndringskapaciteten med avseende på metotrexat. Som regel är den första dosen levofolinsyra 7,5 mg (3–6 mg/m²) som ges 12–24 timmar (högst 24 timmar) efter det att metotrexatinfusionen påbörjats. Samma dos ges med 6 timmars intervall under en tid av 72 timmar. Efter ett antal parenterala doser kan behandlingen ändras till den perorala formen.Utöver administrering av levofolinsyra är det viktigt att vidta åtgärder för att säkerställa en snabb metotrexatutsöndring.Dessa åtgärder inbegriper:a. Alkalinisering av urinen så att urin-pH ligger över 7,0 innan metotrexatinfusionen påbörjas (för att öka lösligheten av metotrexat och dess metaboliter).b. Upprätthållande av en urinutsöndring på 1 800–2 000 cc/m²/24 h genom förhöjd peroral eller intravenös vätsketillförsel på dag 2, 3 och 4 efter metotrexatbehandlingen.c. Mätning av metotrexatkoncentrationen i plasma, urea och kreatinin på dag 2, 3 och 4.

Dessa mätningar måste fortgå till dess plasmametotrexatnivån understiger 10-7 molar (0,l µM).Hos vissa patienter kan man se en fördröjd metotrexatutsöndring. Detta kan bero på ackumulering i ett ”tredje rum” (vilket ses vid exempelvis ascites eller pleuraeffusion), njurinsufficiens eller inadekvat hydrering. Under sådana förhållanden kan högre doser av levofolinsyra eller längre administreringstid vara indicerad. Patienter med fördröjd tidig metotrexatelimination har hög sannolikhet att utveckla reversibel njursvikt.Fyrtioåtta timmar efter det att metotrexatinfusionen inleddes skall man mäta halten återstående metotrexat. Om halten återstående metotrexat är >0,5 µmol/l, bör doseringen av dinatriumlevofolinat anpassas enligt följande tabell:


Halten återstående metotrexat i blodet 48 timmar efter det att metotrexatadministreringen inleddes:
Ytterligare mängd levofolinsyra att administrera var 6:e timme i 48 timmar eller till dess halten metotrexat understiger 0,05 µmol/l:

≥ 0,5 µmol/l
7,5 mg/m²

≥ 1,0 µmol/l
50 mg/m²

≥ 2,0 µmol/l
100 mg/m²

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar