Leta i den här bloggen

Navelbine Kapsel, mjuk 20 mg

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.
- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD NAVELBINE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU TAR NAVELBINE
3. HUR DU TAR NAVELBINE
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Navelbine ska förvaras
6. Övriga upplysningar


1. VAD NAVELBINE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Navelbine tillhör en grupp av läkemedel som används för behandling av cancer som kallas vinkaalkaloider.Navelbine används för behandling av vissa typer av lungcancer och vissa typer av bröstcancer.


2. INNAN DU TAR NAVELBINE
Använd inte Navelbine
om du är allergisk (överkänslig) mot vinorelbin, mot något annat läkemedel i vinkaalkaloidgruppen eller mot något av övriga innehållsämnen i Navelbine

om du är gravid eller tror att du kan vara gravid

om du ammar

om du har en allvarlig leversjukdom

om du har en sjukdom som kraftigt påverkar absorptionen från mage-tarm

om du tidigare har opererat bort en del av magsäcken eller tunntarmen

om du har brist på vita blodkroppar (leukopeni och/eller neutropeni) eller har en allvarlig infektion eller nyligen har haft en infektion (de senaste två veckorna)

om du har brist på blodplättar (trombocyter)

om planerar att vaccineras eller nyligen har vaccinerats mot gula febern

om du långtidsbehandlas med syrgas


Var särskilt försiktig med Navelbine
Tala om för läkaren:

om du tidigare har haft kraftig bröstsmärta, tecken på störning i hjärtats funktion till följd av otillräckligt blodflöde, så kallad ischemisk hjärtsjukdom, som till exempel kärlkramp och hjärtinfarkt.

om din förmåga att klara av vardagsaktiviteter är kraftigt nedsatt.

om du har genomgått strålbehandling med ett strålområde som omfattade levern.

om du har symptom på infektion (som feber, frossa, hosta).

om du ska vaccineras.

Innan och under behandlingen med Navelbine kommer ditt blod att testas för att kontrollera att det är säkert för dig att få behandling. Om resultatet av dessa tester inte är tillfredsställande kommer behandlingen att senareläggas och ytterligare tester utföras tills värdena återgår till det normala.

Användning av andra läkemedel
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Speciellt viktigt är det om du använder något av följande läkemedel:

blodförtunnande läkemedel, så kallade antikoagulantia.

läkemedel för behandling av HIV-infektioner så kallade proteashämmare.

läkemedel för behandling av epilepsi, som fenytoin, karbamazepin, fenobarbital.

läkemedel för behandling av svampinfektioner, som itrakonazol, vorikonazol, ketokonazol, posakonazol.

mitomycin C, ett läkemedel mot cancer.

läkemedel för behandling av infektioner, såsom klaritromycin, telitromycin eller rifampicin.

växtbaserade läkemedel innehållande Johannesört (hypericum perforatum) som används för att behandla lätta till måttliga depressioner.

ciklosporin och takrolimus, som är läkemedel som dämpar immunförsvaret.

En kombination av Navelbine och andra läkemedel som kan påverka benmärgen (vita och röda blodkroppar och blodplättar) kan förstärka vissa biverkningar.Före vaccinering är det viktigt att du rådgör med läkare eftersom vissa vacciner inte ska användas under behandling med Navelbine.

Intag av Navelbine med mat och dryck
Det rekommenderas att kapslarna intas med måltid.

Graviditet och amning
Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Ta inte Navelbine om du är gravid eller tror att du kan vara gravid.

Om du måste påbörja behandling med Navelbine när du är gravid eller om du blir gravid under pågående behandling ska du omedelbart kontakta din läkare angående riskerna för det ofödda barnet.

Ta inte Navelbine om du ammar.

Amning måste avslutas om behandling med Navelbine är nödvändig.Fertilitet

Kvinnor i fertil ålder måste använda effektiva preventivmedel under behandlingen och upp till 3 månader efter avslutad behandling.

Män som behandlas med Navelbine avråds från att skaffa barn under behandlingen och upp till 3 månader efter avslutad behandling. Det finns risk att behandlingen med vinorelbin leder till manlig infertilitet. Du bör därför överväga att söka råd om nedfrysning av sperma innan behandlingen påbörjas.

Körförmåga och användning av maskiner
Inga studier har utförts kring effekterna på förmågan att köra bil och använda maskiner. Du ska dock inte köra bil om du känner dig sjuk eller om din läkare råder dig att inte köra.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om några av hjälpämnena i Navelbine:
Detta läkemedel innehåller sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta läkaren innan du tar det här läkemedlet.

Detta läkemedel innehåller små mängder etanol (alkohol), mindre än 100 mg per dos.


3. HUR DU TAR NAVELBINE


Ta alltid Navelbine enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Innan och under behandling med Navelbine kommer läkaren att kontrollera ditt blod. Resultatet av dessa blodprover kommer att avgöra om och när du ska behandlas. Den dos du får kommer att anpassas till dig och beror på din kroppsyta och ditt allmäntillstånd.

Navelbine ges vanligtvis en gång per vecka. Hur ofta och hur länge du ska behandlas avgörs av din läkare.

En totaldos på 160 mg per vecka bör inte överskridas.

Användning av Navelbine till barn rekommenderas inte.Hur du ska hantera kapslarna

Innan blisterkartan öppnas kontrollera att kapseln är hel. Det flytande innehållet i kapslarna är skadligt vid kontakt med hud, slemhinnor och ögon. Om kontakt med innehållet ändå sker ska området omedelbart sköljas noggrant med fysiologisk koksaltlösning eller vatten. Kontakta omedelbart läkare om symtom kvarstår.Svälj inte en skadad kapsel. Återlämna den till läkare, sjukhus eller apoteketÖppningsanvisning av blisterkartan

1 Klipp itu blisterkartan utefter den svarta streckade linjen.

2 Dra av den mjuka plastfolien.

3 Tryck ut kapseln genom aluminiumfolien.Kapslarna ska sväljas hela med vatten utan att tuggas eller sugas på. Det rekommenderas att kapslarna intas med måltid för att minska risken för illamående.

Kräkningar kan inträffa med Navelbine. Om din läkare har skrivit ut läkemedel mot illamående ta den medicinen enligt läkarens instruktioner.

Om du av misstag tuggar eller suger på kapseln, skölj då munnen ordentligt och ta omedelbart kontakt med läkare.

Om du kräks några timmar efter intag av en Navelbine kapsel ska du inte ta en ny dos.

Om du använt för stor mängd av Navelbine
Om du fått i dig för stor mängd Navelbine eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Navelbine
Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Kontakta läkaren som får avgöra om du ska ta en dos vid annan tidpunkt.Om du slutar att ta Navelbine

Din läkare kommer att avgöra när du ska avsluta behandlingen. Om du vill avsluta behandlingen tidigare ska du diskutera detta med din läkare.Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Navelbine orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.Kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom när du använder Navelbine:

sjukdomskänsla, hosta, feber och frossa, det kan vara en infektion.

kraftig förstoppning med buksmärta när du inte haft avföring på flera dagar, det kan vara tarmstopp.

kraftig yrsel och svimningskänsla när du reser dig upp, vilket är tecken på en kraftig blodtryckssänkning.

kraftig bröstsmärta som du inte känt förut. Symtomen kan bero på störningar i hjärtats funktion till följd av otillräckligt blodflöde, så kallad ischemisk hjärtsjukdom.

andningssvårigheter, yrsel, blodtrycksfall, klåda på hela kroppen, eller svullnad av ögonlock, ansikte, läppar och/eller hals, eftersom du kan ha fått en allergisk reaktion.

Frekvenser:

Mycket vanliga: förekommer hos fler än 1 av 10 behandlade patienter

Vanliga: förekommer hos mellan 1 av 10 och 1 av 100 behandlade patienter

Mindre vanliga: förekommer hos mellan 1 av 100 och 1 av 1000 behandlade patienter

Sällsynta: förekommer hos färre än 1 av 1000 behandlade patienter

Mycket sällsynta: förekommer hos färre än 1 av 10 000 behandlade patienter

Har rapporterats: förekommer hos okänt antal behandlade patienterMycket vanliga biverkningar: Infektioner. Magbesvär, diarré. Inflammation i munnen. Förstoppning, buksmärta. Illamående, kräkningar. Minskning av antalet vita blodkroppar (som kan öka risken för infektion), minskning av antalet röda blodkroppar (anemi) som kan göra din hud blek och orsaka kraftlöshet eller andfåddhet, minskning av antalet blodplättar vilket ökar risken för blödning eller risken att få blåmärken. Förlust av vissa reflexer, ibland med förändrad beröringskänsla. Håravfall, vanligen i mild form. Kraftlöshet, trötthet, feber. Viktminskning, aptitlöshet.Vanliga biverkningar: Neuromotoriska störningar, synförändringar. Högt blodtryck med symtom som huvudvärk, lågt blodtryck med symtom som yrsel eller svimningskänsla. Andnöd, hosta. Leverpåverkan. Svårigheter vid urinering. Sömnsvårigheter, huvudvärk, yrsel. Förändrad smakupplevelse, inflammation i matstrupe, svårighet att svälja vätska och mat. Hudreaktioner, frossbrytningar, viktökning. Ledsmärta (artralgi), smärta i käken, muskelsmärta (myalgi), smärta på olika ställen i kroppen och på tumörstället.Mindre vanliga biverkningar: Svårigheter med att samordna muskelrörelser, hjärtsvikt vilket kan orsaka andfåddhet och ankelsvullnad, hjärtrytmrubbningar. Tarmstopp.Har rapporterats: Låg natriumnivå i blodet (kan orsaka symtom som trötthet, förvirring, muskelryckningar och medvetslöshet). Blödning i magtarmkanalen, hjärtinfarkt, en generell infektion i kombination med minskat antal vita blodkroppar.Navelbine marknadsförs även som koncentrat för infusionsvätska, lösning som ges intravenöst i ett blodkärl. I listan nedan räknas biverkningar upp som enbart rapporterats för Navelbine koncentrat för infusionsvätska, lösning. Det kan inte uteslutas att dessa biverkningar även kan inträffa vid behandling med kapslar.Mindre vanliga biverkningar: Andningssvårigheter (bronkospasm). Allmän blodförgiftning med påverkat allmäntillstånd. En plötslig känsla av hetta och hudrodnad i ansiktet och på halsen (flush), kalla händer och fötter.

Sällsynta biverkningar: Störning i hjärtats funktion till följd av otillräckligt blodflöde så kallad ischemisk hjärtsjukdom. Kraftigt blodtrycksfall som orsakar yrsel, svimning. Lungsjukdom (interstitiell pneumopati) särskilt vid samtidig behandling med mitomycin C (ett annat läkemedel mot cancer). Svår smärta i buk och rygg (inflammation i bukspottkörteln).

Har rapporterats: Allvarliga allergiska reaktioner som kan ge symtom såsom andningssvårigheter, yrsel, blodtrycksfall, klåda på hela kroppen eller svullnad av ögonlocken, ansiktet, läpparna eller halsen. Låg natriumnivå i blodet på grund av en överproduktion av ett hormon (SIADH-syndrom) vilket kan ge symtom som svaghet, trötthet eller förvirring.Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR NAVELBINE SKA FÖRVARAS
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på blister och på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.Förvaras i kylskåp (2°C –8°C).

Förvaras i originalförpackningen.Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Innehållsdeklaration
Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är vinorelbin. 1 kapsel innehåller vinorelbintartrat motsvarande 20 mg, 30 mg, 40 mg eller 80 mg vinorelbin.

Övriga innehållsämnen är

- Lösning i kapseln: vattenfri etanol, renat vatten, glycerol, makrogol.

- Gelatinkapseln: gelatin, glycerol 85%, sorbitol, sorbitan, mannitol, medellånga triglycerider, fosfatidylkolin, glycerider, etanol, oljesyra, askorbylpalmitat, hydrogenerad, partiellt hydrolyserad stärkelse, färgämnen (titandioxid (E171), röd (30 mg, 40 mg) och gul (20 mg, 40 mg, 80 mg), järnoxid (E172)).

Tryckfärg: karmin (E120), hypromellos, propylenglykol, aluminiumkloridhexahydrat, natriumhydroxid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
20 mg mjuka kapslar: ljusbrun med tryck N20

30 mg mjuka kapslar: rosa med tryck N30

40 mg mjuka kapslar: mörkbrun med tryck N40

80 mg mjuka kapslar: ljusgul med tryck N80


Förpackningsstorlek: 1 kapsel.

Innehavare av godkännande för försäljning
Pierre Fabre Pharma Norden AB

Turebergs Torg 1

S-191 47 Sollentuna

SverigeTillverkare

Pierre Fabre Médicament Production

Avenue du Béarn

F-64320 Idron

Frankrike

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar