Leta i den här bloggen

Navoban Kapsel, hård 5 mg

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Navoban är och vad det används för
2. Innan du använder Navoban
3. Hur du använder Navoban
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Navoban ska förvaras
6. Övriga upplysningar


1. VAD NAVOBAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
Navoban förhindrar att kroppens signaler om illamående och behov av kräkning når hjärnan (stänger av kräkreflexen).Navoban ges förebyggande och vid behandling av illamående och kräkningar i samband med cellgiftsbehandling eller på sjukhus i samband med operation.


2. INNAN DU ANVÄNDER NAVOBAN
Använd inte Navoban:
- om du har kraftigt försämrad njurfunktion och bryter ner läkemedel långsamt.

- om du är överkänslig (allergisk) mot tropisetron eller något av övriga innehållsämnen i Navoban (se punkt 6).

- om du är gravid.

Fråga din doktor om råd om du tror att du är allergisk eller gravid.

Var särskilt försiktig med Navoban:
- om du har skrumplever (levercirrhos),

- om du har försämrad njurfunktion,

Om du har obehandlat högt blodtryck eller någon form av hjärtsjukdom bör du rådgöra med läkaren innan behandling med Navoban påbörjas.Navoban bör ej ges till barn på grund av begränsad erfarenhet.

Användning av andra läkemedel
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.Navoban kan påverka eller påverkas om det tas samtidigt med vissa läkemedel t ex läkemedel mot magsår (cimetidin). Behandlande läkare behöver därför känna till all annan samtidig medicinering.

Graviditet och amning
Navoban skall inte användas under graviditet.Det är inte känt om Navoban går över i modersmjölk. Navoban bör därför inte användas under amning. Rådfråga din läkare eller farmaceut innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner
Trötthet och yrsel har rapporterats i samband med behandling med Navoban, detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs t ex bilkörning.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om något innehållsämne i Navoban.
Navoban kapslar innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar Navoban kapslar.


3. HUR DU ANVÄNDER NAVOBAN


Använd alltid Navoban enligt läkarens anvisningar. Ta inte mera medicin än doktorn rekommenderat. Rådfråga din läkare eller farmaceut om du är osäker.Kapslar

Vanlig dos är: 1 kapsel à 5 mg dagligen. Behandling i upp till sex dagar kan behövas. Kapslarna bör tas med vatten på morgonen, minst en timme före morgonmålet.Injektions-/infusionsvätska

Dosen bestäms av läkare.Om du upplever att effekten av Navoban är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller farmaceut.

Om du tagit för stor mängd av Navoban:
Om du har fått för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn har fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Navoban:
Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Navoban ha biverkningar men alla användare behöver inte få dem.Mycket vanliga (förekommer hos mer än 1 patient av 10): Huvudvärk, förstoppning.Vanliga (förekommer hos mer än 1 patient av 100): Yrsel, buksmärtor, diarré, svår trötthet.Mindre vanliga: Överkänslighetsreaktioner som kan ge rodnad i ansiktet, nässelutslag, tryckkänsla i bröstkorgen, andnöd och blodtrycksfall. Svimning, medvetslöshet.Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 patient av 10 000): Utslag, hudrodnad, kraftig överkänslighetsreaktion/allergisk chock, cirkulatorisk kollaps, hjärtattack.Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR NAVOBAN SKA FÖRVARAS
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Innehållsdeklaration
Kapsel:

Den aktiva substansen är tropisetron

Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, majsstärkelse, gelatin, titandioxid (E171), järnoxid (E172).Brytampull:

Den aktiva substansen är tropisetron

Övriga innehållsämnen är koncentrerad ättiksyra, natriumacetattrihydrat, natriumklorid och vatten för injektionsvätskor

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Kapsel, hård bestående av en gul del och en vit del märkta med triangel och NVR EA 5 mg i rött.

Förpackning innehållande 5 kapslar.Brytampull á 5 eller 2 ml.

Förpackning innehållande ampuller 5x10x5 ml, 10x5 ml, 1x5 ml, 5x2 ml.

Innehavare av godkännande för försäljning
Novartis Sverige AB

Box 1150

183 11 Täby

Denna bipacksedel godkändes senast: 2009-11-10

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal


INFORMATION TILL SJUKVÅRDSPERSONALNavoban 1mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösningAdministreringssätt

Navoban ges som långsam intravenös injektion eller som infusion strax före kemoterapin eller induktionen av anestesin.Anvisningar för beredning av infusionsvätska

För beredning av lösning för infusion spädes 1 ampull à 2 ml i 50 ml respektive 1 ampull à 5 ml i 100 ml av någon av följande infusionsvätskor: natriumklorid 9 mg/ml, glukos 50 mg/ml eller Ringer lösning.Hållbarhet för färdigberedd infusionslösning

Beredd infusionslösning är fysikaliskt och kemiskt stabil i 24 timmar vid 2 °C - 8 °C (i kylskåp), men på grund av risken för mikrobiell kontamination bör infusionslösningen användas omedelbart efter spädning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar