Leta i den här bloggen

Nefoxef Filmdragerad tablett 120 mg

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.
- Spara denna information, du kan behöva läsa om den.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad är NEFOXEF och vad används det för?
2. Innan du använder NEFOXEF
3. Hur du använder NEFOXEF
4. Eventuella biverkningar
5. Förvaring av NEFOXEF
6. Övriga upplysningar

1. VAD ÄR NEFOXEF OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?


Den aktiva substansen i ditt läkemedel fexofenadinhydroklorid tillhör en grupp av läkemedel som kallas antihistaminer.

Nefoxef 120 mg filmdragerade tabletter är godkända för att lindra symtom som nysningar, rinnande näsa och ögon, klåda i näsa och ögon och rodnad som är typiska symtom vid hösnuva (allergisk rinit).

Nefoxef 180 mg filmdragerade tabletter är godkända för att lindra symtom som rodnad, svullnad och klåda som kan förekomma vid allergiska hudreaktioner som kallas kronisk idiopatisk urtikaria.


Fexofenadinhydroklorid som finns i Nefoxef kan också vara godkänd för att behandla andra

sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan

hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. INNAN DU ANVÄNDER NEFOXEF
Använd inte NEFOXEF :
- om du är allergisk (överkänslig ) mot fexofenadinhydroklorid eller något av övriga innehållsämnen i Nefoxef.

Var särskilt försiktig med NEFOXEF :
- om du är äldre.

- Om du har eller har haft problem med hjärtat.

- om du har njur- eller leverbesvär.

Rådfråga din läkare innan du tar läkemedlet.

Intag av NEFOXEF med mat och dryck:
Nefoxef skall tas med vatten före måltid.

Graviditet och amning
Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Graviditet: Tag endast Nefoxef enligt din läkares instruktioner.

Amning: Om du ammar skall du försök undvika att ta Nefoxef. Rådfråga din läkare.

Körförmåga och användning av maskiner:
Kliniska studier har visat att Nefoxef inte orsakar trötthet och din förmåga att köra bil bör därför inte påverkas när du behandlas med Nefoxef. Det kan emellertid finnas undantag så försäkra dig om att du är pigg innan du kör bil eller utför uppgifter som kräver full uppmärksamhet.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra

arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i

dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.

Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information

i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Användning av andra läkemedel:
Om du tar medel mot sur mage som innehåller aluminium- och magnesiumhydroxid rekommenderas du låta det gå 2 timmar mellan intag av medel mot sur mage och Nefoxef. Medlet mot sur mage kan göra att mindre mängd upptas och påverka effekten av Nefoxef.

Om du tar Nefoxef tillsammans med erytromycin (ett antibiotikum) eller ketokonazol (svampmedel) kan mängden fexofenadin i blodet öka.

Allergitester: Om du skall göra en allergitest sluta ta medicinen 3 dagar innan testet.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


3. HUR DU ANVÄNDER NEFOXEF


Ta alltid Nefoxef enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Nefoxef 120 mg filmdragerade tabletter: Vid lindring av symtom vid höfeber (allergisk rinit): Vanlig dos är en tablett dagligen för vuxna och barn på 12 år och äldre.

Nefoxef 180 mg filmdragerade tabletter: Vid lindring av symtom av kronisk idiopatisk urtikaria (allergisk hudsjukdom): Vanlig dos är en tablett dagligen för vuxna och barn på 12 år och äldre.

Tabletterna tas via munnen med vatten före måltid.

Tycker du att effekten av Nefoxef är för stark eller svag, kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Om du har tagit för stor mängd av Nefoxef
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Symtom på överdos kan vara yrsel, dåsighet, trötthetskänsla och muntorrhet.

Om du glömt att ta NEFOXEF :
Om du har glömt att ta en dos ta den så snart du kommer ihåg den om det inte snart är tid för nästa dos. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Nefoxef orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Biverkningarna nedan har upplevts av personer som tagit Nefoxef och klassas som vanliga, mindre vanliga eller sällsynta.

Vanliga (har upplevts av mellan 1 till 10 till 1 av 100 patienter): Huvudvärk, dåsighet, illamående, yrsel.

Mindre vanliga (har upplevts av mellan 1 till 100 till 1 av 1000 patienter): Trötthet, sömnsvårigheter, nervositet och sömnstörningar eller mardrömmar, diarré, snabbare hjärtrytm och hjärtklappning.

Sällsynta (har upplevts av mellan 1 till 1 000 till 1 av 10 000 patienter): Allergiska hudreaktioner som eksem, nässelfeber, klåda, oväntad svullnad (ödem), tryck över bröstet, andnöd och rodnad. Sök medicinsk rådgivning om anafylaktiska reaktioner (t ex vid svullnad och svårigheter att andas) eller allvarliga hudreaktioner uppträder.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. FÖRVARING AV NEFOXEF
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Använd Nefoxef före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Innehållsdeklaration för Nefoxef

Den aktiva substansen är fexofenadin.Varje Nefoxef 120 mg filmdragerad tablett innehåller 120 mg fexofenadinhydroklorid, som motsvarar 112 mg fexofenadin. Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, majsstärkelse, povidon K30, magnesiumstearat, hypromellos, titandioxid (E171), makrogol 400, makrogol 4000, gul järnoxid (E172) och röd järnoxid (E172).Varje Nefoxef 180 mg filmdragerad tablett innehåller 180 mg fexofenadinhydroklorid, som motsvarar 168 mg fexofenadin. Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, majsstärkelse, povidon K30, magnesiumstearat, hypromellos, titandioxid (E171), makrogol 400, makrogol 4000 och gul järnoxid (E172).Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Nefoxef 120 mg filmdragerade tabletter är persikofärgade, avlånga, bikonvexa och filmdragerade, släta på båda sidor. Nefoxef 180 mg filmdragerade tabletter är gulfärgade, avlånga, bikonvexa och filmdragerade, släta på ena sidan och skåra på andra sidan.

Brytskåran är inte till för att dela tabletten i lika stora delar utan bara för att underlätta nedsväljning.


Nefoxef tillhandahålls i förpackningsstorlekarna 7, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200 eller 250 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Mylan AB

Box 23033

104 35 Stockholm

Sverige

Tel: 08-555 227 50

Fax: 08-555 227 51

E-post: inform@mylan.se


Tillverkare:

Chanelle Medical

IDA Industrial Estate

Loughrea, Co. Galway

IrlandGenerics (UK) Limited

Station Close

Potters Bar

Hertfordshire, EN6 1 TL

EnglandMcDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate

Grange Road

Dublin 13

IrlandDetta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Danmark ‘Nefoxef’

Finland (120 mg only) ‘Nefoxef 120 mg kalvopäällysteiset tabletit’

Grekland ‘Fexofenadine/Generics’

Ungern ‘Fexgen 120 mg/180 mg filmtabletta’

Island ‘Nefoxef 120 mg/180 mg filmuhúðaðar töflur’

Nederländerna ‘Fexofenadine HCI Mylan 120 mg/180 mg, filmomhulde tabletten’

Norge ‘Nefoxef 120 mg/180 mg filmdrasjerte tabletter’

Polen ‘FexoGen’

Slovakien ‘Fexofenadin Generics 120 mg/180 mg’

Slovenien ‘Feksofenadin Mylan 120 mg/180 mg filmsko Obložene Tablete’

Sverige ‘Nefoxef 120 mg/180 mg filmdragerade tabletter’

Storbritannien ‘Fexofenadine Hydrochloride 120 mg/180 mg Film-coated Tablets’

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar