Leta i den här bloggen

Neotigason Kapsel, hård 25 mg

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.
- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD ÄR NEOTIGASON OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
2. INNAN DU ANVÄNDER NEOTIGASON
3. HUR DU ANVÄNDER NEOTIGASON
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. FÖRVARING AV NEOTIGASON


FULLSTÄNDIG DEKLARATION AV AKTIVT INNEHÅLLSÄMNE OCH HJÄLPÄMNEN
- Det aktiva innehållsämnet är acitretin. En hård kapsel innehåller 10 mg resp 25 mg acitretin.

- Hjälpämnen är mikrokristallin cellulosa, flytande spraytorkad glukos, gelatin och natriumaskorbat. Kapselhöljet består av gelatin, titandioxid (E 171), svart, gul och röd järnoxid (E 172). Märkningsbläcket består av shellack, propylenglykol, ammoniumhydroxid och svart järnoxid (E 172).

INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅNDET SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPNING AV TILLVERKNINGSSATS


Vem är innehavare av godkännande för försäljning av Neotigason?

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76–78

IS-220 Hafnarfjordur

Island

Vem är innehavare av tillverkningstillståndet som ansvarar för frisläppning av tillverkningssats av Neotigason?
Cenexi

52, Rue Marcel et Jacques Gaucher

94120 Fontenay-Sous-Bois

Frankrike

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Ombud

Actavis AB

112 89 Stockholm

1. VAD ÄR NEOTIGASON OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
Läkemedelsgrupp
Neotigason är ett peroralt läkemedel för behandling av utbredd psoriasis.

Terapeutiska indikationer
Neotigason används vid svåra former av psoriasis och andra hudsjukdomar som karakteriseras av rubbningar i nybildningen av hud.


2. INNAN DU ANVÄNDER NEOTIGASON
Använd inte Neotigason:
•om du är gravid eller planerar att bli gravid eftersom Neotigason kan ge fosterskador.

•om du är överkänslig mot ingående ämnen eller mot andra A-vitaminbesläktade substanser.

•om du har nedsatt lever- eller njurfunktion.

•om du har överskott på A-vitamin eller förhöjda plasmalipidvärden.

•om du använder tetracykliner (antibiotika) och metotrexat.

Var särskilt försiktig med Neotigason:
•om du är blodgivare så får du inte donera blod under och ett år efter avslutad behandling.

•kvinnor i fertil ålder skall ej inta alkohol under behandling med Neotigason och 2 månader efter avslutad behandling, eftersom etretinat då kan bildas som har en lång halveringstid (120 dagar).

Graviditet
Neotigason är fosterskadande. Det är därför nödvändigt för kvinnor i fertil ålder, som behandlas med Neotigason, att använda ett effektivt antikonceptionsmedel utan uppehåll med start fyra veckor före behandlingens början, under behandlingsperioden och under ytterligare två år efter behandlingens slut. Patienten skall ha gjort ett graviditetstest som är negativt högst 2 veckor före påbörjad behandling. Graviditetstest bör upprepas varje månad under behandlingen. Behandlingen skall påbörjas 2 eller 3 dagar in på normal menstruation.

Amning
Du skall inte amma ditt barn under behandling med Neotigason eftersom acitretin passerar över i modersmjölk i sådana mängder att risk för påverkan på barnet föreligger även med terapeutiska doser.

Körförmåga och användning av maskiner:
Mörkerseendet kan försämras och svårigheter att köra bil i mörker kan därför uppstå.Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Intag av andra läkemedel:
•Tala om för din läkare eller farmaceut om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

•Samtidig tillförsel av A-vitamin bör undvikas.

•S k minipiller bör ej användas då acitretin påverkar effekten.

•Neotigason kan påverka effekten av fenytoin (mot epilepsi) om båda läkemedlen används samtidigt.3. HUR DU ANVÄNDER NEOTIGASON
Dosering:
Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för patienten.

Vanlig dos för vuxna är inledningsvis 25-30 mg en gång per dag under ca 2-4 veckor. Därefter följer underhållsbehandling med individuellt avpassad dos.

Barn behandlas endast i speciella fall.

Psoriasisbehandling med salvor kan fortsätta under Neotigason-behandlingen, men man bör först diskutera detta med behandlande läkare.

Ta helst kapslarna i samband med måltid eller med lite mjölk.

Om du tagit mer Neotigason än vad du ordinerats:
I händelse av akut överdosering måste Neotigason omedelbart utsättas.

Kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112).

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Neotigason ha biverkningar. De flesta patienter som behandlas med Neotigason får hudbiverkningar. De flesta biverkningar som uppträder vid behandling med Neotigason minskar eller försvinner om man minskar dosen eller avslutar behandlingen.

Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Symtom av hypervitaminos A. Vanliga biverkningar är även ökad törst, illamående, sprickor i mungiporna, läpptorrhet, torra slemhinnor vilket kan leda till näsblod, hudförtunning, fjällning, hudrodnad, nagelförändringar, håravfall, klibbig hud, inflammation i huden, klåda och ögoninflammation.Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare, fler än 1 av 1000 användare): Huvudvärk, inflammation i munslemhinnan, inflammation i tandköttet, smakförändringar, hudutslag, hårförändringar, förtjockning av benvävnad, muskel- led- och skelettsmärta, förkalkning i mjukdelar, försämrat mörkerseende och dimsyn.Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare, fler än 1 av 10 000 användare): Vätskeansamling med svullnad (ödem), ökat vätsketryck i huvudet, inflammation i magsäckens slemhinnor, tarminflammation, ljuskänslighet, gulsot och sår på hornhinnan.Du kan få torra ögon under behandlingen med Neotigason och det kan leda till inflammation i ögonen (konjunktivit). Det kan därför bli problem att använda kontaktlinser.Diarré, kräkning, buksmärta, sjukdomskänsla, dåsighet, torr hud, ökad svettning och ärrvävnad kan också förekomma under behandlingen.Kontakta omedelbart läkare om du får svår huvudvärk, illamående, kräkning och synstörningar.Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel tala om det för din läkare eller farmaceut.

5. FÖRVARING AV NEOTIGASON
Förvaras vid högst 25 oC.

Förvaras i originalförpackningen (fuktkänsligt).

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen.Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar