Leta i den här bloggen

Neovletta® 28 Dragerad tablett

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.
- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.
- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD NEOVLETTA 28 ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU ANVÄNDER NEOVLETTA 28
3. HUR DU ANVÄNDER NEOVLETTA 28
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. FÖRVARING AV NEOVLETTA 28
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


1. VAD NEOVLETTA 28 ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Neovletta 28 används som preventivmedel.
Neovletta 28 är ett p-piller av kombinationstyp som innehåller låga mängder av två olika kvinnliga könshormoner. Neovletta 28 består av 21 tabletter med aktiva innehållsämnen och 7 hormonfria tabletter (sista raden på tablettkartan). Varje hormontablett innehåller både etinylestradiol (en östrogen) och levonorgestrel (en gestagen). På grund av de låga hormonmängderna räknas Neovletta 28 till de lågdoserade p-pillren. Alla hormontabletter i förpackningen innehåller samma hormoner i konstant dos, p-pillret kallas därför monofasiskt.

Den preventiva effekten av kombinerade p-piller baseras på samspelet mellan olika faktorer. De viktigaste anses vara att ägglossningen hämmas och förändringarna i livmoderslemhinnan och av sekretet i livmoderhalsen.

Menstruationen påverkas så att blödningen blir mer regelbunden, menstruationen blir ofta mindre smärtsam och mängden minskar.


2. INNAN DU ANVÄNDER NEOVLETTA 28
Använd inte Neovletta 28:
- Om du har eller har haft besvär som påverkar blodcirkulationen, särskilt tillstånd som är relaterade till trombos (blodproppsbildning) i blodkärl i benen (djup ventrombos), lungorna (lungemboli), hjärtat (hjärtinfarkt) eller andra delar av kroppen. (Se avsnittet p-piller och trombos nedan).
- Om du har eller har haft stroke (orsakad av blodpropp eller ett brustet blodkärl i hjärnan).
- Om du har eller har haft besvär som kan vara ett tidigt tecken på hjärtinfarkt (t.ex. kärlkramp (angina pectoris) eller bröstsmärtor).
- Om du haft besvär som kan vara ett tidigt tecken på stroke som t.ex. en så kallad transitorisk ischemisk attack, eller en liten stroke som du återhämtat dig efter.
- Om du har migrän med t.ex. synstörningar, talsvårigheter, svaghet eller domningar i någon kroppsdel.
- Om du har diabetes mellitus med blodkärlsskador.
- Om du har eller har haft pankreatit (inflammation i bukspottkörteln) kopplat till höga blodfettsvärden.
- Om du har gulsot eller allvarlig leversjukdom
- Om du har eller har haft cancer som påverkas av könshormoner (t.ex. bröstcancer eller cancer i könsorganen).
- Om du har eller har haft godartad eller elakartad levertumör.
- Om du har oförklarliga blödningar från underlivet.
- Om du är gravid, eller tror att du är gravid.
- Om du är allergisk (överkänslig) mot etinylestradiol eller levonorgestrel eller något av övriga innehållsämnen i Neovletta 28.

Om något av ovanstående gäller dig måste du informera din läkare/barnmorska innan du börjar använda Neovletta 28. Din läkare/barnmorska kan råda dig att använda en annan typ av p-piller eller en helt annan (hormonfri) preventivmetod.

Om något av ovanstående inträffar för första gången då du använder p-piller skall du omedelbart sluta använda tabletterna och kontakta läkare. Under denna tidsperiod kan du använda hormonfria preventivmetoder. Se avsnittet ”Allmänt” nedan.

Var särskilt försiktig med Neovletta 28:
Allmänt
I den här bipacksedeln beskrivs flera situationer då du skall sluta ta Neovletta 28, eller då skyddseffekten av p-pillren kan vara nedsatt. I dessa situationer bör du inte ha samlag, eller också bör du vidta extra åtgärder i form av icke-hormonella metoder t.ex. kondom eller någon annan barriärmetod. Använd inte ”säkra perioder” baserat på menstruationscykel eller temperaturmätningar. Dessa metoder kan vara opålitliga då Neovletta 28 rubbar de normala förändringarna i kroppstemperatur och livmoderhalsens slemhinna under menstruationscykeln.

I likhet med andra p-piller skyddar Neovletta 28 inte mot HIV-infektion (AIDS) eller andra sexuellt överförbara sjukdomar.

Innan du använder Neovletta 28
Om Neovletta 28 används samtidigt som något av tillstånden nedan kan noggrann läkartillsyn krävas. Din läkare/barnmorska kan förklara detta närmare. Därför är det viktigt att du informerar läkare/barnmorska innan behandlingen inleds om något av nedanstående gäller dig:

- du röker
- du har diabetes
- du är överviktig
- du har högt blodtryck
- du har hjärtklaffsjukdom eller en rubbning av hjärtrytmen
- du har inflammation i venerna (ytlig flebit)
- du har åderbråck
- någon nära släkting har haft blodpropp, hjärtinfarkt eller stroke
- du lider av migrän
- du lider av epilepsi
- du eller någon nära släkting har eller har haft höga blodvärden av kolesterol eller triglycerider (blodfetter)
- någon nära släkting har haft bröstcancer
- du har lever- eller gallvägssjukdom
- du har Crohns sjukdom eller ulcerös kolit (kronisk inflammatorisk tarmsjukdom)
- du har systemisk lupus erythematosus (SLE, en sjukdom som påverkar huden över hela kroppen)
- du har hemolytiskt-uremiskt syndrom (HUS, en sjukdom där blodkoagulation orsakar njursvikt)
- du har sicklecellanemi (en blodbristsjukdom)
- du har ett tillstånd som uppstod första gången eller förvärrades under graviditet eller tidigare användning av könshormoner (t.ex. hörselförlust, en ämnesomsättningssjukdom som kallas porfyri, en hudsjukdom som kallas herpes gestationis, en neurologisk sjukdom som kallas Sydenhams korea)
- du har eller har haft kloasma (gulbruna pigmentfläckar, särskilt i ansiktet); om så är fallet bör du undvika att utsätta dig för mycket solljus eller ultraviolett strålning.
- du har ärftlighet för angioödem eftersom tillförsel av östrogener kan framkalla eller förvärra symtom på angioödem. Sluta att ta Neovletta 28 och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom på angioödem: svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja, nässelutslag och andningssvårigheter.

Om något av ovanstående inträffar för första gången, återkommer eller förvärras under tiden du använder Neovletta 28 bör du kontakta läkare/barnmorska.

P-piller och trombos

Trombos är bildning av en blodpropp som kan blockera ett blodkärl.

Trombos kan förekomma i de djupt liggande venerna i benen (djup ventrombos). Om en sådan blodpropp lossnar från venen där den bildats och transporteras vidare kan den nå lungorna och blockera artärerna där. Då bildas en så kallad lungemboli. Djup ventrombos är ovanligt och kan utvecklas oberoende av om du använder p-piller eller inte. Risken är störst under det första året då en kvinna använder denna typ av p-piller. Det kan också inträffa under graviditet. Risken för trombos är högre för p-pilleranvändare jämfört med kvinnor som inte använder p-piller, men inte så hög som risken under graviditet.

Blodproppar kan, om än mycket sällsynt, också förekomma i hjärtats blodkärl (orsakar hjärtinfarkt) eller hjärnan (orsakar stroke). Blodproppar kan även förekomma i lever, tarm, njurar eller ögon men det är ytterst sällsynt.

Någon enstaka gång kan trombos orsaka permanent funktionsnedsättning eller dödsfall.

Risken för att få hjärtinfarkt eller stroke ökar när du blir äldre. Den ökar också om du röker. När du använder p-piller bör du sluta röka, särskilt om du är över 35 år.

Om du utvecklar högt blodtryck under tiden du använder p-piller kan läkare/barnmorska be dig avbryta p-pillerbehandlingen.

Risken för djup ventrombos är tillfälligt förhöjd i samband med operation eller långvarig orörlighet (t.ex. om benet eller benen är gipsade eller spjälade). Hos kvinnor som använder p-piller kan risken vara ändå högre. Informera alltid läkaren om att du använder p-piller i god tid före planerad sjukhusvistelse eller operation. Läkaren kan be dig göra ett uppehåll i några veckor innan operationen eller när du blir orörlig. Läkaren kommer också att tala om när du kan börja ta dina p-piller igen sedan du återhämtat dig.

Om du märker några möjliga tecken på trombos bör du sluta med p-pillren och omgående kontakta läkare (se också avsnittet ”När skall läkare kontaktas”).

P-piller och cancer

Bröstcancer diagnostiseras något oftare hos kvinnor som använder p-piller än hos kvinnor i samma ålder som inte använder p-piller. Den lilla ökningen i antalet bröstcancerdiagnoser avtar gradvis under loppet av de tio första åren efter avslutad användning. Det är inte känt huruvida denna skillnad beror på p-pillren. Det kan vara så att kvinnor som använder p-piller undersöks oftare och därmed upptäcks eventuell cancer tidigare.

I sällsynta fall har godartade levertumörer och ännu mer ovanligt, elakartade levertumörer rapporterats hos p-pilleranvändare. Dessa tumörer kan orsaka inre blödningar. Kontakta läkare omgående om du har kraftiga smärtor i magregionen.

Den viktigaste riskfaktorn för cancer i livmoderhalsen är infektion av humant papillom-virus (kondylom). Vissa studier har visat att långtidsanvändning av p-piller kan bidra till ökad risk för kondylom. Det är dock inte klarlagt i vilken utsträckning detta beror på andra faktorer som sexualvanor (inklusive minskad användning av kondom) eller ökad upptäckt till följd av mera regelbundna cellprovstagningar i livmoderhalsen hos kvinnor som använder p-piller.

NÄR SKALL LÄKARE/BARNMORSKA KONTAKTASRegelbundna läkarkontroller

När du använder p-piller kommer läkaren/barnmorskan be dig återkomma för regelbundna kontroller.Kontakta läkare/barnmorska omgående om:

- du märker att ditt hälsotillstånd förändras, särskilt om det gäller något av de tillstånd som nämns i denna bipacksedel (se även avsnitten ”Använd inte Neovletta 28” och ”Var särskilt försiktig med Neovletta 28”; tänk på att detta kan gälla även för hälsoförändringar i din närmaste släkt)

- du känner en knöl i bröstet

- du skall använda andra läkemedel (se även avsnittet ”Användning av andra läkemedel”)

- du kommer att bli orörlig en längre tid eller skall opereras (kontakta läkare minst fyra veckor i förväg)

- du har ovanligt kraftig blödning från underlivet

- du har glömt att ta tabletterna under tablettkartans första vecka och har haft samlag under någon av de sju närmast föregående dagarna

- du har kraftig diarré

- menstruationen uteblir två gånger i rad eller du misstänker att du är gravid (påbörja inte nästa tablettkarta innan läkare/barnmorska givit klartecken)Sluta ta Neovletta 28 och kontakta läkare omgående om du märker några möjliga tecken på blodpropp, hjärtinfarkt eller stroke:

- onormal hosta

- kraftig smärta i bröstet som eventuellt strålar ut i vänster arm

- andfåddhet

- ovanlig, kraftig eller långvarig huvudvärk eller migränanfall

- fullständig eller delvis synförlust eller dubbelseende

- talsvårigheter

- plötsliga förändringar i hörsel-, lukt- eller smaksinne

- yrsel eller svimning

- svaghet eller domningar i någon kroppsdel

- kraftig magsmärta

- kraftig smärta eller svullnad i något av benenSituationerna och symtomen som nämns ovan är mer detaljerat beskrivna på andra platser i denna bipacksedel.

Användning av andra läkemedel
Vissa läkemedel kan hindra p-piller från att fungera som de skall. Detta gäller bland annat läkemedel för behandling av epilepsi (t.ex. primidon, fenytoin, barbiturater, karbamazepin, oxkarbazepin, topiramat, felbamat); tuberkulos (t.ex. rifampicin och rifabutin); HIV-infektioner (t.ex. ritonavir, nevirapin); antibiotika mot vissa andra infektioner (t.ex. penicilliner, tetracykliner, och griseofulvin) och naturläkemedel som innehåller johannesört (används framför allt till att behandla nedstämdhet). P-piller kan också påverka effekten av andra läkemedel t. ex. läkemedel som innehåller ciklosporin eller epilepsiläkemedlet lamotrigin.

Tala om för din läkare/barnmorska eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Tala också om för andra läkare eller tandläkare som skriver ut andra läkemedel till dig att du använder Neovletta 28. De kan tala om för dig om du behöver använda ytterligare preventivmetoder och i så fall hur länge. Du kan också få råd på apoteket.

Graviditet och amning
Graviditet
Neovletta 28 skall inte användas av gravida kvinnor, eller kvinnor som tror att de kan vara gravida. Om du misstänker att du är gravid och du redan använder Neovletta 28 bör du kontakta din läkare/barnmorska snarast möjligt.

Amning
Neovletta 28 rekommenderas inte under amning. Om du vill använda p-piller under tiden du ammar bör du rådfråga din läkare/barnmorska.

Körförmåga och användning av maskiner
Någon påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner har ej observerats.

Viktig information om något innehållsämne i Neovletta 28:
Neovletta 28 innehåller laktosmonohydrat och sackaros. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. HUR DU ANVÄNDER NEOVLETTA 28


Använd alltid Neovletta 28 enligt läkarens/barnmorskans anvisningar. Följ alltid läkarens/barnmorskans ordination och anvisningarna på apoteksetiketten. Rådfråga din läkare/barnmorska eller apotekspersonal om du är osäker.

När och hur skall tabletterna tas

Neovletta 28 förpackningen innehåller tablettkartor med 28 tabletter vardera. Tabletten skall tas vid ungefär samma tid varje dag, tillsammans med lite vätska. Följ pilarnas riktning tills alla 28 tabletterna har tagits (detaljerad beskrivning finns i avsnittet ”Hur tablettkartan förbereds för användning”). Vanligtvis får du en menstruationsliknande blödning (bortfallsblödning) två till tre dagar efter att du tagit den sista hormontabletten (d.v.s. under den tid då du tar tabletter från den sista raden på tablettkartan). Dagen efter att du avslutat en tablettkarta skall du påbörja en ny även om du fortfarande blöder. Inget tablettuppehåll skall lämnas mellan tablettkartorna. Detta innebär att du alltid börjar på en ny tablettkarta samma veckodag och att du kommer att ha din bortfallsblödning på ungefär samma dagar varje månad.Hur du startar med din första tablettkarta Neovletta 28

När ingen hormonell preventivmetod har använts den senaste månaden:
Börja ta Neovletta 28 på menstruationscykelns första dag, d.v.s. första blödningsdagen. Därefter tar du tabletterna i tur och ordning i pilarnas riktning. Neovletta 28 fungerar från första dagen så någon ytterligare preventivmetod är inte nödvändig.

Du kan också börja ta Neovletta 28 på dag två till fem i menstruationscykeln, men då måste du använda en extra preventivmetod (barriärmetod t.ex. kondom) som tillägg under de första sju dagarnas tablettbehandling i första menstruationscykeln.

Vid byte från annat p-piller av kombinationstyp (p-piller, vaginalring, eller plåster):
Du kan börja ta Neovletta 28 dagen efter sista tabletten av det tidigare p-pillret (detta innebär att det inte ska vara något tablettuppehåll). Om du sedan tidigare använder ett p-piller där det finns några hormonfria tabletter per karta (d.v.s. levereras med 28 tabletter per karta) kan du börja med Neovletta 28 efter den sista hormontabletten (om du är osäker på vilken tablett det är kan du fråga din läkare/barnmorska, eller fråga på apoteket). Du kan också börja senare, men aldrig senare än dagen efter det tablettfria intervallet (eller dagen efter den sista hormonfria tabletten) för ditt tidigare p-piller. Om du har använt en vaginalring eller ett plåster bör du helst börja använda Neovletta 28 samma dag som ringen eller plåstret tas bort och allra senast när behandling med nästa ring eller plåster skulle ha inletts. Om du följer dessa instruktioner behövs ingen ytterligare preventivmetod.

Vid byte från mini-piller (p-piller som bara innehåller gestagen)
Du kan sluta med minipillren vilken dag som helst och börja med Neovletta 28 vid samma tid nästa dag. Observera att du bör använda ytterligare en preventivmetod (en barriärmetod) om du har samlag under någon av de första sju dagarna av behandlingen.

Vid byte från preventivmetoderna injektion, implantat eller gestagenfrisättande intrauterint inlägg (IUD)
Börja ta Neovletta 28 den dag du skulle ha fått en ny injektion eller den dag som implantatet eller livmoderinlägget tas bort. Observera att du bör använda ytterligare en preventivmetod (en barriärmetod) om du har samlag under någon av de första sju dagarna av behandlingen.

Efter förlossning
Om du nyss har fött barn kan läkare/barnmorska be dig avvakta med Neovletta 28 tills du haft din första normala menstruation. Ibland kan man börja tidigare, fråga din läkare/barnmorska om råd. Om du ammar och vill använda Neovletta 28 bör du diskutera detta med din läkare/barnmorska innan du börjar.

Efter abort eller missfall
Fråga din läkare om råd.Hur tablettkartan förbereds för användning

Förpackningarna med Neovletta 28 innehåller både tablettkartor (med 21 aktiva hormon-tabletter och 7 inaktiva hormonfria tabletter (i den sista raden)) och självhäftande etiketter att sätta på tablettkartorna. Varje set med självhäftande etiketter innehåller sju remsor med veckans dagar. Välj den remsa som startar med den dag som du tänker börja ta tabletter. Om du t.ex. börjar på tablettkartan på en onsdag, ska du välja den remsa som börjar med ”ons”.

Fäst veckodagsremsan överst på tablettkartan på den sida som är genomskinlig, den sida där tabletterna syns, så att den första dagen sitter ovanför tabletten vid pilen som markerar ”start”.
Du kan nu se vilken veckodag du ska ta varje tablett.

Om du har tagit för stor mängd av Neovletta 28:
Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om ett barn har fått i sig läkemedlet av misstag: kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Det har inte rapporterats några allvarliga skadliga effekter efter intag av för många aktiva Neovletta 28 tabletter (rad 1-3 på tablettkartan) samtidigt. Om du har tagit flera tabletter på samma gång kan du bli illamående, kräkas eller få blödningar från underlivet. Att ta tabletter från rad fyra på tablettkartan är oskadligt eftersom dessa inte innehåller verksam substans.Om du vill sluta med Neovletta 28

Du kan sluta ta Neovletta 28 när som helst. Om du slutar för att du vill bli gravid rekommenderas att du väntar tills du har haft din första naturliga menstruationsblödning innan du försöker bli gravid. Detta underlättar vid beräknandet av när förlossningen ska ske. Fråga din läkare/barnmorska om andra preventivmetoder om du inte vill bli gravid.

Om du har glömt att ta Neovletta 28:
Om du glömt att ta tabletter från den fjärde raden på tablettkartan har det ingen betydelse. Du är fortfarande skyddad mot graviditet eftersom de inte innehåller några aktiva innehålls-ämnen. För att bibehålla ett pålitligt skydd mot graviditet är det viktigt att du inte förändrar doseringsschemat. För att undvika förvirring ska du kassera de glömda tabletterna och ta nästa tablett som vanligt. Har du glömt en tablett i rad 4 på din nuvarande tablettkarta är det viktigt att du tar den första tabletten från nästa karta vid rätt tidpunkt.

Följande råd gäller om du glömt ta hormontabletter (rad 1-3 på tablettkartan):

Om det har gått mindre än 12 timmar sedan du skulle ha tagit din tablett är du fortfarande skyddad mot graviditet. Ta tabletten så snart du kommer ihåg det och ta nästa tablett på vanlig tid.


Om det har gått mer än 12 timmar kan p-pillrets effekt vara minskad. Ju fler tabletter i följd som du har missat, desto högre är risken för att den preventiva effekten har minskat. Risken är särskilt stor för att bli gravid om du glömmer tabletter i början av tablettkartan eller i slutet av vecka 3 (tredje raden på tablettkartan). Därför ska du alltid följa de anvisningar som lämnas nedan (se också diagrammet):

- Mer än 1 tablett i tablettkartan har glömts: Kontakta din läkare/barnmorska för råd.

- 1 tablett glömd under vecka 1:
Ta den överhoppade tabletten så snart du kommer ihåg det, även om det innebär att du tar två tabletter samtidigt. Ta följande tabletter på vanlig tid, men glöm inte att använda extra preventivt skydd (barriärmetod, t.ex. kondom) under de sju nästkommande dagarna. Har du haft samlag under veckan före den glömda tabletten finns en risk att du blivit gravid. Informera din läkare/barnmorska omgående.

- 1 tablett glömd under vecka 2:
Ta den överhoppade tabletten så snart du kommer ihåg det, även om det innebär att du tar två tabletter samtidigt. Ta följande tabletter på vanlig tid. P-pillret har fortfarande önskad effekt och du behöver inte använda extra preventivt skydd. Om mer än 1 tablett är glömd bör kompletterande preventivt skydd användas i 7 dagar.

- 1 tablett glömd under vecka 3:
Du kan välja mellan något av följande två alternativ och du behöver inte använda extra preventivt skydd:

1. Ta den överhoppade tabletten så snart du kommer ihåg det, även om det innebär att du tar två tabletter samtidigt. Ta följande tabletter på vanlig tid. När de hormontabletterna på tablettkartan är slut (efter rad 3) skall du börja på nästa tablettkarta omedelbart, utan tablettuppehåll. (De sju hormonfria tabletterna skall inte användas.) Sannolikt kommer du inte att få någon ordentlig bortfallsblödning förrän du kommer till slutet av rad 3 på den andra tablettkartan. Däremot kan du få stänkblödning och genombrottsblödning under de dagar du tar tabletter.


eller:


2. Du kan avbryta intaget av hormontabletter och gå över på de hormonfria tabletterna. Det är viktigt att antalet hormonfria dagar aldrig blir mer än totalt 7 dagar. Börja sedan på en ny tablettkarta som vanligt.

- Har du glömt att ta tabletter i en tablettkarta och du inte får den förväntade menstruationen under tiden du tar tabletter från rad 4, kan du vara gravid. Rådgör med din läkare/barnmorska innan du påbörjar nästa tablettkarta.Om du lider av mag-tarmbesvär (t.ex. kräkningar eller kraftig diarré)

Om du kräks eller har kraftig diarré efter att har tagit tabletter från rad 1-3 på tablettkartan kan det hända att de aktiva innehållsämnena i Neovletta 28 inte hinner tas upp fullständigt. Om du kräks inom 3-4 timmar efter att du tagit tabletten ger det samma situation som om du inte har tagit tabletten. Därför ska du följa instruktionerna för glömd tablett ovan. Kontakta läkare om du har kraftig diarré. Kräkningar eller diarré under tiden du tar tabletter från rad 4 på tablettkartan påverkar inte skyddet mot graviditet.

Om du vill förskjuta en menstruation

Du kan förskjuta din menstruation om du fortsätter ta de hormontabletterna från en ny tablettkarta Neovletta 28 omedelbart efter att rad 3 på den tidigare kartan är förbrukad (ta ej tabletterna från rad 4). Du kan fortsätta ta tabletter från den nya kartan så länge du önskar, tills alla de hormontabletterna (de slutar på rad 3) på den nya kartan är förbrukade. Vill du att din menstruation skall börja tidigare än så är det bara att sluta ta tabletterna från den andra kartan. Gör ett tablettuppehåll i högst sju dagar (under vilka du får din menstruation) och påbörja sedan en ny förpackning. Under den andra tablettkartan kan du få genombrottsblödning eller småblödningar även på dagar då du tar tabletter.

Om du vill byta startdag för din menstruation


Om du tar dina tabletter enligt anvisningarna kommer du att få bortfallsblödning ungefär samma veckodag var fjärde vecka. Om du vill ändra detta till en annan dag kan du låta bli att ta alla tabletterna i rad 4 innan du börjar på nästa tablettkarta. T.ex. om du brukar börja blöda en fredag och framöver vill att blödningen ska börja en tisdag (tre dagar tidigare) kan du börja på nästa tablettkarta tre dagar tidigare än vanligt. Kassera de tre kvarvarande hormonfria tabletterna på den aktuella tablettkartan och börja på en ny tablettkarta utan att göra något uppehåll mellan kartorna. Om du tar väldigt få tabletter från rad 4 (t.ex. tre eller färre) kan det hända att bortfallsblödningen uteblir. Du kan istället få genombrottsblödning eller småblödningar under tiden du använder nästa tablettkarta.


Om du får oväntade blödningar


Vid användning av alla p-piller gäller att under de första månaderna kan det förekomma oregelbundna blödningar (genombrottsblödningar och stänkblödningar) mellan dina regel-bundna bortfallsblödningar. Du kan behöva använda mensskydd, men fortsätt att ta tabletterna som vanligt. De oregelbundna blödningarna upphör vanligen så snart kroppen anpassat sig till p-pillren (normalt efter cirka tre behandlingscykler). Om de kvarstår efter detta, blir kraftigare eller återkommer skall du informera läkare/barnmorska.


Om menstruationen uteblir


Om du har tagit alla tabletter vid rätt tid, inte har kräkts eller haft kraftig diarré under tiden du tagit tabletter från rad 1-3 eller använt andra läkemedel är det mycket osannolikt att du skulle vara gravid. Fortsätt ta Neovletta 28 som vanligt.


Om bortfallsblödningen uteblir två gånger i rad kan du vara gravid. Informera läkare/barnmorska omgående. Börja inte på nästa tablettkarta förrän läkare/barnmorska kontrollerat att du inte är gravid.


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Neovletta 28 orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Under de första behandlingscyklerna kan du förväntas få någon biverkan, t.ex. bröstspänning, illamående och småblödningar. Dessa initiala biverkningar brukar försvinna inom 2 till 4 behandlingsmånader.

Övriga biverkningar som har rapporterats hos p-pilleranvändare är:

Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Viktökning, huvudvärk, nedstämdhet, humörförändringar, minskad sexuell lust, illamående, magsmärta, bröstsmärtor, bröstspänningar och blödningar.

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Vätskeretention (ansamling av vätska i kroppen) migrän, måttlig blodtrycksförhöjning, kräkningar, diarré, hudutslag, nässelutslag, utebliven menstruationsblödning och bröstförstoring.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Överkänslighetsreaktion, sänkt glukostolerans, förhöjt blodsocker, ökat insulinbehov, viktminskning, ökad sexuell lust, minskat tårflöde, svårighet att bära kontaktlinser, blodpropp i ben eller lungor, hjärtinfarkt, leverpåverkan, klåda, gulsot, gallsten, kloasma (brunpigmenterade fläckar i ansiktet), hudreaktioner, vätskeutsöndring från brösten och förändrade flytningar från slidan.

Sluta att ta Neovletta 28 och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom på angioödem: svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja, nässelutslag och andningssvårigheter. Se även avsnittet ”Var särskilt försiktig med Neovletta 28”.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotek.

5. FÖRVARING AV NEOVLETTA 28
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Inga särskilda förvaringsanvisningar.
Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen. Utgångsdatum är den sista dagen i angiven månad.
Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Innehållsdeklaration
- De aktiva innehållsämnena är etinylestradiol 30 mikrogram och 150 mikrogram levonorgestrel.

- Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, majsstärkelse, povidon 25 000, talk, magnesiumstearat, sackaros, povidon 700 000, makrogol 6000, kalciumkarbonat, montanglykolvax, glycerol 85%, titandioxid (E 171) och järnoxid pigment gul (E 172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Neovletta 28 levereras i kalenderförpackningar om 3x28 tabletter eller 13x28 tabletter. Tabletterna är bikonvexa och runda.

Innehavare av godkännande för försäljning
Bayer Schering Pharma AG
D-13342 Berlin
Tyskland
Tel.+49 - 30 4681 1111

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

Ombud:
Bayer AB
Box 606
169 26 Solna
Tel 08-580 223 00

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar