Leta i den här bloggen

Neulasta Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 6 mg

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.


•Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

•Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

•Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

•Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Neulasta är och vad det används för
2. Innan du använder Neulasta
3. Hur du använder Neulasta
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Neulasta ska förvaras
6. Övriga upplysningar

Vad innehåller Neulasta?
Neulasta innehåller det aktiva innehållsämnet pegfilgrastim. Pegfilgrastim är ett protein som tillverkas med hjälp av bioteknologi i bakterier som kallas E. coli. Det tillhör en grupp proteiner som kallas cytokiner och liknar ett naturligt protein (granulocytkolonistimulerande faktor) som bildas i din egen kropp.- Det aktiva innehållsämnet är pegfilgrastim. Varje förfylld spruta innehåller 6 mg pegfilgrastim i 0,6 ml lösning.- Övriga innehållsämnen är natriumacetat, sorbitol (E420), polysorbat 20 och vatten för injektionsvätskor.
Innehavare av godkännandet för försäljning och tillverkning:Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Nederländerna


1. Vad Neulasta är och vad det används för


Neulasta används för att förkorta tiden av neutropeni (lågt antal vita blodkroppar) och förekomsten av febril neutropeni (lågt antal vita blodkroppar med samtidig feber) som kan bero på användningen av cytotoxisk kemoterapi (läkemedel som förstör snabbt växande celler). De vita blodkropparna är viktiga, eftersom de hjälper din kropp att bekämpa infektioner. Dessa blodkroppar är mycket känsliga för kemoterapi, och denna behandling kan leda till att deras antal minskar i kroppen. Om antalet vita blodkroppar sjunker till en låg nivå finns det kanske inte tillräckligt många kvar i kroppen för att bekämpa bakterier, och då kan du bli mer mottaglig för infektioner.Din läkare har gett dig Neulasta för att hjälpa din benmärg (den del i skelettet där blodkroppar bildas) att bilda fler vita blodkroppar som hjälper din kropp att bekämpa infektioner.


2. INNAN DU ANVÄNDER NEULASTA
Använd inte Neulasta:
•om du är allergisk (överkänslig) mot pegfilgrastim, filgrastim, proteiner härledda från E. coli eller mot något av övriga innehållsämnen i Neulasta.Var särskilt försiktig med NeulastaTala om för din läkare:•om du har hosta, feber och andningssvårigheter,•om du har sicklecellanemi,•om du får ont i övre vänstra sidan av buken eller uppemot vänster skuldra, eller•om du är allergisk mot latex. Det grå nålskyddet på den förfyllda sprutan innehåller ett latexderivat och kan ge allvarliga allergiska reaktioner.
Graviditet
Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. Neulasta har inte prövats av gravida kvinnor. Det är viktigt att du talar om för din läkare om du:

•är gravid,•tror att du är gravid eller•planerar att bli gravid.

Amning
Du måste sluta amma om du använder Neulasta.

Körförmåga och användning av maskiner:
Effekten av Neulasta på körförmågan eller förmågan att använda maskiner är inte känd.


Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Neulasta:
Neulasta innehåller sorbitol (en typ av socker). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin. Neulasta är näst intill natriumfritt.

Användning av andra läkemedel:
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


3. Hur du använder Neulasta


Neulasta är avsett att användas av vuxna från 18 års ålder.Använd alltid Neulasta enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Vanlig dos är en 6 mg subkutan injektion (injektion under huden) med en förfylld spruta. Dosen bör ges cirka 24 timmar efter din sista dos av kemoterapi i slutet av varje kemoterapicykel.Skaka inte Neulasta kraftigt eftersom det kan påverka dess effekt.

Hur du ger dig själv injektioner med Neulasta

Din läkare kan besluta att det bästa för dig är att själv injicera Neulasta. Din läkare eller sköterska visar hur du ger dig själv injektioner. Försök inte att själv injicera om läkaren eller sköterskan inte har visat dig hur du ska göra.Mer information om hur du ger dig själv injektioner med Neulasta finns i slutet av denna bipacksedel.


Om du använt för stor mängd av Neulasta


Om du använder mera Neulasta än vad du borde kontakta din läkare, sköterska eller apotekspersonal.


Om du glömt att ta Neulasta
Om du har glömt en dos Neulasta bör du kontakta din läkare för att diskutera när du bör injicera nästa dos.


Mycket viktig
ändring4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Neulasta orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.Mycket vanliga biverkningar (förekommer sannolikt hos fler än 1 av 10 patienter):

•skelettsmärta och allmän led- och muskelvärk. Din läkare kan rekommendera vad du kan ta för att lindra skelettsmärtan.

•huvudvärk och illamående.Vanliga biverkningar (förekommer sannolikt hos färre än 1 av 10 patienter):•smärta och rodnad vid injektionsstället.Mindre vanliga biverkningar (förekommer sannolikt hos färre än 1 av 100 patienter men hos fler än 1 av 1 000 patienter):

•allergiliknande reaktioner, inklusive rodnad och blodvallning, hudutslag, upphöjda kliande hudområden.

•allvarliga allergiska reaktioner, inklusive anafylaxi (svaghet, blodtrycksfall, andningssvårigheter, svullnad av ansiktet),

•ökad mjältstorlek.

•mjältbristning. Vissa fall av mjältbristning var dödliga. Det är viktigt att du omedelbart kontaktar din läkare om du får smärta i övre vänstra sidan av buken eller uppemot vänster skuldra, eftersom detta kan tyda på problem med mjälten.

•andningsproblem. Om du har hosta, feber och andningssvårigheter kontakta din läkare.

•vissa förändringar av blodvärden kan förekomma, men dessa upptäcks vid rutinmässiga blodprover. Dina vita blodkroppar kan komma att öka under en begränsad tidsperiod. Antalet trombocyter kan minska vilket kan leda till blåmärken.

•Sweets syndrom (plommonfärgade, upphöjda, smärtsamma förändringar på armar och ben och ibland i ansikte och på hals med feber) har förekommit, men andra faktorer kan ha betydelse.

•kutan vaskulit (inflammation i hudens blodkärl).Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. Hur Neulasta ska förvaras
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.Används före utgångsdatum som anges på kartongen och sprutans etikett (EXP). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.Förvaras i kylskåp (2°C–8°C).Du kan ta ut Neulasta ur kylskåpet och förvara i rumstemperatur (högst 30°C) under högst 3 dagar. När en spruta har tagits ur kylskåpet och nått rumstemperatur (högst 30°C) måste den användas inom 3 dagar eller kastas.Får ej frysas. Neulasta kan användas om lösningen varit oavsiktligt nedfryst i mindre än 24 timmar vid ett tillfälle.Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.Använd inte Neulasta om den är grumlig eller innehåller partiklar.Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Övriga upplysningar


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekarNeulasta är en injektionsvätska, lösning i en förfylld spruta (6 mg/0,6 ml).Varje förpackning innehåller 1 förfylld spruta. Sprutorna tillhandahålls med eller utan ett automatiskt nålskydd i blister. Det är en klar, färglös vätska.Övriga upplysningarFör ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.


België/Belgique/Belgien

s.a. Amgen n.v.

Tél: +32 (0)2 7752711
Luxembourg/Luxemburg

s.a. Amgen

Belgique/Belgien

Tél: +32 (0)2 7752711

България

Амджен България ЕООД

Тел: +359 (0)2 805 7020
Magyarország

Amgen Kft.

Tel: +36 1 35 44 700

Ceská republika

Amgen s.r.o.

Tel: +420 2 21 773 500
Malta

Amgen B.V.

The Netherlands

Tel: +31 (0)76 5732500

Danmark

Amgen filial af Amgen AB, Sverige

Tlf: +45 39617500
Nederland

Amgen B.V.

Tel: +31 (0)76 5732500

Deutschland

AMGEN GmbH

Tel: +49 89 1490960
Norge

Amgen AB

Tel: +47 23308000

Eesti

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas

Tel: +372 5125 501
Österreich

Amgen GmbH

Tel: +43 (0)1 50 217

Ελλάδα

Genesis Pharma S.A.

Τηλ: +30 210 8771500
Polska

Amgen Sp. z.o.o.

Tel: +48 22 581 3000

España

Amgen S.A.

Tel: +34 93 600 19 00
Portugal

AMGEN Biofarmacêutica, Lda.

Tel: +351 21 4220550

France

Amgen S.A.S

Tél: +33 (0)9 69 363 363
România

Amgen România SRL

Tel: +4021 527 3000

Ireland

Amgen Limited

United Kingdom

Tel: +44 (0)1223 420305
Slovenija

AMGEN zdravila d.o.o.

Tel: +386 1 585 1767

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000
Slovenská republika

Amgen Slovakia s.r.o.

Tel: +421 33 321 13 22

Italia

Amgen Dompé S.p.A.

Tel: +39 02 6241121
Suomi/Finland

Amgen AB, sivuliike Suomessa/Amgen AB, filial i Finland

Puh/Tel: +358 (0)9 54900500

Kύπρος

Genesis Pharma (Cyprus) Ltd

Τηλ: +357 22 76 99 46
Sverige

Amgen AB

Tel: +46 (0)8 6951100

Latvija

Amgen Switzerland AG Rigas filiale

Tel: +371 29284 807
United Kingdom

Amgen Limited

Tel: +44 (0)1223 420305

Lietuva

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas

Tel: +370 682 28282


Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/.Instruktioner för injektion med Neulasta förfylld sprutaDetta avsnitt innehåller information om hur du, eller personen som injicerar dig, använder Neulasta förfylld spruta. Det är viktigt att du inte försöker att ge dig själv en injektion om inte läkaren, sköterskan eller apotekspersonalen har givit dig särskilda anvisningar om detta. Om du har några frågor om hur du injicerar ska du vända dig till läkaren, sköterskan eller apotekspersonalen för att få hjälp.Innan du börjar

Läs alla instruktioner noga innan du använder den förfyllda sprutan.

För att minska risken för oavsiktliga nålstick för användare, är varje förfylld spruta försedd med ett automatiskt nålskydd som aktiveras automatiskt och som täcker nålen efter fullständig injektion av innehållet i den förfyllda sprutan.Försök INTE att låsa upp den förfyllda sprutan före injektion.Den förfyllda sprutan har en avtagbar etikett som kan tas bort efter injektionen. Ta inte bort etiketten före användning. Etiketten används av sjukvårdspersonal till att uppdatera patientjournalen.Använd INTE den förfyllda sprutan om det grå nålskyddet har tagits bort eller om det automatiska nålskyddet har aktiverats (så att det täcker nålen).Försök INTE att ta bort den avtagbara etiketten från den förfyllda sprutan innan injektionen ges.Hur använder jag Neulasta förfylld injektionsspruta med automatiskt nålskydd?Din läkare har ordinerat Neulasta förfylld spruta för injektion i vävnaden alldeles under huden. Läkaren, sköterskan eller apotekspersonalen kommer att tala om hur mycket Neulasta du behöver och hur ofta det ska injiceras.UtrustningFör att ge dig själv en injektion behöver du:

• en ny Neulasta förfylld spruta och

• spritservetter eller liknande.

Vad ska jag göra innan jag ger mig själv en subkutan injektion med Neulasta?

1.Ta ut den förfyllda sprutan ur kylskåpet. Lyft inte den förfyllda sprutan i kolven eller i det grå nålskyddet. Detta kan skada sprutan.

2.Injektionen känns behagligare om du låter den förfyllda sprutan ligga i rumstemperatur i cirka 30 minuter. Neulasta ska inte värmas på något annat sätt (till exempel i mikrovågsugnen eller i varmt vatten). Utsätt inte heller sprutan för direkt solljus.

3.Skaka inte den förfyllda sprutan.

4.Ta inte bort det grå nålskyddet från den förfyllda sprutan förrän du är klar att injicera.

5.Kontrollera utgångsdatum på den förfyllda sprutans etikett (EXP). Använd den inte om utgångsdatum är passerat dvs. den sista dagen i angiven månad.

6.Kontrollera utseendet på Neulasta. Vätskan ska vara klar, färglös vätska. Om den är grumlig eller innehåller partiklar ska du inte använda den.

7.Tvätta händerna noggrant.

8.Uppsök en bekväm, ren plats med god belysning och se till att du har allt du behöver inom räckhåll.

Var ska jag ge mig själv injektionen?När du injicerar själv är de bästa injektionsställena högst upp på låren eller på buken. Om någon annan ger dig injektionen, kan han eller hon också använda baksidan på dina armar.Byt injektionsställe om du märker att området är rött eller ömt.


Hur ger jag mig själv injektionen?

1.Desinficera huden med en spritservett.

2. För att undvika att böja nålen, dra varsamt av det grå nålskyddet rakt ut utan att vrida, som visas på bilden. Rör inte nålen och tryck inte på kolven.3. Du kan eventuellt lägga märke till en liten luftbubbla i den förfyllda sprutan. Du behöver inte avlägsna luftbubblan före injektion. Injektion av vätskan med luftbubblan är ofarligt.4. Nyp ihop huden (utan att klämma den) mellan tummen och pekfingret. Stick in hela nålen i huden som din sköterska eller läkare visat dig.5. Dra lätt i kolven för att kontrollera att du inte har punkterat något blodkärl. Om du ser blod i sprutan drar du ut nålen och sticker in den på ett annat ställe efter att du har desinficerat huden.6. Tryck på kolven med ett långsamt, konstant tryck medan du bevarar nypgreppet.


Tryck in kolven så långt det går så att all vätska injiceras.Det automatiska nålskyddet aktiveras inte förrän den förfyllda sprutan har tömts.7. Fortsätt att hålla kolven intryckt så långt det går medan du drar ut nålen ur huden. Släpp sedan kolven och låt sprutan förflyttas uppåt tills hela nålen är täckt av det automatiska nålskyddet. Om det automatiska nålskyddet inte aktiveras, kan injektionen ha varit ofullständig. Kontakta sjukvårdspersonal om du tror att du inte har fått hela dosen.
Sätt INTE tillbaka det grå nålskyddet på nålen.8. Om det blöder från injektionsstället, torkar du försiktigt bort blodet med en bomullstuss eller hushållspapper. Gnugga inte injektionsstället. Vid behov kan du täcka injektionsstället med ett plåster.

9. Använd endast en förfylld spruta till en injektion. Använd inte Neulasta som eventuellt blivit kvar i sprutan.Kom ihåg: Om du har några problem vänligen fråga läkaren eller sköterskan om hjälp och råd.Omhändertagande av använda sprutor

•Sätt inte tillbaka det grå nålskyddet på använda sprutor.

•Förvara använda sprutor utom syn- och räckhåll för barn.

•Den använda sprutan ska kasseras enligt gällande anvisningar. Fråga på apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:Hur man tar bort den avtagbara etiketten

Den förfyllda sprutan med Neulasta är försedd med en avtagbar etikett som kan tas bort och fästas i patientjournalen.


OBS! Utför detta steg först efter det att du har gett injektionen och det automatiska nålskyddet täcker nålen.


1. Håll sprutan som bilden visar och vrid kolven mot dig tills du ser etikettens flik i fönsteröppningen såsom visas nedan.

2. Vrid kolven från dig lite tills fliken sticker upp genom fönsteröppningen såsom visas nedan.3. Dra upp fliken genom fönstret och riv av den längs perforeringen

såsom visas nedan.Riv av längs perforeringen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar