Leta i den här bloggen

Neupro Depotplåster 4 mg/24 timmar

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.
Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD NEUPRO ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU ANVÄNDER NEUPRO
3. HUR DU ANVÄNDER NEUPRO
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR NEUPRO SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


1. VAD NEUPRO ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Neupro tillhör en grupp av läkemedel som kallas dopaminagonister vilka stimulerar en särskild typ av celler som binder till dopaminreceptorer i hjärnan.Neupro används för att behandla:
symtom vid Parkinsons sjukdom antingen ensamt eller i kombination med läkemedlet L-dopa.


2. INNAN DU ANVÄNDER NEUPRO
Använd inte Neupro
om du är allergisk (överkänslig) mot rotigotin eller något av övriga innehållsämnen i Neupro (se avsnitt 6. Övriga upplysningar).

om du behöver genomgå magnetisk resonanstomografi (metod för att visualisera inre organ och kroppsvävnader) eller elkonvertering (behandling av onormal hjärtrytm). Du måste ta bort Neupro-plåstret före sådana undersökningar. Du kan sätta på ett nytt plåster efter undersökningen.

Var särskilt försiktig med Neupro
Detta läkemedel kan påverka ditt blodtryck. Blodtrycket bör därför mätas regelbundet, särskilt i början av behandlingen.

Du bör låta undersöka dina ögon regelbundet under behandlingen med Neupro. Om du får problem med synen mellan undersökningarna bör du kontakta läkare omedelbart.

Om du har allvarliga problem med levern kan du behöva få en lägre dos. Kontakta omedelbart din läkare om dina leverproblem förvärras.

Om du får problem med dåsighet eller med att du plötsligt somnar, ska du kontakta din läkare (se också avsnitt 2. Körförmåga och användning av maskiner).

I likhet med andra läkemedel i denna klass kan Neupro orsaka spelmissbruk och ökad könsdrift. Om du upptäcker sådana effekter bör du kontakta läkare.

Neupro kan orsaka hallucinationer (syn- och hörselupplevelser som inte är verkliga). Om du upptäcker sådana effekter bör du kontakta läkare.

I likhet med alla plåster och förband kan Neupro orsaka hudreaktioner, såsom rodnad och klåda. Dessa är vanligen lindriga och påverkar normalt bara det hudområde där plåstret har suttit. Reaktionerna försvinner normalt efter några timmar när du avlägsnar plåstret. Om du får en hudreaktion som kvarstår i mer än några dagar, om en hudreaktion blir allvarlig eller om hudreaktionen breder ut sig utanför det område där plåstret suttit, ska du kontakta din läkare. Undvik att exponera hud som uppvisar någon typ av reaktion orsakad av Neupro för solljus och solarium. För att undvika hudreaktioner bör du sätta plåstret på olika ställen varje dag, och inte använda samma hudområde igen inom 14 dagar.

Neupro ska inte användas av barn.

Intag av andra läkemedel
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.Du bör inte ta följande läkemedel medan du använder Neupro, eftersom de kan minska effekten av Neupro: läkemedel mot psykos (används för att behandla vissa psykiska sjukdomar) eller metoklopramid (används för behandling av illamående och kräkningar).Om du samtidigt behandlas med Neupro och levodopa kan vissa biverkningar bli allvarligare, såsom syn- och hörselupplevelser som inte är verkliga (hallucinationer), ofrivilliga rörelser som har samband med Parkinsons sjukdom (dyskinesi) samt svullnad i ben och fötter.Fråga din läkare om det är säkert för dig att

dricka alkohol eller

ta lugnande medel (till exempel bensodiazepiner, läkemedel för behandling av psykiska störningar eller läkemedel mot depression) medan du använder Neupro.

Användning av Neupro med mat och dryck
Eftersom rotigotin går in i blodet via huden, påverkar inte mat eller dryck sättet detta läkemedel fungerar. Du bör diskutera med din läkare om det är säkert för dig att dricka alkohol medan du använder Neupro.

Graviditet och amning
Du bör inte använda Neupro under graviditet eftersom det inte är känt hur rotigotin påverkar graviditeten och det ofödda barnet. Berätta för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid.

Amning rekommenderas inte under behandling med Neupro. Rotigotin kan gå över i bröstmjölken och påverka ditt barn och kan också minska mängden mjölk du producerar.Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner
Neupro kan få dig att känna dig mycket dåsig och du kan plötsligt somna. Om du upplever något sådant, ska du inte köra bil eller utöva några aktiviteter, till exempel använda maskiner, som innebär att du riskerar att allvarligt skada dig själv eller andra.
I enstaka fall har människor somnat under bilkörning och orsakat olyckor.

Viktig information om något innehållsämne i Neupro
Neupro innehåller natriummetabisulfit (E223), ett ämne som i sällsynta fall kan orsaka allvarliga överkänslighetsreaktioner och kramp i luftrören.


3. HUR DU ANVÄNDER NEUPRO
Dos


Använd alltid Neupro enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.Neupro används normalt för långtidsbehandling. Normalt kommer du att påbörja behandlingen med en låg dos och om nödvändigt öka denna vecka för vecka enligt instruktioner från läkaren tills du uppnått korrekt dos. Du kommer därefter att fortsätta behandlingen med denna dos, även kallad underhållsdos.


Du bör byta ut ditt Neupro-plåster varje dag. För att uppnå korrekt dos finns det olika Neupro-plåster som frisläpper olika mängd av den aktiva substansen per dygn; 2 mg/24 timmar, 4 mg/24 timmar, 6 mg/24 timmar och 8 mg/24 timmar. För högre doser måste flera plåster sättas på samtidigt. En dos på 10 mg per dag kan till exempel uppnås genom ett plåster med 4 mg/24 timmar och ett plåster med 6 mg/24 timmar.


Behandling av Parkinsons sjukdom
Patienter som inte tar L-dopa (tidigt stadium av Parkinsons sjukdom)
Du kommer att börja med ett Neupro-plåster med 2 mg/24 timmar dagligen. Från och med andra veckan kommer den dagliga dosen att ökas med 2 mg varje vecka tills du uppnår korrekt underhållsdos. För de flesta patienter är rätt dos mellan 6 mg och 8 mg per dag (uppnås inom 3-4 veckor). Högsta dos är 8 mg per dag.


Patienter som tar L-dopa (framskridet stadium av Parkinsons sjukdom)
Du kommer att börja med ett Neupro-plåster med 4 mg/24 timmar dagligen. Från och med andra veckan kommer den dagliga dosen att ökas med 2 mg varje vecka tills du uppnår korrekt underhållsdos. För de flesta patienter är rätt dos mellan 8 mg och 12 mg per dag (uppnås inom 3-7 veckor). Högsta dos är 16 mg per dag.


Läs avsnitt 3. Om du slutar att använda Neupro, om du måste sluta att använda detta läkemedel.FÖLJ DESSA ANVISNINGAR NÄR DU ANVÄNDER NEUPRO:


Du bör sätta ett Neupro-plåster på huden en gång om dagen. Plåstret bör sitta kvar i 24 timmar och sedan bytas mot ett nytt. Var noga med att ta bort det gamla plåstret innan du sätter på ett nytt; sätt det nya plåstret på ett nytt hudområde. Du bör byta plåster vid ungefär samma tid varje dag.
Klipp inte plåstret i bitar.Här sätter du plåstret


Placera den klibbiga sidan av plåstret på ren, torr och frisk hud påföljande områden, som markeras med grått på bilden:

• axlarna
• överarmarna
• magen
• låren
• höfterna
• buksidorna (på sidan av kroppen mellan revbenen och höfterna).
För att undvika hudirritation

•Sätt plåstret på olika hudområden varje dag, t ex på höger sida av kroppen den ena dagen och på vänster sida nästa dag, på övre delen av kroppen den ena dagen och den nedre delen nästa dag.

•Sätt inte plåstret på samma hudområde två gånger inom 14 dagar.

•Placera inte plåstret på sprucken hud eller hud som är röd, irriterad eller skadad.

Om du ändå får hudproblem av plåstret, se hur du ska göra i avsnitt 4. Eventuella biverkningar

För att undvika att plåstret lossnar

•Sätt inte plåstret på ett ställe där det kommer att gnidas mot åtsittande kläder

•Använd inte kräm, olja, lotion, puder eller andra hudprodukter på det hudområde där du ska sätta plåstret eller i närheten av ett plåster som redan sitter på.

•Om du måste sätta plåstret på ett hårbevuxet hudområde måste du raka hudområdet minst tre dagar innan du sätter plåstret där.

Om plåstret lossnar, sätt på ett nytt plåster som får sitta kvar till dess att du byter plåster vid den vanliga tidpunkten.OBSERVERA!

•Bad, dusch och motion bör inte påverka hur Neupro fungerar. Efter sådana aktiviteter bör du dock alltid kontrollera att plåstret inte har lossnat.

•Du bör undvika extern värme (till exempel starkt solljus, bastu, varma bad, värmedynor eller varmvattenflaskor) på det område där plåstret sitter.

•Om plåstret har irriterat huden, bör du hålla det hudområdet skyddat mot solljus, eftersom hudens färg annars kan komma att förändras.Så här använder du plåstretVarje plåster är förpackat i en dospåse. Du bör fästa Neupro-plåstret på huden så fort du har öppnat dospåsen och tagit av det inre skyddspappret.

1.

Öppna dospåsen så här: Fatta de båda sidorna av dospåsen. Dra isär folien och öppna dospåsen.
2.

Ta ut plåstret från dospåsen.


3.

Den klibbiga sidan av plåstret är täckt med ett genomskinligt skyddspapper. Håll plåstret med båda händerna med skyddspappret mot dig.


4.

Vik plåstret på mitten så att den S-formade skåran i pappret öppnas.


5.

Dra av ena sidan av skyddspappret. Vidrör inte den klibbiga sidan av plåstret med fingrarna.


6.

Håll i den del av plåstret där skyddspappret sitter kvar och placera den klibbiga sidan av plåstret mot huden. Pressa plåstrets klibbiga sida mot huden så att det fäster ordentligt.


7.

Vik den andra halvan av plåstret bakåt och dra av det resterande skyddspappret.


8.

Lägg handen på plåstret och pressa stadigt mot huden i 20 till 30 sekunder för att försäkra dig om att plåstret ligger an mot huden och att kanterna har fäst ordentligt.
Tvätta händerna med tvål och vatten omedelbart efter det att du har hanterat plåstret.Så här tar du bort plåstretDra långsamt och försiktigt bort det använda plåstret.

Använd vatten och en mild tvål till att tvätta bort häftmassa som sitter kvar på huden när du har tagit bort plåstret. Du kan också använda lite babyolja för att få bort häftmassa som inte går att tvätta bort.Använd inte alkohol eller lösningsmedel, som nagellacksborttagare, eftersom dessa kan irritera huden.
Välj ett nytt hudområde för att applicera det nya plåstret och följ instruktionerna ovan.

Om du har använt för stor mängd av Neupro
Om du använder större doser av Neupro än vad din läkare har ordinerat, kan det leda till biverkningar som illamående, kräkningar, lågt blodtryck, hallucinationer (syn- och hörselupplevelser som inte är verkliga), förvirring, extrem sömnighet, ofrivilliga rörelser och kramper.
Om du har använt fler plåster än din läkare sagt att du ska använda, ska du omedelbart kontakta läkare eller sjukhus för rådgivning och följa deras råd om att ta bort plåster.

Om du har glömt att byta plåster på den vanliga tidpunkten
Om du har glömt att byta plåstret på den vanliga tidpunkten byt det så fort du kommer ihåg det: ta bort det gamla plåstret och sätt på ett nytt. Om du har glömt att sätta på ett nytt plåster sedan du har tagit bort det gamla, sätt på ett nytt plåster så fort du kommer ihåg det. I båda fallen ska du nästa dag byta plåster på den vanliga tidpunkten. Använd inte dubbel dos för att kompensera en glömd dos.

Om du slutar att använda Neupro
Sluta inte använda Neupro plötsligt utan att kontakta läkare. Om du plötsligt slutar kan du utveckla ett medicinskt tillstånd som kallas malignt neuroleptiskt syndrom vilket kan utgöra en allvarlig hälsorisk. Symtomen innefattar akinesi (oförmåga att röra musklerna), styva muskler, feber, instabilt blodtryck, takykardi (ökad hjärtfrekvens), förvirring, nedsatt medvetandegrad (t ex koma).
Den dagliga dosen av Neupro bör trappas ned stegvis

•med 2 mg varannan dag - om du använder Neupro för Parkinsons sjukdom.Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Neupro orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Du kan må illa och kräkas i början av behandlingen. Dessa biverkningar är vanligen lätta eller måttliga och varar bara en kort tid. Kontakta läkare om de varar lång tid eller om du är orolig för dem.Hudproblem orsakade av plåstret
Du kan få hudreaktioner från plåstret såsom rodnad och klåda. Dessa är vanligen lätta eller måttliga och påverkar bara det hudområde där plåstret har suttit. Reaktionerna försvinner normalt efter några timmar när du avlägsnar plåstret.
Om du får en hudreaktion som kvarstår i mer än några dagar, om en hudreaktion blir allvarlig eller om hudreaktionen breder ut sig utanför det område där plåstret suttit, ska du kontakta din läkare.


Frekvensen av möjliga biverkningar listade nedan definieras enligt följande:
Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare)

Vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 100 användare)
Mindre vanliga (förekommer hos 1till 10 av 1000 användare)
Sällsynta (förekommer hos 1 till 10 av 10 000 användare)
Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare)
Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)Om du använder Neupro mot Parkinsons sjukdom kan följande biverkningar uppträda:Mycket vanliga biverkningar

•dåsighet, yrsel, huvudvärk

•illamående, kräkningar

•hudirritationer under plåstret, som rodnad och klådaVanliga biverkningar

•syn- och hörselupplevelser som inte är verkliga (hallucinationer)

•svårighet att somna, sömnstörningar, svårighet att sova, mardrömmar, ovanliga drömmar

•medvetslöshet, ofrivilliga rörelser relaterade till Parkinsons sjukdom (dyskinesi), yrsel vid resande från sittande eller liggande ställning på grund av blodtrycksfall

•svindel (känsla av roterande rörelse)

•hjärtklappning

•lågt blodtryck när man reser sig, högt blodtryck

•hicka

•förstoppning, muntorrhet, halsbränna

•rodnad, ökad svettning, klåda

•svullnad i ben och fötter

•svaghetskänsla, trötthetskänsla

•falltendens

•viktminskningMindre vanliga biverkningar

•allergiska reaktioner

•plötsliga sömnattacker

•onormalt tänkande om verkligheten och onormalt beteende

•ökad könsdrift, oförmåga att stå emot impulsen att utföra vissa aktiviteter som är skadliga inklusive överdrivet spelande och upprepade meningslösa handlingar

•förvirring

•dimsyn

•synrubbningar såsom att se färg- eller ljusfenomen

•onormal hjärtrytm

•sänkt blodtryck

•magbesvär och magsmärta

•allmän klåda, hudirritation

•oförmåga att få eller behålla en erektion

•förhöjda eller onormala värden i leverfunktionstest

•viktökning

•ökad hjärtfrekvensSällsynta biverkningar

•psykotiska störningar

•ofrivilliga och okontrollerade tankar och uppträdanden

•ofrivilliga muskelspasmer (krampanfall)

•hudutslag

•irritation


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR NEUPRO SKA FÖRVARAS


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen.
Förvaras i kylskåp (2ºC-8ºC).Så här gör du med använda och oanvända plåsterAnvända plåster innehåller fortfarande aktiv substans, som kan vara skadlig för andra. Vik ihop det använda plåstret med den klibbiga sidan inåt. Lägg plåstret i dospåsen och kasta det. Se till att det slängda plåstret är utom räckhåll för barn.
Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Innehållsdeklaration
•Den aktiva substansen är rotigotin.
Varje plåster frisätter 4 mg rotigotin per 24 timmar. Varje plåster på 20 cm2 innehåller 9,0 mg rotigotin.

•Övriga innehållsämnen är poly(dimetylsiloxan, trimetylsilylsilikat)-sampolymer, povidonK90, natriummetabisulfit (E223), askorbylpalmitat (E304) och DL-α-tokoferol (E307).
Ytterskikt: Silikoniserat, aluminiserat, färgpigmentbestruket (titandioxid E171, pigment gul 95, pigment röd 166) polyesterfilmskikt med tryck (pigment röd 144, pigment gul 95, pigment svart 7).
Skyddspapper: Transparent fluoropolymerbelagd polyesterfilm.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Neupro är ett depotplåster. Det är tunt och består av tre skikt. Det är kvadratiskt med rundade hörn. Utsidan är beigefärgad och försedd med texten Neupro 4 mg/24 timmar.Neupro finns i följande förpackningsstorlekar:
Kartonger med 7, 20, 28, 30, 56, 60, 84 (2x42), 90 eller 100 (2x50) plåster, separat förpackade i dospåsar.
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
UCB Manufacturing Ireland Ltd.
Shannon, Industrial Estate,
Co. Clare, IrlandYtterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:


België/Belgique/Belgien
UCB Pharma SA /NV
Tel/Tél: +32 / (0)2 559 92 00
Luxembourg/Luxemburg
UCB Pharma SA/NV
Tél/Tel: +32 / (0)2 559 92 00

България
Ю СИ БИ България ЕООД
Teл.: + 359 (0) 2 962 30 49
Magyarország
UCB Magyarország Kft.
Tel.: + 36-(1) 391 0060

Česká republika
UCB s.r.o.
Tel: + 420 221 773 411
Malta
Pharmasud Ltd.
Tel: +356 / 21 37 64 36

Danmark
UCB Nordic A/S
Tlf: + 45 / 32 46 24 00
Nederland
UCB Pharma B.V.
Tel.: +31 / (0)76-573 11 40

Deutschland
UCB Pharma GmbH
Tel: + 49 / (0) 2173 48 48 48
Norge
UCB Nordic A/S
Tlf: +45 / 32 46 24 00

Eesti
UCB Pharma Oy Finland
Tel: + 358 10 234 6800 (Soome)
Österreich
UCB Pharma GmbH
Tel: + 43 (1) 291 80 00

Ελλάδα
UCB Α.Ε.
Τηλ: +30 / 2109974000
Polska
UCB Pharma Sp. z o.o.
Tel.: + 48 22 696 99 20

España
UCB Pharma, S.A.
Tel: + 34 / 91 570 34 44
Portugal
UCB Pharma (Produtos Farmacêuticos), Lda
Tel: + 351 / 21 302 5300

France
UCB Pharma S.A.
Tél: + 33 / (0)1 47 29 44 35
România
UCB Pharma România S.R.L.

Tel: + 40 21 300 29 04

Ireland
UCB (Pharma) Ireland Ltd.
Tel: + 353 / (0)1-46 37 395
Slovenija
Medis, d.o.o.
Tel: + 386 1 589 69 00

Ísland
Vistor hf.
Tel: +354 535 7000
Slovenská republika
UCB s.r.o., organizačná zložka

Tel: + 421 (0) 2 5920 2020

Italia
UCB Pharma S.p.A.
Tel: + 39 / 02 300 791
Suomi/Finland
UCB Pharma Oy Finland
Puh/Tel: + 358 10 234 6800

Κύπρος
Lifepharma (Z.A.M.) Ltd
Τηλ: + 357 22 34 74 40
Sverige
UCB Nordic A/S
Tel: + 46 / (0) 40 29 49 00

Latvija
UCB Pharma Oy Finland
Tel: + 358 10 234 6800 (Somija)
United Kingdom
UCB Pharma Ltd.
Tel : +44 / (0)1753 534 655

Lietuva
UCB Pharma Oy Finland
Tel: + 358 10 234 6800 (Suomija)Information om detta läkemedel finns tillgänglig på europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar