Leta i den här bloggen

Nitrolingual Sublingualspray 0,4 mg/dos

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.
Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.
I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad NITROLINGUAL är och vad det används för
2. Innan du använder NITROLINGUAL
3. Hur du använder NITROLINGUAL
4. Eventuella biverkningar
5. Hur NITROLINGUAL ska förvaras
6. Övriga upplysningar


1. VAD NITROLINGUAL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Nitrolingual är en munspray med nitroglycerin som aktiv substans. Nitrolingual utvidgar blodkärlen och minskar på så sätt belastningen på hjärtat och hjärtats syrebehov. Nitroglycerin tas snabbt upp av blodet genom munslemhinnan och effekten inträder snabbt.


Nitrolingual används vid:

Behandling av tillfällig kärlkramp (angina pectoris) och förebyggande av angina som orsakas av ansträngning, t ex fysisk ansträngning eller någon annan situation som tidigare kunnat orsaka angina. Symtomlindring vid akut hjärtsvikt eller hjärtinfarkt. Kramp i hjärtats kranskärl under hjärtoperation (angiografi).


2. INNAN DU ANVÄNDER NITROLINGUAL
Använd inte Nitrolingual
- om du är allergisk (överkänslig) mot glyceryltrinitrat (nitroglycerin) eller något av övriga innehållsämnen i Nitrolingual.

- Om du använder Nitrolingual ska du inte samtidigt använda medel mot manlig impotens eller pulmonell hypertension som innehåller så kallade fosfodiesterashämmare (t ex sildenafil, tadalafil, vardenafil) eftersom den kraftigt ökade blodtryckssänkningen kan ge allvarliga biverkningar (svimning, hjärtinfarkt).

- Nitrolingual skall inte tas samtidigt med preparat som innehåller dihydroergotamin eftersom effekten av dessa preparat förstärks genom att blodkärlen dras samman och därmed motverkar effekten av Nitrolingual.

- Nitrolingual skall inte användas vid överkänslighet mot nitratföreningar eller mot något hjälpämne. Nitrolingual skall inte heller användas vid chocktillstånd, vid vissa hjärtsjukdomar eller vid mycket lågt blodtryck.

Var särskilt försiktig med Nitrolingual
Rådgör med Din läkare före användning av Nitrolingual om Du har hjärtsjukdom, lågt blodtryck, blodbrist eller förhöjt vätsketryck i hjärnan.

För att undvika blodtrycksfall och svimning bör man sitta ned vid intagandet av Nitrolingual.

Användning av andra läkemedel
Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering.

Om Nitrolingual används samtidigt med medel mot manlig impotens eller pulmonell hypertension som innehåller så kallade fosfodiesterashämmare (t ex sildenafil, tadalafil, vardenafil) kan allvarliga blodtrycksfall inträffa. Du ska därför inte samtidigt använda Nitrolingual och sådana medel. Om du behandlas med sådant läkemedel mot impotens eller pulmonell hypertension och behöver snabb behandling för akut angina, så ska du genast vända dig till sjukhus eller din läkare.

Alkohol bör undvikas tillsammans med Nitrolingual.

Graviditet och amning
Begränsad erfarenhet föreligger för användning av Nitrolingual under graviditet. Använd därför inte Nitrolingual under graviditet annat än på ordination från läkare.

Okänt om Nitrolingual går över i modersmjölk.

Rådgör därför med läkare före användning under amning.

Körförmåga och användning av maskiner
Nitrolingual kan påverka reaktionsförmågan. Bilkörning och annat maskinellt arbete bör därför undvikas strax efter sprayning med Nitrolingual.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. HUR DU ANVÄNDER NITROLINGUAL


Använd alltid Nitrolingual enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vanlig dos är 1-2 sprayningar (0,4-0,8 mg) i munnen, helst under eller på tungan, utan att andas in, vid början av ett anginaanfall eller omedelbart före någon känd ansträngning som orsakar angina.

Om smärtan inte går över kan ytterliggare en dos ges efter 10 minuter. Om smärtan fortfarande inte försvinner skall du omedelbart söka läkarvård.

Bruksanvisning
1.Flaskan behöver ej skakas före användandet.

Tag av plasthatten (enligt figur A ).

2.Innan Du använder sprayen första gången skall

Du testspraya 2 gånger i luften.

(Om sprayflaskan legat oanvänd mer än 14 dagar

bör du upprepa test-proceduren.)

3.Under sprayning - håll dosflaskan med huvudet uppåt och med munstycket så nära munnen som möjligt.

4.Spraya föreskrivet antal doser in i munnen -

helst på eller under tungan (figur B),

utan inandning. Stäng munnen direkt efter sprayningen.

5.Sätt tillbaka plasthatten efter användandet.

Då mynningen är lätt att känna, kan flaskan lätt användas även i mörker. Spraya ej mot öppen eld.Om du använt för stor mängd av Nitrolingual
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen på telefonnummer 112 för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Nitrolingual
Ta inte dubbel dos för att kompensera för dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Nitrolingual orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Vid behandlingens början uppträder ofta huvudvärk, vilken vanligtvis försvinner vid fortsatt behandling.

Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

Övergående ansiktsrodnad. Huvudvärk. Yrsel. Ökad hjärtverksamhet. Lågt blodtryck.

Mindre vanliga biverkningar: Illamående.

Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

Kräkningar. Svimning. Allergiska hudreaktioner.Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte

nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR NITROLINGUAL SKA FÖRVARAS
Förvaras vid högst 25 °C. Pumpsprayen skall skyddas mot höga temperaturer.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter anv. före.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad..

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Innehållsdeklaration
Den aktiva substansen är: glyceryltrinitrat (nitroglycerin).

1 spraydos innehåller: 0,4 mg/dos.


Övriga innehållsämnen är : Medellångkedjiga triglycerider, vattenfri etanol 9,60 mg/dos, medellångkedjiga glycerider, pepparmyntolja.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Nitrolingual 0,4 mg/dos sublingual spray är en klar, färglös vätska i en etiketterad glasflaska med röd plastbeläggning och en doserande pump. Flaskan innehåller ca 200 doser.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG

Kieler Str. 11, 25551 Hohenlockstedt, TysklandTel.: +49 (0) 4826 59 0

Fax: +49 (0) 4826 59 109

e-post: info@pohl-boskamp.de

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar