Leta i den här bloggen

Ovesterin Vagitorium 0,5 mg

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.
Detta läkemedel är receptfritt för att du skall kunna motverka lätta besvär utan läkarhjälp. Ovesterin måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

• Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

• Vänd dig till din farmaceut om du behöver mera information eller råd.

• Du måste uppsöka läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3-4 veckor.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad är Ovesterin och vad används det för?
2. Innan du använder Ovesterin
3. Hur du använder Ovesterin
4. Eventuella biverkningar
5. Förvaring av Ovesterin


Vad innehåller Ovesterin?
Det aktiva innehållsämnet är östriol 0,5 mg.

Hjälpämnen är hårdfett

Innehavare av godkännande för försäljning
N.V. Organon, P.O. Box 20, NL 5340 BH Oss, NederländernaInformation lämnas av:

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Box 7125

192 07 Sollentuna

08-626 14 00

1. VAD ÄR OVESTERIN OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
Läkemedelsgrupp
Ovesterin innehåller det kvinnliga könshormonet östriol, en s.k. östrogen. Östriol hjälper till att hålla underlivets slemhinnor elastiska och motståndskraftiga mot både mekanisk påverkan och infektion.

Vad används Ovesterin för?
Ovesterin används vid besvär i underlivet som uppkommer p.g.a. brist på östrogen. Dessa besvär kan visa sig som smärta, klåda, sveda och torra slemhinnor.


2. INNAN DU ANVÄNDER OVESTERIN
Använd inte Ovesterin:
Om du:

•Har eller misstänker att du har bröstcancer

•Har eller misstänker att du har en hormonberoende tumör (t ex cancer i livmoderslemhinnan)

•Har onormala underlivsblödningar

•Har obehandlad kraftig tillväxt av livmoderslemhinnan (endometriehyperplasi)

•Har blodpropp i benens blodkärl (djup ventrombos) eller i lungorna (lungemboli)

•Har eller nyligen har haft tecken på kärlkramp eller hjärtinfarkt

•Har en akut leversjukdom eller har tidigare haft leversjukdom och fortfarande har onormala leverfunktionsvärden

•Är allergisk mot östriol eller mot något av övriga innehållsämnen i Ovesterin

•Har porfyri (metabolisk sjukdom med störd produktion av blodpigment)

Var särskilt försiktig med Ovesterin:
Rådgör med läkare innan behandlingen påbörjas om du har eller har haft någon/något av följande sjukdomar/tillstånd, som i sällsynta fall kan återkomma eller förvärras under behandling med Ovesterin:

•Om du genomgått skrapning eller liknande pga onormal tillväxt av livmoderslemhinnan (endometriehyperplasi)

•Endometrios (livmoderslemhinnevävnad utanför livmodern)

•Godartad vävnadsknuta i livmodern (myom)

•Gallstenssjukdom

•Diabetes

•Leversjukdom eller levertumör (t ex adenom)

•Astma

•Epilepsi

•Migrän eller kraftig huvudvärk

•Högt blodtryck

•Tidigare blodpropp

•Otoskleros (förbening av mellanörat vilket leder till plötsligt hörselbortfall)

•Systemisk lupus erythematosus (SLE)

Du ska omedelbart kontakta läkare och avbryta behandlingen om något av nedanstående inträffar:

- Gulsot eller försämring av leverfunktionen

- Påtaglig ökning av blodtrycket

- Plötsligt uppdykande migrän eller kraftig huvudvärk

- Graviditet

- Eller om något inträffar som anges under rubriken ”Använd inte Ovesterin om du”.Efter 1 års behandling med Ovesterin ska ny bedömning göras om fortsatt behandling.Vid behandling med östrogenpreparat som tas upp i hela kroppen (t.ex. tabletter eller plåster) ökar risken för kraftig tillväxt av livmoderslemhinnan (endometriehyperplasi), vissa typer av cancer som bröst- och livmodercancer samt blodpropp i ven. Östrioldosen (östrogen) i Ovesterin vagitorier är låg och behandlingen lokal, därför förväntas inte en ökad risk för endometriehyperplasi, vissa typer av cancer som bröst- och livmodercancer samt blodpropp i ven.

Graviditet och amning:
Ovesterin ska inte användas om du är gravid eller ammar.

Körförmåga och användning av maskiner:
Inga effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har observerats.

Intag av andra läkemedel:
Östrioldosen (östrogen) i Ovesterin vagitorier är låg och behandlingen lokal, därför förväntas inte Ovesterin påverka eller påverkas av samtidig användning av andra läkemedel. Rådgör med läkare eller farmaceut om du är osäker.


3. HUR DU ANVÄNDER OVESTERIN
Doseringsanvisning
De första 2-3 veckorna: Ett vagitorium per dag, lämpligen vid sänggåendet. För in ett vagitorium djupt in i slidan.

Därefter: Efter 2-3 veckors behandling bör besvären ha avtagit, då minskas dosen till ett vagitorium två gånger per vecka.

Annan dos enligt läkares föreskrift.

Administrering
Hur ska vagitorierna användas?

1. Riv eller klipp loss ett vagitorium i perforeringen.

2. Sära de två flikarna och drag åt var sitt håll.

3. Ligg på rygg och för med fingret in vagitoriet djupt in i slidan.Uppsök läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3-4 veckor.Det rekommenderas att du använder trosskydd efter applicering av Ovesterin vagitorier, eftersom visst överskott kan rinna ut.

Om du använder mer Ovesterin än vad du borde:
Östrioldosen (östrogen) i Ovesterin vagitorier är låg och behandlingen lokal, därför förväntas inte överdosering inträffa. Om du fått i dig för stor dos kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112).

Om du glömt att ta Ovesterin:
Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt. Om du har glömt att föra in ett vagitorium en dag, för in vagitoriet så snart som du kommer ihåg det.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Ovesterin ha biverkningar. Biverkningarna med Ovesterin är i regel milda och övergående. De kan också bero på att dosen är för hög.Följande biverkningar har rapporterats (biverkningarnas frekvens kan inte beräknas från tillgängliga data):

svullnad i kroppen (vätskeansamling), illamående, spänningskänsla i brösten, blödning från underlivet, lokal irritation i underlivet.Kontakta läkare om inte besvären försvinner. Kontakta också läkare om du får svullnad i kroppen, blödning från underlivet eller symtom på blodpropp (plötslig svullnad, rodnad och värk i ett ben).Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel tala om det för din läkare eller farmaceut.

5. FÖRVARING AV OVESTERIN
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen (Utg.dat.).

Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för destruktion.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar