Leta i den här bloggen

Pargitan Tablett 5 mg

Vad innehåller Pargitan, Pargitan mite?
1 tablett Pargitan 5 mg innehåller: Verksamt ämne: Trihexyfenidylhydroklorid 5 mg. Övriga innehållsämnen: Laktosmonohydrat 123 mg, mikrokristallin cellulosa, kolloidal vattenfri kiseldioxid och magnesiumstearat.

1 tablett Pargitan mite 2 mg innehåller: Verksamt ämne: Trihexyfenidylhydroklorid 2 mg. Övriga innehållsämnen: Laktosmonohydrat 42 mg, mikrokristallin cellulosa, vattenfri kolloidal kiseldioxid och magnesiumstearat.

Hur verkar Pargitan, Pargitan mite?
Läkemedlet påverkar muskulaturen så att stelhet och skakningar avtar.

Innehavare av försäljningstillstånd
Nevada Pharma AB

Torsgatan 4

111 23 Stockholm

Vad används Pargitan, Pargitan mite för?
Vid parkinsonism samt liknande tillstånd förorsakade av läkemedel.

När ska Pargitan, Pargitan mite inte användas?
Om Du lider av en speciell form av ofrivillig rörelsestörning (tardiv dyskinesi).

Att tänka på innan och under tiden du använder Pargitan, Pargitan mite
Grön starr (glaukom) kan hos vissa personer förvärras. Detta är dock ovanligt.

Graviditet
Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför med läkare vid bruk av Pargitan/Pargitan mite under graviditet.

Amning
Okänt om Pargitan/Pargitan mite går över i modersmjölken. Rådgör därför med läkare före användning av Pargitan/Pargitan mite under amning.

Trafikvarning
Ingen känd påverkan på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Vad skall du undvika när du använder Pargitan, Pargitan mite
Upptaget av läkemedlet kan påverkas av andra läkemedel, därför skall behandlande läkare upplysas om annan samtidig medicinering.

Hur ska du använda Pargitan, Pargitan mite
Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för Dig.

Vanlig dos för vuxna: Vanlig startdos är ½ tablett Pargitan dagligen, därefter gradvis ökning till 3-4 tabletter per dag eller 1 tablett Pargitan mite dagligen, därefter gradvis ökning till 7-10 tabletter per dag.

Vad händer om du tagit för stor dos?
Om du fått i Dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinfomationscentralen (tel 112) för rådgivning.

Vilka biverkningar kan Pargitan, Pargitan mite ge?
Vanliga (förekommer hos fler än 1 person på 100 ): Synstörningar. Muntorrhet. Muntorrhet kan leda till tandskador och noggrann munhygien är därför viktig.

Mindre vanliga (färre än 1 person på 100) : Torrhet i ögonen, vilket kan medföra besvär för kontaktlinsbärare. Matthet, illamående, förstoppning, förvirringstillstånd, hjärtklappning, torrhet i svalget. Kan även ge svårigheter att tömma blåsan. Biverkningarna är i stor utsträckning beroende av dosens storlek och försvinner om dosen minskas eller behandlingen avbryts. Ändra dock aldrig själv den dos som föreskrivits utan att först rådgöra med läkare.

Hur ska Pargitan, Pargitan mite förvaras?
Används före det utgångsdatum som anges på förpackningen.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin lämnas till apotek för omhändertagande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar