Leta i den här bloggen

Penomax Filmdragerad tablett 200 mg

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.
- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig Ge det inte till andra.. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD PENOMAX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU TAR PENOMAX
3. HUR DU TAR PENOMAX
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR PENOMAX SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD PENOMAX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Det aktiva innehållsämnet i Penomax, pivmecillinam, är ett antibiotikum som används för att behandla urinvägsinfektioner.


2. INNAN DU TAR PENOMAX
Ta inte Penomax
•om du är allergisk (överkänslig ) mot pivmecillinam eller något av övriga innehållsämnen i läkemedlet.

•om du är allergisk (överkänslig ) mot penicillin eller cefalosporiner.

•om du har förträngning på matstrupen och/eller hinder i mag-tarmkanalen.

Var särskilt försiktig med Penomax:
Tala om för din läkare om:

•du har organisk aciduri (en ärftlig ämnesomsättningsstörning)

•du har porfyri (en sällsynt ämnesomsättningsstörning)

•du har karnitin- (aminosyra) brist

•du har instabil diabetes

•du upplever svår diarré under behandlingen med Penomax.

Graviditet och amning
Graviditet:

Rådfråga din läkare eller apotekspersonal innan du tar Penomax. Penomax kan användas under graviditet om det anses nödvändigt.Amning:

Penomax kan användas under amning.

Körförmåga och användning av maskiner:
Penomax påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

Intag av andra läkemedel
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Effekten av vissa läkemedel kan påverkas och vissa läkemedel kan påverka effekten av Penomax om de används samtidigt.Det är särskilt viktigt att du talar om för din läkare om du använder något av följande läkemedel:

•metotrexat (används för att behandla reumatism, cancer och psoriasis)

•probenecid (används för att behandla gikt).

Tala även om för din läkare om du tar valproat (ett antiepileptiskt läkemedel).Effekten av p-piller kan försämras när du använder vissa antibiotika såsom Penomax.


3. HUR DU TAR PENOMAX


Ta alltid Penomax enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.Ta tabletterna i en sittande eller stående ställning. Drick minst ett halvt glas vatten eller annan dryck när du tar tabletten. Tabletterna ska helst tas i samband med måltid för att undvika magbesvär.Vanlig dos för vuxna och ungdomar är:

1-2 tabletter 3 gånger dagligen,Vanlig dos för barn över 5 år är:

1 tablett 3 gånger dagligen

Tabletterna är förpackade i strips.

Öppningsinstruktion:

Tryck inte ut tabletten ur tablettfickan (bild 1).

Böj tablettkartan och riv av en tablettficka längs den streckade linjen (bild 2).

Dra försiktigt bort folien genom att börja i hörnet markerat med en pil (bild 3).

Bild 1Bild 2


Bild 3


Om du har tagit för stor mängd av Penomax
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.Kontakta din läkare, vårdcentral eller akutmottgning direkt om du (eller någon annan) tar en högre dos än rekommenderat.En för stor dos orsakar sannolikt illamående, kräkning och inflammation i magen (gastrit).

Om du har glömt att ta Penomax
Ta den glömda dosen så fort du kommer ihåg. Ta den följande dosen först efter 4 timmar så att mängden läkemedel hålls på en jämn nivå i kroppen. Fortsätt sedan att ta läkemedlet enligt ordinationen. Kom ihåg att ta läkemedlet regelbundet.

Om du slutar att ta Penomax
Ta tabletterna så länge som din läkare har ordinerat. Det är viktigt att du tar hela behandlingskuren, även om du känner dig bättre efter några dagar. Om du slutar att ta läkemedlet för tidigt kan dina symtom komma tillbaka.Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Penomax orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga biverkningar (fler än 1 av 100 personer och färre än 1 av 10 personer).

•illamående

•kräkning

•diarréMindre vanliga biverkningar (fler än 1 av 1000 personer och färre än 1 av 100 personer).

•utslagSällsynta biverkningar (fler än 1 av 10 000 personer och färre än 1 av 1000 personer).

•nässelfeber

•minskad koncentration av aminosyran karnitin i din kropp (vilket kan orsaka trötthet eller muskelsvaghet).Mycket sällsynta biverkningar (färre än 1 av 10 000 personer):

•förändrade blodvärden (minskat antal leukocyter eller blodplättar, ökat antal eosinofiler)

•anafylaktisk reaktion (svår allergisk reaktion som särskilt karakteriseras av andningssvårigheter, svimning på grund av lågt blodtryck, klåda och nässelfeber).

•inflammation i matstrupen

•störning i leverfunktionen

•läkemedelsinducerad feber

•superinfektion av CandidaOm några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR PENOMAX SKA FÖRVARAS
Burk: Tillslut burken väl

Strip: Förvaras vid högst 30ºC. Förvaras i originalförpackningen.Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.Används före utgångsdatum som anges på blistret och kartongen.Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Innehållsdeklaration

•Den aktiva substansen pivmecillinamhydroklorid. Varje filmdragerad tablett innehåller 200 mg

•Övriga innehållsämnen i tablettkärnan är mikrokristallin cellulosa och magnesiumstearat

•Övriga innehållsämnen i filmdrageringen är hypromellos och glyceroltriacetat.Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vita till gulvita runda, bikonvexa filmdragerade tabletter märkta med “F” på ena sidan och “48” på den andra sidan.Förpackningsstorlekar

Strip 14, 20 och 30 tabletter

Burk 100 tabletter. Burken innehåller torkmedel

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkareInnehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

FinlandTillverkare

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

FinlandOmbud

Orion Pharma AB

Djupdalsvägen 7, Box 520

192 05 Sollentuna

Tfn: +46 (0)8 623 64 40Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Danmark, Finland, Norge, Sverige: Penomax

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar