Leta i den här bloggen

Pevisone Kräm 1mg/g+10 mg/g

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD PEVISONE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU ANVÄNDER PEVISONE
3. Hur du använder Pevisone
4. Eventuella biverkningar
5. HUR PEVISONE SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


1. VAD PEVISONE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Pevisone kräm används vid inledande behandling av eksemliknande svampinfektioner i huden (besvär av klåda och irritation).Ekonazolnitrat och triamcinolonacetonid som finns i Pevisone kan också vara godkända för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. INNAN DU ANVÄNDER PEVISONE
Använd inte Pevisone
om du är allergisk (överkänslig) mot ekonazolnitrat, triamcinolonacetonid eller något av övriga innehållsämnen i Pevisone.

Om du lider av rosacea (blodöverfyllnad och hudrodnad t.ex. på näsan) eller hudinflammationer runt munnen (perioral dermatit).

Var särskilt försiktig med Pevisone:
Undvik att få Pevisone i ögonen.

Hudområden som armhålor, ljumskar och andra ställen där hud ligger mot hud samt ögonregionen skall behandlas under mycket kort tid.

Täckande förband (ocklusionsförband) skall undvikas vid infekterade eksem.

Får ej användas till barn utan läkares ordination.

Användning av andra läkemedel
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Graviditet och amning
Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. Möjlighet finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Pevisone under graviditet.Amning

Går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör därför med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Pevisone under amning.

Körförmåga och användning av maskiner
Pevisone har ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller utföra precisionsarbete.

Viktig information om några innehållsämnen i Pevisone
Pevisone innehåller bensoesyra som kan verka lätt irriterande på hud, ögon och slemhinnor. Innehållsämnet butylhydroxianisol kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem) eller vara irriterande för ögon och slemhinnor.


3. HUR DU ANVÄNDER PEVISONE


Använd alltid Pevisone enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.Användes enligt läkares föreskrift.

Vanlig dos för vuxna: Ett tunt lager av krämen masseras försiktigt in med fingret på det infekterade hudområdet morgon och kväll till dess att klåda och irritation lindrats.

Behandlingen får inte pågå längre än 10 dagar.

Därefter skall det infekterade hudområdet behandlas med enbart ett svampmedel till dess infektionen är läkt.

För att undvika att infektionen flammar upp igen skall denna behandling fortsätta minst 2 veckor efter läkning.

Om du använt för stor mängd av Pevisone
Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Pevisone orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.Vid korttidsbehandling i upp till 10 dagar har främst de nedan uppräknade biverkningarna setts.Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Hudirritation som sveda, rodnad eller klåda.Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Blåmärken pga skörhet i mindre blodkärl (ekkymos) som kan uppstå vid långvarig behandling. Hudinflammation (blemmor/blåsor) vid behandling i ansiktet.

Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel tala om det för din läkare eller farmaceut.Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR PEVISONE SKA FÖRVARAS
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.Förvaras vid högst 25 °C.Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.Tillslut tuben väl.Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Innehållsdeklaration
De aktiva substanserna är ekonazolnitrat 10 mg, triamcinolonacetonid 1 mg (medelstark steroid).

Övriga innehållsämnen är pegoxol-7-stearat, oleoylmakrogolglycerider, flytande paraffin, butylhydroxianisol, bensoesyra, dinatriumedetat, renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Aluminiumtub innehållande 15 respektive 30 g.

Innehavare av godkännande för försäljning
Janssen-Cilag AB

Box 7073

192 07 Sollentuna.

Tillverkare

Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgien

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar