Leta i den här bloggen

Venlafaxin ratiopharm Depotkapsel, hård 75 mg

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.
Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD VENLAFAXIN RATIOPHARM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU TAR VENLAFAXIN RATIOPHARM
3. HUR DU TAR VENLAFAXIN RATIOPHARM
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR VENLAFAXIN RATIOPHARM SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


1. VAD VENLAFAXIN RATIOPHARM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Venlafaxin ratiopharm är ett antidepressivt läkemedel som tillhör en grupp läkemedel som kallas serotonin och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI-preparat). Denna grupp läkemedel används för att behandla depression och andra tillstånd som exempelvis ångeststörningar. Det anses att personer som är deprimerade och/eller har ångest har lägre nivåer av serotonin och noradrenalin i hjärnan. Det är inte fullständigt klarlagt hur antidepressiva läkemedel verkar, men de kan hjälpa genom att öka nivåerna av serotonin och noradrenalin i hjärnan.Venlafaxin ratiopharm är en behandling för vuxna med depression. Venlafaxin ratiopharm är även en behandling för vuxna med ångeststörningar t.ex. social fobi (rädsla för eller undvikande av sociala situationer). Det är viktigt att behandla depression eller ångeststörningar på rätt sätt för att hjälpa dig må bättre. Om tillståndet inte behandlas kanske det inte går över utan blir allvarligare och svårare att behandla.Venlafaxin som finns i Venlafaxin ratiopharm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. INNAN DU TAR VENLAFAXIN RATIOPHARM
Ta inte Venlafaxin ratiopharm
•om du är allergisk (överkänslig) mot venlafaxin eller något av övriga innehållsämnen i Venlafaxin ratiopharm

•om du också tar eller någon gång inom de senaste 14 dagarna har tagit något läkemedel som kallas irreversibel monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) som används för behandling av depression eller Parkinsons sjukdom. Att ta en irreversibel MAO-hämmare tillsammans med andra läkemedel, inklusive Venlafaxin ratiopharm, kan orsaka allvarliga eller till och med livshotande biverkningar. Dessutom måste du vänta i minst 7 dagar efter att du slutat ta Venlafaxin ratiopharm innan du tar en MAO-hämmare (se även avsnitten ”Serotonergt syndrom” och ”Intag av andra läkemedel”).

Var särskilt försiktig med Venlafaxin ratiopharm
•Om du använder andra läkemedel som om de tas tillsammans med Venlafaxin ratiopharm kan öka risken för att utveckla serotonergt syndrom (se avsnitt ”Intag av andra läkemedel”)

•Om du har ögonproblem, exempelvis vissa typer av glaukom (förhöjt tryck i ögat).

•Om du tidigare haft högt blodtryck.

•Om du tidigare haft hjärtproblem.

•Om du tidigare haft krampanfall (epileptiska anfall).

•Om du tidigare haft låga natriumnivåer i blodet (hyponatremi).

•Om du har lätt för att få blåmärken eller om du blöder lätt (om du haft blödningsrubbningar), eller om du tar andra läkemedel som kan öka risken för blödning.

•Om dina kolesterolnivåer stiger.

•Om du eller någon i din familj har haft mani eller bipolär störning (känsla av överdriven upphetsning eller eufori).

•Om du tidigare haft aggressivt beteende.Venlafaxin ratiopharm kan orsaka en känsla av rastlöshet eller oförmåga att stå eller sitta stilla. Berätta för din läkare om detta händer dig.Om något av dessa tillstånd stämmer in på dig ska du tala med din läkare innan du tar Venlafaxin ratiopharm.Om du börjar må sämre och har tankar på att skada dig självDu som är deprimerad och/eller lider av oro/ångest kan ibland ha tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Dessa symtom kan förvärras när man börjar använda läkemedel mot depression, eftersom det tar tid innan läkemedel av den här typen har effekt, vanligtvis cirka 2 veckor, ibland längre tid.Dessa tankar kan vara vanliga:

om du tidigare har haft tankar på att skada dig själv eller begå självmord,

om du är yngre än 25 år. Studier har visat att unga vuxna (yngre än 25 år) med psykisk sjukdom som behandlas med antidepressiva läkemedel har en ökad risk för självmordstankar och tankar på att skada sig själv.Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du har tankar på att skada dig själv eller begå självmord.Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vän att du är deprimerad och/eller lider av oro/ångest. Be dem gärna läsa igenom denna bipacksedel. Du kan också be dem att berätta för dig om de tycker att du verkar må sämre eller om de tycker att ditt beteende förändras.Muntorrhet
Muntorrhet har rapporterats hos 10% av patienter som behandlats med venlafaxin. Detta kan öka risken för karies. Du bör därför vara extra noggrann med tandhygienen.Användning hos barn och ungdomar under 18 år
Venlafaxin ratiopharm ska normalt inte användas för behandling av barn och ungdomar under 18 år. Risken för biverkningar som självmordsförsök, självmordstankar och fientlighet (främst aggression, trots och ilska) är större hos patienter under 18 år, när de tar läkemedel av denna typ. Trots detta kan Venlafaxin ratiopharm skrivas ut av läkare till patienter under 18 år, om läkaren anser att detta är lämpligt. Om du är under 18 år och vill diskutera varför du fått detta läkemedel, ska du vända dig till din läkare igen. Du ska också informera din läkare om du upptäcker något av ovan angivna symtom eller om de förvärras. De långsiktiga effekterna på tillväxt, mognad och kognitiv och beteendemässig utveckling har ännu inte fastställts för denna åldersgrupp

Intag av andra läkemedel
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.Din läkare avgör om du kan ta Venlafaxin ratiopharm tillsammans med andra läkemedel.Du ska inte börja eller sluta ta några läkemedel, inklusive sådana som du köpt receptfritt, natur- och örtmediciner, innan du har frågat läkare eller apotekspersonal.•Monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare: se avsnitt ”Innan du tar Venlafaxin ratiopharm”)

•Serotonergt syndrom

Serotonergt syndrom, ett potentiellt livshotande tillstånd, (se avsnitt ”Eventuella biverkningar”) kan förekomma vid behandling med venlafaxin, i synnerhet när det tas tillsammans med andra läkemedel. Exempel på sådana läkemedel är bland andra:

•triptaner (används för migrän)

•läkemedel för att behandla depression, till exempel SNRI-preparat, SSRI-preparat, tricykliska antidepressiva läkemedel eller läkemedel som innehåller litium

•läkemedel som innehåller linezolid, ett antibiotikum (används för att behandla infektioner)

•läkemedel som innehåller moklobemid, en reversibel MAO-hämmare (används för att behandla depression)

•läkemedel som innehåller sibutramin (används för viktminskning)

•läkemedel som innehåller tramadol (ett smärtstillande medel)

•produkter som innehåller johannesört (kallas också Hypericum perforatum, ett natur- eller örtmedel som används för att behandla lätt depression)

•produkter som innehåller tryptofan (används för sömnproblem och depression)Tecken och symtom på serotonergt syndrom kan innefatta en kombination av följande: rastlöshet, hallucinationer, förlust av koordinationsförmåga, snabb hjärtrytm, förhöjd kroppstemperatur, snabba förändringar av blodtrycket, överaktiva reflexer, diarré, koma, illamående, kräkning. Sök läkarvård omedelbart om du tror att du har fått serotonergt syndrom.Även följande läkemedel kan påverka eller påverkas av (interagera) med Venlafaxin ratiopharm och ska användas med försiktighet. Det är särskilt viktigt att du talar om för läkare eller apotekspersonal om du tar läkemedel som innehåller:

•ketokonazol (ett läkemedel mot svamp)

•haloperidol eller risperidon (för att behandla psykiatriska tillstånd)

•metoprolol (en betablockare för att behandla högt blodtryck och hjärtproblem)

Intag av Venlafaxin ratiopharm med mat och dryck
Venlafaxin ratiopharm bör tas i samband med måltid (se avsnitt 3 ”HUR DU TAR VENLAFAXIN RATIOPHARM”).Undvik alkohol medan du tar Venlafaxin ratiopharm.

Graviditet och amning
Tala om för läkaren om du blir gravid, eller om du försöker bli gravid. Använd inte Venlafaxin ratiopharm förrän du har diskuterat den potentiella nyttan och de potentiella riskerna för ditt ofödda barn med läkaren.
Om du tar Venlafaxin ratiopharm under graviditeten ska du tala om det för barnmorskan och/eller läkaren eftersom barnet kan ha vissa symtom när det föds. Dessa symtom brukar börja under de första 24 timmarna efter det att barnet fötts. Symtomen kan vara att barnet inte äter ordentligt och har andningssvårigheter. Om ditt barn har dessa symtom när det föds och du är orolig ska du kontakta läkaren och/eller barnmorskan som kan ge dig råd.

Tala om för din barnmorska eller läkare att du använder Venlafaxin ratiopharm. När läkemedel såsom Venlafaxin ratiopharm används under graviditet, särskilt under de tre sista månaderna, kan de öka risken för ett allvarligt tillstånd kallat persistent pulmonell hypertension hos den nyfödde (PPHN). Detta tillstånd gör att barnet andas snabbare och ser blåfärgat ut. Symtomen uppkommer vanligtvis inom 24 timmar från det att barnet är fött. Om detta drabbar ditt barn, kontakta barnmorska eller läkare omedelbart.Venlafaxin ratiopharm passerar över i bröstmjölk. Det finns risk att barnet påverkas. Du ska därför tala med din läkare som kommer att besluta om du ska sluta amma eller avbryta behandlingen med Venlafaxin ratiopharm.

Körförmåga och användning av maskiner
Kör inte bil och använd inte maskiner tills du vet hur Venlafaxin ratiopharm påverkar dig.
Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.3. HUR DU TAR VENLAFAXIN RATIOPHARM


Ta alltid Venlafaxin ratiopharm enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.Vanlig rekommenderad startdos för behandling av depression och social fobi är 75 mg per dag. Dosen kan ökas stegvis av läkaren och vid behov upp till högst 375 mg per dag för depression. Den högsta dosen för social fobi är 225 mg dagligen.Ta Venlafaxin ratiopharm vid ungefär samma tid varje dag, antingen på morgonen eller på kvällen. Kapslarna ska sväljas hela med vätska och får inte öppnas, krossas, tuggas eller lösas upp.Venlafaxin ratiopharm bör tas i samband med måltid.Om du har problem med lever eller njurar ska du tala med läkaren eftersom din dos av Venlafaxin ratiopharm kan behöva ändras.Sluta inte ta Venlafaxin ratiopharm utan att först rådgöra med läkaren (se avsnitt ”Om du slutar att ta Venlafaxin ratiopharm”).

Om du har tagit för stor mängd av Venlafaxin ratiopharm
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.Symtomen vid en eventuell överdosering kan vara snabb hjärtrytm, förändringar i vakenhetsgrad (från dåsighet till koma), dimsyn, krampanfall och kräkningar.

Om du har glömt att ta Venlafaxin ratiopharm
Om du missar en dos ska du ta den så snart du kommer ihåg det. Om det är dags för din nästa dos ska du dock hoppa över den missade dosen och bara ta en dos som vanligt. Ta inte mer än den mängdVenlafaxin ratiopharm som du har blivit ordinerad per dag.

Om du slutar att ta Venlafaxin ratiopharm
Du ska inte sluta att ta behandlingen eller minska dosen utan att först rådgöra med läkaren, även om du känner dig bättre. Om läkaren anser att du inte längre behöver Venlafaxin ratiopharm kan han/hon be dig att minska dosen långsamt innan du slutar med behandlingen helt. Det är känt att man kan få biverkningar när man slutar med Venlafaxin ratiopharm, särskilt om man slutar plötsligt med Venlafaxin ratiopharm eller om dosen minskas för snabbt. En del patienter kan få symtom som trötthet, yrsel, berusningskänsla, huvudvärk, sömnlöshet, mardrömmar, muntorrhet, aptitförlust, illamående, diarré, nervositet, oro, förvirring, ringningar i öronen, myrkrypningar eller i sällsynta fall känsla av elektriska stötar, svaghet, svettning, krampanfall eller influensaliknande symtom.Läkaren talar om för dig hur du gradvis ska avsluta behandlingen med Venlafaxin ratiopharm. Om du får något av dessa eller andra symtom som besvärar dig, rådfråga läkaren.Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Venlafaxin ratiopharm orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.Allergiska reaktionerOm något av följande inträffar ska du inte ta mer Venlafaxin ratiopharm. Tala genast om det för läkaren, eller uppsök närmaste akutmottagning.

•Trånghet i bröstet, väsande andning, svårigheter att svälja eller andas

•Svullnad i ansikte, svalg, händer eller fötter

•Känsla av nervositet eller oro/ångest, yrsel, pulserande känsla, plötslig hudrodnad och/eller värmekänsla

•Allvarliga hudutslag, klåda eller nässelutslag (upphöjda fläckar av röd eller blek hud som ofta kliar)Allvarliga biverkningarOm du märker något av följande tecken kan du behöva akut läkarvård:

•Hjärtproblem, exempelvis snabb eller oregelbunden hjärtfrekvens, höjt blodtryck

•Ögonproblem, exempelvis dimsyn, vidgade pupiller

•Nervproblem: exempelvis yrsel, stickningar och domningar, rörelsestörning, krampanfall

•Psykiska problem, exempelvis hyperaktivitet och eufori (känsla av upprymdhet)

•Utsättning av behandling (se avsnitt 3”HUR DU TAR VENLAFAXIN RATIOPHARM, Om du slutar att ta Venlafaxin ratiopharm”)Komplett biverkningslistaFrekvensen (sannolikheten för att en biverkning ska förekomma) klassificeras på följande sätt:
Mycket vanliga: Förekommer hos fler än 1 användare av 10
Vanliga: Förekommer hos 1 till 10 användare av 100
Mindre vanliga: Förekommer hos 1 till 10 användare av 1 000
Sällsynta: Förekommer hos 1 till 10 användare av 10 000
Ingen känd frekvens: Uppgift om förekomst kan inte beräknas från tillgängliga data•Blodrubbningar
Mindre vanliga: blåmärken, svart tjärliknande avföring eller blod i avföring, som kan vara ett tecken på invärtes blödning.
Ingen känd frekvens: minskat antal blodplättar i blodet, vilket leder till ökad risk för blåmärken eller blödningar. Störningar i blodets sammansättning som kan leda till en ökad risk för infektioner.

•Påverkan på ämnesomsättning och näringstillförsel
Vanliga: viktminskning, förhöjt kolesterol.
Mindre vanliga: viktökning.
Ingen känd frekvens: mindre förändringar i leverenzymnivåer i blodet, minskade natriumnivåer i blodet. Klåda, gulaktig hy eller ögon, mörkfärgad urin eller influensaliknande symtom, vilket är symtom på inflammation i levern (hepatit). Förvirring, överdrivet vätskeintag (så kallat SIADH). Onormal produktion av bröstmjölk.

•Påverkan på nervsystemet
Mycket vanliga: muntorrhet, huvudvärk.
Vanliga: onormala drömmar, sänkt libido, yrsel, ökad muskelspänning, sömnlöshet, nervositet, domningar och stickningar, dåsighet, darrningar, förvirring, känsla av att vara avskild från sig själv och verkligheten.
Mindre vanliga: brist på känslor, hallucinationer, ofrivilliga muskelrörelser, oro, försämrad koordination och balans.
Sällsynta: en känsla av rastlöshet eller oförmåga att stå eller sitta stilla, krampanfall, känsla av överdriven upphetsning eller eufori.
Ingen känd frekvens: hög kroppstemperatur med muskelstelhet, förvirring eller oro och svettningar, ryckiga muskelrörelser som du inte kan kontrollera. Detta kan vara symtom på allvarliga tillstånd som kallas malignt neuroleptiskt syndrom. Euforiska känslor, dåsighet, ihållande snabba ögonrörelser, klumpighet, rastlöshet, känsla av berusning, svettning eller stela muskler, vilka är symtom på serotonergt syndrom. Förändrad rumsuppfattning och förvirring, ofta i kombination med hallucinationer (delirium), stelhet, spasmer och ofrivilliga muskelrörelser, tankar på att skada sig själv eller på att begå självmord.

•Syn- och hörselrubbingar
Vanliga: dimsyn.
Mindre vanliga: förändrad smakupplevelse, ringningar i öronen (tinnitus).
Ingen känd frekvens: svår smärta i ögonen och försämrad syn eller dimsyn.

•Effekter på hjärtat eller cirkulationen
Vanliga: förhöjt blodtryck, blodvallningar, hjärtklappning.
Mindre vanliga: yrselkänsla (särskilt när man reser sig för snabbt), svimning, snabba hjärtslag.
Ingen känd frekvens: sänkning av blodtrycket. Onormala, snabba eller oregelbundna hjärtslag som kan leda till svimning.

•Störningar i andningsvägarna
Vanliga: gäspning.
Ingen känd frekvens: hosta, pipande eller väsande andning, andfåddhet och hög kroppstemperatur, vilka är symtom på inflammation i lungorna förknippad med ökat antal vita blodkroppar (pulmonell eosinofili).

•Matsmältningsrubbningar
Mycket vanliga: illamående.
Vanliga: minskad aptit, förstoppning, kräkning.
Mindre vanliga: tandgnissling, diarré.
Ingen känd frekvens: svår smärta i rygg eller mage (som kan tyda på en allvarlig sjukdom i buken, levern eller bukspottkörteln).

•Hudbiverkningar
Mycket vanliga: svettning (inklusive nattsvettningar).
Mindre vanliga: hudutslag, onormalt håravfall.
Ingen känd frekvens: hudutslag som kan leda till svåra blåsor och att huden fjällar, klåda, lindrigt hudutslag.

•Muskelrubbningar
Ingen känd frekvens: oförklarlig muskelvärk, ömhet eller svaghet (rabdomyolys).

•Störningar i urinvägarna
Vanliga: svårighet att kissa, behov att kissa oftare än vanligt.
Mindre vanliga: oförmåga att kissa.

•Sexuella störningar
Vanliga: onormal ejakulation/orgasm (män), utebliven orgasm, erektil dysfunktion (impotens), oregelbunden menstruation såsom ökad blödning eller ökad oregelbunden blödning.
Mindre vanliga: onormal orgasm (kvinnor).

•Allmänna biverkningar
Vanliga: svaghet (asteni), frossbrytningar.
Mindre vanliga: känslighet för solljus.
Ingen känd frekvens: svullnad av ansikte eller tunga, andnöd eller andningssvårigheter, ofta med hudutslag (detta kan vara en allvarlig allergisk reaktion).Venlafaxin ratiopharm orsakar ibland biverkningar som du kanske inte är medveten om, exempelvis förhöjt blodtryck eller onormala hjärtslag, små förändringar i blodets nivåer av leverenzymer, natrium eller kolesterol. I mer sällsynta fall kan Venlafaxin ratiopharm påverka funktionen hos blodplättarna (trombocyterna) i blodet, vilket leder till en ökad risk för blåmärken eller blödning. Därför kanske läkaren vill ta blodprover då och då, särskilt om du har tagit Venlafaxin ratiopharm länge.Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR VENLAFAXIN RATIOPHARM SKA FÖRVARAS
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.Används före utgångsdatum som anges på blistret och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.Inga särskilda förvaringsanvisningar.Mediciner ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Innehållsdeklaration
Den aktiva substansen är venlafaxin.Varje hård depotkapsel innehåller 37,5 mg, 75 mg eller 150 mg venlafaxin (som hydroklorid). Exakt mängd anges på förpackningen.Övriga innehållsämnen är:


Kapselns innehåll:
hypromellos, ammoniometakrylatsampolymer (typ B), basisk butylerad metakrylatsampolymer, natriumlaurilsulfat, magnesiumstearat.

Kapselns skal:
titandioxid (E 171), gelatin.

Venlafaxin ratiopharm 75 mg depotkapsel, hård

Innehåller även röd järnoxid (E 172).

Venlafaxin ratiopharm 150 mg depotkapsel, hård

Innehåller även erytrosin (E 127) och indigokarmin (E 132).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Venlafaxin ratiopharm 37,5 mg depotkapsel, hård
Vita, ogenomskinliga, hårda depotkapslar som innehåller en rund, bikonvex tablett.
Blisterförpackningar med 7, 10, 14, 28, 30, 35, 50, 56, 60, 70, 98, 100 depotkapslar, hårda.
Vit burk (HPDE) med vitt lock (PP) med 50 depotkapslar, hårda.
Venlafaxin ratiopharm 75 mg depotkapsel, hård
Hudfärgade, ogenomskinliga, hårda depotkapslar som innehåller två runda, bikonvexa tabletter.
Blisterförpackningar med 7, 10, 14, 28, 30, 35, 50, 56, 60, 70, 98, 100 depotkapslar, hårda.
Vit burk (HPDE) med vitt lock (PP) med 250 depotkapslar, hårda.Venlafaxin ratiopharm 150 mg depotkapsel, hård
Scharlakansröda, ogenomskinliga, hårda depotkapslar som innehåller tre runda, bikonvexa tabletter.
Blisterförpackningar med 7, 10, 14, 28, 30, 35, 50, 56, 60, 70, 98, 100 depotkapslar, hårda.
Vit burk (HPDE) med vitt lock (PP) med 250 depotkapslar, hårda.Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning
ratiopharm GmbH, Graf-Acro strasse 3, D-89079 Ulm, Tyskland

Tillverkare
Merckle GmbH, Ludwig-Merckle Strasse 3, D-89143 Blaubeuren, Tyskland.Ombud
Teva Sweden AB
Box 1070
215 10 Helsingborg


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


Österrike, Estland, Tyskland, Lettland, Litausen:
Venlafaxin-ratiopharm

Tjeckien:
Venlafaxin-ratiopharm retard

Danmark, Finland, Norge, Sverige:
Venlafaxin-ratiopharm

Nederländerna, Slovakien:
Venlafaxine ratiopharm retard

Polen:
Venlafaxin-ratiopharm PR

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar