Leta i den här bloggen

Venlafaxin Sandoz Depotkapsel, hård 75 mg

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.
- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Venlafaxin Sandoz är och vad det används för
2. Innan du använder Venlafaxin Sandoz
3. Hur du använder Venlafaxin Sandoz
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Venlafaxin Sandoz ska förvaras
6. Övriga upplysningar


1. VAD VENLAFAXIN SANDOZ ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Venlafaxin Sandoz är ett antidepressivt läkemedel som tillhör en grupp läkemedel som kallas serotonin och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI-preparat). Denna grupp läkemedel används för att behandla depression och andra tillstånd som exempelvis ångeststörningar. Det anses att personer som är deprimerade och/eller har ångest har lägre nivåer av serotonin och noradrenalin i hjärnan. Det är inte fullständigt klarlagt hur antidepressiva läkemedel verkar, men de kan hjälpa genom att öka nivåerna av serotonin och noradrenalin i hjärnan.Venlafaxin Sandoz är en behandling för vuxna med depression. Det är viktigt att behandla depression på rätt sätt för att hjälpa dig må bättre. Om tillståndet inte behandlas kanske det inte går över utan blir allvarligare och svårare att behandla.Venlafaxin som finns i Venlafaxin Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. INNAN DU ANVÄNDER VENLAFAXIN SANDOZ
Använd inte Venlafaxin Sandoz
- om du är allergisk (överkänslig) mot venlafaxin eller något av övriga innehållsämnen i Venlafaxin Sandoz

- om du också tar eller någon gång inom de senaste 14 dagarna har tagit något läkemedel som kallas irreversibel monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) som används för behandling av depression eller Parkinsons sjukdom. Att ta en irreversibel MAO-hämmare tillsammans med andra läkemedel, inklusive Venlafaxin Sandoz, kan orsaka allvarliga eller till och med livshotande biverkningar. Dessutom måste du vänta i minst 7 dagar efter att du slutat ta Venlafaxin Sandoz innan du tar en MAO-hämmare (se även avsnitten ”Serotonergt syndrom” och ”Intag av andra läkemedel”).

Var särskilt försiktig med Venlafaxin Sandoz
- Om du använder andra läkemedel som om de tas tillsammans med Venlafaxin Sandoz kan öka risken för att utveckla serotonergt syndrom (se avsnitt ”Intag av andra läkemedel”)

- Om du har ögonproblem, exempelvis vissa typer av glaukom (förhöjt tryck i ögat).

- Om du tidigare haft högt blodtryck.

- Om du tidigare haft hjärtproblem.

- Om du tidigare haft krampanfall (epileptiska anfall).

- Om du tidigare haft låga natriumnivåer i blodet (hyponatremi).

- Om du har lätt för att få blåmärken eller om du blöder lätt (om du haft blödningsrubbningar), eller om du tar andra läkemedel som kan öka risken för blödning.

- Om dina kolesterolnivåer stiger.

- Om du eller någon i din familj har haft mani eller bipolär störning (känsla av överdriven upphetsning eller eufori).

- Om du tidigare haft aggressivt beteende.Venlafaxin Sandoz kan orsaka en känsla av rastlöshet eller oförmåga att stå eller sitta stilla. Berätta för din läkare om detta händer dig.Om något av dessa tillstånd stämmer in på dig ska du tala med din läkare innan du tar Venlafaxin Sandoz.Om du börjar må sämre och har tankar på att skada dig själv

Du som är deprimerad och/eller lider av oro/ångest kan ibland ha tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Dessa symtom kan förvärras när man börjar använda läkemedel mot depression, eftersom det tar tid innan läkemedel av den här typen har effekt, vanligtvis ca 2 veckor, ibland längre tid.

Dessa tankar kan vara vanliga:

- om du tidigare har haft tankar på att skada dig själv eller begå självmord.

- om du är yngre än 25 år. Studier har visat att unga vuxna (yngre än 25 år) med psykisk sjukdom som behandlas med antidepressiva läkemedel har en ökad risk för självmordstankar och tankar på att skada sig själv.

Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du har tankar på att skada dig själv eller begå självmord.Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vän att du är deprimerad och/eller lider av oro/ångest. Be dem gärna läsa igenom denna bipacksedel. Du kan också be dem att berätta för dig om de tycker att du verkar må sämre eller om de tycker att ditt beteende förändras.Muntorrhet

Muntorrhet har rapporterats hos 10% av patienter som behandlats med venlafaxin. Detta kan öka risken för karies. Du bör därför vara extra noggrann med tandhygienen.Användning hos barn och ungdomar under 18 år

Venlafaxin Sandoz ska normalt inte användas för behandling av barn och ungdomar under 18 år. Risken för biverkningar som självmordsförsök, självmordstankar och fientlighet (främst aggression, trots och ilska) är större hos patienter under 18 år, när de tar läkemedel av denna typ. Trots detta kan Venlafaxin Sandoz skrivas ut av läkare till patienter under 18 år, om läkaren anser att detta är lämpligt. Om du är under 18 år och vill diskutera varför du fått detta läkemedel, ska du vända dig till din läkare igen. Du ska också informera din läkare om du upptäcker något av ovan angivna symtom eller om de förvärras. De långsiktiga effekterna på tillväxt, mognad och kognitiv och beteendemässig utveckling har ännu inte fastställts för denna åldersgrupp.

Användning av andra läkemedel
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Din läkare avgör om du kan ta Venlafaxin Sandoz tillsammans med andra läkemedel.

Du ska inte börja eller sluta ta några läkemedel, inklusive sådana som du köpt receptfritt, natur- och örtmediciner, innan du har frågat läkare eller apotekspersonal.

• Monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare: se avsnitt ”Innan du tar Venlafaxin Sandoz”)

• Serotonergt syndrom: Serotonergt syndrom, ett potentiellt livshotande tillstånd, (se avsnitt ”Eventuella biverkningar”) kan förekomma vid behandling med venlafaxin, i synnerhet när det tas tillsammans med andra läkemedel. Exempel på sådana läkemedel är bland andra:

- triptaner (används för migrän)

- läkemedel för att behandla depression, till exempel SNRI-preparat, SSRI-preparat, tricykliska antidepressiva läkemedel eller läkemedel som innehåller litium

- läkemedel som innehåller linezolid, ett antibiotikum (används för att behandla infektioner)

- läkemedel som innehåller moklobemid, en reversibel MAO-hämmare (används för att behandla depression)

- läkemedel som innehåller sibutramin (används för viktminskning)

- läkemedel som innehåller tramadol (ett smärtstillande medel)

- produkter som innehåller johannesört (kallas också Hypericum perforatum, ett natur- eller örtmedel som används för att behandla lätt depression)

- produkter som innehåller tryptofan (används för sömnproblem och depression)

Tecken och symtom på serotonergt syndrom kan innefatta en kombination av följande:

rastlöshet, hallucinationer, förlust av koordinationsförmåga, snabb hjärtrytm, förhöjd

kroppstemperatur, snabba förändringar av blodtrycket, överaktiva reflexer, diarré, koma, illamående, kräkning. Sök läkarvård omedelbart om du tror att du har fått serotonergt syndrom.

Även följande läkemedel kan påverka eller påverkas av (interagera) med Venlafaxin Sandoz och ska

användas med försiktighet. Det är särskilt viktigt att du talar om för läkare eller apotekspersonal om du tar läkemedel som innehåller:

- ketokonazol (ett läkemedel mot svamp)

- haloperidol eller risperidon (för att behandla psykiatriska tillstånd)

- metoprolol (en betablockare för att behandla högt blodtryck och hjärtproblem)

Intag av Venlafaxin Sandoz med mat och dryck
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Din läkare avgör om du kan ta Venlafaxin Sandoz tillsammans med andra läkemedel.

Du ska inte börja eller sluta ta några läkemedel, inklusive sådana som du köpt receptfritt, natur- och örtmediciner, innan du har frågat läkare eller apotekspersonal.

• Monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare: se avsnitt ”Innan du tar Venlafaxin Sandoz”)

• Serotonergt syndrom: Serotonergt syndrom, ett potentiellt livshotande tillstånd, (se avsnitt ”Eventuella biverkningar”) kan förekomma vid behandling med venlafaxin, i synnerhet när det tas tillsammans med andra läkemedel. Exempel på sådana läkemedel är bland andra:

- triptaner (används för migrän)

- läkemedel för att behandla depression, till exempel SNRI-preparat, SSRI-preparat, tricykliska antidepressiva läkemedel eller läkemedel som innehåller litium

- läkemedel som innehåller linezolid, ett antibiotikum (används för att behandla infektioner)

- läkemedel som innehåller moklobemid, en reversibel MAO-hämmare (används för att behandla depression)

- läkemedel som innehåller sibutramin (används för viktminskning)

- läkemedel som innehåller tramadol (ett smärtstillande medel)

- produkter som innehåller johannesört (kallas också Hypericum perforatum, ett natur- eller örtmedel som används för att behandla lätt depression)

- produkter som innehåller tryptofan (används för sömnproblem och depression)

Tecken och symtom på serotonergt syndrom kan innefatta en kombination av följande:

rastlöshet, hallucinationer, förlust av koordinationsförmåga, snabb hjärtrytm, förhöjd

kroppstemperatur, snabba förändringar av blodtrycket, överaktiva reflexer, diarré, koma, illamående, kräkning. Sök läkarvård omedelbart om du tror att du har fått serotonergt syndrom.

Även följande läkemedel kan påverka eller påverkas av (interagera) med Venlafaxin Sandoz och ska

användas med försiktighet. Det är särskilt viktigt att du talar om för läkare eller apotekspersonal om du tar läkemedel som innehåller:

- ketokonazol (ett läkemedel mot svamp)

- haloperidol eller risperidon (för att behandla psykiatriska tillstånd)

- metoprolol (en betablockare för att behandla högt blodtryck och hjärtproblem)

Graviditet och amning
Tala om för läkaren om du blir gravid, eller om du försöker bli gravid. Använd inte Venlafaxin Sandoz förrän du har diskuterat den potentiella nyttan och de potentiella riskerna för ditt ofödda barn med läkaren.

Om du tar Venlafaxin Sandoz under graviditeten ska du tala om det för barnmorskan och/eller läkaren eftersom barnet kan ha vissa symtom när det föds. Dessa symtom brukar börja under de första 24 timmarna efter det att barnet fötts. Symtomen kan vara att barnet inte äter ordentligt och har andningssvårigheter. Om ditt barn har dessa symtom när det föds och du är orolig ska du kontakta läkaren och/eller barnmorskan som kan ge dig råd.

Venlafaxin Sandoz passerar över i bröstmjölk. Det finns risk att barnet påverkas. Du ska därför tala med din läkare som kommer att besluta om du ska sluta amma eller avbryta behandlingen med Venlafaxin Sandoz.

Körförmåga och användning av maskiner
Kör inte bil och använd inte maskiner tills du vet hur Venlafaxin Sandoz påverkar dig.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. HUR DU ANVÄNDER VENLAFAXIN SANDOZ


Ta alltid Venlafaxin Sandoz enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vanlig rekommenderad startdos för behandling av depression, generaliserad ångest och social fobi är 75 mg per dag. Dosen kan ökas stegvis av läkaren och vid behov upp till högst 375 mg per dag för depression. Om du behandlas för panikångest kommer läkaren att starta med en lägre dos (37,5 mg) och sedan öka dosen stegvis. Den högsta dosen för generaliserad ångest, social fobi och panikångest är 225 mg dagligen.

Ta Venlafaxin Sandoz vid ungefär samma tid varje dag, antingen på morgonen eller på kvällen. Kapslarna ska sväljas hela med vätska och får inte öppnas, krossas, tuggas eller lösas upp.

Venlafaxin Sandoz bör tas i samband med måltid.

Om du har problem med lever eller njurar ska du tala med läkaren eftersom din dos av Venlafaxin Sandoz kan behöva ändras.

Sluta inte ta Venlafaxin Sandoz utan att först rådgöra med läkaren (se avsnitt ”Om du slutar att ta Venlafaxin Sandoz”).

Om du använt för stor mängd av Venlafaxin Sandoz
Kontakta genast läkare eller apotekspersonal om du tar mer Venlafaxin Sandoz än vad läkaren har

ordinerat. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symtomen vid en eventuell överdosering kan vara snabb hjärtrytm, förändringar i vakenhetsgrad (från dåsighet till koma), dimsyn, krampanfall och kräkningar.

Om du har glömt att ta Venlafaxin Sandoz
Om du missar en dos ska du ta den så snart du kommer ihåg det. Om det är dags för din nästa dos ska du dock hoppa över den missade dosen och bara ta en dos som vanligt. Ta inte mer än den mängd Venlafaxin Sandoz som du har blivit ordinerad per dag.

Om du slutar att använda Venlafaxin Sandoz
Du ska inte sluta att ta behandlingen eller minska dosen utan att först rådgöra med läkaren, även om du känner dig bättre. Om läkaren anser att du inte längre behöver Venlafaxin Sandoz kan han/hon be dig att minska dosen långsamt innan du slutar med behandlingen helt. Det är känt att man kan få biverkningar när man slutar med Venlafaxin Sandoz, särskilt om man slutar plötsligt med Venlafaxin Sandoz eller om dosen minskas för snabbt. En del patienter kan få symtom som trötthet, yrsel, berusningskänsla, huvudvärk, sömnlöshet, mardrömmar, muntorrhet, aptitförlust, illamående, diarré, nervositet, oro, förvirring, ringningar i öronen, myrkrypningar eller i sällsynta fall känsla av elektriska stötar, svaghet, svettning, krampanfall eller influensaliknande symtom.

Läkaren talar om för dig hur du gradvis ska avsluta behandlingen med Venlafaxin Sandoz. Om du får något av dessa eller andra symtom som besvärar dig, rådfråga läkaren.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Venlafaxin Sandoz orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.Bli inte orolig om du ser små vita korn i din avföring efter att du tagit Venlafaxin Sandoz. Inuti Venlafaxin Sandoz-kapslarna finns små vita korn som innehåller den aktiva substansen venlafaxin. Dessa korn frisläpps från kapseln i din magtarmkanal. Medan kornen vandrar genom magtarmkanalen frisätts sakta venlafaxin. Kornets ”skal” förblir olöst och försvinner tillsammans med din avföring. Din dos venlafaxin har därför absorberats, även om du ser korn i din avföring.Allergiska reaktioner

Om något av följande inträffar ska du inte ta mer Venlafaxin Sandoz. Tala genast om det för läkaren, eller uppsök närmaste akutmottagning.

- Trånghet i bröstet, väsande andning, svårigheter att svälja eller andas

- Svullnad i ansikte, svalg, händer eller fötter

- Känsla av nervositet eller oro/ångest, yrsel, pulserande känsla, plötslig hudrodnad och/eller värmekänsla

- Allvarliga hudutslag, klåda eller nässelutslag (upphöjda fläckar av röd eller blek hud som ofta kliar)Allvarliga biverkningar

Om du märker något av följande tecken kan du behöva akut läkarvård:

- Hjärtproblem, exempelvis snabb eller oregelbunden hjärtfrekvens, höjt blodtryck

- Ögonproblem, exempelvis dimsyn, vidgade pupiller

- Nervproblem: exempelvis yrsel, stickningar och domningar, rörelsestörning, krampanfall

- Psykiska problem, exempelvis hyperaktivitet och eufori (känsla av upprymdhet)

- Utsättning av behandling (se avsnitt 3”HUR DU TAR VENLAFAXIN SANDOZ, Om du slutar att ta Venlafaxin Sandoz”)Komplett biverkningslista

Frekvensen (sannolikheten för att en biverkning ska förekomma) klassificeras på följande sätt:

Mycket vanliga Förekommer hos fler än 1 användare av 10

Vanliga Förekommer hos 1 till 10 användare av 100

Mindre vanliga Förekommer hos 1 till 10 användare av 1 000

Sällsynta Förekommer hos 1 till 10 användare av 10 000

Ingen känd frekvens Uppgift om förekomst kan inte beräknas från tillgängliga dataBlodrubbningar

Mindre vanliga: blåmärken, svart tjärliknande avföring eller blod i avföring, som kan vara ett

tecken på invärtes blödning.

Ingen känd frekvens: minskat antal blodplättar i blodet, vilket leder till ökad risk för blåmärken

eller blödningar. Störningar i blodets sammansättning som kan leda till en ökad risk för

infektioner.Påverkan på ämnesomsättning och näringstillförsel

Vanliga: viktminskning, förhöjt kolesterol.

Mindre vanliga: viktökning.

Ingen känd frekvens: mindre förändringar i leverenzymnivåer i blodet, minskade natriumnivåer

i blodet. Klåda, gulaktig hy eller ögon, mörkfärgad urin eller influensaliknande symtom, vilket

är symtom på inflammation i levern (hepatit). Förvirring, överdrivet vätskeintag (så kallat

SIADH). Onormal produktion av bröstmjölk.Påverkan på nervsystemet

Mycket vanliga: muntorrhet, huvudvärk.

Vanliga: onormala drömmar, sänkt libido, yrsel, ökad muskelspänning, sömnlöshet, nervositet,

domningar och stickningar, dåsighet, darrningar, förvirring, känsla av att vara avskild från sig

själv och verkligheten.

Mindre vanliga: brist på känslor, hallucinationer, ofrivilliga muskelrörelser, oro, försämrad

koordination och balans.

Sällsynta: en känsla av rastlöshet eller oförmåga att stå eller sitta stilla, krampanfall, känsla av

överdriven upphetsning eller eufori.

Ingen känd frekvens: hög kroppstemperatur med muskelstelhet, förvirring eller oro och

svettningar, ryckiga muskelrörelser som du inte kan kontrollera. Detta kan vara symtom på

allvarliga tillstånd som kallas malignt neuroleptiskt syndrom. Euforiska känslor, dåsighet,

ihållande snabba ögonrörelser, klumpighet, rastlöshet, känsla av berusning, svettning eller stela

muskler, vilka är symtom på serotonergt syndrom. Förändrad rumsuppfattning och förvirring,

ofta i kombination med hallucinationer (delirium), stelhet, spasmer och ofrivilliga muskelrörelser, tankar på att skada sig själv eller på att begå självmord.Syn- och hörselrubbingar

Vanliga: dimsyn.

Mindre vanliga: förändrad smakupplevelse, ringningar i öronen (tinnitus).

Ingen känd frekvens: svår smärta i ögonen och försämrad syn eller dimsyn.Effekter på hjärtat eller cirkulationen

Vanliga: förhöjt blodtryck, blodvallningar, hjärtklappning.

Mindre vanliga: yrselkänsla (särskilt när man reser sig för snabbt), svimning, snabba hjärtslag.

Ingen känd frekvens: sänkning av blodtrycket. Onormala, snabba eller oregelbundna hjärtslag

som kan leda till svimning.Störningar i andningsvägarna

Vanliga: gäspning.

Ingen känd frekvens: hosta, pipande eller väsande andning, andfåddhet och hög

kroppstemperatur, vilka är symtom på inflammation i lungorna förknippad med ökat antal vita

blodkroppar (pulmonell eosinofili).Matsmältningsrubbningar

Mycket vanliga: illamående.

Vanliga: minskad aptit, förstoppning, kräkning.

Mindre vanliga: tandgnissling, diarré.

Ingen känd frekvens: svår smärta i rygg eller mage (som kan tyda på en allvarlig sjukdom i

buken, levern eller bukspottkörteln).Hudbiverkningar

Mycket vanliga: svettning (inklusive nattsvettningar).

Mindre vanliga: hudutslag, onormalt håravfall.

Ingen känd frekvens: hudutslag som kan leda till svåra blåsor och att huden fjällar, klåda,

lindrigt hudutslag.Muskelrubbningar

Ingen känd frekvens: oförklarlig muskelvärk, ömhet eller svaghet (rabdomyolys).Störningar i urinvägarna

Vanliga: svårighet att kissa, behov att kissa oftare än vanligt.

Mindre vanliga: oförmåga att kissa.Sexuella störningar

Vanliga: onormal ejakulation/orgasm (män), utebliven orgasm, erektil dysfunktion (impotens),

oregelbunden menstruation såsom ökad blödning eller ökad oregelbunden blödning.

Mindre vanliga: onormal orgasm (kvinnor).Allmänna biverkningar

Vanliga: svaghet (asteni), frossbrytningar.

Mindre vanliga: känslighet för solljus.

Ingen känd frekvens: svullnad av ansikte eller tunga, andnöd eller andningssvårigheter, ofta

med hudutslag (detta kan vara en allvarlig allergisk reaktion).Venlafaxin orsakar ibland oönskade effekter som du kanske inte är medveten om, som ökning av blodtrycket eller onormala hjärtslag; små förändringar i blodets nivåer av leverenzymer, natrium eller

kolesterol. I mer sällsynta fall kan Venlafaxin Sandoz påverka funktionen hos blodplättarna

(trombocyterna) i blodet, vilket leder till en ökad risk för blåmärken eller blödning. Därför kanske

läkaren vill ta blodprover då och då, särskilt om du har tagit Venlafaxin Sandoz länge.Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR VENLAFAXIN SANDOZ SKA FÖRVARAS
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen eller på burken efter Utg.dat. eller på blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Använd alla kapslar inom 2 månader efter öppnandet av burken.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Innehållsdeklaration
- Den aktiva substansen är venlafaxin.

Venlafaxin Sandoz 37,5 mg depotkapsel, hård:

En depotkapsel, hård innehåller 37,5 mg venlafaxin (som venlafaxinhydroklorid).

Venlafaxin Sandoz 75 mg depotkapsel, hård:

En depotkapsel, hård innehåller 75 mg venlafaxin (som venlafaxinhydroklorid).

Venlafaxin Sandoz 150 mg depotkapsel, hård:

En depotkapsel, hård innehåller 150 mg venlafaxin (som venlafaxinhydroklorid).

- Övriga innehållsämnen är

Kapselinnehåll:

Mikrokristallin cellulosa, hypromellos, cetostearylalkohol, etylakrylat metyl-metakrylatsampolymer, nonoxynol, makrogol, talk.

Kapselskal:

Venlafaxin Sandoz 37,5 mg depotkapsel, hård:

Gelatin, svart järnoxid (E172), titandioxid (E171).

Venlafaxin Sandoz 75 mg depotkapsel, hård:

Gelatin, röd järnoxid (E172), gul järnoxid (E172), titandioxid (E171).

Venlafaxin Sandoz 150 mg depotkapsel, hård:

Gelatin, röd järnoxid (E172), gul järnoxid (E172), titandioxid (E171).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Depotkapslar, hårda.

Venlafaxin Sandoz 37,5 mg depotkapsel, hård är ljusgrå hårda gelatinkapslar som innehåller vita till benvita granulatkorn.

Venlafaxin Sandoz 75 mg depotkapsel, hård är ljusrosa hårda gelatinkapslar som innehåller vita till benvita granulatkorn.

Venlafaxin Sandoz 150 mg depotkapsel, hård är brun-röda hårda gelatinkapslar som innehåller vita till benvita granulatkorn.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
Sandoz A/S

C. F. Tietgens Boulevard 40

5220 Odense SØ

DanmarkDetta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Belgien: Venlafaxin Retard Sandoz

Portugal: Venlafaxina Tubernax

Bulgarien: Efexiva® [endast 75 och 150 mg]

Danmark, Finland:

Norge, Sverige

Polen: EFEXIVA

Frankrike: VENLAFAXINE GNR LP

Grekland: Voxafen [endast 75 och 150 mg]

Italien: VENLAFAXINA SANDOZ

Nederländerna: Venlafaxine Sandoz retard

Spanien: Venlafaxina Retard Sandoz

Storbritannien: Bonilux XL

Tjeckien: Venlafaxin SR Sandoz

Tyskland, Österrike: Venlafaxin Sandoz retard

Ungern: VENTADEPRESS

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar