Leta i den här bloggen

Venlafaxin Sandoz Tablett 75 mg

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.
- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad är Venlafaxin Sandoz och vad används det för?
2. Innan du använder Venlafaxin Sandoz
3. Hur du använder Venlafaxin Sandoz
4. Eventuella biverkningar
5. Förvaring av Venlafaxin Sandoz
6. Övriga upplysningar

Vad innehåller Venlafaxin Sandoz ?
- Den aktiva substansen är venlafaxin

Venlafaxin Sandoz 25 mg:

En tablett innehåller 25 mg venlafaxin som venlafaxinhydroklorid.

Venlafaxin Sandoz 37,5 mg:

En tablett innehåller 37,5 mg venlafaxin som venlafaxinhydroklorid.

Venlafaxin Sandoz 50 mg:

En tablett innehåller 50 mg venlafaxin som venlafaxinhydroklorid.

Venlafaxin Sandoz 75 mg:

En tablett innehåller 75 mg venlafaxin som venlafaxinhydroklorid.

Venlafaxin Sandoz 150 mg:

En tablett innehåller 150 mg venlafaxin som venlafaxinhydroklorid.

- Övriga innehållsämnen är: mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat, natriumstärkelseglykolat (typ A), magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, brun järnoxid (E172)

Innehavare av godkännande för försäljning
Sandoz A/S

C. F. Tietgens Boulevard 40

5220 Odense SØ

DanmarkOmbud: Sandoz AB, Berga Allé 1E, 254 52 Helsingborg

1. VAD ÄR VENLAFAXIN SANDOZ OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
Läkemedlets utseende:
Venlafaxin Sandoz 25 mg: Svagt rödbrun eller brunaktig avlång tablett märkt 2.

Venlafaxin Sandoz 37,5 mg: Svagt rödbrun eller brunaktig avlång tablett märkt 3.

Venlafaxin Sandoz 50 mg: Svagt rödbrun eller brunaktig avlång tablett, skårad och märkt 5 på respektive halva. Tabletten kan delas i lika stora delar.

Venlafaxin Sandoz 75 mg: Svagt rödbrun eller brunaktig avlång tablett, skårad och märkt 7 på respektive halva. Tabletten kan delas i lika stora delar.

Venlafaxin Sandoz 150 mg: Svagt rödbrun eller brunaktig avlång tablett, skårad och märkt 15 på respektive halva. Tabletten kan delas i lika stora delar.

Läkemedelsgrupp
Venlafaxin Sandoz tillhör gruppen antidepressiva läkemedel.

Vad används Venlafaxin Sandoz för?
Venlafaxin Sandoz är ett antidepressivt läkemedel som tillhör en grupp läkemedel som kallas serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI-preparat). Denna grupp läkemedel används för att behandla depression och andra tillstånd som exempelvis ångeststörningar. Det anses att personer som är deprimerade och/eller har ångest har lägre nivåer av serotonin och noradrenalin i hjärnan. Det är inte fullständigt klarlagt hur antidepressiva läkemedel verkar, men de kan hjälpa genom att öka nivåerna av serotonin och noradrenalin i hjärnan.Venlafaxin Sandoz är en behandling för vuxna med depression. Det är viktigt att behandla depression på rätt sätt för att hjälpa dig må bättre. Om tillståndet inte behandlas kanske det inte går över utan blir allvarligare och svårare att behandla.Venlafaxin som finns i Venlafaxin Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. INNAN DU ANVÄNDER VENLAFAXIN SANDOZ
Använd inte Venlafaxin Sandoz :
• om du är allergisk (överkänslig) mot venlafaxin eller något av övriga innehållsämnen i Venlafaxin Sandoz.

• om du också tar eller någon gång inom de senaste 14 dagarna har tagit något läkemedel som kallas irreversibel monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) som används för behandling av depression eller Parkinsons sjukdom. Att ta en irreversibel MAO-hämmare tillsammans med andra läkemedel, inklusive Venlafaxin Sandoz, kan orsaka allvarliga eller till och med livshotande biverkningar. Dessutom måste du vänta i minst 7 dagar efter att du slutat ta Venlafaxin Sandoz innan du tar en irreversibel MAO-hämmare (se även avsnitten ”Serotonergt syndrom” och ”Intag av andra läkemedel”).

Var särskilt försiktig med Venlafaxin Sandoz :
• Om du använder andra läkemedel som om de tas tillsammans med Venlafaxin Sandoz kan öka risken för att utveckla serotonergt syndrom (se avsnitt ”Intag av andra läkemedel”)

• Om du har ögonproblem såsom vissa typer av glaukom (förhöjt tryck i ögat).

• Om du tidigare haft högt blodtryck.

• Om du tidigare haft hjärtproblem.

• Om du tidigare haft krampanfall (epileptiska anfall).

• Om du tidigare haft låga natriumnivåer i blodet (hyponatremi).

• Om du har lätt för att få blåmärken eller om du blöder lätt (om du haft blödningsrubbningar), eller om du tar andra läkemedel som kan öka risken för blödning.

• Om dina kolesterolnivåer stiger.

• Om du eller någon i din familj har haft mani eller bipolär störning (känsla av överdriven upphetsning eller eufori).

• Om du tidigare haft aggressivt beteende.Venlafaxin Sandoz kan orsaka en känsla av rastlöshet eller oförmåga att stå eller sitta stilla. Berätta för din läkare om detta händer dig.Om något av dessa tillstånd stämmer in på dig ska du tala med din läkare innan du tar Venlafaxin Sandoz.Om du börjar må sämre och har tankar på att skada dig själv:

Du som är deprimerad och/eller lider av oro/ångest kan ibland ha tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Dessa symtom kan förvärras när man börjar använda läkemedel mot depression, eftersom det tar tid innan läkemedel av den här typen har effekt, vanligtvis cirka 2 veckor, ibland längre tid.

Dessa tankar kan vara vanliga:

• om du tidigare har haft tankar på att skada dig själv eller begå självmord,

• om du är yngre än 25 år. Studier har visat att unga vuxna (yngre än 25 år) med psykisk sjukdom som behandlas med antidepressiva läkemedel har en ökad risk för självmordstankar och tankar på att skada sig själv.

Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du har tankar på att skada dig själv eller begå självmord.

Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vän att du är deprimerad och/eller lider av oro/ångest. Be dem gärna läsa igenom denna bipacksedel. Du kan också be dem att berätta för dig om de tycker att du verkar må sämre eller om de tycker att ditt beteende förändras.Muntorrhet

Muntorrhet har rapporterats hos 10% av patienter som behandlats med venlafaxin. Detta kan öka risken för karies. Du bör därför vara extra noggrann med tandhygienen.Användning hos barn och ungdomar under 18 år

Venlafaxin Sandoz ska normalt inte användas för behandling av barn och ungdomar under 18 år. Risken för biverkningar som

• självmordsförsök

• självmordstankar och

• fientlighet (främst aggression, trots och ilska) är större hos patienter under 18 år, när de tar läkemedel av denna typ.

Trots detta kan Venlafaxin Sandoz skrivas ut av läkare till patienter under 18 år, om läkaren anser att detta är lämpligt. Om du är under 18 år och vill diskutera varför du fått detta läkemedel, ska du vända dig till din läkare igen. Du ska också informera din läkare om du upptäcker något av ovan angivna symtom eller om de förvärras.

De långsiktiga effekterna på tillväxt, mognad och kognitiv och beteendemässig utveckling har ännu inte fastställts för denna åldersgrupp.

Intag av Venlafaxin Sandoz med mat och dryck:
Venlafaxin Sandoz bör tas i samband med måltid (se avsnitt 3 ”HUR DU TAR VENLAFAXIN SANDOZ”)

Undvik alkohol medan du tar Venlafaxin Sandoz.

Graviditet
Tala om för läkaren om du blir gravid, eller om du försöker bli gravid. Använd inte Venlafaxin Sandoz förrän du har diskuterat den potentiella nyttan och de potentiella riskerna för ditt ofödda barn med läkaren.

Om du tar Venlafaxin Sandoz under graviditeten ska du tala om det för barnmorskan och/eller läkaren eftersom barnet kan ha vissa symtom när det föds. Dessa symtom brukar börja under de första 24 timmarna efter det att barnet fötts. Symtomen kan vara att barnet inte äter ordentligt och har andningssvårigheter. Om ditt barn har dessa symtom när det föds och du är orolig ska du kontakta läkaren och/eller barnmorskan som kan ge dig råd.

Amning
Venlafaxin Sandoz passerar över i bröstmjölk. Det finns risk att barnet påverkas. Du ska därför tala med din läkare som kommer besluta om du ska sluta amma eller avbryta behandlingen med Venlafaxin Sandoz.

Körförmåga och användning av maskiner:
Kör inte bil och använd inte maskiner tills du vet hur Venlafaxin Sandoz påverkar dig.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningen av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Venlafaxin Sandoz :
Detta läkemedel innehåller laktos. Om man har talat om för dig att du inte tål vissa sockerarter ska du kontakta din läkare innan du börjar ta detta läkemedel.

Användning av andra läkemedel:
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.Din läkare avgör om du kan ta Venlafaxin Sandoz tillsammans med andra läkemedel.Du ska inte börja eller sluta ta några läkemedel, inklusive sådana som du köpt receptfritt, natur- och örtmediciner, innan du har frågat läkare eller apotekspersonal.• Monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare: se avsnitt: ”Innan du tar Venlafaxin Sandoz”)

• Serotonergt syndrom, ett potentiellt livshotande tillstånd, (se avsnitt ”Eventuella biverkningar”) kan förekomma vid behandling med venlafaxin, i synnerhet när det tas tillsammans med andra läkemedel. Exempel på sådana läkemedel är bland andra:

• triptaner (används för migrän)

• läkemedel för att behandla depression, till exempel SNRI-preparat, SSRI-preparat, tricykliska antidepressiva läkemedel eller läkemedel som innehåller litium

• läkemedel som innehåller linezolid, ett antibiotikum (används för att behandla infektioner)

• läkemedel som innehåller moklobemid, en reversibel MAO-hämmare (används för att behandla depression)

• läkemedel som innehåller sibutramin (används för viktminskning)

• läkemedel som innehåller tramadol (ett smärtstillande medel)

• produkter som innehåller johannesört (kallas också Hypericum perforatum, ett natur- eller örtmedel som används för att behandla lätt depression)

• produkter som innehåller tryptofan (används för sömnproblem och depression)Tecken och symtom på serotonergt syndrom kan innefatta en kombination av följande: rastlöshet, hallucinationer, förlust av koordinationsförmåga, snabb hjärtrytm, förhöjd kroppstemperatur, snabba förändringar av blodtrycket, överaktiva reflexer, diarré, koma, illamående, kräkning. Sök läkarvård omedelbart om du tror att du har fått serotonergt syndrom.Även följande läkemedel kan påverka eller påverkas av (interagera) med Venlafaxin Sandoz och ska användas med försiktighet. Det är särskilt viktigt att du talar om för läkare eller apotekspersonal om du tar läkemedel som innehåller:

• ketokonazol (ett läkemedel mot svamp)

• haloperidol eller risperidon (för att behandla psykiatriska tillstånd)

• metoprolol (en betablockare för att behandla högt blodtryck och hjärtproblem)


3. HUR DU ANVÄNDER VENLAFAXIN SANDOZ
Doseringsanvisning
Ta alltid Venlafaxin Sandoz enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.Vanlig rekommenderad startdos är 75 mg per dag uppdelat på två eller tre doser per dag. Dosen kan ökas stegvis av läkaren och vid behov upp till högst 375 mg per dag för depression.Ta Venlafaxin Sandoz vid ungefär samma tid varje dag, på morgonen och på kvällen.Venlafaxin Sandoz bör tas i samband med måltid.Om du har problem med lever eller njurar ska du tala med läkaren eftersom din dos av Venlafaxin Sandoz kan behöva ändras.

Sluta inte att ta Venlafaxin Sandoz utan att först rådgöra med läkaren (se avsnitt ”Om du slutar att ta Venlafaxin Sandoz”).

Administrering
Ta Venlafaxin Sandoz vid ungefär samma tid varje dag, på morgonen och på kvällen. Venlafaxin Sandoz bör tas i samband med måltid.

Om du använder mera Venlafaxin Sandoz än du borde:
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symtomen vid en eventuell överdosering kan vara snabb hjärtrytm, förändringar i vakenhetsgrad (från dåsighet till koma), dimsyn, krampanfall och kräkning.

Om du glömt att ta Venlafaxin Sandoz :
Om du missar en dos ska du ta den så snart du kommer ihåg det. Om det är dags för din nästa dos ska du dock hoppa över den missade dosen och bara ta en dos som vanligt. Ta inte mer än den mängd Venlafaxin Sandoz som du har blivit ordinerad per dag.

Effekter som kan uppträda när behandling med Venlafaxin Sandoz avslutas:
Du ska inte sluta att ta behandlingen eller minska dosen utan att först rådgöra med läkaren, även om du känner dig bättre. Om läkaren anser att du inte längre behöver Venlafaxin Sandoz kan han/hon be dig minska dosen långsamt innan du slutar med behandlingen helt. Det är känt att man kan få biverkningar när man slutar med Venlafaxin Sandoz, särskilt om man slutar plötsligt med Venlafaxin Sandoz eller om dosen minskas för snabbt. En del patienter kan få symtom som trötthet, yrsel, berusningskänsla, huvudvärk, sömnlöshet, mardrömmar, muntorrhet, aptitförlust, illamående, diarré, nervositet, oro, förvirring, ringningar i öronen, myrkrypningar eller i sällsynta fall känsla av elektriska stötar, svaghet, svettning, krampanfall eller influensaliknande symtom.Läkaren talar om för dig hur du gradvis ska avsluta behandlingen med Venlafaxin Sandoz. Om du får något av dessa eller andra symtom som besvärar dig, rådfråga läkaren.Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Venlafaxin Sandoz orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Allergiska reaktioner

Om något av följande inträffar ska du inte ta mer Venlafaxin Sandoz. Tala genast om det för läkaren, eller uppsök närmaste akutmottagning.

• Trånghet i bröstet, väsande andning, svårigheter att svälja eller andas

• Svullnad i ansikte, svalg, händer eller fötter

• Känsla av nervositet eller oro/ångest, yrsel, pulserande känsla, plötslig hudrodnad och/eller värmekänsla

• Allvarliga hudutslag, klåda eller nässelutslag (upphöjda fläckar av röd eller blek hud som ofta kliar)Allvarliga biverkningar

Om du märker något av följande tecken kan du behöva akut läkarvård:

• Hjärtproblem, exempelvis snabb eller oregelbunden hjärtfrekvens, höjt blodtryck

• Ögonproblem, exempelvis dimsyn, vidgade pupiller

• Nervproblem: exempelvis yrsel, stickningar och domningar, rörelsestörning, krampanfall

• Psykiska problem, exempelvis hyperaktivitet och eufori (känsla av upprymdhet)

• Utsättning av behandling (se avsnitt 3 ”HUR DU TAR VENLAFAXIN SANDOZ, Om du slutar att ta Venlafaxin Sandoz”)Komplett biverkningslista

Frekvensen (sannolikheten för att en biverkning ska förekomma) klassificeras på följande sätt:


Mycket vanliga
Förekommer hos fler än 1 användare av 10

Vanliga
Förekommer hos 1 till 10 användare av 100

Mindre vanliga
Förekommer hos 1 till 10 användare av 1 000

Sällsynta
Förekommer hos 1 till 10 användare av 10 000

Ingen känd frekvens
Uppgift om förekomst kan inte beräknas från tillgängliga data


Blodrubbningar

Mindre vanliga: blåmärken, svart tjärliknande avföring eller blod i avföring, som kan vara ett tecken på invärtes blödning.

Ingen känd frekvens: minskat antal blodplättar i blodet, vilket leder till ökad risk för blåmärken eller blödningar. Störningar i blodets sammansättning som kan leda till en ökad risk för infektioner.Påverkan på ämnesomsättning och näringstillförsel

Vanliga: viktminskning, förhöjt kolesterol.

Mindre vanliga: viktökning.

Ingen känd frekvens: mindre förändringar i leverenzymnivåer i blodet, minskade natriumnivåer i blodet. Klåda, gulaktig hy eller ögon, mörkfärgad urin eller influensaliknande symtom, vilket är symtom på inflammation i levern (hepatit). Förvirring, överdrivet vätskeintag (så kallat SIADH). Onormal produktion av bröstmjölk.Påverkan på nervsystemet

Mycket vanliga: muntorrhet, huvudvärk.

Vanliga: onormala drömmar, sänkt libido, yrsel, ökad muskelspänning, sömnlöshet, nervositet,

domningar och stickningar, dåsighet, darrningar, förvirring, känsla av att vara avskild från sig själv och verkligheten.

Mindre vanliga: brist på känslor, hallucinationer, ofrivilliga muskelrörelser, oro, försämrad koordination och balans.

Sällsynta: en känsla av rastlöshet eller oförmåga att stå eller sitta stilla, krampanfall, känsla av överdriven upphetsning eller eufori.

Ingen känd frekvens:hög kroppstemperatur med muskelstelhet, förvirring eller oro och svettningar, ryckiga muskelrörelser som du inte kan kontrollera. Detta kan vara symtom på allvarliga tillstånd som kallas malignt neuroleptiskt syndrom. Euforiska känslor, dåsighet, ihållande snabba ögonrörelser, klumpighet, rastlöshet, känsla av berusning, svettning eller stela muskler, vilka är symtom på serotonergt syndrom. Förändrad rumsuppfattning och förvirring, ofta i kombination med hallucinationer (delirium), stelhet, spasmer och ofrivilliga muskelrörelser, tankar på att skada sig själv eller på att begå självmord har rapporterats under behandling med venlafaxin eller i samband med avslutande av behandling (se avsnitt 2 ”Var särskilt försiktig med Venlafaxin Sandoz”).Syn- och hörselrubbingar

Vanliga: dimsyn.

Mindre vanliga: förändrad smakupplevelse, ringningar i öronen (tinnitus).

Ingen känd frekvens: svår smärta i ögonen och försämrad syn eller dimsyn.Effekter på hjärtat eller cirkulationen

Vanliga: förhöjt blodtryck, blodvallningar, hjärtklappning.

Mindre vanliga: yrselkänsla (särskilt när man reser sig för snabbt), svimning, snabba hjärtslag.

Ingen känd frekvens: sänkning av blodtrycket. Onormala, snabba eller oregelbundna hjärtslag som kan leda till svimning.Störningar i andningsvägarna

Vanliga: gäspning.

Ingen känd frekvens: hosta, pipande eller väsande andning, andfåddhet och hög kroppstemperatur, vilka är symtom på inflammation i lungorna förknippad med ökat antal vita blodkroppar (pulmonell eosinofili).Matsmältningsrubbningar

Mycket vanliga: illamående.

Vanliga: minskad aptit, förstoppning, kräkning.

Mindre vanliga: tandgnissling, diarré.

Ingen känd frekvens: svår smärta i rygg eller mage (som kan tyda på en allvarlig sjukdom i buken, levern eller bukspottkörteln).Hudbiverkningar

Mycket vanliga: svettning (inklusive nattsvettningar).

Mindre vanliga: hudutslag, onormalt håravfall.

Ingen känd frekvens: hudutslag som kan leda till svåra blåsor och att huden fjällar, klåda, lindrigt hudutslag.Muskelrubbningar

Ingen känd frekvens: oförklarlig muskelvärk, ömhet eller svaghet (rabdomyolys).Störningar i urinvägarna

Vanliga: svårighet att kissa, behov att kissa oftare än vanligt.

Mindre vanliga: oförmåga att kissa.Sexuella störningar

Vanliga: onormal ejakulation/orgasm (män), utebliven orgasm, erektil dysfunktion (impotens), oregelbunden menstruation såsom ökad blödning eller ökad oregelbunden blödning.

Mindre vanliga: onormal orgasm (kvinnor).Allmänna biverkningar

Vanliga: svaghet (asteni), frossbrytningar.

Mindre vanliga: känslighet för solljus.

Ingen känd frekvens: svullnad av ansikte eller tunga, andnöd eller andningssvårigheter, ofta med hudutslag (detta kan vara en allvarlig allergisk reaktion)Venlafaxin Sandoz orsakar ibland biverkningar som du kanske inte är medveten om, exempelvis förhöjt blodtryck eller onormala hjärtslag, små förändringar i blodets nivåer av leverenzymer, natrium eller kolesterol. I mer sällsynta fall kan Venlafaxin Sandoz påverka funktionen hos blodplättarna (trombocyterna) i blodet, vilket leder till ökad risk för blåmärken eller blödning. Därför kanske läkaren vill ta blodprover då och då, särskilt om du har tagit Venlafaxin Sandoz länge.Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. FÖRVARING AV VENLAFAXIN SANDOZ
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.Venlafaxin Sandoz 25 mg: Inga särskilda förvaringsanvisningar (plastburk och blister).

Venlafaxin Sandoz 37,5 mg: Inga särskilda förvaringsanvisningar (plastburk och blister).

Venlafaxin Sandoz 50 mg: Inga särskilda förvaringsanvisningar (plastburk och blister).

Venlafaxin Sandoz 75 mg: Inga särskilda förvaringsanvisningar (plastburk och blister).

Venlafaxin Sandoz 150 mg: Inga särskilda förvaringsanvisningar (plastburk). Förvaras vid högst 30°C (blister).Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

AT, DK, HU, SE, Venlafaxin Sandoz

EL VOXAFEN

IE, MT, GB Venlafaxine

IS Venlafaxine Sandoz

LU Venlafaxine HEXAL

RO Efexiva

DE Venlafaxin HEXAL

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar