Leta i den här bloggen

Xalatan Ögondroppar, lösning 50 mikrog/ml

Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angivet i användarinformationen. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på apoteksetiketten.

Vad innehåller läkemedlet?
Verksamt ämne: latanoprost.Övriga innehållsämnen: Natriumklorid, natriumdivätefosfatmonohydrat, vattenfri dinatriumfosfat, bensalkoniumklorid (konserveringsmedel) och sterilt vatten.

Hur verkar läkemedlet?
Xalatan tillhör gruppen prostaglandiner och sänker ögontrycket genom att öka utflödet av kammarvatten inuti ögat.Sänkningen av ögontrycket börjar 3 till 4 timmar efter droppningen och är kraftigast efter 8 till 12 timmar. Den trycksänkande effekten kvarstår i minst 24 timmar.

Importör/Information lämnas av:
Cross Pharma AB

Blasieholmsgatan 2

111 48 Stockholm

Tel: 08-440 39 10

Fax: 08-440 39 19

E-mail: info@crosspharma.se

Tillverkare/Ompackare:
Tillverkare:

Pfizer-koncernenOmpackare:

Kronans Droghandel AB, Mölnlycke eller

Prodlekpol Sp. z o.o., Warszawa, Polen

Vad används läkemedlet för?
För sänkning av ögontrycket vid för högt tryck i ögat

(s k okulär hypertension) och glaukom, även kallat grön starr.

När skall läkemedlet inte användas?
Xalatan skall inte användas av Dig som är allergisk mot konserveringsmedlet (bensalkoniumklorid) eller någon annan beståndsdel i Xalatan.

Att tänka på innan och när läkemedlet används
Patienter med melerad regnbågshinna (iris), d v s blå-brun, grön-brun, grå-brun eller gul-brun kan sakta och gradvis få en ökad brunfärgning av regnbågshinnan. Färgförändringar i rent blå, grå, gröna eller bruna ögon är sällsynta. Den bruna färgförändringen uppträder långsamt och upptäcks vanligtvis under de första 8 månaderna av behandlingen, men kan också uppträda senare. Om Du har en melerad regnbågshinna, diskutera med Din läkare innan behandlingen börjar. Om Du ser en ökad brunfärgning av regnbågshinnan, kontakta Din läkare.Om Du behandlas med Xalatan i endast ett öga kan det resultera i färgskillnad mellan ögonen. Diskutera med Din läkare innan behandlingen börjar. Färgförändringen är ofarlig men blir sannolikt bestående. Om Du har astma, diskutera med Din läkare innan behandlingen börjar. Om Du ska genomgå eller nyligen genomgått en ögonoperation, informera Din läkare. Xalatan innehåller bensalkoniumklorid som kan tas upp av kontaktlinser.Är Du kontaktlinsbärare skall Du därför vänta minst 15 minuter efter droppning innan linserna återinsättes. Om andra ögondroppar förutom Xalatan används bör ögondropparna ges med ett intervall av minst 5 minuter.

Graviditet
Erfarenhet av användning under graviditet saknas.Rådgör därför alltid med läkare före användning av Xalatan under graviditet.

Amning
Xalatan bör inte användas under amning.

Trafikvarning
Eventuella biverkningar, t. ex. dimsyn, kan påverka förmågan att köra bil och/eller sköta maskiner. Om du upplever några problem, rådgör med din läkare.

Hur skall du använda detta läkemedel?
1 droppe till kvällen i det behandlade ögat. Om en droppe glöms bort skall nästa droppe tas som vanligt utan kompensation för den glömda. Om Xalatan användes tillsammans med andra ögondroppar bör de olika dropparna tas med minst 5 minuters mellanrum.Rekommenderas ej till barn under 12 år.Bruksanvisning1. Vrid av den ofärgade skyddskapsylen med ”vingar”.2. Skruva av kapsylen.3. Dra försiktigt med pekfingret ner det undre ögonlocket på det öga som skall behandlas.

4. Placera spetsen nära ögat och tryck försiktigt så att en droppe kommer i det behandlade ögat.

5. Skruva på kapsylen efter användning.Droppstöd: Xalatan kan användas tillsammans med ett droppstöd som heter Xal-Ease. Droppstödet

kan köpas på apoteket eller hämtas ut kostnadsfritt med ett Hjälpmedelskort utskrivet av din läkare.

Vilka biverkningar kan läkemedlet ge?

Vanliga (förekommer hos fler än en patient av 100)

Xalatan kan ge en lätt rodnad av ögonvitan. En irriterande känsla i ögonen kan förekomma. Ögonlocksinflammation. Ögonsmärta. Mörkare, tätare, längre och fler ögonfransar. Regnbågshinnan kan få en brunare färg fram-för allt hos personer med melerad ögonfärg, d.v.s. blå-brun, grön-brun, grå-brun eller gul-brun.Mindre vanliga

Hudutslag. Ögonlockssvullnad.Sällsynta (förekommer hos färre än en patient av 1 000)

Mörkfärgning av ögonlockshuden. Felriktade ögonfransar som kan orsaka ögonirritation. Förändring av hårväxt på ögonlocken. Nedsatt synskärpa, ibland tillsammans med rödögdhet eller smärta/ömhet i ögat, har uppträtt efter en tids användning av produkten. Om detta inträffar bör Du kontakta Din läkare. Astma, akut samt förvärrad astma, ansträngd andhämtning.Mycket sällsynta (förekommer hos färre patienter än en av 10 000)

Bröstsmärta (inklusive förvärrad smärta hos patienter med kärlkramp).Om biverkan uppstår kontakta läkare.


Hur skall läkemedlet förvaras?
Förvaras vid 2°C - 8°C (i kylskåp). Öppnad flaska får användas i högst 4 veckor av enskild patient och 1 vecka på klinik och kan förvaras vid högst 25°C.Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.Övrigt

Innehållet skall användas före utgångsdatum som finns angivet på förpackningen.

Överbliven eller för gammal medicin lämnas till apoteket för förstöring.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar