Leta i den här bloggen

Xalatan Ögondroppar, lösning 50 mikrog/ml

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.
- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller läkaren som behandlar ditt barn eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig eller ditt barn. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta din lälare eller läkaren som behandlar ditt barn eller apotekspersonal.I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Xalatan är och vad det används för
2. Innan du använder Xalatan
3. Hur du använder Xalatan
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Xalatan ska förvaras
6. Övriga upplysningar


1. VAD XALATAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Xalatan tillhör läkemedelsgruppen prostaglandinanaloger och sänker ögontrycket genom att öka det naturliga utflödet av kammarvatten inuti ögat till blodflödet.Xalatan används för att behandla glaukom (öppenvinkelglaukom) och okulär hypertension (grön starr). Båda dessa sjukdomar orsakar ett förhöjt tryck i ögat som så småningom kan påverka synen.Xalatan används också för att sänka ögontrycket och vid glaukom hos spädbarn och barn i alla åldrar.Latanprost som finns i Xalatan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. INNAN DU ANVÄNDER XALATAN
Använd inte Xalatan
Xalatan kan användas av vuxna (inklusive äldre) och till barn från födseln upp till 18 års ålder. Xalatan har inte testats hos för tidigt födda barn (födda före vecka 36).Använd inte Xalatan

* Om du är överkänslig (allergisk) mot latanprost eller något av övriga innehållsämnen i Xalatan (se avsnitt 6 angående innehållsämnen)

Var särskilt försiktig med Xalatan
Tala med din läkare , eller läkaren som behandlar ditt barn eller apotekspersonal innan du eller ditt barn använder Xalatan om du tror att något av följande gäller för dig eller ditt barn:

* Om du eller ditt barn ska genomgå eller just genomgått ögonoperation (inklusive operation för grå starr)

* Om du eller ditt barn lider av ögonproblem (såsom ögonsmärta, irritation eller inflammation, grumlad syn)

* Om du eller ditt barn lider av torra ögon

* Om du eller ditt barn har svår astma eller okontrollerad astma

* Om du är gravid eller försöker bli gravid. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Xalatan under graviditet

* Om du eller ditt barn använder kontaktlinser kan du ändå använda Xalatan, men följ då särskild instruktion i avsnitt 3.

Användning av andra läkemedel
Tala om för din läkare eller läkaren som behandlar ditt barn eller apotekspersonal om du eller ditt barn tar eller har tagit andra läkemedel (eller ögondroppar), även receptfria sådana.Om andra ögondroppar förutom Xalatan används bör ögondropparna ges med ett intervall av minst 5 minuter.

Graviditet och amning
Erfarenhet av användning under graviditet saknas. Tala omedelbart om för din läkare om du är gravid, tror du är gravid, eller planerar att bli gravid.Amning

Använd inte Xalatan om du ammar.

Körförmåga och användning av maskiner
När du tar Xalatan kan du få grumlig syn för en kort tid. Om detta inträffar ska du inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner innan du ser klart igen.Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i Xalatan
Xalatan innehåller konserveringsmedlet bensalkoniumklorid som kan orsaka ögonirritation eller förändringar på ögats yta. bensalkoniumklorid kan absorberas i kontaktlinser och kan orsaka missfärgning av mjuka kontaktlinser. Undvik därför kontakt med mjuka kontaktlinser. Se instruktioner för användare av kontaktlinser under avsnitt 3.


3. HUR DU ANVÄNDER XALATAN


Ta alltid Xalatan enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller läkaren som behandlar ditt barn eller apotekspersonal om du är osäker.Vanlig dosering för vuxna (inklusive äldre) är en droppe dagligen i det (de) sjuka ögat (ögonen). Det är bäst att dosera på kvällen.Använd inte Xalatan mer än en gång om dagen, eftersom effekten av behandlingen kan försämras om det doseras oftare.Använd Xalatan enligt de anvisningar du fått av din läkare eller läkaren som behandlar ditt barn tills läkaren säger till dig att upphöra med behandlingen.För dig som använder kontaktlinser

Om du eller ditt barn använder kontaktlinser, ska de tas ut före dosering med Xalatan. Efter att Xalatan har tagits ska man vänta i 15 minuter innan kontaktlinser sätts in i ögonen.Instruktioner för användningBruksanvisning

1. Tvätta händerna och sitt eller stå bekvämt.

2. Skruva av kapsylen.

3. Dra med ett finger ned det undre ögonlocket på det öga som ska behandlas.

4. Placera flaskans spets nära ögat. Undvik att flaskspetsen kommer i kontakt med ögat.

5. Tryck försiktigt så att endast en droppe kommer i ögat och släpp sedan det undre ögonlocket.

6. Tryck ett finger mot den inre ögonvrån, blunda och håll kvar i 1 minut.

7. Upprepa doseringen i andra ögat om det är enligt din läkares ordination.

8. Skruva på kapsylen på flaskan efter användning och placera flaskan i ytterkartongen.Droppstöd: Xalatan kan användas tillsammans med ett droppstöd som heter Xal-Ease. Droppstödet kan köpas på apoteket eller hämtas ut kostnadsfritt med ett hjälpmedelskort utskrivet av din läkare.Om du eller ditt barn använder Xalatan och andra ögondroppar

Vänta i minst 5 minuter mellan doseringen med Xalatan och annan ögondroppsbehandling.

Om du använt för stor mängd av Xalatan
Om du eller barnet tagit för stor mängd droppar i ögat kan en lätt irritation i ögat upplevas och ögonen kan börja rinna och rodna. Reaktionen bör vara övergående men om du är orolig, kontakta din läkare eller läkaren som behandlar ditt barn för rådgivning.Kontakta snarast möjligt om du eller ditt barn råkar svälja Xalatan.

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus, eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Xalatan
Fortsätt med din vanliga dosering vid vanlig tid. Ta inte dubbel dos för att ersätta den dos som blivit bortglömd. Om du är osäker kontakta din läkare, de läkare som behandlar ditt barn eller apotekspersonal.

Om du slutar att använda Xalatan
Prata med din läkare eller läkaren som behandlar ditt barn om du eller barnet vill sluta att ta Xalatan.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Xalatan orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Biverkningar som är vanligare hos barn jämfört med vuxna är rinnande och kliande näsa och feber.Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

* En gradvis förändring av ögonfärgen genom en ökande mängd brunt pigment i den färgade delen av ögat som kallas iris. Om du har en melerad ögonfärg (blå-brun, grå-brun, gul-brun eller grön-brun) är det mer troligt att färgförändringen uppstår än om du har ögon i en färg (blå, grå, grön eller bruna ögon). Förändringen av ögats färg kan ta flera år men normalt uppstår den inom 8 månader efter påbörjad behandling. Färgförändringen kan bli bestående och kan bli mer uppenbar om du använder Xalatan i endast ett av ögonen. Några ögonproblem har inte kunnat påvisats pga färgförändringen. Ändringen av ögonfärgen fortsätter inte efter att behandlingen med Xalatan upphört.

* En successiv förändring av ögonfransarna runt det behandlande ögat (mörkare, längre, tjockare och fler ögonfranshår)

* Ögonirritation (en brännande känsla, gruskänsla, kliande, stickande eller känsla av skräp i ögat)Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100, men färre än 1 av 10 användare):

* Rodnad av ögonvitan

* Ögonlocksinflammation (blefarit), ögonsmärtaMindre vanliga (förekommer hos fler än 1 av 1000, men färre än 1 av 100 användare):

* Svullna ögonlock, torra ögon, inflammerad eller irriterad ögonyta (keratit), inflammation i ögats bindhinna, dimsyn

* HudutslagSällsynta (förekommer hos fler än 1 av 10 000, men färre än 1 av 1000 användare):

* Inflammation av iris, den färgade delen av ögat (irit/uveit);svullnad av näthinnan (makulaödem), symptom såsom svullnad eller skrovlig/skadad ögonyta, svullnad runt ögat, felriktade ögonfransar.

* Förändring av hårväxt på ögonlocken.

* Hudreaktioner på ögonlocken, mörkare färg på ögonlockshuden.

* Nedsatt synskärpa, ibland tillsammans med rödögdhet eller smärta/ömhet i ögat, har uppträtt efter en tids användning av produkten. Om detta inträffar bör du kontakta din läkare.

* Astma, förvärrad astma eller anstränd andhämtning (dyspné)Mycket sällsynta (förekommer hos färre än en patient av 10 000):

* Förvärad bröstsmärta hos patienter med kärlkramp. Bröstsmärta.Några fall av cysta på iris, huvudvärk, yrsel, hjärtklappning, muskelsmärta och ledvärk har rapporterats.Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR XALATAN SKA FÖRVARAS
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.Använd inte Xalatan efter utgångsdatum som står på kartongen och flaskan. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.Förvara oöppnad flaska i kylskåp (2-8 ºC) i ytterkartongen som skyddar mot ljus.När flaskan öppnats är det inte nödvändigt att förvara den i kylskåp men den ska förvaras vid högst 25 ºC. Öppnad flaska ska användas inom 4 veckor. När du inte använder Xalatan ska flaskan förvaras i ytterkartongen, så att den skyddas mot ljus.Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Innehållsdeklaration
Den aktiva substansen är latanprost 50 mikrogram/ml (0,005%)Övriga innehållsämnen är bensalkoniumklorid, natriumklorid, natriumdivätefosfatmonohydrat och vattenfri dinatriumfosfat, avtten för injektionsvätskor.Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Xalatan ögondroppar är en klar och färglös lösning i en flaska.Xalatan finns i förpackningsstorlekar på 1 eller 3 flaskor i en kartong. Eventuellt marknadsförs inte alla förpackningsstorlekar.Varje flaska Xalatan har en kartong. Varje flaska innehåller 2,5 ml med Xalatan ögondroppslösning.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
Pharmachim AB

Berga Allé 1

254 52 Helsingborg

Tel: 042- 32 66 95Ompackare:

Interport Limited, Croydon, EnglandTillverkare:

Pfizer-koncernen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar