Leta i den här bloggen

Xalcom Ögondroppar, lösning 50 mikrogram/ml + 5 mg/ml

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.
- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. ge det inte till andra. Det kan skada dem. även om de uppvisar symptom som liknar dina.

-Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad XALCOM är och vad det används för
2. Innan du använder XALCOM
3. Hur du använder XALCOM
4. Eventuella biverkningar
5. Hur XALCOM ska förvaras
6. Övriga upplysningar


1. VAD XALCOM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Xalcom ögondroppar är en kombination av två olika läkemedel som båda bidrar till en sänkning av ögontrycket, men på olika sätt. Timolol är en s.k. betablockerare, som sänker trycket i ögat genom att minska inflödet av kammarvatten dvs vätskan i främre ögonkammaren. Latanoprost sänker trycket genom att öka utflödet av kammarvatten från främre ögonkammaren.Xalcom används för sänkning av förhöjt ögontryck (s.k. okulär hyper-tension) samt vid behandling av glaukom (grön starr).


2. INNAN DU ANVÄNDER XALCOM
Xalcom ska inte användas om du:
• har en luftvägssjukdom såsom astma eller tidigare har haft astma, eller har svåra andningsbesvär av annan orsak.

• har hjärtsvikt eller störningar i hjärtats rytm.

• om du är allergisk (överkänslig) mot latanoprost eller timololmaleat eller något av övriga innehållsämnen i Xalcom.Om någon av de ovannämnda punkterna stämmer in på dig, rådgör med läkare eller apotekspersonal innan du använder Xalcom.

Var särskilt försiktig med XALCOM
Tala om för din läkare om du har eller tidigare har haft astma eller andra lungbesvär, hjärtbesvär, cirkulationsstörningar, lågt blodtryck, diabetes eller lågt blodsocker (hypoglykemi) eller allergier mot andra läkemedel som du använt.Patienter med melerad regnbågshinna (iris), dvs blå/grå-brun, grön-brun eller gul-brun kan sakta och gradvis få en ökad brunfärgning av regnbågshinnan. Färgförändringar i rent blå, grå, gröna eller bruna ögon är sällsynta. Den bruna färgförändringen uppträder långsamt och upptäcks först efter månader till år. Om du behandlas med Xalcom i endast ett öga kan det resultera i färgskillnad mellan ögonen. Färgförändringen är ofarlig men blir sannolikt bestående. Om du har en melerad regnbågshinna eller om du ser en ökad brunfärgning av regnbågshinnan, diskutera färgförändringen och fortsatt behandling med din läkare.Inför kirurgiska ingrepp och narkos, bör läkaren/tandläkaren känna till att du behandlas med Xalcom, eftersom det finns risk att blodtrycket kan sjunka plötsligt i samband med narkos. Konserveringsmedlet bensalkoniumklorid kan ge missfärgning av mjuka kontaktlinser. Om du bär kontaktlinser är det viktigt att linserna tas ut före användning av Xalcom och återinsättes tidigast 15 minuter efter droppning.Xalcom rekommenderas ej till barn eller ungdomar.

Användning av andra läkemedel
Effekten av behandlingen kan påverkas om Xalcom används samtidigt med vissa andra läkemedel. Tala om för din läkare om du använder eller tänker använda andra mediciner inklusive andra ögondroppar (gäller även receptfria medel). Det är viktigt att läkaren känner till om du redan behandlas med blodtryckssänkande medicin, hjärtmedicin, medel mot diabetes, medel för att lättare kunna urinera eller för att återställa tarmens normala rörelser och astmamediciner innehållande adrenalin.

Graviditet och amning
Berätta för din läkare om du är eller planerar att bli gravid. Xalcom bör ej användas under graviditet.

Xalcom bör ej användas under amning.

Körförmåga och användning av maskiner
Du kan uppleva dimsyn när du tar dina ögondroppar. Du bör inte köra bil och/eller sköta maskiner innan detta gått över. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker eller upplever några problem.


3. HUR DU ANVÄNDER XALCOM


Vanlig dosering är: 1 droppe i det sjuka ögat (ögonen) dagligen. Om Xalcom används tillsammans med andra ögondroppar bör de olika dropparna tas med minst 5 minuters mellanrum.

Bruksanvisning
1. Vrid av den ofärgade skyddskapseln med ”vingar”.2. Skruva av kapsylen3. Dra försiktigt med pekfingret ner det undre ögonlocket på det öga som skall behandlas.4. Placera spetsen nära ögat och tryck försiktigt, så att en droppe kom- mer i det behandlade ögat.

5. Skruva på kapsylen efter användning.Droppstöd: Xalcom kan användas tillsammans med ett droppstöd som heter Xal-Ease. Droppstödet kan köpas på apoteket eller hämtas ut kostnadsfritt med ett Hjälpmedelskort utskrivet av läkare.

Om du använt för stor mängd av Xalcom
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen för rådgivning (tfn 112).

Om du har glömt att använda Xalcom
Om ett doseringstillfälle hoppats över bör du vänta tills nästa dos.Kompensera inte en missad dos med en extra droppe i ögat. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Xalcom orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.Biverkningar som kan uppstå med Xalcom finns listade nedan.Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

Regnbågshinnan kan få en mörkare (brunare) färg framför allt hos personer med melerad ögonfärg, d.v.s. blå/grå-brun, grön-brun eller gul-brun.Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

Ögonirritation (inklusive sveda, brännande känsla och klåda), ögonsmärta.Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

Rodnad av ögonvitan, bindhinnekatarr, dimsyn, ökat tårflöde, inflammation och rodnad vid ögonlockskanten, förändringar i hornhinnan. Huvudvärk, hudrodnad och klåda.Ytterligare biverkningar som har förekommit vid användning av mediciner som innehåller de enskilda aktiva substanserna finns beskrivna nedan.För latanoprost är dessa:

Mörkare, tjockare, längre och fler ögonfransar samt vellushår (hårfjun), sveda, brännande känsla och ökat tårflöde, svullnad runt ögat, inflammation av regnbågshinnan och druvhinnan (ljuskänslighet, lätt värk samt eventuell nedsatt synskärpa), torra ögon, hornhinnekatarr, ytliga hornhinnesår, svullnad i hornhinnan som orsakar sveda och brännande känsla, felriktade ögonfransar som ibland resulterar i ögonirritation, mörkfärgning av ögonlockshuden. Svullnad i gula fläcken vilket medför nedsatt synskärpa. Om detta inträffar bör du kontakta din läkare.

Yrsel.

Förvärrad smärta hos patienter med kärlkramp.

Astma, akut samt förvärrad astma, ansträngd andhämtning.

Ledvärk, muskelvärk.

Bröstsmärtor.För timolol är dessa:

Ögonirritation inklusive sveda, brännande känsla, klåda (p.g.a. hornhinnekatarr) och torra ögon, synstörningar

(i vissa fall p.g.a. att medicinering med pupillsammandragande mediciner avslutats), dubbelseende, nedhängande ögonlock, avlossning av åderhinnan inuti ögat (efter operation av grön starr) vilket ger en grå skugga i synfältet.

Överkänslighetsreaktioner såsom hudutslag, nässelutslag och angio-ödem (svullnad av ansikte, tunga eller svalg som kan leda till svälj-svårigheter och ibland andningssvårigheter).

Depression, minnesförlust, minskad sexuell lust, sömnsvårigheter, mardrömmar.

Yrsel, myrkrypningar (parestesier), blödning i hjärnan, påverkan på hjärnans cirkulation, försämring av myastenia gravis, svimning.

Öronsusning (tinnitus).

Hjärtklappning, påverkan på hjärtrytmen, långsam hjärtrytm, hjärtstillestånd, hjärtsvikt.

Lågt blodtryck, påverkan på cirkulationen (t.ex. Raynauds fenomen), kalla händer och fötter.

Bronkospasm (kramp i luftvägarna), ansträngd andhämtning, hosta.

Illamående, diarré, sura uppstötningar, muntorrhet.

Håravfall, psoriasisliknande utslag eller försämring av psoriasis.

Systemisk lupus erythematosus (SLE, en reumatisk systemsjukdom).

Peyronies sjukdom (sjukdom i det manliga könsorganet).

Kraftlöshet (asteni), trötthet, bröstsmärta, svullnad.Om besvärande eller ovanliga reaktioner inträffar kontakta din läkare eller apotekspersonal.

5. HUR XALCOM SKA FÖRVARAS
Oöppnad förpackning: Förvaras i kylskåp (2° C – 8° C).

Öppnad flaska får användas i högst 4 veckor och kan förvaras vid högst 25° C. Förvara flaskan i ytterkartongen.

Används före utgångsdatumet på flaskan.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används.

Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Innehållsdeklaration
• De aktiva substanserna är 50 mikrogram latanoprost och timololmaleat motsvarande 5 mg timolol per milliliter• Övriga innehållsämnen är: bensalkoniumklorid 0,2 mg/ml (konserveringsmedel), natriumklorid, natriumdivätefosfatmonohydrat, vattenfritt dinatriumfosfat, saltsyralösning, natriumhydroxidlösning och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
En flaska Xalcom innehåller 2,5 ml ögondroppar.

Lösningen är klar och färglös.

Förpackningsstorlek: 3 x 2,5 ml

Importör/Information lämnas av:
Cross Pharma AB

Blasieholmsgatan 2

111 48 Stockholm

Tel: 08-440 39 10

Fax: 08-440 39 19

E-mail: info@crosspharma.se

Tillverkare/Ompackare:
Tillverkare:

Pfizer-koncernenOmpackare:

Kronans Droghandel AB, Mölnlycke eller

Prodlekpol Sp. z o.o., Warszawa, Polen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar