Leta i den här bloggen

Xalcom Ögondroppar, lösning 50 mikrogram/ml + 5 mg/ml

Läs noga igenom denna information innan du börjar använda detta läkemedel. Även om du redan har använt Xalcom eller liknande mediciner rekommenderas du att läsa denna text noga. Informationen kan ha blivit ändrad.


- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

-Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Xalcom är och vad det används för
2. Innan du använder Xalcom
3. Hur du använder Xalcom
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Xalcom ska förvaras
6. Övriga upplysningar


1. VAD XALCOM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Xalcom innehåller två läkemedel: latanprost och timolol. Latanprost tillhör läkemedelsgruppen prostaglandinanaloger. Timolol tillhör läkemedelsgruppen betablockerare. Latanprost ökar det naturliga utflödet av kammarvatten inuti ögat till blodflödet. Timolol minskar bildandet av vätska inuti ögat.Xalcom används för att minska trycket i ögat om du har glaukom eller okulär hypertension (grön starr). Båda dessa sjukdomar orsakar ett förhöjt tryck i ögat som så smånigom kan påverka synen. Vanligtvis ordinerar din läkare Xalcom när andra läkemedel inte har tillräcklig effekt.Latanprost och timolol som finns i Xalcom kan också vara godkän för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. INNAN DU ANVÄNDER XALCOM
Använd inte Xalcom
Xalcom kan användas av vuxna (inklusive äldre) men rekommenderas inte om du är yngre än 18 år.Använd inte Xalcom om du:

*är allergisk (överkänslig) mot något av läkemedlen (latanprost eller timolol) eller något av övriga innehållsämnen i Xalcom (se avsnitt 6 angående innehållsämnen)

*har svåra andningsbesvär, eller om du har eller har haft astma.

*har svåra hjärtproblem eller hjärtarytmier

*är gravid (eller försöker bli gravid)

*är ammande

Var särskilt försiktig med Xalcom
Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du använder Xalcom om du tror att något av det följande gäller dig:* Om du ska genomgå någon typ av ögonoperation (även operation för grön starr) eller om du har genomgått någon ögonoperation tidigare.

* Om du lider av ögonproblem (såsom ögonsmärta, ögonirritation eller ögoninflammation eller grumlad syn)

* Om du vet att du lider av torra ögon

* Om du använder kontaktlinser. Du kan ändå använda Xalcom, men följ instruktionerna för användare av kontaktlinser i avsnitt 3

* Om du lider av svårigheter att andas på grund av lungsjukdom eller lungproblem

* Om du har cirkulationssjukdomar eller lågt blodtryck

* Om du är diabetiker eller har låga blodsockernivåer (hypoglykemi)

* Om du har sköldkörtelsjukdom (hyperteros)

* Om du lider av bröstsmärtor (speciellt Prinzmetal angina)

* Om du lider av svåra allergiska reaktioner som vanligen kräver sjukhusbehandling.

Användning av andra läkemedel
Xalcom kan interagera med andra mediciner. Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel (eller ögondroppar), även receptfria sådana.Tala framförallt om för din läkare eller apotekspersonal om du tar någon av nedanstående läkemedel:

* Prostaglandiner, prostaglandinanaloger eller prostaglandinderivat

* Betablockerare

* Adrenalin

* Läkemedel som behandlar högt blodtryck såsom orala kalciumantagonister, guanetidin; antiarytmika, digitalisglykosider eller parasympatomimetika

Intag av Xalcom med mat och dryck
Normala måltider, mat och dryck har ingen effekt på hur och när du ska använda Xalcom.

Graviditet och amning
Använd inte Xalcom om du är gravid. Tala omedelbart om för din läkare om du är gravid, tror att du är gravid , eller planerar att bli gravid.

Använd inte Xalcom om du ammar.

Körförmåga och användning av maskiner
När du tar Xalcom kan din syn bli grumlig för en kort stund. Om detta uppstår för dig ska du inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner innan du ser klart igen.

Du är alltid själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i Xalcom
Xalcom innehåller konserveringsmedlet bensalkoniumklorid som kan orsaka ögonirritation eller förändringar på ögats yta. Bensalkoniumklorid kan absorberas i kontaktlinser och det är känt för att missfärga mjuka kontaktlinser. Undvik därför kontakt med mjuka kontaktlinser.

Se instruktioner under avsnitt 3 vid användning av kontaklinser.


3. HUR DU ANVÄNDER XALCOM


Ta alltid Xalcom enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.Vanlig dosering för vuxna (inklusive äldre) är en droppe dagligen i det (de) sjuka ögat (ögonen).

Använd inte Xalcom mer än en gång om dagen, eftersom effekten av behandlingen kan försämras om du doserar oftare.

Använd inte Xalcom enligt din läkares anvisningar och tills din läkare säger till dig att sluta med behandlingen.

Din läkare kan vilja göra extra kontroller av ditt hjärta och cirkulation under behandlingen med Xalcom.För dig som använder kontaktlinser

Om du använder kontaktlinser, ska de tas ur före dosering med Xalcom. Efter att du har tagit Xalcom ska du vänta i 15 minuter innan kontaktlinser sätts in i ögonen.Instruktioner för användning

1. Tvätta händerna och sitt eller stå bekvämt.2. Vrid av den yttre skyddskapslen (som kastas)3. Skruva av den inre kapsylen. Den behålls så länge flaskan används.4. Dra med ett finger ned det undre ögonlocket på ögat som ska behandlas.5. Placera flaskans spets nära ögat. Undvik att flaskspetsen kommer i kontakt med ögat.6. Tryck försiktigt så att endast en droppe kommer i ögat och släpp sedan det undre ögonlocket.7. Tryck ett finger mot den inre ögonvrån, blunda och håll kvar i 1 minut.8. Upprepa doseringen i andra ögat om det är enligt din läkares ordination.9. Skruva på den inre kapsylen på flaskan efter användning.Om du använder Xalcom och andra ögondropparVänta i minst 5 minuter mellan doseringen med Xalcom och annan ögondroppsbehandling.

Om du använt för stor mängd av Xalcom
Om du har tagit för många droppar i ögat kan du uppleva lätt irritation i ögat och ögonen kan börja rinna och bli röda. Reaktionen sla vara övergående men om du är orolig så kontakta din läkare för rådgivning.

Om du har fått i dig för stor mängd eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.Om du sväljer Xalcom

Om du av misstag sväljer Xalcom ska du kontakta läkare för rådgivning. Om du sväljer stora mängder xalcom kan du bli illamående, få magsmärtor, känna trööthet, bli rödflammig och yr och börja svettas.

Om du har glömt att ta Xalcom
Fortsätt med din vanliga dosering vid vanlig tid. Ta inte dubbel dos för att ersätta den dos som du glömt att ta. Om du är osäker över något så kontakta din läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Xalcom orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Nedan är en lista över kända biverkingra vid behandling med Xalcom. Den viktigaste biverkan är risken för en gradvis och bestående förändring av din ögonfärg. Det är också möjligt att Xalcom kan orsaka allvarlig påverkan på din hjärtverksamhet. Om du märker en förändring i hjärtrytm eller hjärtfuktion ska du ta kontakt med en läkare och tala om att du har använt Xalcom.Följande är kända biverkningar vid behandling med Xalcom:Mycket vanliga biverkningar (förekommer förmodligen hos fler än en patient av 10):

*En gradvis förändring av ögonfärgen genom en ökande mängd brunt pigment i den färgade delen av ögat som kallas iris. Om du har en melarad ögonfärg (blå-brun, grå-brun, gul-brun, eller grön-brun) är det mer troligt att färgförändringen uppstår än om du har enfärgade ögon (blå, grå, grön eller bruna ögon). Förändringen av ögats färg kan ta flera år att utveckla. Färgförändringen kan bli bestående och kan bli mer uppenbar om du använder Xalcom i endast ett av ögonen. Några ögonproblem har inte kunnat påvisats p.g.a. färgförändringen. Ändringen av ögonfärgen fortsätter inte efter att behandlingen med Xalcom upphört.Vanliga biverkningar (förekommer förmodligen hos färre än en patient av 100):

* Ögonirritation (en känsla av brännande, gruskänsla, kliande, stickande eller känsla av skräp i ögat) eller ögonsmärta.Ovanliga biverkningar (förekommer förmodligen hos färre än en patient av 100):

* Huvudvärk

* Rött öga, ögoninfektion (konjunktivt), grumlad syn, vattniga ögon, inflammation av ögonlocken, irritation eller förändring på ögats yta.

* Hudutslag eller klåda (pruritus)Andra biverkningarÄven om man inte sett nedanstående biverkningar i samband med behandling med Xalcom så kan de uppstå för de läkemedel som ingår i Xalcom (latanprost och timolol) och därmed kan de förekomma i samband med behandling med Xalcom.Immunsystemet:

* Symptom av allergisk reaktion (svullnad och rodnad av huden och utslag)Psykisk påverkan:

* Depression, minnesförlust, minskad sexlust, svårighet att sova, mardrömmarNervsystemet:

* Yrsel, stickningar och domningar i huden, förändrat blodflöde i hjärnan, förvärrade symptom av myastenia gravis (om du redan har denna sjukdom) plötslig svimning eller svimningskänsla (syncope)Ögon:

* Förändring av ögonfransarna och fina hår runt ögat (ökat antal, längd och tjocklek och mörkare färg), ändringar av ögonfranshårens riktning, svullnad runt ögat, svullnad av den del av ögat som är färgad (irit/veit), svullnad av ögats bakre del (makulaödem), inflammation/irritation av ögats yta (keratitis), torra ögon, synförändringar/synstörningar, dubbelseende, hängande övre ögonlock, skada på bindhinnan på baksidan av ögat (en sjukdom känd som näthinneavlossning, men endast rapporterad vid behandling efter vissa typer av ögonoperationer), vätskefylld cysta inom den färgade delen av ögat (iriscysta)Öron:

* Visslande/ringande ljud i öronen (tinnitus)Hjärta:

* Försämrad kärlkramp, hjärtklappning (palpitationer), förändring av hjärtrytmen, långsam hjärtrytm, hjärtproblem (hjärtstillestånd, hjärtblock eller hjärtsvikt)Blodkäl:

* Lågt blodtryck, missfärgade/kalla fingrar och tår (Raynauds fenomen) och kalla händer och fötter.Luftvägar:

*Astma, förvärrad astma, andfåddhet, plötsliga andningssvårigheter (bronkospasm), hosta.Mag- och tarmkanal:

* Illamående, diarré, matsmältningsrubbning, muntorrhet.Hud:

* Mörkfärgning av huden runt ögonen, håravfall/skallighet (alopeci), kliande utslag eller försämring av tillstånd med klåda i huden.Muskel och skelett:

* Led- och muskelsmärtaÖvrigt:

* Bröstsmärta, trötthet, svullnad (ödem)Om några biverkningar skulle bli allvarliga eller om du märker några biverkningar som inte omnämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR XALCOM SKA FÖRVARAS
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.Använd Xalcom före utgångsdatum som anges på kartongenoch flaskan efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.Förvara oöppnad flaska i kylskåp (2-8 ºC). När flaskan öppnats är det inte nödvändigt att förvara den i kylskåp men den ska förvaras vid högst 25ºC. Öppnad flaska ska användas inom 4 veckor. När du inte använder Xalcom ska flaskan förvaras i ytterkartongen, så att den skyddas mot ljus.Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Innehållsdeklaration
De aktiva substanserna är latanprost 50 mikrogram/ml och timolol 5 mg/ml som timololmaleat.Övriga innehållsämnen är:

natriumklorid

bensalkoniumklorid

natriumdivätefosfatmonohydrat (E339i)

vattenfri dinatriumfosfat (E339i)

saltsyra (för justering till pH 6.0)

natriumhydroxid (för justering till pH 6.0)

vatten för injektionsvätskor.Xalcoms utseende och förpackningsstorlekarFörpackningen innehåller en flaska med 2,5 ml Xalcom ögondroppslösning.Xalcom är en klar och färglös vätska.Xalcom finns i förpackningsstorlekar på 1 och 3 flaskor

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
Pharmachim AB

Berga Allé 1

254 52 Helsingborg

Tel: 042-32 66 95Ompackare:

Interport Limited, Croydon, EnglandTillverkare:

Pfizer-koncernen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar