Leta i den här bloggen

Xamiol Gel 50 mikrogram/g+0,5 mg/g

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.
- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Xamiol är och vad det används för
2. Innan du använder Xamiol
3. Hur du använder Xamiol
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Xamiol ska förvaras
6. Övriga upplysningar


1. VAD XAMIOL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Xamiol används för lokal behandling av psoriasis i hårbotten. Psoriasis orsakas av att dina hudceller nybildas alldeles för snabbt. Detta orsakar rodnad, fjällning och att huden förtjockas.Xamiol innehåller kalcipotriol och betametason. Kalciptriol hjälper till att normalisera celltillväxten och betametason lindrar inflammation.


2. INNAN DU ANVÄNDER XAMIOL
Använd inte Xamiol
* om du är allergisk (överkänslig) mot kalcipotriol, betametason eller mot något av de övriga innehållsämnena i Xamiol

* om du har någon störning i kroppens kalciumomsättning (fråga din läkare)

* om du har andra typer av psoriasis såsom guttat, erytrodermisk, exfoliativ eller pustulös psoriasis (fråga din läkare)

* om du har en allvarlig lever- eller njursjukdomEftersom Xamiol innehåller en stark steroid, använd INTE gelen på hud med:

* infektioner orsakade av virus (t.ex. herpes eller vattenkoppor)

* infektioner orsakade av svamp (t.ex. fotsvamp eller revorm)

* infektioner orsakade av bakterier

* infektioner orsakade av parasiter (t.ex. skabb)

* tuberkulos (TB) eller syfilis

* perioral dermatit (röda utslag runt munnen)

* tunn hud, kärlskörhet, hudstrimmor

* iktyos (torr, fiskfjällsliknande hud)

* akne (finnar)

* rosacea (sjukdom med häftigt blossande eller rodnad hud i ansiktet)

* sårig elle skadad hud.


Var särskilt försiktig med Xamiol
Innan du använder denna produkt, informera din läkare/sjuksköterska/apotekspersonal om:

* du använder andra mediciner innehållande kortikosteroider, p.g.a. risk för biverkningar

* du efter lång tids användning vill avbryta behandlingen (p.g.a. risk för att din psoriasis försämras eller blossar upp när du plötsligt slutar använda sterioder)

* du har diabetes mellitus (diabetes), eftersom steroidinnehållet kan påverka din blodsockernivå

* din hud blir infekterad, eftersom du kan behöva avbryta din behandling.Särskild försiktighet

* Undvik behandling med mer än 100 gram per vecka

* Undvik användning under badmössa, bandage eller täckande förband, eftersom det ökar upptaget av steroiden

* Undvik användning i ansiktet, eftersom ansiktshuden är mycket känslig för steroider

* Undvik överdriven solning, överdriven användning av solarium eller andra former av ljusbehandling.

Användning av andra läkemedel
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Graviditet och amning
Använd inte Xamiol om du är gravid (eller skulle kunna vara gravid) eller ammar utan att rådfråga din läkare först.

Körförmåga och användning av maskiner
Xamiol har ingen eller försumbar påverkan på förmågan att köra bil och användning av maskiner.

Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i Xamiol
Xamiol innehåller butylhydroxitoluen (E321) som kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem) eller vara irriterande för ögon och slemhinnor.


3. HUR DU ANVÄNDER XAMIOL


Använd alltid Xamiol enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.Hur Xamiol ska användas: För utvärtes bruk. Gelen ska endast användas för behandling av hårbotten.Xamiol rekommenderas inte för behandling av barn och ungdom under 18 år.Bruksanvisning

* Använd endast på områden i hårbotten som är angripna av psoriasis och ej på frisk hud.

* Skaka flaskan före användning och avlägsna korken.

* Applicera Xamiol på områden i hårbotten som är angripna av psoriasis. Kamma först igenom håret för att avlägsna lösa fjäll. Luta huvudet bakåt för att undvika att Xamiol rinner ner i ansiktet. Det kan underlätta att bena håret innan Xamiol används. Smörj in Xamiol på psoriasisfläckarna och massera försiktigt med fingertopparna.

* Vanligtvis räcker 1-4 g per dag för behandling av hårbotten (4 g motsvarar en tesked)

* Använd inte bandage, täckande skydd eller insvepning på behandlade hudområden

* Tvätta händerna noggrant efter användning av Xamiol gel för att undvika oavsiktlig kontakt med andra delar av kroppen (speciellt ansikte, mun och ögon)

* Var inte orolig om gelen av misstag kommer i kontakt med frisk hud i närheten av psoriasisfläckarna, torka bort överskottet om det sprider sig för långt.

* Undvik att gelen efter applicering kommer i kontakt med textilier som lätt fläckas av fett (t.ex. siden)Det är inte nödvändigt att tvätta håret före applikation av Xamiol.1. Det kan underlätta att bena håret innan Xamiol används.

2. Applicera Xamiol på områden i hårbotten som är angripna av psoriasis

3. Massera försiktigt in Xamiol i hårbotten med fingertopparna.För att få bästa effekt bör håret inte tvättas direkt efter applikation av Xamiol. Låt Xamiol sitta kvar i hårbotten under natten eller under dagen. Vid hårtvätt efter apllikation kan följande tips vara till nytta:

4. Massera in ett milt schampo i torrt hår, särskilt i de områden där gelen applicerades.

5. Låt schampot sitta kvar i hårbotten några minuter innan håret tvättas.

6. Tvätta håret som vanligt.Upprepa om nödvändigt steg 4-6 en eller två gånger.Behandlingstid

* Använd gelen en gång dagligen, det kan vara mest praktiskt på kvällen

* Rekommenderad initial behandlingstid är 4 veckor

* Din läkare kan ordinera annan behandlingstid

* Din läkare kan ordinera upprepad behandling

* Använd högst

- 15 gram per dag eller

- 100 gram per veckaAlla områden i hårbotten som är angripna av psoriasis kan behandlas med Xamiol. Om du dessutom använder någon produkt innehållande kalcipotriol för din psoriasis på kroppen bör den totala mängden produkter som innehåller kalcipotriol inte överstiga 15 g per dag eller 100 g per vecka och ytan som behandlas bör inte överstiga 30 % av den totala kroppsytan.Vad kan jag förvänta mig när jag använder Xamiol?

De flesta patienter ser tydlig effekt efter 2 veckors behandling, även om deras psoriasis inte har försvunnit helt.

Om du använt för stor mängd av Xamiol
Om du har använt för stor mängd läkemedel (mer än 15 g gel under en dag eller mer än 100 g under en vecka) eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Överdriven, långvarig användning av Xamiol kan orsaka problem med blodets kalciumvärde, vilket vanligtvis normaliseras när behandlingen upphör.

Läkaren kan behöva ta blodprov för att utesluta problem med förhöjt kalciumvärde i blodet orsakat av användning av för stor mängd gel.

Överdriven, långvarig användning kan även orsaka att binjurarna inte fungerar normalt (binjurarna sitter nära njurarna och producerar hormoner).

Om du har glömt att ta Xamiol
Använd inte dubbel dos för att kompensera glömd dos.

Om du slutar att använda Xamiol
Behandlingen ska avbrytas enligt läkarens instruktioner. Det kan vara nödvändigt att trappa ner behandlingen gradvis, speciellt om du använt gelen under lång tid.Om du har ytterligare frågor om användningen av denna produkt, kontakta din läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Xamiol orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.Cirka 1 av 12 patienter som behandlas med Xamiol gel beräknas få någon biverkan. De flesta av dessa biverkningar är reaktioner på applikationsstället.Allvarliga biverkningar:

Kontakta din läkare eller sjuksköterska så snart som möjligt om något av följande inträffar. Du kan behöva avbryta behandlingen.Vissa allvarliga biverkningar kan förekomma vid behandling med betametason (en stark steroid), som är ett av innehållsämnena i Xamiol. Informera din läkare så snart som möjligt om du får någon allvarlig biverkan. Dessa biverkningar är sällsynta, men är vanligare vid långtidsanvändning eller vid användning under täckande förband. Sådana allvarliga biverkningar kan vara:* Störning i binjurarnas normala funktion. Symtom är trötthet, depression och oro.

* Katarakt (symtom är suddig eller dimmig syn, försämrat mörkerseende och ljuskänslighet) eller ökat tryck inuti ögat (symtom är ögonsmärta, röda ögon. försämrad eller suddig syn)

* Infektioner (eftersom ditt immunförsvar som bekämpar infektioner kan hämmas eller försvagas)

* Pustulös psoriasis (röda hudfläckar med gulaktiga, varfyllda blåsor, vanligen på händer eller fötter). Om detta inträffar, avbryt behandlingen och kontakta din läkare snarast möjligt.Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

* Förvärring av din psoriasis. Om detta inträffar, kontakta din läkare så snart som möjligt.Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):

* Allergiska reaktioner med djup svullnad av ansikte eller andra delar av kroppen såsom händer eller fötter. Svullnad av mun svalg och andningssvårigheter kan förekomma. Om du upplever någon allergisk reaktion, avbryt behandlingen och kontakta omedelbart din läkare eller uppsök akutmottagningen vid närmaste sjukhus.

* Behandling med denna gel kan orsaka förhöjda kalciumvärden i blod eller urin (vanligen när för stor mängd gel har använts). Symtom på förhöjt kalciumvärde i blodet är skelettsmärta, förstoppning, dålig aptit, illamående och kräkning. Detta kan vara allvarligt och du bör omedelbart kontakta din läkare. Värdena normaliseras emellertid när behandlingen avbryts.Mindre allvarliga biverkningar vid användning av betametason under lång tid kan vara någon av följande och du bör kontakta din läkare eller sjuksköterska så snart som möjligt om du upplever någon av dem:

* Hudförtunning

* Framträdande kärl under huden eller strimmor i huden

* Förändrad hårväxt (hypertrikos)

* Röda utslag kring munnen (perioral dermatit)

* Inflammerade eller svullna hudutslag (allergisk kontaktdermatit)

* Små, vita prickar (milier)

* Förlust av hidens pigment (ljusare hudfärg)Följande mindre allvarliga biverkningar har även rapporterats för Xamiol:Vanliga (förekommer hos färre än 1 av 10 användare):

* KlådaMindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

* Ögonirritation

* Hudsveda

* Hudsmärta och hudirritation

* Inflammation eller svullnad i hårsäck (follikulit)

* Utslag med hudinflammation (dermatit)

* Hudrodnad p.g.a. vidgning av perifera blodkärl (erytem)

* Akne (finnar)

* Torr hud

* Utslag

* Utslag med blåsorAndra minder allvarliga biverkningar som har rapporterats är:

* Ljuskänslig hud som kan ge utslag

* EksemAvbryt inte behandlingen utan att rådfråga din läkare, eftersom det kan vara nödvändigt att trappa ner denna behandlingen gradvis.Informera din läkare om du under behandlingen upplever något av ovanstående symtom eller någon annan förändring i ditt hälsotillstånd.Om någon biverkan blir värre eller om du upplever någon biverkan som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR XAMIOL SKA FÖRVARAS
* Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

* Används före utgångsdatum som anges på flaskan efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

* Förvaras i skydd mot kyla. Förvara flaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt

* Öppnad förpackning används inom 3 månader och flaskan med eventuellt kvarvarande innehåll kastas.Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Innehållsdeklaration
De aktiva substanserna är:

Kalcipotriol och betametason.

1 gram gel innehåller 50 mikrogram kalcipotriol (som monohydrat) och 0,5 mg betametason (som dipropionate).Övriga innehållsämnen är:

* paraffinolja

* polyoxipropen-15-stearyleter

* hydrerad ricinolja

* butylhydroxitoluen (E321)

* α- TokoferolLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekarXamiol är en nästan klar, färglös till svagt benvit gel i flaskor av HD-polyeten med pip av LD- polyeten och skruvkork av HD-polyeten.

Flaskorna är förpackade i kartonger.

Förpackningsstorlekar: 30 g och 2x30 g.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
Pharmachim AB

Berga Allé 1

254 52 Helsingborg

042–32 66 95Ompackare:Interport Ltd

Brandon House

Marlowe Way

Croydon

CRO 4XS

EnglandTillverkare:Leo Pharmaceuticals Product Ltd. A/S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar