Leta i den här bloggen

Xanor Depot Depottablett 3 mg

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel
•Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

•Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

•Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

•Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD XANOR/XANOR DEPOT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU TAR XANOR/XANOR DEPOT
3. HUR DU TAR XANOR/XANOR DEPOT
4. Eventuella biverkningar
5. HUR XANOR/XANOR DEPOT SKA FÖRVARAS
6. Övriga upplysningar


1. VAD XANOR/XANOR DEPOT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Xanor/Xanor Depot verkar dämpande på det centrala nervsystemet. Xanor/Xanor Depot har en ångestdämpande effekt och används vid behandling av ångestsymtom som oro, rastlöshet och spänning. Läkemedlet används även vid paniksjukdom med eller utan torgskräck.


2. INNAN DU TAR XANOR/XANOR DEPOT
Ta inte Xanor/Xanor Depot:
•om du är allergisk (överkänslig) mot alprazolam, andra benzodiazepiner eller mot något av övriga innehållsämnen i Xanor/Xanor Depot

•om du har sömnapné (andningsuppehåll som uppstår i samband med sömn)

•om du har muskelsjukdomen myasthenia gravis

•om du har svåra andningsproblem

•om du har allvarliga leverproblem

•om du har en akut förgiftning orsakad av alkohol eller andra droger som påverkar centrala nervsystemet

Var särskilt försiktig med Xanor/Xanor Depot:
•om du har nedsatt njurfunktion.

•om du har nedsatt allmäntillstånd.

•om du äter andra läkemedel mot psykiska sjukdomar.

•om du tar smärtstillande läkemedel som innehåller dextropropoxifen. Denna kombination bör undvikas då det kan ge andningspåverkan.

•om du missbrukar eller har missbrukat alkohol, narkotika eller läkemedel.

•om du har tagit Xanor/Xanor Depot under lång tid eftersom effekten kan minska.Användning av Xanor/Xanor Depot kan leda till fysiskt och psykiskt beroende av läkemedlet. Risken för beroende ökar med dos och behandlingstidens längd. Risken är också större hos patienter som missbrukar eller har missbrukat alkohol och läkemedel (se även avsnitt 3 "Om du slutar att ta Xanor/Xanor Depot”).Under behandling med Xanor/Xanor Depot kan ditt minne försämras. Detta inträffar oftast flera timmar efter det att du har tagit läkemedlet. Kontakta din läkare om du upplever sådana symptom.Behandling med Xanor/Xanor Depot kan öka risken för att utveckla tankar om att skada dig själv eller begå självmord om du lider av:

•svår depression

•ångest i samband med svår depression

Fråga din läkare innan du påbörjar behandling med Xanor/Xanor Depot.Om behandling med Xanor/Xanor Depot är nödvändigt och du är svårt deprimerad eller tidigare har haft självmordstankar eller tankar på att skada dig själv, kan din läkare komma att följa din behandling noggrant. Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus, om du utvecklar tankar på att skada dig själv eller begå självmord.Det är viktigt att borsta tänderna med fluortandkräm två gånger dagligen eftersom Xanor/Xanor Depot i sällsynta fall kan orsaka muntorrhet, vilket leder till tandskador om man inte är noga med munhygienen.

Användning av andra läkemedel
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.Om du tar Xanor eller Xanor Depot samtidigt som andra läkemedel som används för att behandla vissa tillstånd (se exempel nedan) kan behandlingen med dessa läkemedel eller Xanor/Xanor Depot påverkas. Din läkare kan då behöva justera din dos.•psykiska problem (antipsykotiska läkemedel inklusive klozapin)

•sömnstörningar (sömntabletter)

•allergi eller hösnuva (vissa antihistaminer)

•om du genomgår en större operation (anestesi)

•svår smärta (narkotiska analgetika som t ex dextropropoxifen)

•problem som ångest eller depression, inklusive vissa antidepressiva medel som innehåller fluoxetin, fluvoxamin eller nefazodon

•hjärtsvikt (digoxin)

•infektioner (antibiotika innehållande erytromycin, klaritromycin eller telitromycin)

•svampinfektioner (itrakonazol, flukonazol, ketokonazol, vorikonazol)

•läkemedel för att behandla kärlkramp och högt blodtryck, som t ex diltiazem

•HIV och AIDS, så kallade HIV-proteashämmare

•halsbränna och magsår, som t ex cimetidin

•astma och luftrörskatarr, som t ex teofyllin

•epilepsi, som t ex karbamazepin

•muskelavslappnande läkemedel. När de används tillsammans med alprazolam kan den muskelavslappnande effekten öka, vilket medför risk för fallskador.Eventuellt skulle behandlingseffekten även kunna påverkas vid en kombination med följande läkemedel : p-piller, rifampicin (mot infektioner) eller Johannesört.

Användning av Xanor/Xanor Depot med mat och dryck
Du bör undvika alkohol i samband med behandling med Xanor/Xanor Depot, eftersom kombinationen kan förstärka vissa biverkningar hos läkemedlet.

Graviditet och amning
Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Graviditet:

Du måste berätta för din läkare omedelbart om du är gravid eller planerar att bli gravid. Det finns en risk att fostret kan påverkas. Under graviditet får alprazolam endast användas efter att läkare avgjort om nyttan av behandlingen överväger risken för det ofödda barnet och om läkemedlet är lämpligt för dig.

Amning:

Använd inte Xanor/Xanor Depot om du ammar. Alprazolam passerar över i bröstmjölken.

Körförmåga och användning av maskiner
Behandling med Xanor/Xanor Depot kan försämra din reaktions- och koncentrationsförmåga genom att du känner dig dåsig och/eller glömsk. Kör inte bil eller använd maskiner om du påverkas på detta sätt.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om något innehållsämne i Xanor/Xanor Depot
Xanor/Xanor Depot innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. HUR DU TAR XANOR/XANOR DEPOT


Ta alltid Xanor/Xanor Depot enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig. Behandlingen bör helst inledas, följas upp och avslutas av en och samma läkare. Behandlingen inleds ofta med en låg dos som sedan kan ökas vid behov enligt läkares föreskrift. Med Xanor tabletter erhålls effekt efter 1-2 timmar medan det tar 5-11 timmar att få full effekt med Xanor Depot depottabletter. När lämplig underhållsdos fastställts tas Xanor tabletter 3-4 gånger dagligen och Xanor Depot depottabletter 1-2 gånger dagligen.

Observera att Xanor Depot depottabletter ska sväljas hela, de får inte delas eller krossas!

Ändra aldrig själv på den dos som föreskrivits.

Om du har tagit för stor mängd av Xanor/Xanor Depot
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symtom på överdosering kan vara:

•yrsel

•sömnighet

•medvetslöshet

•muskelsvaghet

•svårigheter att samordna kroppsrörelser (ataxi)

•reaktioner som t ex aggressivitet, hallucinationer och rastlöshet.

Om du har glömt att ta Xanor/Xanor Depot
Om du har glömt att ta din medicin på den vanliga tidpunkten, ta den så snart du kommer ihåg. Om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den glömda dosen och ta nästa dos som vanligt. Om du är osäker fråga läkare eller apotekspersonal.

Om du slutar att ta Xanor/Xanor Depot
Du bör inte sluta att ta Xanor eller Xanor Depot utan att först tala med din läkare. Det är viktigt att du i samråd med din läkare trappar ner behandlingen långsamt.Om behandlingen avbryts plötsligt kan det leda till utsättningssymtom som huvudvärk, muskelsmärtor, svår ångest, rastlöshet, förvirring, irritation och sömnstörningar. I allvarliga fall kan följande symptom uppstå: förändrad verklighetsuppfattning, förändrad personlighetsupplevelse (en känsla av att du är utanför din egen kropp), känselbortfall och stickande känsla i armar och ben, överkänslighet för ljus, ljud och beröring, hallucinationer och epileptiska anfall (krampanfall). Dessa besvär kan inträffa flera dagar efter att du har slutat ta tabletterna. När behandlingen med alprazolam upphör kan symtom som ursprungligen var orsaken till behandling med Xanor/Xanor Depot återkomma och med större intensitet än tidigare. Förutom de symtom som anges ovan, kan även humörsvängningar förekomma.Din läkare kommer därför att minska dosen gradvis när behandlingen avslutas. Dosreduktionen sker efter individuellt behov, då nedtrappningen beror på flera faktorer (t.ex. behandlingstidens längd och din dagliga dos). Vanligtvis bör dosen minskas gradvis med 0,5 mg alprazolam per vecka. För vissa personer kan dosen behöva minskas ännu långsammare. Fråga din läkare om hur du ska minska dosen gradvis.Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Xanor/Xanor Depot orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.Sluta ta Xanor/Xanor Depot och kontakta din läkare snarast möjligt om du får någon av följande biverkningar:

•en gul missfärgning av ögonvitorna eller huden (gulsot)

•reaktioner såsom rastlöshet, upprördhet, irritabilitet, aggressivitet, vanföreställningar, raseriutbrott, mardrömmar, sömnlöshet, hallucinationer eller psykisk sjukdom som kännetecknas av störd verklighetsuppfattning (psykos), olämpligt beteende och andra beteendestörningar. Dessa reaktioner inträffar oftare om du är äldre.

•depression/depressiva tankar.Följande biverkningar kan förekomma under behandling med Xanor/Xanor Depot:

Vanliga (förekommer hos 1 till 10 användare av 100):

sömnighet.Mindre vanliga (förekommer hos 1 till 10 användare av 1000):

hudreaktioner, yrsel, koordinationssvårigheter, mag- och tarmbesvär (såsom förstoppning, diarré, illamående, kräkningar), dimsyn.Sällsynta (förekommer hos 1 till 10 användare av 10 000):

aggressivitet, oro, minnesförlust, hallucinationer, sömnstörningar, muntorrhet.Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 användare av 10 000):

ökat tryck i ögat.Även följande biverkningar har observerats, men frekvensen är inte känd:

•problem med levern och gulsot (orsakar gulfärgning av huden och ögonvitorna)

•Hjärtklappning

•muskelsvaghet som leder till risk för fallskador och ataxi (svårigheter att samordna kroppsrörelser)

•muskelspänningar

•svårigheter att urinera, inkontinens

•nedsatt uppmärksamhet, förvirring, trötthet

•huvudvärk

•koncentrationssvårigheter

•talsvårigheter

•lågt blodtryck

•nedsatt aptit, ökad aptit och viktökning, problem att svälja

•ökad salivbildning

•nästäppa

•menstrationsstörningar hos kvinnor

•nedsatt sexlustTidigare oupptäckt depression kan bli tydlig hos känsliga personer.Fysiskt och psykiskt beroende kan utvecklas under behandlingen. Om behandlingen avslutas plötsligt kan därför vissa symtom uppstå (se även avsnitt 3 "Om du slutar att ta Xanor/Xanor Depot").Försämring av minnet kan förekomma vilket kan leda till olämpligt beteende (se även avsnitt 2 "Var särskilt försiktig med Xanor/Xanor Depot")Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR XANOR/XANOR DEPOT SKA FÖRVARAS
Xanor Depot depottabletter 0,5 mg och 2 mg förvaras i förpackningen. Ljuskänsligt (tabletter som förvarats för ljust kan ändra färg).Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Innehållsdeklaration


Xanor tabletter

- Den aktiva substansen är alprazolam. Varje tablett innehåller 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg eller 2 mg alprazolam.

- Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 96 mg (tabletter 0,25, 0,5 och 1 mg) respektive 192 mg (tabletter 2 mg), mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, magnesiumstearat, dokusatnatrium med natriumbensoat E211, kolloidal kiseldioxid.

Färgämnen: erytrosin E127 (endast tabletter 0,5 och 1 mg), indigokarmin E132 (endast tabletter 1 mg).Xanor Depot depottabletter

- Den aktiva substansen är alprazolam. Varje depottablett innehåller 0,5 mg, 1 mg, 2 mg eller 3 mg alprazolam.

- Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 222 mg, hypromellos, magnesiumstearat, kolloidal kiseldioxid.

Färgämnen: indigokarmin E132 (endast depottabletter 0,5 och 2 mg).Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Xanor tabletter

0,25 mg: vit, oval, 9,0×5,5 mm, skårad, präglad UPJOHN 29

0,5 mg: rosa, oval, 9,0×5,5 mm, skårad, präglad UPJOHN 55

1 mg: violett, oval, 9,0×5,6 mm, skårad, präglad UPJOHN 90

2 mg: vit, avlång, 15,0×4,6 mm, skårad, präglad U94

Tabletter 0,25 mg, 0,5 mg och 1 mg: tryckförpackningar innehållande 20 och 100 tabletter. Glasburkar innehållande 200 tabletter.

Tabletter 2 mg: Glasburkar innehållande 20, 100 och 200 tabletter.Xanor depottabletter

0,5 mg: blå, diameter 9,3 mm, präglad P&U 57

1 mg: vit, diameter 9,3 mm, präglad P&U 59

2 mg: blå, femkantig, präglad P&U 66

3 mg: vit, trekantig, präglad P&U 68

Depottabletter 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, och 3 mg: tryckförpackningar innehållande 20 och 100 depottabletter.Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning
Pfizer AB

191 90 Sollentuna

Telefon: 08-550 520 00

E-mail: medinfo.sweden@pfizer.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar