Leta i den här bloggen

Xerodent Sugtablett 28,6 mg/0,25 mg

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig..
Detta läkemedel är receptfritt. Xerodent måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

- Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Xerodent är och vad det används för
2. Innan du använder Xerodent
3. Hur du använder Xerodent
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Xerodent ska förvaras
6. Övriga upplysningar


1. VAD XERODENT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Xerodent innehåller äppelsyra. Den syrliga smaken stimulerar salivreflexen, vilket ökar salivproduktionen. Tabletterna innehåller natriumfluorid, som gör tandemaljen mera motståndskraftig mot kariesangrepp (hål i tänderna). Tabletterna har xylitol som sötningsmedel, vilket också skyddar tänderna mot karies.Xerodent används för besvär förorsakade av minskad salivsekretion samt för förebyggande av karies hos vuxna patienter med muntorrhet.


2. INNAN DU ANVÄNDER XERODENT
Använd inte Xerodent
- Om du är överkänslig (allergisk) mot äppelsyra, natriumfluorid eller mot något av övriga innehållsämnen i Xerodent.

Var särskilt försiktig med Xerodent
Vid behandling med Xerodent bör andra produkter som innehåller fluor undvikas, man kan dock fortsätta att använda fluortandkräm. Xerodent bör inte användas i områden med hög koncentration av fluor i dricksvattnet.Sluta att ta Xerodent och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem)

• svullnad av ansikte, tunga eller svalg

• svårigheter att svälja

• nässelutslag och andningssvårigheter.

Graviditet och amning
Inga kända risker vid användning under graviditet eller amning.

Körförmåga och användning av maskiner
Xerodent försämrar inte reaktionsförmågan vid bilkörning eller vid användning av andra maskiner.

Viktig information om något innehållsämne i Xerodent
Xerodent innehåller xylitol som kan ha laxerande effekt.


3. HUR DU ANVÄNDER XERODENT


Följ alltid tandläkarens/läkarens eller tandhygienistens ordination eller anvisningarna på etiketten på läkemedelsförpackningen.Vanlig dos för vuxna:

1 tablett vid behov, vanligen 6 gånger per dag.

Vid svår muntorrhet kan dosen höjas till 12 sugtabletter per dag under en begränsad period.

Tabletten får långsamt smälta i munnen.Dosen bör fördelas jämnt över dagen.

Om du använt för stor mängd av Xerodent
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Xerodent orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.Vanlig (fler än 1 patient av 100, färre än 1 patient av 10 ): vita fläckar på tänderna (emaljflouros).Mycket sällsynta (färre än 1 patient av 10000): Svullnad i munslemhinnan. Svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg, ibland med andnöd eller sväljsvårigheter (angioödem se även Att tänka på innan och när läkemedlet används).

5. HUR XERODENT SKA FÖRVARAS
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Plastburk: Förvaras vid högst 25°C.

Blister: Inga särskilda förvaringsanvisningar.Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Innehållsdeklaration
- De aktiva substanserna är äppelsyra 28,6 mg, natriumfluorid motsvarande 0,25 mg fluor per tablett.

- Övriga innehållsämnen är xylitol (E 967) 421,5 mg/tablett, dinatriumfosfat dihydrat (E 339), makrogol, natriumstearylfumarat, povidon, apelsinarom, kolloidal vattenfri kiseldioxid (E 551).Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Utseende: Vita, runda, välvda tabletter, diameter 10 mm.Förpackningsstorlekar:

Plastburk: 90 eller 270 tabletter.

Blister: 270 tabletter.Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
Actavis Group hf.

Reykjavikurvegi 76-78

IS-220 Hafnarfjordur

IslandInformation lämnas av:

Actavis AB

112 89 Stockholm

Tfn: 018 – 700 16 66

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar