Leta i den här bloggen

Xylocain Kutan spray, lösning 10 mg/dos

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.
- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Xylocain är och vad det används för
2. Innan du använder Xylocain
3. Hur du använder Xylocain
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Xylocain ska förvaras
6. Övriga upplysningar


1. VAD XYLOCAIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Xylocain kutan spray innehåller ett lokalbedövningsmedel och har smärtstillande effekt.Xylocain kutan spray används för att ge tillfällig bedövning eller smärtlindring inför undersökning/ingrepp utförda av läkare eller tandläkare, t ex:

undersökning av andningsvägarna

i samband med mindre kirurgiska ingrepp i hals, mun och näshåla

i samband med käkhålepunktion

i slutskedet av förlossning och vid ihopsyning av förlossningsskador

inom tandvård, t ex inför injektionLidokain som finns i Xylocain kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. INNAN DU ANVÄNDER XYLOCAIN
Använd inte Xylocain


om du är allergisk (överkänslig) mot lidokain eller något annat lokalbedövningsmedel eller mot något av övriga innehållsämnen i Xylocain.

Var särskilt försiktig med Xylocain
Användning av Xylocain kutan spray i mun och andningsvägar kan påverka sväljförmågan och därmed öka risken för att man ofrivilligt får Xylocain spray i luftstrupen. Bedövningen kan också öka risken för bitskador. Före intag av mat och dryck bör därför bedövningen ha släppt helt.

Tala med din läkare innan du börjar använda Xylocain kutan spray om du lider av hjärt-kärlsjukdom, störning i hjärtats retledningssystem (hjärtblock), porfyri (ärftlig rubbning i ämnesomsättningen), har allvarlig leversjukdom, kraftigt sänkt njurfunktion eller generellt nedsatt allmäntillstånd.

Användning av andra läkemedel
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.Risken för biverkningar ökar om du använder Xylocain samtidigt som vissa andra läkemedel, framför allt

•andra lokalbedövningsmedel.

•läkemedel mot oregelbunden hjärtaktivitet (så kallade antiarytmika).

Graviditet och amning
Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.Tillfälligt bruk av Xylocain kutan spray under graviditet medför sannolikt inga ogynnsamma effekter på fostret.Lidokain passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.

Körförmåga och användning av maskiner
Xylocain spray har inga eller obetydliga effekter på förmågan att köra bil och hantera maskiner.


3. HUR DU ANVÄNDER XYLOCAIN


Din läkare bestämmer dosen så att den passar för dig. Använd alltid Xylocain kutan spray enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.Sprayröret är böjt till sin slutgiltiga form och bör inte böjas ytterligare.

Om du använt för stor mängd av Xylocain
Om du fått i dig för stor dos läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Xylocain orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Allergiska reaktioner, i allvarligaste fall anafylaktisk chock (häftig allergisk reaktion med t ex utslag, svullnader, feber, andningssvårigheter och svimningsanfall). Om du upplever sådana allvarliga allergiska reaktioner, bör du genast uppsöka en akutmottagning.Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR XYLOCAIN SKA FÖRVARAS


Förvaras vid högst 25 ºC.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Innehållsdeklaration


1 spraydos innehåller:

Den aktiva substansen är lidokain 10 mg

Övriga innehållsämnen är etanol 96% (24,1 mg), makrogol, bananessens, mentol, sackarin och vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


50 ml spray i pumpflaska

Korta sprayrör

Långa sprayrör, sterilaFörpackningen innehåller ett kort sprayrör. Korta sprayrör kan autoklaveras (20 minuter, 120 ºC).Långa sterila sprayrör är enbart för engångsbruk och måste beställas separat. Dessa får inte autoklaveras igen.Både korta och sterila, långa sprayrör finns tillgängliga i förpackningar om 50 st vardera.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
AstraZeneca AB

151 85 Södertälje

tel 08-553 260 00

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar