Leta i den här bloggen

Xylocain Salva 5 %

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.
Detta läkemedel finns både receptfritt och receptbelagt. Oavsett vilken förpackning du använder måste Xylocain användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

- Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.




I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Xylocain är och vad det används för
2. Innan du använder Xylocain
3. Hur du använder Xylocain
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Xylocain ska förvaras
6. Övriga upplysningar


1. VAD XYLOCAIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Xylocain salva innehåller ett lokalbedövningsmedel och har smärtstillande effekt. Xylocain salva stör ej sårläkningen.

Xylocain salva används för att lindra smärta vid t ex insektsbett, sår- och brännskador, såriga bröstvårtor i samband med amning samt inför rengöring av sår.

Xylocain salva används också för att lindra smärta vid olika anala besvär (t ex hemorrojder, analsprickor och smärtsamma avföringsträngningar).



Lidokain som finns i Xylocain kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. INNAN DU ANVÄNDER XYLOCAIN
Använd inte Xylocain
om du är allergisk (överkänslig) mot lidokain eller något annat lokalbedövningsmedel eller mot något av övriga innehållsämnen i Xylocain.

Var särskilt försiktig med Xylocain
Vid brännskador bör Xylocain salva inte användas på större områden än vad som motsvarar en handflata.

Xylocain salva ska inte användas till barn under 1½ års ålder utan läkares ordination.

Tala med din läkare innan du börjar använda Xylocain salva om du lider av störning i hjärtats retledningssystem (hjärtblock), allvarlig leversjukdom, kraftigt sänkt njurfunktion eller generellt nedsatt allmäntillstånd.

Användning av andra läkemedel
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.



Risken för biverkningar ökar om du använder Xylocain salva samtidigt som vissa andra läkemedel, framförallt

•andra lokalbedövningsmedel

•läkemedel mot oregelbunden hjärtaktivitet (så kallade antiarytmika).

Graviditet och amning
Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.



Tillfälligt bruk av Xylocain salva under graviditet medför sannolikt inga ogynnsamma effekter på fostret.



Lidokain passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Tala ändå med läkare vid mer än tillfällig användning av Xylocain under amning.

Körförmåga och användning av maskiner
Xylocain som används i rekommenderade doser påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

Viktig information om något innehållsämne i Xylocain
Xylocain salva innehåller propylenglykol, vilket kan orsaka hudirritation.


3. HUR DU ANVÄNDER XYLOCAIN


Vid smärtsamma sår eller brännskador: Salvan stryks direkt på såret eller brännskadan. Salvan kan också strykas ut på en kompress, som sedan läggs på det skadade området. Maximal smärtlindring uppnås efter ca 5 minuter. Om det känns kladdigt kan salvan då torkas av eller sköljas bort med vatten.



Inför rengöring av sår gör man på samma sätt. Rengöringen kan påbörjas ca 5 minuter efter det att salvan strukits på såret.



Såriga bröstvårtor i samband med amning: Salvan smörjes på 5-10 minuter innan amning och torkas eller sköljes noggrant bort med vatten före själva amningen.



Vid anala besvär: Salvan smörjes på de irriterade områdena 1-3 gånger dagligen. Vid smärtsamma avföringar smörjes salvan på ca 5-10 minuter före toalettbesöket.



Om anala besvär inte går över efter 2-3 veckor eller om anala blödningar uppkommer bör man kontakta läkare.



Annan dosering enligt läkares föreskrift.



Av hygieniska skäl bör man inte använda samma tub till anala besvär som till annan sårbehandling.

Om du använt för stor mängd av Xylokain
Om du fått i dig för stor dos läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.



Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Xylocain orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.



Sällsynta (färre än 1 person av 1000 drabbas): allergiska reaktioner, i allvarligaste fall anafylaktisk chock (häftig allergisk reaktion med t ex utslag, svullnader, feber, andningssvårigheter och svimningsanfall). Om du upplever sådana allvarliga allergiska reaktioner, bör du genast uppsöka en akutmottagning.



Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR XYLOCAIN SKA FÖRVARAS
Salvan ska förvaras vid rumstemperatur (högst 25 ºC) så att den behåller sin mjukhet och smidighet.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.



Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.



Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Innehållsdeklaration
1 g salva innehåller:

Den aktiva substansen lidokain 50 mg

Övriga innehållsämnen är propylenglykol, makrogol och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Vit salva i tub.

10 g (receptfritt) och 35 g (receptbelagt).

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
Innehavare av godkännande för försäljning

AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje



Tillverkare

AstraZeneca AB, Södertälje

eller

Recipharm Karlskoga AB, Karlskoga

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar