Leta i den här bloggen

Xylocain® viskös Oral lösning 20 mg/ml

Användarinformation
Observera att läkaren kan ha ordinerat Xylocain Viskös för annat användningsområde och/eller med annan dosering än vad som står här. Följ alltid läkarens ordination.

Vad innehåller Xylocain Viskös?
1 ml oral lösning innehåller:

Verksamt ämne: lidokainhydroklorid 20 mg

Övriga innehållsämnen: karmellosnatrium, sackarinnatrium, metylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E 218), propylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E 216), körsbärsarom, citronsyra, natriumhydroxid (pH-justerare), vatten.

Hur verkar Xylocain Viskös?
Xylocain Viskös är ett lokalbedövningsmedel. Lösningen är avsedd att sköljas runt i munnen och/eller sväljas ned och ger då en smärtstillande effekt i munnen och/eller övre mag-tarmkanalen.

Information lämnas av/Innehavare av försäljningstillstånd
AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje, tel 08-553 260 00

Vad används Xylocain Viskös mot?
Xylocain Viskös används vid smärtsamma sjukdomstillstånd i mun, hals och matstrupe samt av sjukvårdspersonal i samband med nedförande av katetrar, sonder eller undersökningsinstrument i magsäcken.

När ska du inte använda Xylocain Viskös?
Du ska inte använda Xylocain Viskös om du är överkänslig för lokalbedövningsmedel, något av innehållsämnena i detta läkemedel eller paraaminobensoesyra (PABA).Användning av Xylocain Viskös i svalget kan påverka sväljförmågan och därmed öka risken för att man ofrivilligt får Xylocain Viskös i luftstrupen. Bedövningen kan också öka risken för bitskador. Före intag av mat och dryck bör därför bedövningen ha släppt helt.Tala med din läkare innan du börjar använda Xylocain Viskös om du lider av störning i hjärtats retledningssystem (hjärtblock), allvarlig leversjukdom, kraftigt sänkt njurfunktion, porfyri (ärftlig rubbning i ämnesomsättningen) eller generellt nedsatt allmäntillstånd.Xylocain Viskös innehåller konserveringsmedlen metylparahydroxibensoat och propylparahydroxibensoat. Dessa kan ge upphov till allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).

Graviditet
Tillfälligt bruk av Xylocain Viskös under graviditet medför sannolikt inga ogynnsamma effekter på fostret.

Amning
Lidokain passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.

Trafik och maskiner
Vid behandling med Xylocain Viskös påverkas inte reaktionsförmågan.

Påverkan av andra läkemedel
Risken för biverkningar ökar om du använder Xylocain Viskös samtidigt som vissa andra läkemedel, framför allt

•andra lokalbedövningsmedel

•läkemedel mot oregelbunden hjärtaktivitet (s.k. antiarytmika)

Behandlande läkare behöver därför känna till annan samtidig medicinering.

Doseringsanvisning
Din läkare bestämmer dosen så att den passar för dig.

Den totala dosen under ett dygn bör ej överskrida totalt 60 ml.

Vad ska du göra om du tagit för stor dos?
Om du fått i dig för stor dos läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Biverkningar
Biverkningar kan förekomma, men det är inte säkert att du får någon av dem.

Sällsynt (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): allergiska reaktioner, i allvarligaste fall anafylaktisk chock (häftig allergisk reaktion med till exempel utslag, svullnader, feber, andningssvårigheter och svimningsanfall). Om du upplever sådana allvarliga allergiska reaktioner bör du genast uppsöka en akutmottagning.

Hållbarhet
Används före det utgångsdatum som står på förpackningen.

Förvaras utom syn-och räckhåll för barn.

Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin lämnas till apotek för omhändertagande.Användning till djur

Vad används Xylocain Viskös mot?

Xylocain Viskös används i samband med nedförande av sonder eller katetrar i magsäcken samt om främmande föremål fastnat i matstrupen. Vid avmaskning av hund med vissa läkemedel kan lösningen användas för att minska risken för kräkning.Doseringsanvisning

Dosen bestäms av veterinären som avpassar den individuellt för ditt djur.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar