Leta i den här bloggen

Xylometazolin Apofri Nässpray, lösning 1 mg/ml

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.
Detta läkemedel är receptfritt. Xylometazolin Apofri måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 10 dagar.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Xylometazolin Apofri är och vad det används för
2. Innan du använder Xylometazolin Apofri
3. Hur du använder Xylometazolin Apofri
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Xylometazolin Apofri ska förvaras
6. Övriga upplysningar


1. VAD XYLOMETAZOLIN APOFRI ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Xylometazolin Apofri har avsvällande effekt, vilket minskar nästäppan och underlättar andningen.
Xylometazolin Apofri används för korttidsbehandling av förkylningssnuva med nästäppa.
Xylometazolin Apofri kan också ordineras av läkare för annan behandling, t ex vid bihåle-inflammation och inför rinoskopi (näsundersökning).Xylometazolinhydroklorid som finns i Xylometazolin Apofri kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. INNAN DU ANVÄNDER XYLOMETAZOLIN APOFRI
Använd inte Xylometazolin Apofri
om du är allergisk (överkänslig) mot xylometazolin eller mot något av övriga innehållsämnen i Xylometazolin Apofri

om du har fått hypofysen bortopererad

Var särskilt försiktig med Xylometazolin Apofri
Personer som är känsliga för läkemedel med adrenalinliknande effekt (t ex adrenalin, efedrin) kan få biverkningar i form av sömnstörning, yrsel, darrningar, hjärtklappning eller förhöjt blodtryck och bör därför inte använda Xylometazolin Apofri utan att först ha talat med läkare.

Användning av andra läkemedel
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.
Behandlingen med Xylometazolin Apofri kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt som läkemedel mot depression; tricykliska (t ex klomipramin, amitriptylin) eller tetracykliska (t ex maprotilin) antidepressiva läkemedel. Rådgör därför med läkare eller apotekspersonal före samtidig användning.

Graviditet och amning
Xylometazolin Apofri kan användas av gravida och ammande kvinnor.

Körförmåga och användning av maskiner
Xylometazolin Apofri påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.


3. HUR DU ANVÄNDER XYLOMETAZOLIN APOFRI


Vuxna och barn över 10 år: 1 spraydusch i vardera näsborren vid behov 2-3 gånger dagligen.Annan dos enligt läkares föreskrift.Xylometazolin Apofri ska inte användas i mer än 10 dagar i följd. Vid användning under lång tid kan Xylometazolin Apofri ge nästäppa eller återigen framkalla snuva.

Bruksanvisning
1.Snyt ur näsan. Ta av den genomskinliga plasthatten.

2.Innan sprayen används för första gången, pumpa ett par gånger i luften så att en jämn dusch erhålls.

3.Håll flaskan upprätt och för in spetsen i ena näsborren. Tryck en gång på pumpen och andas samtidigt in lätt genom näsan. Upprepa proceduren i den andra näsborren.

Om du använt för stor mängd av Xylometazolin Apofri
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Xylometazolin Apofri orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

•sveda i näsan

•irriterad eller torr nässlemhinnaSällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare):

•huvudvärk

•illamåendeEnstaka fall av hudutslag och övergående synstörningar har rapporterats.Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR XYLOMETAZOLIN APOFRI SKA FÖRVARAS
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
Hållbarhet för öppnad förpackning är 12 månader.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Innehållsdeklaration
Den aktiva substansen är xylometazolinhydroklorid. 1 ml nässpray innehåller: xylometazolinhydroklorid 1 mg.

Övriga innehållsämnen är dinatriumedetat, natriumdivätefosfatdihydrat, dinatriumfosfatdodekahydrat, sorbitol och vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Klar, färglös lösning.

Plastflaska med doseringspump innehållande 10 ml nässpray, lösning.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
Evolan Pharma AB
Box 120
SE-182 12 Danderyd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar