Leta i den här bloggen

Xyloproct Rektalsalva

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Xyloproct måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

•Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

•Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

•Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 veckor.

•Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Xyloproct är och vad det används för

2. Innan du använder Xyloproct

3. Hur du använder Xyloproct

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Xyloproct ska förvaras

6. Övriga upplysningar


1. VAD XYLOPROCT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
Xyloproct rektalsalva och suppositorier (stolpiller) innehåller två verksamma ämnen (lidokain och hydrokortison) som verkar på olika sätt. Hydrokortison dämpar svullnaden. Lidokain är smärt- och klådstillande.Xyloproct används för behandling av hemorrojder och ytliga ändtarmsirritationer.

2. INNAN DU ANVÄNDER XYLOPROCT


Använd inte Xyloproct

•om du är allergisk (överkänslig) mot något av innehållsämnena i Xyloproct.Var särskilt försiktig med Xyloproct

•Hemorrojder återkommer ofta på grund av bakomliggande förstoppningsbesvär.

•Följ noga rekommenderad dosering eftersom högre dosering kan leda till fler biverkningar.

•Du bör kontakta läkare om det inte har skett någon förbättring efter 2-3 veckors behandling med Xyloproct.

•Om huden runt ändtarmsöppningen blir irriterad eller börjar blöda bör du avbryta behandlingen och kontakta läkare.

•Kontakt med ögonen skall undvikas. Efter användandet ska händerna tvättas noggrant.

•Om du har porfyri (ärftlig rubbning i ämnesomsättningen) bör du kontakta läkare innan behandling med Xyloproct inleds.Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.Xyloproct kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel som innehåller följande verksamma ämnen:

•andra lokalbedövningsmedel

•läkemedel mot oregelbunden hjärtaktivitet (så kallade antiarytmika)Graviditet och amning

Graviditet

Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats. Dock bör lägsta möjliga dos och kortast möjliga behandlingstid eftersträvas vid användning av Xyloproct under graviditet.Amning

De verksamma ämnena i Xyloproct passerar över i modersmjölk, men påverkar sannolikt inte barn som ammas. Rådgör ändå med läkare vid mer än tillfällig användning av Xyloproct under amning.Körförmåga och användning av maskiner

Xyloproct som används i rekommenderade doser påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.Viktig information om några innehållsämnen i Xyloproct

Xyloproct rektalsalva innehåller cetylalkohol och stearylalkohol, vilka kan orsaka lokala hudreaktioner (till exempel kontakteksem).

3. HUR DU ANVÄNDER XYLOPROCT
Använd alltid Xyloproct enligt läkarens anvisningar. Följ noga rekommenderad dosering eftersom högre dosering kan leda till fler biverkningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.Vanlig dos

Rektalsalva: Stryks på i och kring ändtarmsöppningen 1 eller flera gånger dagligen. Det går även bra att använda rektalsalvan vid smärtsamma tarmtömningar. Man kan använda upp till 6 gram rektalsalva per dygn. Rektalsalvan är lätt att tvätta av med vatten. Det skyddande membranet på tuben perforeras genom att skyddshatten trycks på.Suppositorier: 1 suppositorium förs in i ändtarmens yttersta del morgon och kväll samt vid behov efter varje tarmtömning. Suppositoriet införs med den raka änden först. Det är viktigt att suppositoriet får ligga kvar tills det smält. Man kan använda upp till 5 suppositorier per dygn.Behandlingstiden bör inte överstiga 3 veckor.Om du har använt för stor mängd av Xyloproct

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om till exempel ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Xyloproct orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Risken för biverkningar ökar vid längre behandlingstid.Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Hudinflammation orsakad av överkänslighet.Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Allergiska reaktioner, i allvarligaste fall anafylaktisk chock (häftig allergisk reaktion med till exempel utslag, svullnader, feber, andningssvårigheter och svimningsanfall). Om du upplever sådana allvarliga allergiska reaktioner, bör du genast uppsöka en akutmottagning.Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR XYLOPROCT SKA FÖRVARAS
Rektalsalva: Förvaras i kylskåp (2ºC – 8ºC). Rektalsalvan kan förvaras vid högst 25ºC i 2 månader.Suppositorier: Förvaras i kylskåp (2ºC – 8ºC). Får ej frysas. Suppositorierna kan förvaras vid högst 25ºC i 2 månader.Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Innehållsdeklaration

Rektalsalva:

•De aktiva substanserna är lidokain 50 mg, hydrokortisonacetat 2,5 mg.

•Övriga innehållsämnen är aluminiumdiacetat, zinkoxid, cetylalkohol, stearylalkohol, makrogol och vatten.Suppositorium:

•De aktiva substanserna är lidokain 60 mg, hydrokortisonacetat 5 mg.

•Övrigt innehållsämne är aluminiumdiacetat, zinkoxid, hårdfett.Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Rektalsalva:

Vit till svagt gul homogen salva.Förpackningsstorlek: Tub med 20 g.Suppositorier:

Vita eller svagt gula suppositorier.Förpackningsstorlekar: Ask med 10 st respektive 50 st (receptbelagd).Innehavare av godkännande för försäljning:

AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje, tel 08-553 260 00Tillverkare:

AstraZeneca AB, Södertälje

eller

Recipharm Karlskoga AB, KarlskogaDenna bipacksedel uppdaterades senast den 2011-01-18

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar