Leta i den här bloggen

Yasmin® 28 Filmdragerad tablett 0,03 mg/3 mg

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.
•Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

•Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, barnmorska eller apotekspersonal.

•Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem.

•Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare, barnmorska eller apotekspersonal.I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD YASMIN 28 ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU TAR YASMIN 28
3. HUR DU ANVÄNDER YASMIN 28
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR YASMIN 28 SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


1. VAD YASMIN 28 ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


•Yasmin 28 är ett p-piller och används för att förhindra graviditet.

•Var och en av de 21 ljusgula tabletterna innehåller en liten mängd av två olika kvinnliga könshormoner; drospirenon och etinylestradiol.

•De 7 vita tabletterna innehåller ingen aktiv substans och kallas även för placebotabletter.

•P-piller som innehåller två hormoner kallas kombinations-p-piller.


2. INNAN DU TAR YASMIN 28
Allmänna noteringar
Innan du kan börja ta Yasmin 28 kommer din läkare/barnmorska att ställa några frågor till dig om din egen och dina närmaste släktingars sjukdomshistoria. Läkaren/barnmorskan kommer också att mäta ditt blodtryck och det är möjligt att läkaren/barnmorskan, beroende på din personliga situation, också kommer att ta andra prover.I denna bipacksedel beskrivs flera situationer då du måste sluta ta Yasmin 28 eller då Yasmin 28s tillförlitlighet kan vara nedsatt. I sådana situationer ska du antingen avstå från att ha sex eller använda andra, icke-hormonella preventivmedel t.ex. använda kondom eller någon annan barriärmetod. Använd inte rytmmetoden eller temperaturmetoden. Dessa metoder kan vara opålitliga, då Yasmin 28 påverkar de månatliga förändringarna i kroppstemperatur och livmoderhalssekret.Yasmin 28 skyddar, i likhet med andra hormonella preventivmedel, inte mot HIV-infektion (AIDS) eller andra sexuellt överförbara sjukdomar.Använd inte Yasmin 28

•om du har (eller har haft) blodprop i ett blodkärl i benet (trombos), lungan (pulmonär emboli) eller andra organ

•om du har (eller har haft) hjärtinfarkt eller stroke

•om du har (eller har haft) en sjukdom som kan föregå en hjärtinfarkt (t.ex. kärlkramp, som ger svår bröstsmärta) eller en stroke (t.ex. ett svagt övergående anfall utan bestående effekter)

•om du har en sjukdom som kan öka risken för blodpropp i artärerna. Detta gäller följande sjukdomar:

diabetes med kärlskador

mycket högt blodtryck

mycket höga fetthalter i blodet (kolesterol eller triglycerider)

•om du har rubbningar i blodkoagulationen (t.ex. protein C-brist)

•om du har (eller har haft) en viss typ av migrän (med så kallade fokala neurologiska symtom)

•om du har (eller har haft) en inflammation i bukspottkörteln (pankreatit)

•om du har (eller har haft) en leversjukdom och din leverfunktion ännu inte är normal

•om dina njurar inte fungerar som de ska (njursvikt)

•om du har (eller har haft) en tumör i levern

•om du har (eller har haft) eller om du misstänks ha bröstcancer eller cancer i könsorganen

•om du har oförklarliga blödningar från slidan

•om du är allergisk mot etinylestradiol eller drospirenon, eller något av övriga innehållsämnen i Yasmin 28. Detta kan orsaka klåda, utslag eller svullnad.

Var särskilt försiktig med Yasmin 28
I vissa situationer behöver du vara särskilt försiktig när du använder Yasmin 28 eller andra kombinations-p-piller, och det kan vara nödvändigt att du kontrolleras regelbundet av din läkare/barnmorska. Om något av följande tillstånd passar in på dig måste du tala om det för din läkare/barnmorska innan du börjar använda Yasmin 28. Om något av följande tillstånd utvecklas eller förvärras under tiden du använder Yasmin 28, kontakta din läkare/barnmorska:•om någon nära släkting har eller har haft bröstcancer

•om du har någon lever- eller gallsjukdom

•om du har diabetes

•om du lider av depression

•om du har Crohns sjukdom eller inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit)

•om du har en blodsjukdom som kallas HUS (hemolytiskt-uremiskt syndrom), som orsakar njurskador

•om du har en blodsjukdom som kallas sicklecellanemi

•om du har epilepsi (se ”Yasmin 28 och användning av andra läkemedel”)

•om du har en sjukdom i immunförsvaret som kallas SLE (systemisk lupus erythematosus)

•om du har en sjukdom som framkommit först under graviditet eller under tidigare användning av könshormoner (t.ex. nedsatt hörsel, en blodsjukdom som kallas porfyri, hudutslag med blåsor under graviditeten (graviditetsherpes), en nervsjukdom som orsakar plötsliga ryckningar i kroppen (Sydenhams korea))

•om du har, eller har haft, kloasma (en missfärgning av huden, särskilt i ansiktet eller på halsen, så kallade graviditetsfläckar). I detta fall ska du undvika direkt exponering för solljus eller ultraviolett ljus.

•om du har ärftligt angioödem kan produkter innehållande östrogen framkalla eller förvärra symtomen. Du bör uppsöka en läkare omgående om du upplever symtom på angioödem, som t.ex svullnad i ansiktet, tungan och/eller svalget, och/eller svårighet att svälja eller nässelfeber tillsammans med andningssvårigheter.Yasmin 28 och venösa och arteriella blodproppar

Användning av något kombinations-p-piller, inklusive Yasmin 28, ökar kvinnans risk för att utveckla en blodpropp i en ven (venös trombos) jämfört med kvinnor som inte använder p-piller.Risken för blodpropp i en ven hos användare av kombinations-p-piller ökar:

•med stigande ålder

•om du är överviktig

•om någon nära släkting till dig har haft blodpropp i benet, lungan (pulmonär emboli) eller andra organ i tidig ålder

•om du måste genomgå en operation, har råkat ut för en allvarlig olycka eller är orörlig under en längre tid. Det är viktigt att tala om för din läkare i förväg att du använder Yasmin 28, eftersom behandlingen kanske måste avbrytas. Din läkare kommer att tala om för dig när du åter kan börja med Yasmin 28 igen. Detta sker oftast cirka två veckor efter att du kommit på fötter igen.Risken för blodpropp ökar om du använder p-piller

Av 100 000 kvinnor som inte använder p-piller och inte är gravida riskerar ca 5-10 kvinnor per år att få en blodpropp.

Av 100 000 kvinnor som använder p-piller, såsom Yasmin 28, riskerar ca 30-40 kvinnor per år att få en blodpropp. Det exakta antalet är inte känt.

Av 100 000 kvinnor som är gravida riskerar ca 60 kvinnor per år att få en blodpropp.En blodpropp i venerna kan transporteras till lungorna och täppa till blodkärl (s k lungemboli). Bildandet av blodproppar i venerna kan i 1-2% av fallen ha dödlig utgång.Risken kan variera beroende på vilken typ av p-piller du tar. Diskutera möjliga alternativ med din läkare.Användning av kombinerade p-piller har visats ha ett samband med en ökad risk för en blodpropp i en artär (arteriell trombos), till exempel i blodkärlen i hjärtat (hjärtinfarkt) eller hjärnan (stroke).Risken för arteriell blodpropp hos användare av kombinations-p-piller ökar:

•om du röker. Det rekommenderas starkt att du slutar röka när du använder Yasmin 28, i synnerhet om du är äldre än 35 år.

•om blodets fetthalt är förhöjd (kolesterol eller triglycerider)

•om du är överviktig

•om någon av dina nära släktingar har haft hjärtinfarkt eller stroke i tidig ålder

•om du har högt blodtryck

•om du lider av migrän

•om du har något problem med hjärtat (klaffsjukdom, rubbningar i hjärtrytmen)Sluta använda Yasmin 28 och kontakta din läkare omedelbart om du märker tecken på blodpropp, såsom:

•svår smärta och/eller svullnad i ena benet

•plötslig svår smärta i bröstet, eventuellt med utstrålning i vänster arm

•plötslig andnöd

•plötslig hosta utan uppenbar orsak

•ovanlig, svår eller långvarig huvudvärk eller försämring av migrän

•delvis eller total blindhet eller dubbelseende

•svårigheter eller oförmåga att tala

•yrsel eller svimning

•svaghet, besynnerlig känsla eller domning i någon del av kroppen.Yasmin 28 och cancer
Bröstcancer har observerats något oftare hos kvinnor som använder kombinations-p-piller, men det är inte känt om detta är orsakat av behandlingen. Det kan till exempel vara så att fler tumörer upptäcks hos kvinnor som använder kombinations- p-piller eftersom de oftare undersöks av läkare. Förekomsten av brösttumörer minskar gradvis efter avslutad behandling med kombinerade hormonella preventivmedel. Det är viktigt att du regelbundet undersöker dina bröst och du bör kontakta din läkare om du känner någon knöl.I sällsynta fall har godartade levertumörer, och i ännu färre fall har elakartade levertumörer rapporterats hos p-pilleranvändare. Kontakta din läkare om du upplever ovanligt svår buksmärta.Mellanblödning
Under de första månaderna när du använder Yasmin 28 kan du få oväntade blödningar (blödning utanför mellanveckan). Om denna typ av blödning pågår längre än i några få månader, eller om den uppträder efter några månader, måste din läkare/barnmorska ta reda på vad som är fel.Vad du ska göra om du inte får någon blödning under mellanveckan?
Om du tagit alla ljusgula, aktiva tabletter på rätt sätt, inte haft kräkningar eller svår diarré och om du inte har tagit några andra läkemedel, är det mycket osannolikt att du är gravid.Om den förväntade blödningen uteblir två gånger i rad, är det möjligt att du är gravid. Kontakta omedelbart din läkare/barnmorska. Påbörja inte nästa tablettkarta innan du är säker på att du inte är gravid.

Yasmin 28 och användning av andra läkemedel
Tala alltid om för din läkare/barnmorska vilka läkemedel eller naturläkemedel du redan använder. Tala också för andra läkare eller tandläkare som förskriver andra läkemedel (eller apotekspersonal) att du använder Yasmin 28. De kan tala om för dig om du behöver använda ytterligare preventivmedel (t.ex. kondom), och i så fall under hur lång tid.Vissa läkemedel kan göra Yasmin 28 mindre effektiv när det gäller att förebygga graviditet, eller kan orsaka oväntade blödningar.
Det gäller bland annat:

•läkemedel som används för behandling av

epilepsi (t.ex. primidon, fenytoin, barbiturater, karbamazepin, oxkarbazepin)

tuberkulos (t.ex. rifampicin)

HIV-infektion ( t.ex. ritonavir, nevirapin) eller andra infektioner (antibiotika som griseofulvin, penicillin, tetracyklin)

högt blodtryck i lungornas blodkärl (bosentan)

•naturläkemedlet Johannesört.Yasmin 28 kan påverka effekten av andra läkemedel, t.ex.

•läkemedel som innehåller ciklosporin

•det antiepileptiska läkemedlet lamotrigin (detta kan leda till en ökning av antalet krampanfall).Rådfråga läkare, barnmorska eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.Laboratorieprover

Om du behöver lämna ett blodprov ska du tala om för din läkare eller laboratoriepersonalen att du använder p-piller, eftersom hormonella preventivmedel kan påverka resultatet av vissa prover.

Intag av Yasmin 28 med mat och dryck
Yasmin 28 kan tas med eller utan mat, om nödvändigt med lite vatten.Graviditet

Om du är gravid, ska du inte använda Yasmin 28. Om du blir gravid medan du tar Yasmin 28 sluta omedelbart och kontakta din läkare/barnmorska.Om du vill bli gravid kan du sluta ta Yasmin 28 när som helst (se även ”Om du vill sluta använda Yasmin 28”).Rådfråga läkare, barnmorska eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.Amning

I allmänhet är amning inte att rekommendera under användning av Yasmin 28. Om du vill använda p-piller medan du ammar ska du kontakta din läkare/barnmorska..Rådfråga läkare, barnmorska eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner
Det finns ingen information som tyder på att användning av Yasmin 28 påverkar förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Viktig information om några innehållsämnen i Yasmin 28
Yasmin 28 innehåller laktos.Om du inte tål vissa sockerarter, ska du tala med din läkare/barnmorska innan du tar Yasmin 28.


3. HUR DU ANVÄNDER YASMIN 28


Varje blisterkarta innehåller 21 aktiva ljusgula tabletter och 7 vita placebotabletter.Yasmin 28 tabletter med två olika färger är radade i ordningsföljd. En tablettkarta innehåller 28 tabletter.Ta en tablett Yasmin 28 dagligen, med en mindre mängd vatten om nödvändigt. Du kan ta tabletterna tillsammans med eller utan mat, men du bör ta tabletterna vid ungefär samma tidpunkt varje dag.Blanda inte ihop tabletterna:ta en ljusgul tablett under de första 21 dagarna och sedan en vit tablett de sista 7 dagarna. Du måste sedan omedelbart fortsätta med en ny tablettkarta (21 ljusgula och sedan 7 vita tabletter). Det är därför inget uppehåll mellan tablettkartorna.Eftersom tabletterna har olika sammansättning är det nödvändigt att börja med den första tabletten uppe till vänster och att du sedan tar en tablett varje dag. För att detta skall ske i rätt ordning ska du följa pilriktningen på tablettkartan.Förberedelse av tablettkartan

För att hjälpa dig att hålla reda på tabletterna följer det med varje Yasmin 28 tablettkarta sju stycken klisterlappar med veckans sju dagar. Välj den minnesremsa som börjar med den veckodag då du börjar ta tabletterna. Ett exempel: Om du börjar på en onsdag, använder du minnesremsan som börjar med ”ONS”.Klistra fast minnesremsan högst upp på Yasmin 28-kartan där det står ”fäst minnesremsan här”, så att den första dagen är ovanför tabletten märkt ”Start”.Nu anges en veckodag ovanför varje tablett och du kan lätt se om du tagit tabletten en viss dag. Pilarna visar i vilken ordning du ska ta tabletterna.Under de 7 dagar när du tar de vita placebotabletterna (placebodagarna) bör blödningen börja (så kallad bortfallsblödning). Detta börjar oftast på den andra eller tredje dagen efter den sista ljusgula aktiva Yasmin 28-tabletten. När du tagit den sista vita tabletten ska du börja med nästa tablettkarta oavsett om blödningen har slutat eller inte. Detta betyder alltså att du ska påbörja varje tablettkarta samma veckodag och att bortfallsblödningarna bör inträffa samma dagar varje månad.Om du använder Yasmin 28 på detta sätt är du skyddad mot graviditet även under de 7 dagar då du tar placebotablett.

När kan du börja med den första tablettkartan?
•Om du inte har använt ett hormonellt preventivmedel under föregående månad
Börja med Yasmin 28 den första dagen i menscykeln (d.v.s. samma dag som din menstruation börjar). Om du börjar med Yasmin 28 den första dagen av din menstruation har du genast skydd mot graviditet. Du kan också börja på dag 2–5 i menscykeln, men då måste du använda extra skyddsmetoder (t.ex. kondom) under de första 7 dagarna.

•Byte från ett hormonellt kombinations-p-piller, eller kombinationspreparat i form av vaginalring eller plåster
Du kan med fördel börja med Yasmin 28 dagen efter den sista aktiva tabletten (den sista tabletten som innehåller aktiva substanser) av ditt tidigare p-piller, men senast dagen efter den tablettfria perioden med ditt tidigare p-piller (eller efter den sista inaktiva tabletten av ditt tidigare p-piller). När du byter från ett kombinationspreparat i form av vaginalring eller plåster, följ din läkares/barnmorskas råd.

•Byte från metod med enbart gestagen (minipiller, injektion, implantat eller ett gestagenutsöndrande intrauterint system (hormonspiral))
Du kan vilken dag som helst byta från minipiller (från implantat eller hormonspiral på dagen då detta avlägsnas, från ett injicerbart preventivmedel vid tidpunkten för nästa injektion) men i alla dessa fall använd extra skydd (t.ex. kondom) under de första 7 dagarna av tablettintag.

•Efter ett missfall
Följ läkarens råd.

•Efter förlossning
Du kan börja med Yasmin 28 mellan 21 och 28 dagar efter förlossningen. Om du börjar senare än dag 28, använd en så kallad barriärmetod (t.ex. kondom) under de första sju dagarna du använder Yasmin 28.
Om du haft sex innan du börjar använda Yasmin 28 (igen) efter förlossning, se till att du inte är gravid, eller vänta till din nästa menstruation.

•Om du ammar och önskar börja med Yasmin (igen) efter att ha fött barn
Läs avsnittet ”Amning”.Fråga din läkare/barnmorska vad du ska göra om du är osäker på när du ska börja.

Om du har tagit för stor mängd Yasmin 28:
Det finns inga rapporter om allvarliga skadliga effekter till följd av att ta för mångaYasmin 28-tabletter.Om du tar flera tabletter samtidigt kan du få symtom som illamående eller kräkningar. Unga flickor kan få blödning från slidan.Om du har tagit för många Yasmin 28-tabletter, eller om du upptäcker att ett barn har fått i sig tabletter, ska du kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel. 112 för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Yasmin 28:
Tabletterna i fjärde raden på tablettkartan är placebotabletter. Om du glömmer en av dessa tabletter har det ingen effekt på Yasmin 28s tillförlitlighet. Kasta bort den glömda placebotabletten.Om du glömmer en ljusgul, aktiv tablett i raderna 1, 2 eller 3 måste du göra följande :•Om det har gått mindre än 12 timmar sedan du skulle ha tagit din tablett, är det preventiva skyddet inte nedsatt. Ta tabletten så snart du kommer ihåg det och ta sedan nästa tablett på den vanliga tidpunkten.•Om det har gått mer än 12 timmar sedan du skulle ha tagit din tablett kan det preventiva skyddet vara nedsatt. Ju fler tabletter du har glömt, desto större är risken för att bli gravid.

Risken för ofullständigt skydd mot graviditet är störst om du glömmer en ljusgul tablett i början eller slutet av tablettkartan. Därför bör du följa följande regler (se även diagrammet):•Mer än en tablett glömd i tablettkartan
Kontakta din läkare/barnmorska.•En tablett glömd under vecka 1

Ta den glömda tabletten så snart du kommer ihåg det, även om det innebär att du måste ta två tabletter samtidigt. Fortsätt sedan att ta tabletter vid den vanliga tidpunkten, och använd extra skydd under de kommande sju dagarna, t.ex. kondom. Om du haft sex veckan innan du glömde tabletten så kan du vara gravid. Kontakta i så fall din läkare/barnmorska.•En tablett glömd under vecka 2

Ta den glömda tabletten så snart du kommer ihåg det, även om det innebär att du måste ta två tabletter samtidigt. Fortsätt ta tabletter vid den vanliga tidpunkten. Skyddet mot graviditet är inte nedsatt och du behöver inte använda extra skydd.•En tablett glömd under vecka 3
Du kan välja mellan två alternativ:

1.Ta den glömda tabletten så snart du kommer ihåg det, även om det innebär att du måste ta två tabletter samtidigt. Fortsätt ta tabletter vid den vanliga tidpunkten. Gör inget tablettuppehåll utan påbörja nästa tablettkarta.
Du kommer sannolikt att få mens i slutet av den andra tablettkartan, och du kan få en lätt eller menstruationsliknande blödning under användningen av den andra tablettkartan.

2.Du kan också sluta ta de aktiva ljusgula tabletterna och gå direkt till de 7 vita placebotabletterna (innan du tar placebotabletterna, notera vilken dag du glömde din tablett).Om du vill börja på en ny tablettkarta samma dag som du brukar, ta placebotabletterna i färre än 7 dagar.Om du följer någon av dessa två rekommendationer är du fortfarande skyddad mot graviditet.•Om du har glömt att ta någon tablett i en tablettkarta och du inte får någon blödning under de normala placebodagarna kan du ha blivit det betyda att du är gravid. Kontakta din läkare/barnmorska innan du börjar på nästa tablettkarta.

Om du kräks eller får svår diarré

Om du kräks inom 3-4 timmar efter att du tagit en aktiv ljusgul tablett eller om du har svår diarré, finns det en risk att de aktiva substanserna i tabletten inte kommer att tas upp fullständigt av kroppen. Denna situation är nästan samma som att glömma en tablett. Efter kräkning eller diarré, ta en ny ljusgul tablett från en reservtablettkarta så snart som möjligt. Ta den om möjligt inom 12 timmar från den tid då du normalt tar din tablett. Om detta inte är möjligt eller om 12 timmar redan har gått bör du följa råden som ges ovan i avsnittet ” Om du har glömt att ta Yasmin 28”.Att förskjuta menstruationen: vad du behöver veta

Även om det inte rekommenderas kan du flytta fram din menstruation, genom att inte ta de vita placebotabletterna från den fjärde raden utan börja direkt på en ny tablettkarta med Yasmin 28 och avsluta hela den tablettkartan. Du kan få en lätt eller menstruationsliknande blödning medan du tar den andra tablettkartan. Avsluta den andra tablettkartan med att ta de 7 vita tabletterna på rad fyra. Börja sedan på nästa tablettkarta.Du kan rådfråga din läkare/barnmorska innan du bestämmer dig för att förskjuta din menstruation.Ändra menstruationens första dag: vad du behöver veta

Om du tar dina tabletter enligt anvisningarna börjar din menstruation under placeboveckan. Om du måste ändra denna dag kan du minska antalet placebodagar - de dagar du tar de vita placebotabletterna - (men aldrig förlänga - 7 är maximum!) Om du exempelvis normalt börjar ta placebotabletterna på en fredag och vill ändra detta till en tisdag (tre dagar tidigare), börja på en ny tablettkarta tre dagar tidigare än vanligt. Om du gör placebointervallet mycket kort (t.ex. tre dagar eller mindre), kanske du inte får någon blödning under denna tid. Du kan sedan få en lätt eller menstruationsliknande blödning.Kontakta din läkare/barnmorska om du är osäker på hur du ska göra.

Om du vill sluta använda Yasmin 28
Du kan sluta ta Yasmin 28 när du vill. Om du inte vill bli gravid, ska du rådgöra med din läkare/barnmorska om andra tillförlitliga preventivmetoder. Om du vill bli gravid, sluta ta Yasmin 28 och vänta på din menstruation innan du försöker bli gravid. Du kommer då lättare att kunna beräkna det förväntade förlossningsdatumet.Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, barnmorska eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Yasmin 28 orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.Nedan följer en lista över biverkningar som har kopplats samman med användning av Yasmin 28.Vanliga biverkningar (mellan 1 och 10 av 100 användare kan påverkas):

•menstruationsrubbningar, mellanblödningar, ömmande bröst

•huvudvärk, nedstämdhet

•migrän

•illamående

•vitaktig tjock flytning från slidan och svampinfektion i slidan.Mindre vanliga biverkningar (mellan 1 och 10 av 1 000 användare kan påverkas):

•ändrat intresse för sex

•högt blodtryck, lågt blodtryck

•kräkningar

•akne, hudutslag, klåda

•infektion i slidan

•ansamling av vätska i kroppen och förändringar i kroppsvikten.Sällsynta biverkningar (mellan 1 och 10 av 10 000 användare kan påverkas):

•allergiska reaktioner (överkänslighet), astma

•vätskeutsöndring från brösten

•nedsatt hörsel

•blodproppssjukdom

•hudåkommor som erytema nodosum (kännetecknas av smärtsamma rödaktiga knutor i huden) eller erytema multiforme (kännetecknas av utslag med ringformade rodnader eller sår).Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, berätta det för din läkare, barnmorska eller apotekspersonal.

5. HUR YASMIN 28 SKA FÖRVARAS
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen.Utgångsdatum
Använd inte Yasmin 28 efter utgångsdatumet på kartongen, efter ”Utg.dat.”Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Vad Yasmin 28 innehåller
•De aktiva substanserna är drospirenon och etinylestradiol. Varje ljusgul aktiv filmdragerad tablett innehåller 3 milligram drospirenon och 0,030 milligram etinylestradiol.

•De vita filmdragerade tabletterna innehåller inga aktiva substanser.

•Övriga innehållsämnen är

Ljusgula aktiva filmdragerade tabletter:

Tablettkärna: laktosmonohydrat, majsstärkelse, pregelatiniserad majsstärkelse, povidon K25, magnesiumstearat

Tablettdragering: hypromellos, makrogol 6000, talk, titandioxid (E 171), gult järnoxidpigment (E 172).Vita inaktiva filmdragerade tabletter:

Tablettkärna: laktosmonohydrat, majsstärkelse, povidon K25, magnesiumstearat

Tablettdragering: hypromellos, talk, titandioxid (E 171).

Hur Yasmin 28 ser ut och förpackningens innehåll


•Varje Yasmin 28 blister innehåller 21 ljusgula filmdragerade aktiva tabletter på rad 1, 2 och 3 i tablettkartan och 7 vita filmdragerade placebotabletter på rad 4.

•Yasmin 28 tabletterna, både de ljusgula och de vita, är filmdragerade tabletter, vilket betyder att tablettens kärna är täckt av ett ytterlager.

•De ljusgula tabletterna är runda med konvex yta. På ena sidan är bokstäverna ”DO” tryckta inom en liksidig sexhörning.

•De vita tabletterna är runda och har konvex yta. På ena sidan är bokstäverna ”DP” tryckta inom en liksidig sexhörning.

•Yasmin 28 finns i förpackningar på 1, 3, 6 och 13 tablettkartor och varje tablettkarta innehåller 28 tabletter.Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavaren av godkännandet för försäljning
Bayer Schering Pharma AG
D-13342 Berlin
Tyskland

Tillverkare
Bayer Schering Pharma AG
Berlin, TysklandInformation lämnas av:

Bayer AB
Box 606
169 26 Solna
Tel. 08-580 223 00Detta läkemedel är registrerat i medlemsländerna i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) under följande namn:

•Danmark, Island, Nederländerna, Norge, Sverige: Yasmin 28

•Frankrike: Ehtinylestradiol Drosprienone Schering

•Spanien: Yasmin Diario

•Storbritannien: Yasmin ED

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar