Leta i den här bloggen

Yasminelle Filmdragerad tablett 0,02 mg/3 mg

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.
• Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
• Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, barnmorska eller apotekspersonal.
• Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem.
• Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare, barnmorska eller apotekspersonal.I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD YASMINELLE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU TAR YASMINELLE
3. HUR DU ANVÄNDER YASMINELLE
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR YASMINELLE SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


1. VAD YASMINELLE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


•Yasminelle är ett p-piller och används för att förhindra graviditet.

•Varje tablett innehåller en liten mängd av två olika kvinnliga könshormoner; drospirenon och etinylestradiol.

•P-piller som innehåller två hormoner kallas kombinations-p-piller.


2. INNAN DU TAR YASMINELLE
Allmänna noteringar
Innan du kan börja ta Yasminelle kommer din läkare/barnmorska att ställa några frågor till dig om din egen och dina närmaste släktingars sjukdomshistoria. Läkaren/barnmorskan kommer också att mäta ditt blodtryck och det är möjligt att läkaren/barnmorskan, beroende på din personliga situation, också kommer att ta andra prover.I denna bipacksedel beskrivs flera situationer då du måste sluta ta Yasminelle eller då Yasminelles tillförlitlighet kan vara nedsatt. I sådana situationer ska du antingen avstå från att ha sex eller använda andra, icke-hormonella preventivmedel, t.ex. använda kondom eller någon annan barriärmetod. Använd inte rytmmetoden eller temperaturmetoden. Dessa metoder kan vara opålitliga, då Yasminelle påverkar de månatliga förändringarna i kroppstemperatur och livmoderhalssekret.Yasminelle skyddar, i likhet med andra hormonella preventivmedel, inte mot HIV-infektion (AIDS) eller andra sexuellt överförbara sjukdomar.Använd inte Yasminelle

•om du har (eller har haft) blodpropp i ett blodkärl i benet (trombos), lungan (pulmonär emboli) eller andra organ

•om du har (eller har haft) hjärtinfarkt eller stroke

•om du har (eller har haft) en sjukdom som kan föregå en hjärtinfarkt (t.ex. kärlkramp, som ger svår bröstsmärta) eller ett slaganfall (t.ex. ett svagt övergående anfall utan bestående effekter)

•om du har en sjukdom som kan öka risken för blodpropp i artärerna. Detta gäller följande sjukdomar:

•diabetes med kärlskador

•mycket högt blodtryck

•mycket höga fetthalter i blodet (kolesterol eller triglycerider)

•om du har rubbningar i blodkoagulationen (t.ex. protein C-brist)

•om du har (eller har haft) en viss typ av migrän (med så kallade fokala neurologiska symtom)

•om du har (eller har haft) en inflammation i bukspottkörteln (pankreatit)

•om du har (eller har haft) en leversjukdom och din leverfunktion ännu inte är normal

•om dina njurar inte fungerar som de ska (njursvikt)

•om du har (eller har haft) en tumör i levern

•om du har (eller har haft) eller om du misstänks ha bröstcancer eller cancer i könsorganen

•om du har oförklarliga blödningar från slidan

•om du är allergisk mot etinylestradiol eller drospirenon, eller något av övriga innehållsämnena i Yasminelle. Detta kan orsaka klåda, utslag eller svullnad

Var särskilt försiktig med Yasminelle


I vissa situationer behöver du vara särskilt försiktig när du använder Yasminelle eller andra kombinations-p-piller, och det kan vara nödvändigt att du kontrolleras regelbundet av din läkare/barnmorska. Om något av följande tillstånd passar in på dig måste du tala om det för din läkare/barnmorska innan du börjar använda Yasminelle. Om något av följande tillstånd utvecklas eller förvärras under tiden du använder Yasminelle kontakta din läkare/barnmorska.•om någon nära släkting har eller har haft bröstcancer

•om du har någon lever- eller gallsjukdom

•om du har diabetes

•om du lider av depression

•om du har Crohns sjukdom eller inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit)

•om du har en blodsjukdom som kallas HUS (hemolytiskt-uremiskt syndrom) som orsakar njurskador

•om du har en blodsjukdom som kallas sicklecellanemi

•om du har epilepsi (se ”Yasminelle och användning av andra läkemedel”)

•om du har en sjukdom i immunförsvaret som kallas SLE (systemisk lupus erythematosus)

•om du har en sjukdom som framkommit först under graviditet eller under tidigare användning av könshormoner (t.ex. nedsatt hörsel, en blodsjukdom som kallas porfyri, hudutslag med blåsor under graviditeten (graviditetsherpes), en nervsjukdom som orsakar plötsliga ryckningar i kroppen (Sydenhams korea))

•om du har eller har haft kloasma (en missfärgning av huden, särskilt i ansiktet eller på halsen, så kallade ”graviditetsfläckar”). I detta fall ska du undvika direkt exponering för solljus eller ultraviolett ljus

•om du har ärftlig angioödem kan produkter innehållande östrogen framkalla eller förvärra symtomen. Du bör uppsöka en läkare omgående om du upplever symtom på angioödem, som t.ex svullnad i ansiktet, tungan och/eller svalget, och/eller svårighet att svälja eller nässelfeber tillsammans med andningssvårigheter.Yasminelle och venösa och arteriella blodproppar
Användning av något kombinations-p-piller, inklusive Yasminelle, ökar kvinnans risk för att utveckla en blodpropp i en ven (venös trombos) jämfört med kvinnor som inte använder p-piller.Risken för blodpropp i en ven hos användare av kombinations-p-piller ökar:

•med stigande ålder

•om du är överviktig

•om någon nära släkting till dig har haft blodpropp i benet, lungan (pulmonär emboli) eller andra organ i tidig ålder

•om du måste genomgå en operation, har råkat ut för en allvarlig olycka eller är orörlig under en längre tid. Det är viktigt att tala om för din läkare i förväg att du använder Yasminelle eftersom behandlingen kanske måste avbrytas. Din läkare kommer att tala om för dig när du kan börja med Yasminelle igen. Detta sker oftast cirka två veckor efter att du kommit på fötter igen.Risken för blodpropp ökar om du använder p-piller

Av 100 000 kvinnor som inte använder p-piller och inte är gravida riskerar ca 5-10 kvinnor per år att få en blodpropp.

Av 100 000 kvinnor som använder p-piller, såsom Yasminelle, riskerar ca 30-40 kvinnor per år att få en blodpropp. Det exakta antalet är inte känt.

Av 100 000 kvinnor som är gravida riskerar ca 60 kvinnor per år att få en blodpropp.En blodpropp i venerna kan transporteras till lungorna och täppa till blodkärl (s k lungemboli). Bildandet av blodproppar i venerna kan i 1-2% av fallen ha dödlig utgång.Risken kan variera beroende på vilken typ av p-piller du tar. Diskutera möjliga alternativ med din läkare.Användning av kombinerade p-piller har visats ha ett samband med en ökad risk för en blodpropp i en artär (arteriell trombos), till exempel i blodkärlen i hjärtat (hjärtinfarkt) eller hjärnan (stroke).Risken för arteriell blodpropp hos användare av kombinations-p-piller ökar:

•om du röker. Det rekommenderas starkt att du slutar röka när du använder Yasminelle, i synnerhet om du är äldre än 35 år.

•om blodets fetthalt är förhöjd (kolesterol eller triglycerider)

•om du är överviktig

•om någon av dina nära släktingar har haft hjärtinfarkt eller stroke i tidig ålder

•om du har högt blodtryck

•om du lider av migrän

•om du har något problem med hjärtat (klaffsjukdom, rubbningar i hjärtrytmen)Sluta använda Yasminelle och kontakta din läkare omedelbart om du märker tecken på blodpropp, såsom:

•svår smärta och/eller svullnad i ena benet

•plötslig svår smärta i bröstet, eventuellt med utstrålning i vänster arm

•plötslig andnöd

•plötslig hosta utan uppenbar orsak

•ovanlig, svår eller långvarig huvudvärk eller försämring av migrän

•delvis eller total blindhet eller dubbelseende

•svårigheter eller oförmåga att tala

•yrsel eller svimning

•svaghet, besynnerlig känsla eller domning i någon del av kroppenYasminelle och cancer
Bröstcancer har observerats något oftare hos kvinnor som använder kombinations-p-piller, men det är inte känt om detta är orsakat av behandlingen. Det kan till exempel vara så att fler tumörer upptäcks hos kvinnor som använder kombinations-p-piller eftersom de oftare undersöks av läkare. Förekomsten av brösttumörer minskar gradvis efter avslutad behandling med kombinerade hormonella preventivmedel. Det är viktigt att regelbundet undersöka dina bröst och du bör kontakta din läkare om du känner någon knöl.I sällsynta fall har godartade levertumörer, och i ännu färre fall har elakartade levertumörer rapporterats hos p-pilleranvändare. Kontakta din läkare om du upplever ovanlig svår buksmärta.Mellanblödning
Under de första månaderna när du använder Yasminelle kan du få oväntade blödningar (blödning utanför mellanveckan). Om denna typ av blödning pågår längre än i några få månader, eller om den uppträder efter några månader, måste din läkare/barnmorska ta reda på vad som är fel.Vad du ska göra om du inte får någon blödning under mellanveckan
Om du tagit alla tabletter på rätt sätt, inte kräkts och inte haft svår diarré och om du inte tagit andra mediciner, är det mycket osannolikt att du blivit gravid.Om den förväntade blödningen uteblir två gånger i rad, är det möjligt att du är gravid. Kontakta omedelbart din läkare/barnmorska. Påbörja inte nästa tablettkarta innan det är säkert att du inte är gravid.

Yasminelle och användning av andra läkemedel
Tala alltid om för din läkare/barnmorska vilka läkemedel eller naturläkemedel du redan använder. Tala också om för andra läkare eller tandläkare som förskriver andra läkemedel (eller apotekspersonal) att du använder Yasminelle. De kan tala om för dig om du behöver använda ytterligare preventivt skydd (t.ex. kondom), och i så fall under hur lång tid.Vissa läkemedel kan göra Yasminelle mindre effektiv när det gäller att förebygga graviditet, eller kan orsaka oväntade blödningar. Det gäller bland annat:

•läkemedel som används för behandling av

•epilepsi (t.ex. primidon, fenytoin, barbiturater, karbamazepin, oxkarbazepin)

•tuberkulos (t.ex. rifampicin)

•HIV-infektioner (t.ex. ritonavir, nevirapin) eller andra infektioner (antibiotika som griseofulvin, penicillin, tetracyklin)

•högt blodtryck i lungornas blodkärl (bosentan)

•naturläkemedlet johannesörtYasminelle kan påverka effekten av andra läkemedel, t.ex.

•läkemedel som innehåller ciklosporin

•det antiepileptiska läkemedlet lamotrigin (detta kan leda till en ökning av antalet kramp­anfall)Rådfråga läkare, barnmorska eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Användning av Yasminelle med mat och dryck
Yasminelle kan tas med eller utan mat, om nödvändigt med lite vatten.Laboratorieprover
Om du behöver lämna ett blodprov ska du tala om för din läkare eller laboratoriepersonalen att du använder p-piller, eftersom hormonella preventivmedel kan påverka resultatet av vissa prover.Graviditet
Om du är gravid, ska du inte använda Yasminelle. Om du blir gravid medan du tar Yasminelle sluta omedelbart och kontakta din läkare/barnmorska. Om du vill bli gravid kan du sluta ta Yasminelle när som helst (se även ”Om du vill sluta använda Yasminelle”).Rådfråga läkare, barnmorska eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.Amning
I allmänhet är amning inte att rekommendera under användning av Yasminelle. Om du vill använda p-pillret medan du ammar ska du ta kontakt med din läkare/barnmorska.Rådfråga läkare, barnmorska eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner
Det finns inga uppgifter om att användning av Yasminelle påverkar körförmågan eller användningen av maskiner.

Viktig information om några innehållsämnen i Yasminelle
Yasminelle innehåller laktos.Om du är överkänslig mot vissa sockerarter, ska du tala med din läkare innan du tar Yasminelle.


3. HUR DU ANVÄNDER YASMINELLE


Ta en tablett Yasminelle dagligen, med en mindre mängd vatten om nödvändigt. Du kan ta tabletterna tillsammans med eller utan mat, men du bör ta tabletterna vid ungefär samma tidpunkt varje dag.En tablettkarta innehåller 21 tabletter. Bredvid varje tablett står det vilken veckodag som tabletten ska tas. Om du exempelvis börjar tablettkartan på en onsdag, ska du ta den tablett vid vilken det står ”ONS”. Följ pilens riktning på tablettkartan tills du tagit alla 21 tabletter.Därefter ska du inte ta några tabletter i 7 dagar. Under dessa 7 tablettfria dagar (som kallas stopp eller mellanvecka) bör blödningen börja. Detta kallas för ”bortfallsblödning” och den börjar i allmänhet på andra eller tredje dagen i mellanveckan.På den åttonde dagen efter den senaste Yasminelle-tabletten (det vill säga efter mellan­perioden på 7 dagar), ska du påbörja nästa tablettkarta, oavsett om blödningen har slutat eller inte. Detta betyder att du ska påbörja varje tablettkarta samma veckodag, och att bortfallsblödningarna bör inträffa samma dagar i varje månad.Om du använder Yasminelle på detta sätt är du skyddad mot graviditet även under de 7 dagar då du inte tar någon tablett.

När kan du börja med den första tablettkartan?•Om du inte har använt ett hormonellt preventivmedel under föregående månad
Börja med Yasminelle den första dagen i menscykeln (d.v.s. samma dag som din menstruation börjar). Om du börjar med Yasminelle den första dagen av din menstruation har du genast skydd mot graviditet. Du kan också börja på dag 2–5 i menscykeln, men då måste du använda extra skyddsmetoder (t.ex. kondom) under de första 7 dagarna.

•Byte från ett hormonellt kombinations-p-piller, eller kombinationpreparat i form av vaginalring eller plåster
Du kan med fördel börja med Yasminelle dagen efter den sista aktiva tabletten (den sista tabletten som innehåller aktiva substanser) av ditt tidigare p-piller, men senast dagen efter den tablettfria perioden med ditt tidigare p-piller (eller efter den sista inaktiva tabletten av ditt tidigare p-piller). När du byter från ett kombinations­preparat i form av vaginal­ring eller plåster, följ din läkares/barnmorskas råd.

•Byte från metod med enbart gestagen (minipiller, injektion, implantat eller ett gestagen-utsöndrande intrauterint system (hormonspiral))
Du kan vilken dag som helst byta från minipiller (från implantat eller hormonspiral på dagen då detta avlägsnas, från ett injicerbart preventivmedel vid tidpunkten för nästa injektion) men i alla dessa fall måste du använda extra skydd (t.ex. kondom) under de första 7 dagarna av tablettintag.

•Efter ett missfall
Följ läkarens råd.

•Efter förlossning
Du kan börja med Yasminelle mellan 21 och 28 dagar efter förlossningen. Om du börjar senare än dag 28, använd en så kallad barriärmetod (t.ex. kondom) under de första sju dagarna du använder Yasminelle.
Om du haft sex innan du börjar använda Yasminelle (igen) efter förlossning, se till att du inte är gravid, eller vänta till din nästa menstruation.

•Om du ammar och önskar börja med Yasminelle (igen) efter att ha fött barn
Läs avsnittet ”Amning”.

Fråga din läkare/barnmorska vad du ska göra om du är osäker på när du ska börja.

Om du har tagit för stor mängd Yasminelle
Det finns inga rapporter om allvarliga skadliga effekter till följd av att ta för många Yasminelle-tabletter.Om du tar flera tabletter samtidigt kan du få symtom på illamående eller kräkningar. Unga flickor kan få blödning från slidan.Om du har tagit för många Yasminelle-tabletter eller upptäcker att ett barn har fått i sig tabletter ska du kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel. 112 för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Yasminelle
•Om det har gått mindre än 12 timmar sedan du skulle ha tagit din tablett, är den graviditetsförebyggande effekten inte minskad. Ta tabletten så snart du kommer ihåg det och ta sedan nästa tablett vid den vanliga tidpunkten.

•Om det har gått mer än 12 timmar sedan du skulle ha tagit din tablett kan den graviditetsförebyggande effekten vara minskad. Ju fler tabletter du har glömt, desto större är risken för att bli gravid.Risken för ofullständigt skydd mot graviditet är störst om du glömmer en tablett i början eller slutet av tablettkartan. Därför bör du följa följande regler (se även diagrammet):•Mer än en tablett glömd i tablettkarta
Kontakta din läkare/barnmorska.


•1 tablett glömd under vecka 1
Ta den glömda tabletten så snart du kommer ihåg det, även om det innebär att du måste ta två tabletter samtidigt. Fortsätt sedan att ta tabletter vid den vanliga tidpunkten och använd extra skydd under de kommande sju dagarna, t.ex. kondom. Om du haft sex veckan innan du glömde tabletten så kan du vara gravid. Kontakta i så fall din läkare.

•1 tablett glömd under vecka 2
Ta den glömda tabletten så snart du kommer ihåg det – även om det innebär att du måste ta två tabletter samtidigt. Fortsätt ta tabletter vid den vanliga tidpunkten. Skyddet mot graviditet är inte nedsatt och du behöver inte använda extra skydd.

•1 tablett glömd under vecka 3
Du kan välja mellan två alternativ:

1.Ta den glömda tabletten så snart du kommer ihåg det, även om det innebär att du måste ta två tabletter samtidigt. Fortsätt sedan att ta tabletterna vid den vanliga tidpunkten. Gör inget tablettuppehåll utan påbörja nästa tablettkarta.
Du kommer sannolikt att få mens i slutet av den andra tablettkartan - och du kan få en lätt eller menstruationsliknande blödning under användningen av den andra tablettkartan.


2.Du kan också avbryta intaget från den aktuella tablettkartan och fortsätta med den tablettfria perioden på 7 dagar (notera vilken dag du glömde din tablett). Om du vill börja på en ny tablettkarta samma dag som du brukar, gör den tablettfria perioden kortare än 7 dagar.Om du följer någon av dessa två rekommendationer är du fortfarande skyddad mot graviditet.•Om du har glömt någon tablett i en tablettkarta och du inte får någon blödning under den första tablettfria perioden så kan det betyda att du är gravid. Kontakta din läkare/barnmorska innan du börjar på nästa tablettkarta.


Om du kräks eller får svår diarré
Om du kräks inom 3-4 timmar efter att du tagit en tablett eller om du har svår diarré finns det en risk att de aktiva substanserna i pillret inte kommer att tas upp fullständigt av kroppen. Denna situation är nästan samma som att glömma en tablett. Efter kräkning eller diarré ta en ny tablett från en reservtablettkarta så snart som möjligt. Ta den om möjligt inom 12 timmar från den tid då du normalt tar ditt piller. Om detta inte är möjligt eller om 12 timmar redan har gått bör du följa råden under ”Om du har glömt att ta Yasminelle”.Att förskjuta menstruationen: vad du behöver veta
Även om det inte rekommenderas kan du flytta fram din menstruation, genom att börja direkt på en ny Yasminelle-karta utan att göra något tablettuppehåll och avsluta hela den kartan. Du kan få en lätt eller menstruationsliknande blödning medan du tar den andra tablettkartan. Efter det vanliga tablettuppehållet på 7 dagar, börja på nästa tablettkarta.Du kan rådfråga din läkare/barnmorska innan du bestämmer dig för att förskjuta din menstruationÄndra menstruationens första dag: vad du behöver veta
Om du tar dina tabletter enligt anvisningarna börjar din menstruation under den tablettfria veckan. Om du måste ändra denna dag kan du minska antalet tablettfria dagar (men aldrig förlänga – 7 är maximum!). Om du exempelvis normalt börjar dina tablettfria dagar på en fredag, och du vill att den ska börja på en tisdag (tre dagar tidigare) börja på den nya tablettkartan tre dagar tidigare än vanligt. Om du tar en mycket kort tablettfri period (t.ex. tre dagar eller mindre) kanske du inte får någon blödning under denna tid. Du kan sedan få en lätt eller menstruationsliknande blödning.Kontakta din läkare/barnmorska om du är osäker på hur du ska göra.

Om du vill sluta använda Yasminelle
Du kan sluta ta Yasminelle när du vill. Om du inte vill bli gravid ska du rådgöra med din läkare/barnmorska om andra tillförlitliga preventivmetoder. Om du vill bli gravid, sluta ta Yasminelle och vänta på din menstruation innan du försöker bli gravid. Du kommer då lättare att kunna beräkna det förväntade förlossningsdatumet.Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, barnmorska eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Yasminelle orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.Nedan följer en lista över biverkningar som har kopplats samman med användning av Yasminelle.Vanliga biverkningar (mellan 1 och 10 av 100 användare kan påverkas):

humörsvängningar

huvudvärk

magsmärta

akne

smärta i brösten, förstoring av brösten, smärtsamma eller oregelbundna menstruationer

viktökningMindre vanliga biverkningar (mellan 1 och 10 av 1 000 användare kan påverkas):

candida (svampinfektion)

herpesblåsor (herpes simplex)

allergiska reaktioner

ökad aptit

depression, nervositet, sömnproblem, minskad sexlust

myrkrypningar/stickningar, yrsel (vertigo)

synrubbningar

oregelbunden hjärtrytm eller ovanligt hög hjärtfrekvens

blodpropp (trombos) i blodkärlen i benet eller lungan (lungemboli), förhöjt blodtryck, sänkt blodtryck, migrän, åderbråck

svalginflammation

illamående, kräkning, inflammation i magen och/eller tarm, diarré, förstoppning

plötslig svullnad i hud och/eller slemhinnor (t.ex. tungan eller halsen), och/eller svårigheter att svälja eller nässelutslag tillsammans med andningssvårigheter (angioödem), håravfall (alopeci), eksem, klåda, utslag, torr hud, ökad hudfjällning (seborré)

nackvärk, värk i armar/ben, muskelkramper

inflammation i urinblåsan

knölar i brösten (godartade och cancer), mjölkproduktion utan att vara gravid (galaktorré), äggstockstumör (cysta), värmevallningar, avsaknad av menstruationsblödning, mycket kraftiga menstruationsblödningar, sekret från slidan, torr slida, smärta i bäckenet, onormala utstrykningar (cellprover) från livmoderhalsen

vätskeretention, orkeslöshet, svår törst, ökad svettning

viktminskningSällsynta biverkningar (mellan 1 och 10 av 10 000 användare kan påverkas):

astma

nedsatt hörsel

blockad av ett blodkärl pga en blodpropp som bildats någon annanstans i kroppen

erytema nodosum (kännetecknas av smärtsamma rödaktiga knutor i huden)

erytema multiforme (kännetecknas av utslag med ringformade rodnader eller sår).Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information berätta det för din läkare, barnmorska eller apotekspersonal.

5. HUR YASMINELLE SKA FÖRVARAS
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.Utgångsdatum
Använd inte Yasminelle efter utgångsdatumet på kartongen efter ”Utg.dat.”Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Vad Yasminelle innehåller
•De aktiva substanserna är etinylestradiol (som betadexklarat) och drospirenon.
Varje tablett innehåller 0,020 milligram etinylestradiol (som betadexklarat) och 3 milligram drospirenon.

•Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, majsstärkelse, magnesiumstearat (E470b), hypromellos (E464), talk (E553b), titandioxid (E171) och röd järnoxid (E172).


Hur Yasminelle ser ut och förpackningens innehåll


•Varje Yasminelle-blister innehåller 21 ljusrosa filmdragerade tabletter.

•Yasminelle är filmdragerade tabletter; vilket betyder att tabletten är täckt av ett ytterlager. Tabletterna är ljusrosa, runda och har konvexa kanter. Bokstäverna DS finns i relief inom en liksidig hexagon (sexkant) på ena sidan.

•Yasminelle finns i förpackningar på 1, 3, 6 och 13 tablettkartor och varje tablettkarta innehåller 21 tabletter.Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavaren av godkännandet för försäljning
Bayer Schering Pharma AG
D-13342 Berlin
Tyskland

Tillverkare
Bayer Schering Pharma AG,
Berlin, Tyskland

och

Schering GmbH & CO Produktions KG,
Weimar, TysklandInformation lämnas av:
Bayer AB
Box 606
169 26 Solna
Tel: 08-580 223 00Detta läkemedel är registrerat i medlemsländerna i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) under följande namn:

•Österrike, Belgien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Grekland, Island, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Storbritannien: Yasminelle

•Ungern: Aliane

•Frankrike: Jasminelle

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar