Leta i den här bloggen

Yaz Filmdragerad tablett 0,02 mg/3 mg

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.
Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till barnmorska/läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta barnmorska/läkare eller apotekspersonalI denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD YAZ ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU TAR YAZ
3. HUR DU ANVÄNDER YAZ
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR YAZ SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


1. VAD YAZ ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


•Yaz är ett p-piller och används för att förhindra graviditet.

•Var och en av de 24 ljusrosa tabletterna innehåller en liten mängd av två olika kvinnliga hormoner, drospirenon och etinylestradiol.

•De 4 vita tabletterna innehåller inga aktiva substanser och kallas även placebotabletter.

•P-piller som innehåller två hormoner kallas kombinations-p-piller.


2. INNAN DU TAR YAZ


Allmänna noteringarInnan du kan börja ta Yaz kommer barnmorskan/läkaren att ställa några frågor om din egen och dina närmaste släktingars sjukdomshistoria. Barnmorskan/läkaren kommer också att mäta ditt blodtryck och det är möjligt att barnmorskan/läkaren, beroende på din personliga situation, också kommer att ta andra prover.I denna bipacksedel beskrivs flera situationer då du måste sluta ta Yaz eller då Yaz tillförlitlighet kan vara nedsatt. I sådana situationer ska du antingen avstå från att ha samlag eller använda andra icke-hormonella preventivmedel, t.ex. använda kondom eller någon annan barriärmetod. Använd inte rytmmetoden (säkra perioder) eller temperaturmetoden. Dessa metoder kan vara opålitliga, då Yaz påverkar de månatliga förändringarna i kroppstemperatur och livmoderhalssekret.

Yaz skyddar, i likhet med andra hormonella preventivmedel, inte mot HIV-infektion (AIDS) eller andra sexuellt överförbara sjukdomar.


Använd inte Yaz

•om du har (eller har haft) blodpropp i ett blodkärl i benet (trombos), lungan (pulmonär emboli) eller andra organ

•om du har (eller har haft) hjärtinfarkt eller stroke

•om du har (eller har haft) en sjukdom som kan föregå en hjärtinfarkt (t.ex. kärlkramp, som orsakar svåra bröstsmärtor) eller ett slaganfall (t.ex. ett svagt övergående slaganfall utan bestående effekter)

•om du har en sjukdom som kan öka risken för blodpropp i artärerna. Detta gäller följande sjukdomar:

•diabetes med skadade blodkärl

•mycket högt blodtryck

•mycket höga fetthalter i blodet (kolesterol eller triglycerider)

•om du har rubbningar i blodkoagulationen (t.ex. protein C-brist)

•om du har (eller har haft) en viss typ av migrän (med så kallade fokala neurologiska symtom)

•om du har (eller har haft) en inflammation i bukspottskörteln (pankreatit)

•om du har (eller har haft) en leversjukdom och din leverfunktion ännu inte är normal

•om dina njurar inte fungerar som de ska (njursvikt)

•om du har (eller har haft) en tumör i levern

•om du har (eller har haft) eller om du misstänks ha bröstcancer eller cancer i könsorganen

•om du har oförklarliga blödningar från slidan

•om du är allergisk mot etinylestradiol eller drospirenon eller något av de övriga innehållsämnena i Yaz. Detta kan orsaka klåda, utslag eller svullnad.

Var särskilt försiktig med Yaz
I vissa situationer behöver du vara särskilt försiktig när du använder Yaz eller andra kombinerade p-piller, och det kan vara nödvändigt att du kontrolleras regelbundet av din barnmorska/läkare. Om något av följande tillstånd passar in på dig måste du informera din läkare om detta innan du börjar använda Yaz. Om något av följande tillstånd utvecklas eller förvärras under användning av Yaz måste du också kontakta din läkare:

•om en nära släkting har eller har haft bröstcancer

•om du har någon lever- eller gallsjukdom

•om du har diabetes

•om du lider av depression

•om du har Crohns sjukdom eller inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit)

•om du har en blodsjukdom som kallas HUS (hemolytiskt-uremiskt syndrom) som orsakar njurskador

•om du har en blodsjukdom som kallas sicklecellanemi

•om du har epilepsi (se ”Yaz och användning av andra läkemedel")

•om du har en sjukdom i immunsystemet som kallas SLE (systemisk lupus erytematosus)

•om du har en sjukdom som framkommit först under graviditet eller under tidigare användning av könshormoner (t.ex. nedsatt hörsel, en blodsjukdom som kallas porfyri, hudutslag med blåsor under graviditeten (graviditetsherpes), en nervsjukdom som orsakar plötsliga ryckningar i kroppen (Sydenhams korea).

•om du har eller haft guldbruna pigmentfläckar (kloasma), så kallade "graviditetsfläckar”, särskilt i ansiktet. I detta fall ska du undvika direkt exponering för solljus eller ultraviolett ljus.

•Om du har ärftligt angioödem kan produkter som innehåller östrogen framkalla eller förvärra symtomen. Du bör uppsöka en läkare omgående om du upplever symtom på angioödem, som t.ex. svullnad i ansiktet, tungan och/eller svalget och/eller svårighet att svälja eller nässelfeber tillsammans med andningssvårigheter.

Yaz och venösa och arteriella blodproppar

Användning av något kombinations-p-piller, inklusive Yaz, ökar kvinnans risk för att utveckla en blodpropp i en ven (venös trombos) jämfört med kvinnor som inte använder p-piller.

Risken för blodpropp i en ven hos användare av kombinerade p-piller ökar:

•med stigande ålder

•om du är överviktig

•om någon av dina nära släktingar har haft blodpropp i benet, lungan (pulmonär emboli) eller andra organ i tidig ålder

•om du måste genomgå en operation, har råkat ut för en allvarlig olycka eller är orörlig under en längre tid. Det är viktigt att tala om för din läkare i förväg att du använder Yaz eftersom behandlingen kanske måste avbrytas. Din läkare kommer att tala om för dig när du kan börja med Yaz igen. Detta sker oftast cirka två veckor efter att du kommit på fötter igen.

Risken för blodpropp ökar om du använder p-piller.

Av 100 000 kvinnor som inte använder p-piller och inte är gravida riskerar ca 5-10 kvinnor per år att få en blodpropp.

Av 100 000 kvinnor som använder p-piller, såsom Yaz, riskerar ca 30-40 kvinnor per år att få en blodpropp. Det exakta antalet är inte känt.

Av 100 000 kvinnor som är gravida riskerar ca 60 kvinnor per år att få en blodpropp.

En blodpropp i venerna kan transporteras till lungorna och täppa till blodkärl (s k lungemboli). Bildandet av blodproppar i venerna kan i 1-2% av fallen ha dödlig utgång.

Risken kan variera beroende på vilken typ av p-piller du tar. Diskutera möjliga alternativ med din läkare.

Användning av kombinerade p-piller har visats ha ett samband med en ökad risk för en blodpropp i en artär (arteriell trombos), till exempel i blodkärlen i hjärtat (hjärtinfarkt) eller hjärnan (stroke).

Risken för arteriell blodpropp hos användare av kombinerade p-piller ökar:

•om du röker. Det rekommenderas starkt att du slutar röka när du använder Yaz, i synnerhet om du är äldre än 35 år.

•om du har höga nivåer av blodfetter (kolesterol eller triglycerider)

•om du är överviktig

•om någon av dina nära släktingar har haft hjärtinfarkt eller stroke i tidig ålder

•om du har högt blodtryck

•om du lider av migrän

•om du har något problem med hjärtat (klaffsjukdom, rubbningar i hjärtrytmen)


Sluta använda Yaz och kontakta din läkare omedelbart om du märker tecken på blodpropp, såsom:

•svår smärta och/eller svullnad i ena benet

•plötslig svår smärta i bröstet, eventuellt med utstrålning i vänster arm

•plötslig andnöd

•plötslig hosta utan uppenbar orsak

•ovanlig, svår eller långvarig huvudvärk eller försämring av migrän

•delvis eller total blindhet eller dubbelseende

•svårighet eller oförmåga att tala

•yrsel eller svimning

•svaghet, besynnerlig känsla eller domning i någon del av kroppen


Yaz och cancer

Bröstcancer har observerats något oftare hos kvinnor som använder kombinerade p-piller, men det är inte känt om detta är orsakat av behandlingen. Det kan till exempel vara så att fler tumörer upptäcks hos kvinnor som använder kombinerade p-piller eftersom de undersöks av läkare oftare. Förekomsten av brösttumörer minskar gradvis efter avslutad behandling med kombinerade hormonella preventivmedel. Det är viktigt att du regelbundet undersöker dina bröst, och du bör kontakta din läkare om du känner någon knöl.

I sällsynta fall har godartade levertumörer, och i ännu färre fall har elakartade levertumörer rapporterats hos p-pilleranvändare. Kontakta din läkare om du upplever ovanligt svår buksmärta.

Mellanblödning

Under de första månaderna när du använder Yaz kan du få oväntade blödningar (blödning utanför placebodagarna). Om denna typ av blödning pågår längre än i några få månader, eller om den uppträder efter några månader, ska din barnmorska/läkare undersöka orsaken till detta.

Vad du ska göra om du inte får någon blödning under placebodagarna

Om du har tagit alla ljusrosa aktiva tabletter på rätt sätt, inte har haft kräkningar eller svår diarré och om du inte har tagit några andra läkemedel, är det mycket osannolikt att du är gravid.Om den förväntade blödningen uteblir två gånger i rad kan du vara gravid. Kontakta omedelbart din läkare. Börja endast på nästa tablettkarta om du är säker på att du inte är gravid.

Yaz och användning av andra läkemedel
Tala alltid om för din läkare vilka läkemedel eller naturläkemedel du redan använder. Tala också om för andra läkare eller tandläkare som förskriver andra läkemedel (eller apotekspersonal) att du använder Yaz. De kan tala om för dig om du behöver använda ytterligare preventivt skydd (t.ex. kondom), och i så fall under hur lång tid.


•Vissa läkemedel kan göra Yaz mindre effektiv när det gäller att förebygga graviditet, eller kan orsaka oväntade blödningar. Det gäller bland annat läkemedel som används för behandling av

•epilepsi (t.ex. primidon, fenytoin, barbiturater, karbamazepin, oxkarbazepin)

•tuberkulos (t.ex. rifampicin)

•HIV-infektion (ritonavir, nevirapin) eller andra infektioner (antibiotika såsom griseofulvin, penicillin, tetracyklin)

•högt blodtryck i blodkärlen i lungorna (bosentan)

•naturläkemedlet johannesört

•Yaz kan påverka effekten av andra läkemedel, t.ex.

•läkemedel som innehåller ciklosporin

•det antiepileptiska läkemedlet lamotrigin (detta kan leda till en ökning av antalet krampanfall)

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel

Användning av Yaz med mat och dryck
Yaz kan tas med eller utan mat, om nödvändigt med lite vatten.

Laboratorieprover

Om du behöver lämna ett blodprov ska du tala om för din läkare eller laboratoriepersonalen att du använder p-piller, eftersom hormonella preventivmedel kan påverka resultatet av vissa prover.

Graviditet
Om du är gravid, ska du inte använda Yaz. Om du blir gravid medan du tar Yaz måste du omedelbart sluta och kontakta din barnmorska/läkare. Om du vill bli gravid kan du sluta ta Yaz när som helst (se även ”Om du vill sluta använda Yaz”).Rådfråga barnmorska/läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel

Amning

I allmänhet är amning inte att rekommendera under användning av Yaz. Om du vill använda p-piller medan du ammar ska du kontakta din läkare.Rådfråga barnmorska/läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel

Körförmåga och användning av maskiner
Det finns ingen information som tyder på att användning av Yaz påverkar förmågan att köra eller använda maskiner.

Viktig information om några innehållsämnen i Yaz
Yaz innehåller laktos.

Om du inte tål vissa sockerarter ska du tala med din läkare innan du tar Yaz.


3. HUR DU ANVÄNDER YAZ


Varje blisterkarta innehåller 24 aktiva ljusrosa tabletter och 4 vita placebotabletter.Yaz-tabletter med två olika färger är radade i ordningsföljd. En tablettkarta innehåller 28 tabletter.Ta en tablett Yaz dagligen, med en mindre mängd vatten om nödvändigt. Du kan ta tabletterna med eller utan mat, men du bör ta tabletterna vid ungefär samma tidpunkt varje dag.Blanda inte ihop tabletterna: ta en ljusrosa tablett de första 24 dagarna och sedan en vit tablett de sista 4 dagarna. Du måste sedan börja på en ny tablettkarta genast (24 ljusrosa och sedan 4 vita tabletter). Det är därför inget uppehåll mellan tablettkartorna.Eftersom tabletterna har olika sammansättning är det nödvändigt att börja med den första tabletten uppe till vänster och att du sedan tar en tablett varje dag. För att detta skall ske i rätt ordning ska du följa pilriktningen på tablettkartan.Förberedelse inför påbörjandet av en ny tablettkarta

För att hjälpa dig att hålla reda på tabletterna följer det med varje Yaz-tablettkarta sju stycken klisterlappar med veckans sju dagar. Välj den minnesremsa som börjar med den veckodag då du börjar ta tabletterna. Ett exempel: Om du börjar på en onsdag använder du minnesremsan som börjar med ”ONS”.Klistra fast minnesremsan högst upp på Yaz-kartan där det står ”fäst minnesremsan här”, så att den första dagen är ovanför tabletten märkt ”1”.Nu anges en veckodag ovanför varje tablett och du kan se om du har tagit tabletten en viss dag. Pilarna visar i vilken ordning du ska ta tabletterna.

Under de 4 dagar när du tar de vita placebotabletterna (placebodagarna) bör blödningen börja (så kallad bortfallsblödning). Detta börjar oftast på den andra eller tredje dagen efter den sista ljusrosa aktiva Yaz-tabletten. När du har tagit den sista vita tabletten ska du börja på nästa tablettkarta oavsett om blödningen har slutat eller inte. Detta betyder att du ska påbörja varje tablettkarta samma veckodag, och att bortfallsblödningen bör inträffa samma dagar i varje månad.

Om du använder Yaz på detta sätt är du skyddad mot graviditet även under de 4 dagar då du tar en placebotablett.

När kan du börja med den första tablettkartan?

•Om du inte har använt ett hormonellt preventivmedel under föregående månad

Börja med Yaz den första dagen i menscykeln (dvs. den första dagen av din menstruation). Om du börjar med Yaz den första dagen av din menstruation har du genast skydd mot graviditet. Du kan också börja på dag 2-5 i menscykeln, men då måste du använda extra skyddsmetoder (t.ex. kondom) under de första 7 dagarna.

•Byte från ett hormonellt kombinations-p-piller eller kombinationspreparat i form av vaginalring eller p-plåster.


Du kan med fördel börja med Yaz dagen efter den sista aktiva tabletten (den sista tabletten som innehåller aktiv substans) av dina tidigare p-piller, men senast dagen efter de tablettfria dagarna med ditt tidigare p-piller avslutas (eller efter den sista inaktiva tabletten av ditt tidigare p-piller). När du byter från ett kombinationspreparat i form av vaginalring eller p-plåster, följ din läkares råd.

•Byte från metod med enbart gestagen (minipiller, injektion, p-stav eller ett gestagenutsöndrande intrauterint system(hormonspiral))


Du kan vilken dag som helst byta från minipiller (från en p-stav eller hormonspiral på dagen för dess avlägsnande, från ett injicerbart preventivmedel vid tidpunkten för nästa injektion), men i alla dessa fall måste du använda extra skydd (t.ex. kondom) under de första 7 dagarna av tablettintag.

•Efter ett missfall


Följ läkarens råd.

•Efter förlossning


Du kan börja med Yaz mellan 21 och 28 dagar efter förlossningen. Om du börjar senare än dag 28 måste du använda en så kallad barriärmetod (t.ex. kondom) under de första sju dagarna du använder Yaz.


Om du har haft samlag innan du börjar använda Yaz (igen) efter förlossning, måste du först kontrollera att du inte är gravid eller vänta till nästa menstruation.

•Om du ammar och vill börja med Yaz (igen) efter att ha fått barn

Läs avsnittet ”Amning”, sid 6.

Fråga din barnmorska/läkare vad du ska göra om du är osäker på när du ska börja.

Om du har tagit för stor mängd Yaz
Det finns inga rapporter om allvarliga skadliga effekter till följd av att ta för många Yaz-tabletter.

Om du tar flera tabletter samtidigt kan du få symtom på illamående eller kräkningar. Unga flickor kan få blödning från slidan.

Om du har tagit för många Yaz-tabletter eller upptäcker att ett barn har fått i sig tabletter ska du kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel. 112 för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Yaz
De sista 4 tabletterna på rad 4 på tablettkartan är placebotabletter. Om du glömmer en av dessa tabletter har det ingen effekt på Yaz tillförlitlighet. Kasta bort den glömda placebotabletten.

Om du glömmer en ljusrosa, aktiv tablett (tablett 1-24 på din blisterkarta) måste du göra följande:

•Om det har gått mindre än 12 timmar sedan tabletten skulle ha tagits är det preventiva skyddet inte nedsatt. Ta tabletten så snart du kommer ihåg det och ta sedan nästa tablett vid den vanliga tidpunkten.

•Om det har gått mer än 12 timmar sedan tabletten skulle ha tagits kan det preventiva skyddet vara nedsatt. Ju fler tabletter du har glömt, desto större är risken för att bli gravid.

Risken för ofullständigt skydd mot graviditet är störst om du glömmer en ljusrosa tablett i början eller slutet av tablettkartan. Därför bör du följa följande regler (se även diagrammet på sid 10):

•Mer än en tablett glömd i tablettkartan


Kontakta din barnmorska/läkare.

•En tablett glömd mellan dag 1 och 7 (första raden)

Ta den glömda tabletten så snart du kommer ihåg det, även om det innebär att du måste ta två tabletter samtidigt. Fortsätt sedan att ta tabletterna vid den vanliga tidpunkten och använd extra skydd under de kommande sju dagarna, t.ex. kondom. Om du har haft samlag veckan innan du glömde tabletten måste du vara medveten om att det finns en risk för graviditet. Kontakta i så fall din läkare.

•En tablett glömd mellan dag 8 och 14 (andra raden)

Ta den glömda tabletten så snart du kommer ihåg det, även om det innebär att du måste ta två tabletter samtidigt. Fortsätt sedan att ta tabletterna vid den vanliga tidpunkten. Skyddet mot graviditet är inte nedsatt, och du behöver inte använda extra skydd.

•En tablett glömd mellan dag 15 och 24 (tredje eller fjärde raden)


Du kan välja mellan två alternativ:

1.Ta den glömda tabletten så snart du kommer ihåg det, även om det innebär att du måste ta två tabletter samtidigt. Fortsätt sedan att ta tabletterna vid den vanliga tidpunkten. Istället för att ta de vita placebotabletterna på denna tablettkarta kastar du bort dem, och börjar på nästa tablettkarta (startdagen blir en annan).

Du kommer sannolikt att få mens i slutet av den andra tablettkartan - medan du tar de vita placebotabletterna - men du kan få en lätt eller menstruationsliknande blödning under användningen av den andra tablettkartan.

2.Du kan också sluta ta de aktiva ljusrosa tabletterna och gå direkt till de 4 vita placebotabletterna (innan du tar placebotabletterna måste du notera vilken dag du glömde din tablett). Om du vill börja på en ny tablettkarta samma dag som du brukar tar du placebotabletterna i färre än fyra dagar.

Om du följer någon av dessa två rekommendationer är du fortfarande skyddad mot graviditet.

•Om du har glömt någon tablett i en tablettkarta och du inte får någon blödning under placebodagarna kan det betyda att du är gravid. Du måste då kontakta din läkare/barnmorska innan du börjar på nästa tablettkarta.
Om du kräks eller får svår diarré

Om du kräks inom 3-4 timmar efter att du tagit en aktiv ljusrosa tablett, eller om du har svår diarré, finns det risk för att de aktiva substanserna i tabletten inte kommer att tas upp fullständigt av kroppen. Denna situation är nästan samma som att glömma en tablett. Efter kräkning eller diarré måste du ta en ny ljusrosa tablett från en annan tablettkarta så snart som möjligt. Ta den om möjligt inom 12 timmar från den tid då du normalt tar din tablett. Om detta inte är möjligt eller om 12 timmar redan har gått bör du följa råden under ”Om du har glömt att ta Yaz”.

Att förskjuta menstruationen: vad du behöver veta

Även om det inte rekommenderas kan du flytta fram din menstruation. Du kan förskjuta din blödning genom att bara ta de ljusrosa aktiva tabletterna (inte de vita placebotabletterna från fjärde raden) och sedan börja direkt på en ny tablettkarta med Yaz och avsluta hela den tablettkartan.

Du kan få en lätt eller menstruationsliknande blödning medan du tar den andra tablettkarta. Avsluta den andra tablettkartan med att ta de fyra vita tabletterna på rad fyra. Börja sedan på nästa tablettkarta.

Du kan rådfråga din barnmorska/läkare innan du bestämmer dig för att förskjuta din menstruation

Ändra menstruationens första dag: vad du behöver veta

Om du tar tabletterna enligt anvisningarna börjar din menstruation under placebodagarna. Om du måste ändra denna dag kan du minska antalet placebodagar - de dagar du tar de vita placebotabletterna - (men aldrig förlänga - 4 är maximum!). Om du exempelvis börjar ta placebotabletterna på en fredag och du vill ändra detta till en tisdag (tre dagar tidigare) måste du börja på en ny tablettkarta tre dagar tidigare än vanligt. Det kan hända att du inte får någon blödning under denna tid. Du kan sedan få en lätt eller menstruationsliknande blödning.
Kontaktadin barnmorska/läkare för råd om du är osäker på vad du ska göra.

Om du vill sluta använda Yaz

Du kan sluta ta Yaz när du vill. Om du inte vill bli gravid ska du rådgöra med din läkare om andra tillförlitliga preventivmetoder. Om du vill bli gravid, sluta ta Yaz och vänta på din menstruation innan du försöker bli gravid. Du kommer då lättare kunna beräkna det förväntade förlossningsdatumet.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, vänd dig till barnmorska/ läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Yaz orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Nedan följer en lista över biverkningar som har kopplats samman med användning av Yaz:

Vanliga biverkningar (mellan 1 och 10 av 100 användare kan påverkas):


-
Humörsvängningar

-
Huvudvärk

-
Illamående

-
smärta i brösten, problem med menstruationerna, t.ex. oregelbundna menstruationer, utebliven menstruation


Mindre vanliga biverkningar (mellan 1 och 10 av 1 000 användare kan påverkas):


-
depression, minskad sexlust, nervositet, sömnighet

-
yrsel, myrkrypningar/stickningar

-
migrän, åderbråck, förhöjt blodtryck

-
magsmärta, kräkning, problem med matsmältning, gasbildning, inflammation i magen, diarré

-
acne, klåda, utslag

-
smärta och värk, t.ex. ryggsmärta, värk i armar/ben, muskelkramper

-
vaginal svampinfektion, smärta i bäckenet, förstoring av brösten, godartade bröstknölar, uterin/vaginal blödning (vilket oftast upphör vid fortsatt behandling), genital flytning, värmevallningar, inflammation i slidan (vaginit), problem med menstruationerna, smärtsamma menstruationer, minskade menstruationsblödningar, mycket kraftiga menstruationsblödningar, torr slida, onormalt cellutstryk (cellprov)

-
orkeslöshet, ökad svettning, vätskeansamling

-
viktökning


Sällsynta biverkningar (mellan 1 och 10 av 10 000 användare kan påverkas):


-
candida (svampinfektion)

-
anemi, ökat antal blodplättar i blodet

-
allergiska reaktioner

-
hormonella (endokrina) rubbningar

-
ökad aptit, minskad aptit, onormalt hög koncentration av kalium i blodet, onormalt låg koncentration av natrium i blodet

-
oförmåga att få orgasm, sömnlöshet

-
skakningar

-
ögonbesvär, t.ex. inflammation i ögonlocket, ögontorrhet

-
ovanligt hög hjärtfrekvens

-
inflammation i en ven, näsblod, svimning

-
förstorad buk, tarmrubbningar, känsla av uppsvälldhet, bukbråck, svampinfektion i munnen, förstoppning, muntorrhet

-
smärta i gallgångarna, inflammation i gallblåsan

-
gulbruna fläckar på huden, eksem, håravfall, acne-liknande hudinflammation, torr hud, knölig inflammation i huden, ökad hårväxt, hudbesvär, sträckmärken i huden, hudinflammation, ljuskänslig hudinflammation, hudtumörer

-
svårigheter eller smärtor vid samlag, inflammation i slidan (vulvovaginit), blödning efter samlag, bortfallsblödning, bröstcystor, ökat antal bröstceller (hyperplasi), elakartade knölar i brösten, onormal tillväxt av livmoderhalsens slemhinna, krympning eller bortstötning av livmoderns slemhinna, vätskefyllda äggstockscystor, förstorad livmoder

-
allmän sjukdomskänsla

-
viktminskning


Följande biverkningar har också rapporterats, men deras frekvens kan inte beräknas från tillgängliga data: överkänslighet, erytema multiforme (utslag med ringformade rodnader eller sår).

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information ska du berätta det för din läkare eller apotekspersonal

5. HUR YAZ SKA FÖRVARAS
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.

Utgångsdatum

Använd inte Yaz efter utgångsdatumet på kartongen efter ”Utg.dat.”

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Innehållsdeklaration
Ljusrosa aktiva filmdragerade tabletter:

•De aktiva substanserna är etinylestradiol (som betadexklatrat) och drospirenon.

Varje ljusrosa aktiv filmdragerad tablett innehåller 0,020 milligram etinylestradiol (som betadexklatrat) och 3 milligram drospirenon.

•Övriga innehållsämnen i de ljusrosa aktiva tabletterna är:

Tablettkärna: laktosmonohydrat, majsstärkelse, magnesiumstearat (E470b).

Tablettdragering: hypromellos (E464), talk (E553b), titandioxid (E171) och röd järnoxid (E172).

Vita inaktiva filmdragerade tabletter:

•De vita filmdragerade tabletterna innehåller inga aktiva substanser.

•Innehållsämnena är:


Tablettkärna: laktosmonohydrat, majsstärkelse, povidon K25, magnesiumstearat (E470b).

Tablettdragering: hypromellos (E464), talk (E553b) och titandioxid (E171).

Hur Yaz ser ut och förpackningens innehåll
•Varje Yaz-blister innehåller 24 ljusrosa filmdragerade aktiva tabletter på rad 1, 2, 3 och 4 i tablettkartan och 4 filmdragerade placebotabletter på rad 4.

•Yaz-tabletterna, både de ljusrosa och de vita, är filmdragerade tabletter dvs tablettens kärna är täckt av ett ytterlager.

•Den aktiva tabletten är ljusrosa, rund med konvex yta. Bokstäverna DS finns i relief inom en liksidig hexagon (sexkant) på ena sidan.

•Placebotabletten är vit, rund med konvex yta. Bokstäverna DP finns i relief inom en liksidig hexagon (sexkant) på ena sidan.

•Yaz finns i förpackningar på 1,3, 6 och 13 tablettkartor, och varje tablettkarta innehåller 28 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning
Bayer AB
Box 606
169 26 Solna
SverigeTillverkare

Bayer Schering Pharma AG, Berlin, Tyskland och Schering GmbH & Co Produktion KG, Weimar, Tyskland

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar