Leta i den här bloggen

Yomesan Tuggtablett 500 mg

Användarinformation
Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angivet i användarinformationen. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på apoteksetiketten.

Vad innehåller läkemedlet?
Läkemedelsform: Tuggtabletter 500 mg (beigefärgade, runda tabletter märkta med Bayer och FE, vaniljsmak).

Deklaration:
Verksamt ämne: Niklosamid.
Övriga innehållsämnen: Vanillin, sackarinnatrium, natriumlaurylsulfat, magnesiumstearat, povidon, majsstärkelse och talk.

Hur verkar läkemedlet?
Maskmedel.

Innehavare av försäljningstillstånd och tillverkare
Innehavare av försäljningstillstånd

Bayer Schering Pharma AG, 13342 Berlin, Tyskland

Tillverkare

Bayer Schering Pharma AG, D-51368 Leverkusen, Tyskland eller Bayer Oy, FI-20210 Turku, Finland

Information lämnas av
Bayer AB, Box 606, 169 26 Solna. Tel 08-580 223 00

Indikationer/användningsområde
Yomesan används för att behandla bandmaskinfektioner (nöt-, svin- och fiskbandmask).

När ska läkemedlet inte användas?
Använd inte Yomesan om du är överkänslig (allergisk) mot niklosamid eller något av övriga innehållsämnen i Yomesan.

Att tänka på innan och under tiden du använder läkemedlet


En bandmaskinfektion ger ökad mängd tarmslem. Denna ökning kan förebyggas genom intag av sur fruktjuice.

Tala om för din läkare om du har förstoppning. Ett avföringsmedel skall i så fall eventuellt användas före behandlingen.

Om du behandlas för svinbandmask kommer din doktor att skriva ut ett avföringsmedel. Detta skall intas två timmar efter Yomesan, så att hela masken kan komma ut med avföringen.

Graviditet
Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Yomesan under graviditet.

Amning
Det är okänt om Yomesan går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning under amning.

Körförmågan och användning av maskiner
Ingen känd påverkan.

Vad ska du undvika när du använder detta läkemedel?
Effekten av behandlingen kan påverkas om Yomesan tas samtidigt med alkohol. Du skall därför undvika att dricka alkohol när du behandlas med Yomesan.

Hur ska du använda läkemedlet?
Dosen bestäms av läkaren, som anpassar den individuellt för dig.

Tabletterna tas som en engångsdos på morgonen efter frukost. De skall tuggas sönder noga och sköljas ned med lite vatten. De kan också lösas i vatten. För små barn bör tabletterna krossas och blandas med vatten.

Vanlig dos är:

Vuxna och barn över 6 år: 4 tabletter

Barn 2 - 6 år: 2 tabletter

Barn under 2 år: 1 tablett

Vad händer om du tagit för stor dos?
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112).

Vilka biverkningar kan läkemedlet ge?
Yomesan verkar lokalt i tarmen och har därför ganska få biverkningar.

Vanliga biverkningar: Illamående, kräkningar, magsmärtor.

Sällsynta biverkningar: Eksem, klåda, utslag på huden.

Förvaring och hållbarhet
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Används före det utgångsdatum som finns på förpackningen.
Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar