Leta i den här bloggen

Zanidip Filmdragerad tablett 10 mg

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.
- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Zanidip är och vad det används för
2. Innan du använder Zanidip
3. Hur du använder Zanidip
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Zanidip ska förvaras
6. Övriga upplysningar


1. VAD ZANIDIP ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Zanidip tillhör en grupp läkemedel som kallas kalciumkanalsblockerare (dihydropyridinderivat). Zanidip används för att behandla högt blodtryck, också känt som hypertension, hos vuxna över 18 år (rekommenderas inte till barn under 18 år).


2. INNAN DU ANVÄNDER ZANIDIP
Använd inte Zanidip och berätta för din läkare om
Du är allergisk (överkänslig) mot lerkanidipinhydroklorid eller något av övriga innehållsämnen i Zanidip.

Du tidigare fått allergiska reaktioner av läkemedel som liknar Zanidip (t ex amlodipin, nicardipin, felodipin, isradipin, nifedipin eller lacidipine).

Du lider av vissa hjärtsjukdomar:

•Obehandlad hjärtsvikt

•Förträngning av blodflödet från hjärtat

•Instabil angina (kärlkramp som uppträder i vila eller som gradvis förvärras)

•Inom en månad efter hjärtinfarkt.

Du har svåra lever- eller njurproblem.

Du använder läkemedel som hämmar CYP3A4 isoenzym:

•Läkemedel mot svamp (t ex ketokonazol eller itrakonazol)

•Makrolidantibiotika (t ex erytromycin eller troleandomycin)

•Läkemedel mot virus (t ex ritonavir)

Du tar ett annat läkemedel som innehåller ciklosporin eller cyklosporin (används efter transplantationer för att förebygga bortstötande av organ)

Med grapefrukt eller grapefruktjuiceAnvänd inte om du är gravid eller ammar (se avsnitt Graviditet och amning för mer information)

Var särskilt försiktig med Zanidip och tala om för din läkare om
Du har vissa andra hjärtfel eller om du har pacemaker eller redan har angina (kärlkramp).

Du har problem med din lever eller dina njurar eller om du går på dialys.

Användning av andra läkemedel
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Zanidip kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel som innehåller följande verksamma ämnen:•beta-blockerare t ex metoprolol, diuretika (urindrivande läkemedel) eller ACE-hämmare (mediciner för behandling av högt blodtryck).

•cimetidin (mer än 800 mg, en medicin för behandling av magsår, sura uppstötningar eller halsbränna).

•digoxin (en medicin för behandling av hjärtproblem).

•midazolam (en medicin som hjälper dig att sova).

•rifampicin (en medicin för behandling av tuberkulos).

•astemizol eller terfenadin (mediciner mot allergier).

•amiodaron eller kinidin (mediciner för behandling av hjärtklappning).

•fenytoin eller karbamazepin (mediciner för behandling av epilepsi). Din läkare kommer att mäta ditt blodtryck oftare än vanligt.

Intag av Zanidip med mat och dryck
Patienter ska inte konsumera alkohol under behandling med Zanidip eftersom alkohol kan öka effekten av Zanidip tabletter.Patienter ska inte äta grapefrukt eller dricka grapefruktjuice.

Graviditet och amning
Använd inte Zanidip om du är gravid eller ammar, eller om du planerar att bli gravid eller inte använder preventivmedel. Kontakta din läkare om du tar Zanidip och tror att du kan vara gravid.

Körförmåga och användning av maskiner
Försiktighet bör iakttas pga att yrsel, kraftlöshet och trötthet kan uppkomma. Du bör inte köra eller använda maskiner förrän du vet hur Zanidip påverkar dig.Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om något innehållsämne i Zanidip
Kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel om din läkare har talat om för dig att du har en intolerans mot vissa sockerarter, t ex intolerans mot laktos, galaktosemi eller glukos-galaktosmalabsorptionssyndrom, eftersom tabletterna innehåller laktos.


3. HUR DU ANVÄNDER ZANIDIP


Ta alltid Zanidip enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.Vuxna: Vanlig dos är 10 mg filmdragerad tablett en gång dagligen, vid samma tidpunkt varje dag, lämpligen på morgonen minst 15 minuter före frukost, eftersom måltider med högt fettinnnehåll ökar blodnivåerna av läkemedlet märkbart. Om det behövs kan din läkare råda dig att öka dosen till en Zanidip 20 mg filmdragerad tablett dagligen.

Tabletterna ska helst sväljas hela med lite vatten.Äldre: Ingen anpassning av den dagliga dosen är nödvändig men särskild försiktighet bör iakttas när man påbörjar behandlingen.Patienter med lever- eller njurproblem: särskild försiktighet bör iakttas när man påbörjar behandlingen hos dessa patienter och en ökning av den dagliga dosen till 20 mg ska ske försiktigt.Barn: Det här läkemedelet bör inte ges till barn under 18 år.Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Om du har använt för stor mängd av Zanidip
Överskrid inte ordinerad dos.Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Om möjligt, ta med dig dina tabletter och/eller förpackningen.Om du tar större dos än ordinerat kan det leda till att blodtrycket blir alltför lågt och att hjärtat slår oregelbundet eller snabbare. Det kan också leda till medvetslöshet.

Om du har glömt att ta Zanidip
Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Om du glömt att ta dina tabletter hoppa över den dos du glömt och fortsätt sedan som vanligt.

Om du slutar att använda Zanidip
Om du slutar att använda Zanidip kan ditt blodtryck öka igen. Rådfråga din läkare innan du slutar med behandlingen.Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Zanidip orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.Vissa biverkningar kan vara allvarliga:

Om du upplever någon av dessa biverkningar kontakta omedelbart läkare.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): angina pectoris/kärlkramp (bröstsmärta pga minskat blodflöde till ditt hjärta).Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare): bröstsmärta, blodtrycksfall, svimning och allergiska reaktioner (symtom inkluderar klåda, hudutslag, nässelfeber).Om du redan har angina pektoris (kärlkramp) så kan du uppleva en ökad frekvens, längd och svårighet av dessa attacker när du använder gruppen av mediciner som Zanidip tillhör. Enstaka fall av hjärtinfarkt kan observeras.Andra möjliga biverkningar:

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): huvudvärk, yrsel, snabbare hjärtslag, hjärtklappning (hjärtat bultar eller rusar), plötslig rodnad av ansikte, hals eller övre bröstkorg, svullnad av fotleder.Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): sömnighet, illamående, kräkningar, halsbränna, magsmärtor, diarré, hudutslag, muskelsmärtor, ökad urinmängd, trötthet.Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare): förstorat tandkött, förändringar i leverfunktionen (upptäcks vid blodprov), ökning av det normala antalet gånger man urinerar.Om några biverkningar blir värre, eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR ZANIDIP SKA FÖRVARAS
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.Används före utgångsdatum som anges på etiketten, kartongen och på blistret efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.Förvaras i originalförpackningen för att skydda från ljus och fukt. Förvara originalförpackningen på en torr plats.Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Innehållsdeklaration
Den aktiva substansen är: lerkanidipinhydroklorid 10 mg vilket motsvarar 9,4 mg lerkanidipin eller lerkanidipinhydroklorid 20 mg vilket motsvarar 18,8 mg lerkanidipin.

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, povidon K30, magnesiumstearat.

Filmdragering: hypromellos, talk, titaniumdioxid (E171), makrogol 6000 och järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Zanidip 10 mg: gul, rund, bikonvex, filmdragerad tablett med brytskåra på ena sidan. Brytskåran är endast till för att underlätta delning för att göra nedsväljningen av tabletten lättare, inte för delning i lika stora doser.Zanidip 20 mg: rosa, rund, bikonvex, filmdragerad tablet med brytskåra på ena sidan.Zanidip tillhandahålls i blisterförpackningar om 7, 14, 28, 35, 42 (endast styrkan 20 mg), 50, 56, 98, 100 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Tel: 08- 630 19 00RECORDATI Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

Via Matteo Civitali 1 – 20148 Milan, Italien

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar