Leta i den här bloggen

Zantac Oral lösning 15 mg/ml

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.
Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD ZANTAC ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU TAR ZANTAC
3. HUR DU TAR ZANTAC
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR ZANTAC SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


1. VAD ZANTAC ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
Zantac tillhör en grupp läkemedel som kallas H2-receptorblockerare och fungerar genom att minska mängden syra i din magsäck.

Zantac används för vuxna (18 år och äldre) för att:

läka sår i magsäcken, eller den del magsäcken mynnar ut i (tolvfingertarmen).

förebygga magsår

förebygga att magsår blöder

läka eller förhindra problem som orsakas av syra i matstrupen (esofagus) eller alltför mycket syra i magen. Båda dessa problem kan orsaka smärta eller obehag, som ibland kallas för ”indigestion”, ”dyspepsi” eller ”halsbränna”.

att undvika att syra kommer upp i matstrupen från magsäcken vid nedsövning vid operationer.För barn (3 till 18 år) används Zantac för att:

läka sår i magsäcken, eller den del magsäcken mynnar ut i (tolvfingertarmen).

läka eller förhindra problem som orsakas av syra i matstrupen (esofagus) eller alltför mycket syra i magen. Båda dessa problem kan orsaka smärta eller obehag, som ibland kallas för ”indigestion”, ”dyspepsi” eller ”halsbränna”.Ranitidin som finns i Zantac kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. INNAN DU TAR ZANTAC
Ta inte Zantac
om du är allergisk (överkänslig ) mot ranitidin eller mot något av övriga innehållsämnen i Zantac

vid akut porfyri (ett ovanligt tillstånd med ökad omsättning av porfyriner).Om du tror att detta gäller för dig, ta inte Zantac förrän du har pratat med din läkare.


Var särskilt försiktig med Zantac
om du har cancer i magen

nedsatt njur-eller leverfunktion

om du är äldre än 65 år

om du har någon lungsjukdom

om du har diabetes

om du har något problem med ditt immunförsvar

om du har haft magsår innan och du använder icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID).Tala med läkare om du tror att något av detta gäller dig.

Intag av andra läkemedel
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.Vissa läkemedel kan påverka hur Zantac fungerar, eller att du har ökad risk för biverkningar. Zantac kan också påverka hur andra läkemedel fungerar. Detta omfattar:

prokainamid eller n-acetylprokainamid (används mot hjärtproblem)

warfarin (används som blodförtunnande medel)

triazolam (används mot sömnproblem)

glipizid (används för att sänka blodsockret)

midazolam (ett lugnande medel som kan ges precis före en operation)

ketokonazol (används mot svampinfektioner)

atazanavir eller delaviridin (används mot HIV)

gefitinib (används mot lungcancer)

teofyllin (bronkvidgande medel)

fenytoin (används vid epilepsi)

icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) (används mot smärta och inflammation)Antacida och sukralfat kan försämra upptaget av Zantac och därför bör Zantac intas ca 2 timmar före intag av dessa läkemedel. Effekten av alkohol kan förstärkas av Zantac.Tala med läkare eller apotekspersonal om du tar något av dessa läkemedel.

Graviditet och amning
Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.Om du är gravid eller tror att du kan vara gravid eller planerar att bli gravid ta inte Zantac utan att kontakta din läkare. Din läkare kommer att bedöma risken och nyttan för dig och ditt barn vid användning av Zantac.Ranitidin utsöndras i bröstmjölk vilket leder till ökad risk för påverkan på barnet. Amning bör undvikas under behandling med Zantac.

Körförmåga och användning av maskiner
Vid behandling med Zantac kan biverkningar som yrsel och trötthet förekomma. Under dessa omständigheter kan reaktionsförmågan påverkas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs,

t ex vid bilkörning eller användning av maskiner.Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om några innehållsämnen i Zantac
Zantac brustabletter:

Zantac brustabletter innehåller en liten mängd aspartam, vilket är en fenylalaninkälla. Om du har en sjukdom som heter fenylketonuri ska du kontrollera med din läkare om Zantac brustabletter är lämpligt för dig.

Zantac brustabletter innehåller en liten mängd natrium. Om du äter en saltfattig diet ska du kontrollera med din läkare om Zantac brustabletter är lämpligt för dig.Zantac 15 mg/ml oral lösning:

Zantac oral lösning innehåller etanol (alkohol), upp till 800 mg per dos. Av denna anledning kan det vara skadligt för de som har alkoholproblem. Innehållet av etanol ska också tas i beräkning om Zantac oral lösning ska ges till gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper som har:•alkoholproblem

•leversjukdom

•epilepsi

•hjärnskada eller sjukdomVarje 5 ml sked innehåller ungefär 400 mg alkohol som motsvarar ungefär två skedar (10 ml) öl eller en sked (5 ml) vin.Prata med din läkare eller apotekspersonal om Zantac oral lösning är lämpligt för dig.


3. HUR DU TAR ZANTAC


Ta alltid Zantac enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.Din exakta dos beror på ditt magproblem. Din läkare kommer att berätta vilken dos du ska ta.Zantac tabletter

Svälj varje tablett hel med vatten.Brustabletter

Lägg tabletten (tabletterna) i ett halvt glas vatten.

Låt tabletterna lösas upp fullständigt i vattnet innan du dricker det.Oral lösning

Använd skeden som följer med förpackningen för att noga mäta upp dosen du behöver.

Blanda inte Zantac oral lösning med någonting (inte ens vatten) innan du sväljer den.Barn 3-11 år (och över 30 kg i vikt)

Läkaren kommer att berätta vilken dos du ska ge ditt barn baserat på kroppsvikten.


Om du har tagit för stor mängd av Zantac
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Zantac
Om du glömmer en dos, ta den så snart du kommer ihåg, om det inte snart är tid för din nästa dos. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Zantac
Det är viktigt att du fullföljer hela behandlingen med Zantac. Sluta inte för tidigt, även om du mår bättre. Om du inte fullföljer hela behandlingen är det inte säkert att behandlingen är effektiv och dina symtom kan komma tillbaka.Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Zantac orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.Symtom du ska vara uppmärksam på:Allergiska reaktioner: Dessa är sällsynta hos personer som tar Zantac. Symtomen omfattar:

upphöjda och kliande utslag (nässelutslag)

svullnad, ibland av ansiktet och munnen (angioödem)

bröstsmärta, andnöd, oförklarlig feber, väsande andning eller andningssvårigheter

svimningskänsla, speciellt när man står upp

kollaps

Kontakta läkare omedelbart om du får något av dessa symtom. Sluta att ta Zantac.Allvarliga hudreaktioner: Dessa är mycket sällsynta hos personer som tar Zantac. Symtomen omfattar:

Hudutslag (erythema multiforme), som kan bilda blåsor, och se ut som små måltavlor (centrala mörka prickar omringade av ett ljusare område, med en mörk ring runt kanten).

Kontakta läkare omedelbart om du får något av dessa symtom. Sluta ta Zantac.Vanliga biverkningar

Dessa kan påverka upp till 1 användare av 100:

Övergående leverenzymstegringSällsynta biverkningar

Dessa kan påverka upp till 1 användare av 1000:

allergiska reaktioner, t ex nässelutslag, angioödem, feber, kramp i luftvägarna, lågt blodtryck och bröstsmärta

hudreaktioner

ofrivilliga rörelser såsom darrningar och muskelryckningar

försämrad njurfunktion (vanligtvis lätt, återgår till normalt vid fortsatt behandling)

leversvikt, ibland med fatal utgång

buksmärta, förstoppning, illamåendeMycket sällsynta biverkningar

Dessa kan påverka upp till 1 användare av 10 000:

allergisk chock

inflammation i blodkärlen (vaskulit)

inflammation i bukspottkörteln (pankreatit)

inflammation i levern (hepatit), ibland med gulfärgning av ögonvitorna eller huden (gulsot)

inflammation i njurarna (interstitiell nefrit)

långsam eller oregelbunden hjärtrytm (bradykardi), rubbning i hjärtats retledningssystem (atrioventrikulärt block)

diarré

känsla av förvirring, depression, eller se och höra saker som inte finns (hallucinationer)

led eller muskelvärk

huvudvärk, yrsel, trötthet, dimsyn

ovanligt håravfall eller -förtunning (alopeci)

oförmåga att få eller behålla en erektion (impotens)

ovanlig utsöndring av bröstmjölk eller bröstförstoring hos män

lågt antal vita blodkroppar

minskat antal blodplättar (celler som hjälper blodet att levra sig)

minskat antal av alla sorters blodkroppar

allvarlig hudreaktion (erythema multiforme)Om du får biverkningar

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR ZANTAC SKA FÖRVARAS


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.Tabletter, brustabletter:

Förvaras vid högst 30°C.Oral lösning:

Förvaras vid högst 25°C.Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Innehållsdeklaration
Den aktiva substansen är ranitidin (som hydroklorid).

Tabletter: Varje tablett innehåller 150 mg respektive 300 mg ranitidinhydroklorid

Övriga innehållsämnen: triacetin, magnesiumstearat, hypromellos, mikrokristallin cellulosa, titandioxid (färgämne E171) samt kroskarmellosnatrium (gäller endast 300 mg tabletterna).Brustabletter: Varje brustablett innehåller 150 mg ranitidinhydroklorid

Övriga innehållsämnen: natriumbensoat, natriumbikarbonat, krospovidon, vattenfritt natriumcitrat samt aspartam 30 mg (sötningsmedel) och grapefrukt/apelsin (smakämne).Oral lösning: 1 ml oral lösning innehåller 15 mg ranitidinhydroklorid.

Övriga innehållsämnen: sorbitol 70 mg, sackarin 0,3 mg (smakämne), pepparmint (smakämne), propylparaben (konserveringsmedel E216), butylparaben (konserveringsmedel), etanol (alkoholhalt 8%), hypromellos, kaliumfosfat, natriumfosfat, natriumklorid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Tabletter:

150 mg: Vita, filmdragerade, bikonvexa tabletter märkta GXEC2.

300 mg: Vita, filmdragerade, kapselformade tabletter märkta GXEC3.Polyeten/aluminium tryckförpackning.

150 mg: 10 (OTC), 60 och 90 tabletter

300 mg: 30 tabletterBrustabletter: Vita till svagt gulfärgade, runda brustabletter med fasad kan märkta med ”GS LHK” och med en diameter på 20 mm.

Förpackning à 10 (rör 1x10 st), 20 (rör 2x10 st), 30 (rör à 2x15 st), 60 (rör à 4x15 st), 90 (rör à 6x15 st)Oral lösning: Klar blekgul lösning med mintsmak.

Glasflaska 300 mlEventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


GlaxoSmithkline AB

Box 516

169 29 SOLNA

Tel: 08-638 93 00

E-post: info.produkt@gsk.com

Tillverkare:

Aspen Bad Oldesloe GmbH

Industriestrasse 32-36, 23843 Bad Oldesloe, TysklandTillverkare (brustabletter)

Losan Pharma GmbH

Otto Hahn Strasse13

Neuenberg am Rhein

Tyskland

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar