Leta i den här bloggen

Zarzio Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 30 ME/0,5 ml

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.
- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Zarzio är och vad det används för

2. Innan du använder Zarzio

3. Hur du använder Zarzio

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Zarzio ska förvaras

6. Övriga upplysningarI denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Zarzio är och vad det används för
2. Innan du använder Zarzio
3. Hur du använder Zarzio
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Zarzio ska förvaras
6. Övriga upplysningar


1. VAD ZARZIO ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


CytokinerZarzio innehåller den aktiva substansen filgrastim. Det tillhör en grupp av proteiner som kallas cytokiner och är mycket likt granulocytkolonistimulerande faktor (G-CSF) som produceras av människans kropp. Filgrastim stimulerar benmärgen så att den bildar fler vita blodkroppar som hjälper kroppen att bekämpa infektioner. Om antalet vita blodkroppar är för lågt (neutropeni) ökar risken för infektion.Kemoterapi mot cancer

Zarzio används för att minska neutropenins varaktighet och uppkomsten av febril neutropeni (med feber) som kan orsakas av användning av cytotoxisk kemoterapi mot cancer hos barn och vuxna. Det används inte till patienter med kronisk myeloisk leukemi (KML) och myelodysplastiska syndrom (MDS).Benmärgstransplantation

Zarzio används för att minska neutropenins varaktighet efter högdos kemoterapi och helkroppsbestrålning (radioterapi) följt av benmärgstransplantation hos barn och vuxna med ökad risk för långvarig, svår neutropeni.Mobilisering av perifera blodstamceller

Zarzio används för att stimulera benmärgen att släppa ut (mobilisera) perifera blodstamceller (PBSC, en typ av stamceller) i blodet, så att de därefter kan växa och utvecklas till alla typer av blodkroppar: vita blodkroppar, röda blodkroppar och blodplättar.Om du är en patient med cancer kommer dessa PBSC att avlägsnas från ditt blod och återlämnas efter att du har fått kemoterapi och/eller radioterapi. Eftersom kemoterapi och/eller radioterapi kan undertrycka aktiviteten i benmärgen, kommer detta att hjälpa till att påskynda dess återhämtning.Om du donerar stamceller till en annan person, kommer PBSC att avlägsnas från ditt blod och ges till mottagaren efter att han/hon har fått sin kemoterapi och/eller radioterapi.Svår kronisk neutropeni

Zarzio används hos barn och vuxna för att öka antalet vita blodkroppar och minska förekomsten och varaktigheten av infektioner i samband med olika former av svår kronisk neutropeni: kronisk (medfödd), cyklisk (återkommande) eller idiopatisk (utan känd orsak).Neutropeni vid HIV-infektion

Zarzio används för att behandla ihållande neutropeni hos patienter med framskriden HIV-infektion för att minska risken för bakterieinfektioner när andra behandlingar inte är lämpliga.


2. INNAN DU ANVÄNDER ZARZIO
Använd inte Zarzio


•om du är allergisk (överkänslig) mot filgrastim eller mot något av övriga innehållsämnen i Zarzio (anges i avsnitt 6, ”Innehållsdeklaration”).

Var särskilt försiktig med Zarzio
Tala om för din läkare:

•om du har osteoporos (benskörhet)

•om du har sicklecellanemi (störning i de röda blodkropparna, vilken leder till att de röda blodkropparna ser ut som skäror)

•om du har speciella blodsjukdomar, såsom myelodysplastiska syndrom (MDS) eller kronisk myeloisk leukemi (KML)

•om du fungerar som donator till en annan person och behandlas med antikoagulantia (blodförtunnande medel) eller du har blödningsproblem.

Var särskilt försiktig med andra produkter som stimulerar vita blodkroppar

Zarzio tillhör en grupp läkemedel som stimulerar produktionen av vita blodkroppar. Sjukvårdpersonalen bör alltid anteckna exakt vilken produkt du använder.

Användning av andra läkemedel
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Graviditet och amning
Det är viktigt att du talar om för din läkare om du är gravid, tror att du är gravid eller planerar att bli gravid, eftersom läkaren kan bestämma att du inte ska använda detta läkemedel. Filgrastim kan påverka din förmåga att bli gravid eller att fortsätta graviditeten.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Din läkare kan bestämma att du inte ska använda filgrastim om du ammar, eftersom det inte är känt om det går över i bröstmjölk.Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner
Zarzio har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i Zarzio
Detta läkemedel innehåller sorbitol (en sorts socker). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. HUR DU ANVÄNDER ZARZIO


Vilken mängd Zarzio du behöver beror på din kroppsvikt och vilket tillstånd du behandlas för.Kemoterapi mot cancer

Vanlig dos är 0,5 miljon enheter (ME) per kg kroppsvikt varje dag. Om du till exempel väger 60 kg blir din dagliga dos 30 ME. Den första dosen får ges tidigast 24 timmar efter cytotoxisk kemoterapi. Behandlingen kan pågå i upp till 14 dagar. Vid vissa typer av sjukdomar kan det dock behövas längre behandling på upp till en månad.Benmärgstransplantation

Vanlig dos är 1 miljon enheter (ME) per kg kroppsvikt varje dag. Om du till exempel väger 60 kg blir din dagliga dos 60 ME. Du får vanligtvis den första dosen minst 24 timmar efter kemoterapin, men inom 24 timmar efter benmärgstransplantationen. Din läkare kommer därefter att testa ditt blod för att avgöra hur väl behandlingen fungerar och hur länge den ska pågå.Mobilisering av perifera blodstamceller

•Om du donerar stamceller till dig själv är vanlig dos 1 ME per kg kroppsvikt varje dag. Zarzio ges 5 7 dagar i följd. Behandling med Zarzio ska fortsätta fram till sista stamcellsinsamlingen.

•Om du donerar stamceller till dig själv efter kemoterapi är vanlig dos 0,5 ME per kg kroppsvikt varje dag. Zarzio ges tills förväntad lägsta nivå av vita blodkroppar har passerats och antalet har normaliserats.

•Om du är stamcellsdonator till en annan person är vanlig dos 1 ME per kg kroppsvikt varje dag. Behandling med Zarzio pågår 4 5 dagar i följd.

Läkaren tar regelbundna blodprover för att bestämma bästa tidpunkt för insamling av stamceller.Svår kronisk neutropeni

Vanlig startdos är mellan 0,5 och 1,2 ME per kg kroppsvikt varje dag som engångsdos eller uppdelad på flera doser. Läkaren kommer därefter att testa ditt blod för att se hur väl behandlingen fungerar och för att hitta den dos som passar dig bäst. Det behövs långtidsbehandling med Zarzio vid neutropeni.Neutropeni vid HIV-infektion

Vanlig startdos är mellan 0,1 och 0,4 ME per kg kroppsvikt varje dag. Läkaren kommer att testa ditt blod med jämna mellanrum för att se hur väl behandlingen fungerar. När antalet vita blodkroppar i ditt blod har återgått till det normala, kan det bli möjligt att sänka doseringsfrekvensen till mindre än en gång per dag. Din läkare fortsätter att testa ditt blod regelbundet och rekommenderar den dos som passar dig bäst. Det kan behövas långtidsbehandling med Zarzio för att upprätthålla normalt antal vita blodkroppar i blodet.Barn och ungdomar

Rekommenderad dos för barn är densamma som för vuxna som får kemoterapi.Hur Zarzio används

Använd alltid Zarzio enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare, sköterska eller apotekspersonal om du är osäker. Detta läkemedel ges genom injektion i den vävnad som finns precis under huden (subkutan injektion) eller genom intravenös infusion (”dropp”).Din läkare kan bestämma att det skulle vara bekvämare för dig att injicera Zarzio själv. Din läkare eller sköterska kommer att visa dig hur du injicerar själv. Försök inte injicera själv om du inte har fått utbildning.Instruktioner om hur du injicerar dig själv med Zarzio finns i slutet av denna bipacksedel.

Om du använt för stor mängd av Zarzio
Om du har använt mer Zarzio än du borde, kontakta omedelbart sköterska, läkare eller apotekspersonal.

Om du har glömt att ta Zarzio
Om du har glömt en dos Zarzio ska du kontakta din läkare för att diskutera när du ska injicera nästa dos.

Om du slutar att använda Zarzio
Din läkare kommer att tala om för dig när du kan sluta använda Zarzio. Det är fullt normalt att genomgå flera behandlingscykler med Zarzio.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Zarzio orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.Berätta omedelbart för din läkare:

• om du drabbas av hosta, feber och andningssvårigheter, eftersom du kan utveckla svåra lungbiverkningar såsom lunginflammation och andnöd

• om du får ont i övre vänstra delen av buken eller i skulderbladsspetsen, eftersom detta kan ha samband med problem med mjälten

• om du plötsligt får svårt att andas eller blir yr, svullnar i ansikte eller strupe, får hudstrimmor eller utslag. Eftersom detta kan vara en svår allergisk reaktion ska du avbryta injektionen och omedelbart söka läkarhjälp.

Biverkningarna kan förekomma i vissa frekvenser, som definieras enligt följande:

• mycket vanliga: drabbar fler än 1 av 10 användare

• vanliga: drabbar 1 till 10 av 100 användare

• mindre vanliga: drabbar 1 till 10 av 1 000 användare

• sällsynta: drabbar 1 till 10 av 10 000 användare

• mycket sällsynta: drabbar färre än 1 av 10 000 användare

• ingen känd frekvens: kan inte beräknas från tillgängliga data.Mycket vanliga biverkningar

• ben-, led- och muskelsmärta

• förhöjda nivåer i blodet av urinsyra och vissa enzymer

• minskad glukosnivå i blodet

• leukocytos (onormalt högt antal vita blodkroppar i blodet)

• lågt antal blodplättar (vilket ökar risken för blödning eller blåmärken)

• lågt antal röda blodkroppar (vilket kan göra huden blek och orsaka svaghet och andfåddhet)

• huvudvärk

• näsblödningar

• förstorad mjälteVanliga biverkningar

• diarré

• smärta vid injektionsstället

• håravfall

• hudutslag

• förstorad lever

• inflammation i hudens blodkärl

• förlust av kalcium från skelettet (osteoporos)

• mjältrubbningarMindre vanliga biverkningar

• sänkt blodtryck

• reaktioner av allergisk typ, däribland anafylaxi (yrsel, svårt blodtrycksfall, andningssvårigheter), angioödem, (smärtsam svullnad i ansikte och svalg), andningssvårigheter, lågt blodtryck, hudutslag, nässelutslag. Dessa reaktioner kan inträffa vid behandlingsstart eller under hela behandlingen.

• förvärrad reumatoid artrit och artritiska symtom

• blod och protein i urinenSällsynta biverkningar

• blodkärlsrubbningar, däribland venocklusiv sjukdom (en sjukdom som påverkar levern) och vätskeretention, vilket kan orsaka svullna armar eller ben.Mycket sällsynta biverkningar

• svårigheter att urinera

• Sweets syndrom (plommonfärgade, upphöjda, smärtsamma förändringar på armar och ben, ibland i ansikte och på hals, med feber)

• vätskeansamling i lungorna, blödning i lungorna, upphostning av blod, syrebrist,lunginflammation (vilket kan orsaka ökad andfåddhet, hosta, feber); detta kan i vissa fall leda till andningssvikt, eller andnödsyndrom hos vuxna (ARDS, ett tillstånd som orsakar ökad andfåddhet, hos mycket sjuka patienter), vilket kan vara dödligt.

• sicklecellkris (akut kollpas av röda blodkroppar) hos patienter med sicklecellsjukdom

• mjältbristning.Ingen känd frekvens

• avstötning av transplanterad benmärg

• giktliknande smärta och svullnad i leder (pseudogikt)Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR ZARZIO SKA FÖRVARAS
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat och på sprutans etikett efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.Förvaras i kylskåp (2°C-8°C).Sprutan kan tas ut ur kylskåpet och lämnas i rumstemperatur under en enstaka period av maximalt 72 timmar (dock inte över 25ºC). Vid slutet av denna period ska produkten inte sättas tillbaka i kylskåp utan skall kasseras.Förvara den förfyllda sprutan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Innehållsdeklaration
- Den aktiva substansen är filgrastim.

Zarzio 30 ME/0,5 ml injektionsvätska eller infusionsvätska, lösning, i förfylld spruta: En förfylld spruta innehåller 30 ME filgrastim i 0,5 ml motsvarande 60 ME/ml.Zarzio 48 ME/0,5 ml injektionsvätska eller infusionsvätska, lösning, i förfylld spruta: En förfylld spruta innehåller 48 ME filgrastim i 0,5 ml motsvarande 96 ME/ml.- Övriga innehållsämnen är glutaminsyra, sorbitol (E420), polysorbat 80 och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Zarzio är en klar, färglös till svagt gulaktig lösning för injektion eller infusion, i en förfylld spruta.Zarzio finns tillgängligt i förpackningar innehållande 1, 3, 5 eller 10 förfyllda sprutor med injektionsnål och med eller utan nålskydd.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

A-6250 Kundl

ÖsterrikeFör ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:


België/Belgique/Belgien

Sandoz nv sa

Tél/Tel: +32 2 722 97 97
Luxembourg/Luxemburg

Sandoz GmbH

Tel: +43 5338 200

България

Представителство Сандоз д.д.

Тел.: +359 2 970 47 47
Magyarország

Sandoz Hungária Kft.

Tel.: +36 1 430 2890

Česká republika

Sandoz s.r.o.

Tel: +420 221 421 611
Malta

Sandoz GmbH

Tel: +43 5338 200

Danmark/Norge/Ísland/Sverige

Sandoz A/S

Tlf: +45 63 95 10 00
Nederland

Sandoz B.V.

Tel: +31 36 52 41 600

Deutschland

NeoCorp AG

Tel: +49 881 909 5960

oder

Sandoz Pharmaceuticals GmbH

Tel: +49 8024 902 40 00
Österreich

Sandoz GmbH

Tel: +43 5338 200

Eesti

Sandoz d.d. Eesti filiaal

Tel: +372 665 2400
Polska

Sandoz Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 549 15 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

ή

DEMO Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία

Тел.: +210 8161802
Portugal

Sandoz Farmacêutica Lda.

Tel: +351 21 924 19 11

España

Sandoz Farmacéutica, SA

Tel. +34 90 211 87 61
România

S.C. Sandoz SRL

Tel: +40 265 208 120

France

Sandoz SAS

Tél: +33 1 49 64 48 00
Slovenija

Lek farmacevtska družba d.d.

Tel: +386 1 580 21 11

Ireland

Rowex Ltd

Tel: +353 27 50077
Slovenská republika

Sandoz d.d. - organizačná zložka

Tel: +421 2 48 200 600

Italia

Sandoz S.p.A.

Tel: +39 02 96541
Suomi/Finland

Sandoz A/S

Puh/Tel: +358 9 85 20 20 30

Κύπρος

Διανοµέας Κύттου

Τηλέfωνο: +357 25372425
United Kingdom

Sandoz Limited

Tel: +44 1276 69 8020

Latvija

Sandoz d.d. Pārstāvniecība Latvijā

Tel: +371 67 892 006
Lietuva

Sandoz Pharmaceuticals d.d filialas

Tel: +370 5 2636 038
Instruktioner för hur du ger dig själv en injektionDetta avsnitt innehåller information om hur du ger dig själv en injektion av Zarzio. Det är viktigt att du inte försöker ge dig själv en injektion om du inte har fått specialutbildning av din läkare eller sköterska. Zarzio tillhandahålls med eller utan nålskydd och din läkare eller sköterska kommer att visa hur du använder det. Om du är osäker på hur du ger injektionen eller om du har några frågor, be din läkare eller sköterska om hjälp.Hur ger jag mig själv en injektion?Du måste ge dig själv en injektion i vävnaden under huden, vilket kallas en subkutan injektion. Din läkare eller sköterska kommer att tala om för dig hur ofta du ska injicera.Vad behöver jag?För att ge dig själv en subkutan injektion behöver du:

1. en ny förfylld spruta med Zarzio med eller utan nålskydd

2. spritkompresser eller liknande

3. en säkerhetsbehållare för säker kassering av använda sprutor om du använder Zarzio förfyllda spruta utan nålskydd.Vad ska jag göra innan jag ger mig själv en subkutan injektion av Zarzio?1. Ta ut förpackningen med Zarzio ur kylskåpet. Oavsiktlig exponering för frystemperaturer påverkar inte stabiliteten hos Zarzin negativt

2. Skaka inte förpackningen med den förfyllda sprutan.

3. Kontrollera att det är rätt styrka för den dos som din läkare har ordinerat dig.

4. Kontrollera utgångsdatum på kartongen (Utg.dat) och sprutetikett (EXP). Använd inte sprutan om sista dagen i angiven månad har passerats.

5. Kontrollera utseendet hos Zarzio. Lösningen måste vara klar. Om den är grumlig eller om det finns partiklar i den, får du inte använda den.

6. För att injektionen ska bli behagligare, låt den förfyllda sprutan ligga i 30 minuter så att den uppnår rumstemperatur eller håll den förfyllda sprutan försiktigt i handen i några minuter. Värm inte Zarzio på något annat sätt (den får till exempel inte värmas i mikrovågsugn eller i varmvatten).

7. Avlägsna inte plastskyddet från nålen förrän du är klar att injicera.

8. Tvätta händerna noggrant.

9. Hitta en bekväm, väl upplyst plats och placera sprutan, alkoholkompresserna och, vid behov, säkerhetsbehållaren där du kan nå dem.Hur förbereder jag injektionen?Innan du injicerar Zarzio måste du göra följande:

1. Ta försiktigt av plastskyddet från nålen utan att vrida den. Vidrör inte nålen och tryck inte på sprutkolven.

2. Håll sprutan med nålen riktad uppåt för att kontrollera om det finns luftbubblor i sprutan. Om det finns luftbubblor trycker du försiktigt in kolven tills all luft har tryckts ut (undvik att trycka ut vätska ur sprutan).

3. Sprutan har en skala på sprutcylindern. Tryck in kolven till den siffra (ml) som motsvarar den dos av Zarzio som din läkare har ordinerat.

4. Kontrollera på nytt för att säkerställa att korrekt dos av Zarzio finns i sprutan.

5. Du kan nu använda den förfyllda sprutan.Var ska jag ge mig själv injektionen?De lämpligaste ställena att injicera sig själv på är:

- högts upp på låren och

- på buken, utom området runt navelnByt plats varje gång du injicerar för att undvika smärtor på ett ställe. Om någon annan ger dig injektion, kan han eller hon även använda baksidan på dina armar.Hur ger jag mig min injektion?1. Desinficera huden med en spritkompress och nyp ihop huden mellan tummen och pekfingret, utan att klämma ihop den.

2. Stick in nålen under huden i en vinkel på cirka 45° så som sköterskan eller läkaren har visat.

3. Dra lätt i kolven för att kontrollera att du inte har punkterat något blodkärl. Om du ser blod i sprutan drar du ut nålen och sticker in den på ett annat ställe.Förfylld spruta utan nålskydd4. Medan du hela tiden nyper ihop huden trycker du sakta och jämnt in kolven.

5. När du har injicerat vätskan, drar du ut nålen och släpper huden.

6. Lägg den använda sprutan i avfallsbehållaren. Använd varje spruta till endast en injektion.

Förfylld spruta med nålskydd4. Samtidigt som du hela tiden nyper ihop huden, trycker du sakta och jämnt in kolven tills du har injicerat hela dosen och kolven inte kan tryckas in ytterligare. Släpp inte trycket på kolven!

5. När vätskan har injicerats drar du ut nålen samtidigt som du håller kvar trycket på kolven och därefter släpper du huden.

6. Släpp kolven. Nålens säkerhetsskydd glider snabbt fram och täcker nålen.

7. Använd varje spruta till endast en injektion.

Kom ihåg

Om du har några problem, var inte rädd för att be din läkare eller sköterska om hjälp och råd.Kassering av använda sprutor

Använda sprutor ska kasseras enligt gällande anvisningar.Förfylld spruta utan nålskydd- Sätt inte tillbaka skyddet på använda sprutor.

- Lägg använda sprutor i säkerhetsbehållaren och förvara den utom syn- och räckhåll för barn.

- Bortskaffa den fulla behållaren enligt instruktioner från läkare, sköterska eller apotekspersonal.

- Kasta ALDRIG använda sprutor bland vanligt hushållsavfall.Förfylld spruta med nålskydd- Nålens säkerhetsskydd förhindrar nålstickskador efter användning och därför behövs inga speciella försiktighetsåtgärder vid kassering. Bortskaffa sprutan enligt instruktioner från läkare, sköterska eller apotekspersonal.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Lösningen ska inspekteras visuellt före användning. Endast klara lösningar utan partiklar ska användas. Oavsiktlig exponering för frystemperaturer påverkar inte stabiliteten hos Zarzio negativt.Zarzio innehåller inget konserveringsmedel: Beroende på den möjliga risken för mikrobiell kontaminering är Zarzio sprutor endast avsedda för engångsbruk.Spädning före administrering (valfritt)Vid behov kan Zarzio spädas i glukoslösning 50 mg/ml (5 %). Zarzio får inte spädas med natriumkloridlösningar.Lösningen ska aldrig spädas till en slutkoncentration som är lägre än 0,2 ME/ml (2 μg/ml).För patienter som behandlas med filgrastim som spätts till koncentrationer < 1,5 ME/ml (15 μg/ml), bör humant serumalbumin (HSA) tillsättas till en slutkoncentration på 2 mg/ml.Exempel: Vid en slutlig volym på 20 ml då totaldosen av filgrastim är lägre än 30 MU (300 μg) bör man tillsätta 0,2 ml humant serumalbumin 200 mg/ml (20 %) lösning Ph. Eur.Om spädning sker i glukoslösning 50 mg/ml (5 %) är filgrastim kompatibelt med glas och flera olika plaster, däribland polyvinylklorid, polyolefin (sampolymer av polypropen och polyeten) och polypropen.Efter spädning: Den utspädda infusionslösningen har visat kemisk och fysikalisk stabilitet i 24 timmar vid 2 °C-8 °C. Ur mikrobiologisk synpunkt bör den utspädda lösningen användas omedelbart. Om den utspädda lösningen inte används omedelbart, är förvaringstider och förvaringsförhållanden före användning användarens ansvar, och ska normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2 °C-8 °C, såvida inte spädning har skett under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.Användning av förfylld spruta med nålskyddNålens säkerhetsskydd täcker nålen efter injektion för att förhindra nålstickskada. Detta påverkar inte normal hantering av sprutan. Tryck in kolven långsamt och jämnt tills hela dosen har injicerats och kolven inte kan tryckas in ytterligare. Samtidigt som trycket på kolven bibehålls, avlägsnas sprutan från patienten. Nålens säkerhetsskydd täcker nålen när kolven släpps.Användning av förfylld spruta utan nålskyddAdministrera dosen på brukligt sätt.DestruktionEj använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar