Leta i den här bloggen

Zavedos 5 mg, 10 mg och 25 mg kapslar, hårda

Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angivet i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningar på apoteksetiketten.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad är Zavedos och vad används det för?
2. Innan du använder Zavedos
3. Hur du använder Zavedos
4. Vilka biverkningar kan läkemedlet ge?
5. Förvaring och hållbarhet


Vad innehåller läkemedlet?
Verksamt ämne: Idarubicinhydroklorid 5 mg, 10 mg resp. 25. mg.

Hjälpämnen: Mikrokristallin cellulosa, glycerylpalmitostearat, gelatin, titandioxid (färgämne E 171) samt för kapslar 5 mg och 10 mg röd järnoxid (färgämne E 172).

Märkbläcket innehåller spårmängder av shellack, svart järnoxid (färgämne E172), propylenglykol, kaliumhydroxid.Hur verkar läkemedlet?

Zavedos är ett cytostatikum (cellgift). Vid blodcancer är cellens mognadsprocess störd och olika former av odugliga, omogna blodkroppar bildas. Zavedos hindrar celldelningen och förstör celler som ska dela sig.

Innehavare av försäljningstillstånd/Information lämnas av
Pfizer AB

191 90 Sollentuna

08 – 550 520 00

E-mail: medinfo.sweden@pfizer.com

1. VAD ÄR ZAVEDOS OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?


Zavedos är ett celldödande medel som används för behandling av blodcancer.


2. INNAN DU ANVÄNDER ZAVEDOS


Zavedos ska inte användas om du är överkänslig (allergisk) mot något av innehållsämnena i Zavedos, om du har kraftigt nedsatt njurfunktion, påtagligt försämrad hjärtfunktion, nyligen har genomgått en hjärtinfarkt eller om du har oregelbundna hjärtslag. Zavedos ska inte heller användas om du har kvarstående påverkan på blodnybildningen i benmärgen sedan tidigare behandlingar eller om du sen tidigare fått behandling med maxdoser av Zavedos eller annan liknande substans (antracykliner eller antracenedioner).

Att tänka på innan och när läkemedlet används
Rådgör med läkare innan behandling med Zavedos påbörjas om du lider av tidigare hjärtsjukdom, uttalad benmärgshämning, allvarlig lever- eller njursjukdom, okontrollerade infektioner, tidigare har genomgått behandling med antracykliner, strålbehandling mot bröstbenet eller benmärgstransplantation.Zavedos kan ge skador på spermierna, män som behandlas med Zavedos ska använda effektiv preventivmetod. Fråga din läkare om råd innan behandlingen startar eftersom behandlingen kan leda till infertilitet hos män.Kapslarna får ej öppnas p.g.a. risk för att komma i kontakt med pulvret i kapseln. Det är därför viktigt att du förvarar kapseln i sin glasburk för att minimera risken att kapseln går sönder. Om en kapsel skulle gå sönder och innehållet komma ut på hud, ögon eller i munnen, så ska man genast skölja med vatten. Därefter ska läkare kontaktas.

Eftersom den aktiva substansen är röd och utsöndras i urinen kan urinen bli rödfärgad i 1-2 dagar efter behandlingen.

Graviditet
Risk för fosterskadande effekter. Använd därför inte Zavedos under graviditet annat än på bestämd ordination från läkare.

Rådgör med din läkare om du skulle bli gravid under pågående behandling.

Amning
Det är inte känt om Zavedos går över i modersmjölk, men risk för påverkan på barnet kan inte uteslutas. Amning ska avbrytas under behandling med Zavedos. Rådgör med din läkare.

Körförmåga och användning av maskiner:
Ingen känd påverkan.

Vad ska du undvika när du använder detta läkemedel?
Andra läkemedel kan påverka eller påverkas av Zavedos, om de används samtidigt. Tala om för din läkare eller farmaceut om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana och naturläkemedel.


3. HUR DU ANVÄNDER ZAVEDOS


Dosen bestäms av läkare som avpassar den individuellt för Dig. Det är mycket viktigt att behandlingen fullföljs enligt anvisningen på apoteksetiketten.

Behandlingen sker i omgångar med medicinering under 3 dagar följt av ett uppehåll, så att produktionen av blodkroppar kan återhämta sig. Vanligtvis behövs flera behandlingsomgångar innan man kan utvärdera effekten.

Kontrollera först att kapslarna är hela. Kapslarna skall sväljas hela med minst ½ glas vatten.. Kapslarna får ej delas, bitas, sugas eller tuggas sönder.

Vad händer om du tagit för stor dos?
Om Du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112).

4. Vilka biverkningar kan läkemedlet ge?
Behandling med Zavedos medför ofta biverkningar och många av dessa är allvarliga. Därför måste alltid läkare kontaktas om biverkningar uppträder.Vanliga: Illamående, kräkningar, inflammation i munslemhinnan och matstrupen, diarré, feber, frossbrytningar, infektioner, påverkan på benmärgen med nedsatt bildning av olika typer av blodkroppar, påverkan på hjärtmuskulaturen med EKG-förändringar, håravfall, hudutslag, påverkan på leverfunktionen.Sällsynta: Svår inflammation i tarmen (enterokolit).Dessutom har följande biverkningar rapporterats: blödningar, blodbrist, inflammation eller propp i blodkärl, hjärtsvikt, hjärtsäcksinflammation, blodvallningar, anorexi, uttorkning, ökad pigmentering av munslemhinnan, buksmärta eller en brännande känsla, ytliga sår i magsäcken, blödningar från mag-tarmkanalen, utslag/klåda, hudförändringar, ökad pigmentering av nagelbädden och nagelavlossning, överkänslighet för strålning, nässelutslag, hudrodnad, allergisk reaktion, infektion, blodförgiftning, leukemi, chock, ökad halt urinsyra i blodet.

Urinen kan vara rödfärgad under 1-2 dagar efter intag av Zavedos.

Om biverkningar uppstår, skall läkare kontaktas.

5. Förvaring och hållbarhet
Användes före utgångsdatum som finns på förpackningen.Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.Zavedos kapslar är förpackade i bruna glasburkar med barnsäkert skruvlock.Inga särskilda förvaringsanvisningar.Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar