Leta i den här bloggen

Zavedos Pulver till injektionsvätska, lösning

Användarinformation
Cytostatikum

Deklaration

1 injektionsflaska innehåller: Idarubicinhydroklorid 5 mg resp. 10 mg, laktos,vattenfri 50 mg resp. 100 mg.

LÄS NOGA IGENOM NEDANSTÅENDE INSTRUKTIONER FÖRE ADMINISTRERING AV ZAVEDOS

Förberedelser och försiktighetsåtgärder

•Zavedos bör hanteras endast av personer som fått träning i hantering av cytostatika.

•Hantera inte Zavedos om du är gravid.

•Zavedos bör om möjligt beredas i LAF-bänk (vertikalt flöde).

•Skydda borden med plastat , absorberande papper för engångsbruk.

•Använd skyddshandskar och skyddsrock. Finns ej LAF-bänk tillgängligt, komplettera skyddsutrustningen med mun-nässkydd och skyddsglasögon eller ansiktsvisir.

•Färdigberedd lösning kan förvaras 12 timmar i rumstemperatur eller 24 timmar i kylskåp .

•Förse varje injektionsspruta med etikett där preparatnamn och mängd anges.

•Om luft och överskottslösning behöver tryckas ut ur sprutan före injektionen kan detta lämpligen göras mot en steril kompress.

•Rester av idarubicinhydroklorid kan inaktiveras med 1 %-ig natriumhypokloritlösning eller fosfatbuffert ( pH > 8 ) till avfärgning av lösningen. Hantera allt städmaterial som har varit i kontakt med injektionsvätska som riskavfall (se Destruktion).

•Om injektionsvätskan kommer i kontakt med huden , skölj med rikliga mängder vatten och kontakta därefter läkare.

•Om injektionsvätskan kommer i kontakt med ögonen, skölj genast med rikliga mängder vatten eller steril koksaltlösning och kontakta därefter ögonläkare.

Beredning och blandbarhet

Zavedos löses i sterilt vatten; 5 mg i 5 ml, 10 mg i 10 ml. Den färdiga lösningen har koncentrationen 1 mg/ml. Får ej blandas med heparin eftersom detta medför utfällning, ej heller med alkaliska lösningar vilket medför snabb nedbrytning av idarubicin.

Administrering

Zavedos bör ges som intravenös injektion, helst i central venkateter, under 5-10 minuter under pågående infusion av natriumklorid infusionsvätska 9 mg/ml.

Extravasal injektion

Vid extravasering skall injektionen omedelbart avbrytas. Besvären kan lindras genom nedkylning av området under 24 timmar. Följ patienten noga efteråt.

Förvaring och hållbarhet

Färdigberedd lösning kan förvaras 12 timmar i rumstemperatur eller 24 timmar i kylskåp.

Destruktion

•Hantera redskap som varit i kontakt med injektionsvätska (skyddshandskar, ampuller och dylikt) som riskavfall: samla dem i ett för ändamålet avsett sopkärl för riskavfall och förstör genom bränning i hög temperatur.

•Riskavfall omfattar ej glasvaror och dylikt som innehållit utspädda cytostatikalösningar i minst 500 ml volymer.

Information lämnas
i Sverige av

Pfizer AB

191 90 Sollentuna

Tel. 08 - 550 520 00i Finland av

Pharmacia Oy

Råtorpsvägen 41 C

01640 Vanda

Tel. (09) 852 071 Fax (09) 852 1146

Innehavare av försäljningstillstånd
Sverige

Pfizer AB

191 90 Sollentuna

Tel. 08 - 550 520 00Finland

Pharmacia Oy

Råtorpsvägen 41 C

01640 Vanda

Tel. (09) 852 071 Fax (09) 852 1146

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar