Leta i den här bloggen

Zeffix Filmdragerad tablett 100 mg

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.
Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem även om de uppvisar symtom som liknar dina.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD ZEFFIX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU TAR ZEFFIX
3. HUR DU TAR ZEFFIX
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR ZEFFIX SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


1. VAD ZEFFIX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Zeffix tillhör en grupp läkemedel som kallas antivirala läkemedel. Det används vid behandling av infektioner orsakade av hepatit B-virus. Hepatit B är ett virus som infekterar levern och ger upphov till skador i levern. Zeffix kan användas av personer vars lever är skadad men fortfarande fungerar (kompenserad leversjukdom) och av dem vars lever är skadad och inte fungerar normalt (dekompenserad leversjukdom).Zeffix används för att behandla kronisk hepatit B-infektion hos patienter som är 18 år eller äldre.Behandling med Zeffix kan minska mängden hepatit B-virus i kroppen. Därmed kan skadorna i levern minskas och leverfunktionen förbättras.


2. INNAN DU TAR ZEFFIX
Använd inte Zeffix:
•Om du är allergisk (överkänslig) mot lamivudin eller mot något av övriga innehållsämnen i Zeffix.Om du är osäker, rådfråga din läkare.

Var särskilt försiktig med Zeffix:
Zeffix minskar mängden hepatit B-virus i kroppen och håller leversjukdomen under kontroll. Därmed minskas framtida hälsoproblem relaterade till din leversjukdom. För att behandlingen ska bli effektiv måste du ta Zeffix varje dag. Patienter svarar olika på behandlingen varför man i förväg inte kan säga hur länge du kommer att behöva ta medicinen.Din läkare kommer att kontrollera hur du svarar på behandlingen genom att ta regelbundna blodprover. Resultaten av dessa prover kommer att hjälpa din läkare att avgöra när behandlingen med Zeffix kan avslutas.Innan behandlingen med Zeffix inleds bör du ha diskuterat eventuella övriga medicinska besvär med din läkare. Om du har någon njursjukdom kanske dosen av Zeffix behöver minskas, eftersom det är njurarna som huvudsakligen svarar för utsöndringen av läkemedlet från kroppen. Zeffix finns också som en oral lösning. Det betyder att din läkare kan ordinera en lägre dos om det behövs.Avbryt inte medicineringen med Zeffix utan att först ha rådfrågat din läkare, eftersom det finns en liten risk att din hepatit då förvärras. När du har slutat ta Zeffix kommer din läkare att regelbundet kontrollera dig åtminstone under de följande fyra månaderna för att upptäcka eventuella problem. Denna kontroll innebär att blodprov kommer att tas för att upptäcka eventuellt onormala levervärden som kan vara tecken på leverskada.Det verksamma ämnet i Zeffix är lamivudin. Om du redan tar detta läkemedel för en hivinfektion kommer din läkare att fortsätta behandla dig med den högre dosen, vanligtvis 150 mg två gånger dagligen, eftersom den lägre dosen på 100 mg lamivudin dagligen är otillräcklig för att behandla en hivinfektion.Då din medicin hjälper till att kontrollera din hepatit B-infektion och det inte är klarlagt om behandlingen botar infektionen, finns det fortfarande risk att du genom sexuell kontakt eller genom blodöverföring kan sprida viruset till andra. Du ska därför vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förhindra smittspridning. Det finns ett effektivt vaccin tillgängligt som skyddar dem som löper risk att bli infekterade med hepatit B-virus.Den grupp av läkemedel som Zeffix tillhör (NRTI) kan orsaka ett tillstånd som kallas laktacidos (ansamling av mjölksyra i kroppen), i kombination med förstorad lever. Laktacidos, om det inträffar, utvecklas vanligen efter några få månaders behandling. Djupa och snabba andetag, dåsighet och allmänna symtom som illamående, kräkningar och magsmärta kan tyda på utveckling av laktacidos. Denna sällsynta men allvarliga biverkan inträffar oftare hos kvinnor, framförallt vid kraftig övervikt. Eftersom du har en leversjukdom kan du också ha en ökad risk för denna biverkning. Under behandling med Zeffix kommer din läkare att noga följa om några tecken på att du utvecklar laktacidos uppträder.

Användning av andra läkemedel:
Vissa läkemedel kan påverka effekten av Zeffix. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.Zeffix bör inte tas tillsammans med:

•zalcitabin eller lamivudin (används för att behandla HIV-infektion)

•emtricitabin (amvänds för att behandla HIV- eller hepatit B-infektion).

Intag av Zeffix med mat och dryck:
Zeffix kan tas med mat eller på fastande mage.

Graviditet och amning
Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Om du är gravid, planerar att bli gravid eller om du ammar är det viktigt att du informerar din läkare om detta. Din läkare kommer att avgöra om du ska fortsätta att ta Zeffix under graviditeten. Avbryt inte behandlingen utan att först ha rådgjort med din läkare.Innehållsämnena i Zeffix kan passera över i bröstmjölk. Om du ammar måste du rådgöra med din läkare innan du tar Zeffix.

Körförmåga och användning av maskiner
Inga studier avseende förmågan att att köra bil eller använda maskiner har utförts med Zeffix.


3. HUR DU TAR ZEFFIX


Följ alltid din läkares ordination. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker på hur du ska ta medicinen.Rekommenderad dos av Zeffix är en tablett (100 mg lamivudin) en gång dagligen. Tabletten ska sväljas hel med vatten. Den kan tas med mat eller på fastande mage.Din läkare kommer att ange hur länge du behöver ta medicinen.Din läkare kan behöva minska dosen av Zeffix om du har någon njursjukdom. Det finns en oral lösning av Zeffix som kan behöva användas i stället för tabletter så att dosen kan reduceras på ett korrekt sätt.

Om du tar mera Zeffix än vad du borde:
Om du av misstag fått i dig för stor dos är risken liten att du kommer att få några allvarliga problem. Du bör ändå kontakta läkare, apotekspersonal eller akutmottagningen på närmaste sjukhus för ytterligare råd.

Om du har glömt att ta Zeffix
Om du har glömt att ta en tablett, tag dosen så snart som möjligt. Fortsätt sedan att ta medicinen enligt föreskrift. Ta inte dubbel dos för att kompensera för de enskilda doser du glömt.

Om du slutar att ta Zeffix
Du ska inte sluta ta Zeffix utan att rådfråga läkare först (se avsnitt 2).Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Zeffix orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Biverkningar som rapporterades i kliniska studier med Zeffix var trötthet, luftvägsinfektioner, halsbesvär, huvudvärk, värk och obehag från magen, illamående, kräkningar och diarré, stegring av leverenzymer och enzymer producerade i musklerna (se nedan).Vissa personer kan vara allergiska mot läkemedel. Om du får något av nedanstående symtom kort tid efter att ha tagit Zeffix, AVBRYT medicineringen och kontakta läkare omedelbart:

•Plötslig andningssvårighet (väsande eller pipande andning) och smärta eller tryckkänsla i bröstet

•Svullnad i ögonlock, ansikte eller läppar

•Hudutslag eller nässelutslag på kroppen.Biverkningar som tros kunna bero på Zeffix är uppräknade nedan:Mycket vanliga biverkningar

Dessa kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare•Ökning av enzymer som kallas transaminaser och produceras i levern.Vanliga biverkningar

Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare•Ökning av ett enzym som kallas kreatininfosfokinas och produceras i musklerna

•Kramper och muskelsmärta.Övriga biverkningar

Övriga biverkningar har förekommit hos ett mycket litet antal användare men den exakta frekvensen är okänd.

•Minskning av antalet blodplättar, blodkroppar som är viktiga för blodets förmåga att levra sig. Om du har ett lågt antal blodplättar kan du märka att du lättare får blåmärken.

•Nedbrytning av muskelvävnad

•Tydlig försämring av leversjukdom efter att behandling med Zeffix upphört eller under behandling om resistens utvecklas. Detta kan ha en dödlig utgång för vissa patienter.Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR ZEFFIX SKA FÖRVARAS


Förvaras utom syn och räckhåll för barn.Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret.

Förvaras vid högst 30°C.Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


InnehållsdeklarationDen aktiva substansen är lamivudin. Varje filmdragerad tablett innehåller 100 mg lamivudin.Övriga innehållsämnen är: mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, magnesiumstearat, hypromellose, titandioxid, makrogol 400, polysorbat 80, syntetisk gul och röd järnoxid.Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekarZeffix filmdragerade tabletter tillhandahålls i garantiförslutna blisterförpackningar med 28 eller 84 tabletter. Tabletterna är brungula, kapselformade, bikonvexa och märkta ”GX CG5” på ena sidan.Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
Tillverkare
Innehavare av godkännande för försäljning


Glaxo Wellcome Operations

Priory Street

Ware

Herts SG12 0DJ

StorbritannienellerGlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

ul. Grunwaldzka 189

60-322 Poznan
Polen
Glaxo Group Ltd

Greenford Road

Greenford

Middlesex UB6 0NN

StorbritannienFör ytterligare upplysningar om detta läkemedel kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.


België/Belgique/Belgien

GlaxoSmithKline s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 (0)2 656 21 11

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline s.a./n.v.

Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0)2 656 21 11


България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Teл.: + 359 2 953 10 34
Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36 1 225 5300

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o.

Tel: + 420 222 001 111

gsk.czmail@gsk.com

Malta

GlaxoSmithKline Malta

Tel: + 356 21 238131

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Tlf: + 45 36 35 91 00

dk-info@gsk.com
Nederland

GlaxoSmithKline BV

Tel: + 31 (0)30 6938100

nlinfo@gsk.com

Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

produkt.info@gsk.com
Norge

GlaxoSmithKline AS

Tlf: + 47 22 70 20 00

firmapost@gsk.no

Eesti

GlaxoSmithKline Export Ltd. Eesti filiaal

Tel: + 372 6676 900

estonia@gsk.com
Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Tel: + 43 (0)1 97075 0

at.info@gsk.com

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

Τηλ: + 30 210 68 82 100
Polska

GSK Commercial Sp. z.o.o.

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

España

GlaxoSmithKline, S.A.

Tel: + 34 902 202 700

es-ci@gsk.com
Portugal

Glaxo Wellcome Farmacêutica, Lda

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

France

Laboratoire GlaxoSmithKline

Tél: + 33 (0)1 39 17 84 44

diam@gsk.com
România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 4021 3028 208

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

gqq41253@glaxowellcome.co.uk


Ísland

GlaxoSmithKline ehf.

Sími: + 354 530 3700

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

recepcia.sk@gsk.com


Italia

GlaxoSmithKline S.p.A.

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

finland.tuoteinfo@gsk.com


Κύπρος

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

Τηλ: + 357 22 39 70 00

Sverige

GlaxoSmithKline AB

Tel: + 46 (0) 8 638 93 00

info.produkt@gsk.com


Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Tel: + 371 67312687

lv-epasts@gsk.com

United Kingdom

GlaxoSmithKline UK

Tel: + 44 (0)800 221441

customercontactuk@gsk.com


Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tel: + 370 5 264 90 00

info.lt@gsk.comDenna bipacksedel godkändes senast den 2010–11-26. Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar