Leta i den här bloggen

Zestoretic Tablett 10 mg/12,5 mg

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

•Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

•Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.


•Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

•Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.I denna bipacksedel finner du information om:

1.Vad Zestoretic är och vad det används för

2.Innan du tar Zestoretic

3.Hur du tar Zestoretic

4.Eventuella biverkningar

5.Hur Zestoretic ska förvaras

6.Övriga upplysningar

1. VAD ZESTORETIC ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
Zestoretic innehåller två aktiva substanser som sänker blodtrycket på olika sätt. Lisinopril, som är en så kallad ACE-hämmare, hämmar bildandet av vissa blodtryckshöjande ämnen. Hydroklortiazid ökar urinutsöndringen. De två substanserna samverkar så att blodtrycket sänks mer än om de används var för sig.Zestoretic används för att behandla högt blodtryck.

2. INNAN DU TAR ZESTORETIC


Ta inte Zestoretic

•om du är allergisk (överkänslig) mot aktiva substanser eller något av innehållsämnen i Zestoretic, eller mot urindrivande läkemedel (sulfonamider).

•om du har kraftigt nedsatt njurfunktion eller leverfunktion.

•om du har gikt.

•om du vid tidigare behandling med ACE-hämmare har fått en allergisk reaktion med svullnad av händer, fötter, anklar eller ansikte, läppar och/eller svalg med svårigheter att svälja eller andas, eller om du eller någon i din släkt har haft en liknande reaktion av annan orsak.

•om du är gravid. Gravida kvinnor ska inte använda Zestoretic under de 6 sista månaderna av graviditeten, se Graviditet och amning.

Var särskilt försiktig med Zestoretic
Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. Zestoretic rekommenderas inte under graviditet och kan orsaka fosterskador under de 6 sista månaderna av graviditeten, se Graviditet och amning.Tala med din läkare innan du börjar ta Zestoretic om du har någon av följande sjukdomar:

•förträngningar på aorta (aortastenos), njurartär (njurartärstenos) eller hjärtklaff (mitralisklaffstenos).


•förtjockad hjärtmuskel (hypertrof kardiomyopati).

•diabetes.

•leversjukdom.


•SLE, en bindvävssjukdom (systemisk lupus erytematosus).

Diskutera också med din läkare om du vet att du har eller har haft:

•kraftiga diarréer eller kräkningar.

•nedsatt njurfunktion eller om du dialysbehandlas.

•en strängt saltfattig kost eller om du tar kaliumtillskott.

•behandling med andra vätskedrivande läkemedel.

Tala om för din läkare om du genomgår eller ska genomgå hyposensibiliserings-behandling mot allergi (förebyggande behandling mot t ex geting- eller bigift).Före narkos eller operation, ska du meddela sjukvårdspersonalen att du tar Zestoretic (gäller också narkos hos tandläkaren), eftersom det kan finnas risk för kraftigt blodtrycksfall.Kontakta även din läkare om du upplever yrsel/svimning, trötthet eller kraftlöshet (symtom på lågt blodtryck), när du behandlas med Zestoretic.

Intag av andra läkemedel
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Zestoretic, till exempel:

•vattendrivande läkemedel (furosemid, spironolakton eller amilorid).

•smärtstillande, febernedsättande och inflammationsdämpande läkemedel, till exempel acetylsalicylsyra och ibuprofen.

•kaliumtabletter eller saltersättningsmedel som innehåller kalium.

•läkemedel mot vissa psykiska sjukdomar, till exempel litium.

•läkemedel som stimulerar centrala nervsystemet (sympatomimetika), till exempel efedrin, som kan finnas i slemhinneavsvällande läkemedel mot hosta och förkylning.

•läkemedel innehållande digitalis (hjärtmedicin).

•läkemedel som innehåller sotalol (mot hjärtarytmier).

•läkemedel som innehåller kolestyramin eller kolestipol (mot höga blodfetter).

•injektioner med guld (natriumaurotiomalat) som används mot reumatism.

Graviditet och amning
Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. Vanligtvis föreslår din läkare att du ska byta till ett annat läkemedel istället för Zestoretic om du är gravid eftersom Zestoretic inte bör användas i början av graviditeten och kan orsaka fosterskador under de 6 sista månaderna av graviditeten.Zestoretic bör före graviditet bytas ut mot annat lämpligt läkemedel.

Gravida kvinnor ska inte använda Zestoretic under de 6 sista månaderna av graviditeten.

Din läkare bör vanligen råda dig att sluta ta Zestoretic så fort du vet att du är gravid.

Om du blir gravid under behandling med Zestoretic kontakta läkare.Man vet inte om lisinopril passerar över i modersmjölk.

Hydroklortiazid passerar över i modersmjölk och risk finns att barnet påverkas. Zestoretic ska inte användas vid amning.

Körförmåga och användning av maskiner
Vissa patienter kan drabbas av yrsel eller trötthet i samband med behandling av Zestoretic.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du kan framföra motorfordon eller utföra riskfyllda arbeten. En av faktorerna som kan påverka denna förmåga är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns under andra rubriker i bipacksedeln. Läs därför all information i denna bipacksedel.Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

3. HUR DU TAR ZESTORETIC
Ta alltid Zestoretic enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Din läkare bestämmer dosen så att den passar för dig. Den vanliga dosen är 1 tablett per dag. Tabletten bör tas med minst ½ glas vatten. Försök ta tabletten vid samma tidpunkt varje dag.


Den första dosen Zestoretic kan ge ett större blodtrycksfall än vad behandlingen ger i fortsättningen. Du kan uppleva detta som yrsel eller känna dig svimfärdig och det kan hjälpa att lägga sig ner.

Sluta inte att ta tabletterna utan att först rådgöra med din läkare, även om du mår bra.

Om du har tagit för stor mängd av Zestoretic
Om du fått i dig för stor dos läkemedel eller om till exempel ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Överdosering kan orsaka alltför lågt blodtryck.

Om du har glömt att ta Zestoretic
Om du glömmer en dos en dag, ta inte en extra dos, utan vänta och ta tabletten vid den vanliga tidpunkten nästa dag.Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Zestoretic orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.Följande biverkningar har observerats för Zestoretic:Vanliga (fler än 1 person av 100 drabbas): Huvudvärk, yrsel eller känsla av svimfärdighet (framför allt när man reser sig upp hastigt), hosta, trötthet, kraftlöshet, illamående, kräkningar, diarré, domning eller stickningar i fingrar eller tår, hudutslag, muskelkramper, impotens, sänkta värden av hemoglobin, förhöjning av leverenzymer och nedsatt njurfunktion.Mindre vanliga (färre än 1 person av 100 drabbas): Gikt, hjärtklappning, muntorrhet, bröstsmärta och påverkan på röda blodkroppar. Muntorrhet kan öka risken för hål i tänderna. Därför är noggrann och regelbunden tandborstning viktig.Sällsynta (färre än 1 person av 1000 drabbas): Överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall, svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg, ibland med andnöd eller sväljsvårigheter.

Förhöjd halt av urinsyra i blodet (kan orsaka gikt), blodbrist, inflammation i bukspottkörtel, muskelsvaghet, förhöjd blodsockerhalt, förhöjning av bilirubin i blodet och elektrolytrubbningar i blodet. I sällsynta fall har ett eller flera av följande symtom rapporterats tillsammans: Feber, inflammation i blodkärl (vaskulit), muskel- eller ledsmärta, ledinflammation, stegring av sänkan, påverkan på blodbildningen, hudutslag och ljusöverkänslig hud.Mycket sällsynta (färre än 1 person av 10000 drabbas): Blodbildsförändringar som till exempel agranulocytos, vätskeansamling i tarmens slemhinna (intestinalt angioödem), leverpåverkan såsom inflammation i levern och gulsot (gul hud och/eller ögon).Följande biverkningar har dessutom rapporterats för de individuella aktiva substanserna och kan därför vara potentiella biverkningar: Hjärtinfarkt, magbesvär, ändrad sinnesstämning, förvirring, smakförändringar, sömnstörning, kramp i luftrören, snuva, bihåleinflammation, håravfall, nässelutslag, riklig svettning, klåda, psoriasis, svåra hudbesvär, nedsatt njurfunktion, akut njursvikt, spottkörtelinflammation, anorexia, magirritation, förstoppning, gulseende (xantopsi), kärlinflammation, andnöd, förhöjd sockerhalt i urin, rastlöshet, övergående synstörningar, njurinflammation.Tala om för din läkare om du tror att du har någon av dessa biverkningar eller andra problem med Zestoretic.Sluta ta Zestoretic och uppsök läkarvård genast om följande sällsynta biverkningar inträffar:

•du får en infektion med symtom som feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär. Blodprov ska tas för att utesluta brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du informerar sjukvårdspersonalen om din medicinering.

•du får svårt att andas, med eller utan svullnad i ansiktet, läpparna, tungan och/eller svalget.

•du svullnar upp i ansiktet, läpparna, tungan och/eller svalget vilket kan försvåra sväljning.

•du får kraftig klåda i huden (med upphöjda prickar).

•du får svullnad i händerna, fötterna och/eller anklarna tillsammans med klåda i detta hudområde.

Ibland kan svullnad av händer, fötter eller anklar vara ett symtom på hjärtproblem och inte en biverkan av din medicin. Det är därför viktigt att du kontaktar läkare om detta.

5. HUR ZESTORETIC SKA FÖRVARAS
Förvaras utom syn-och räckhåll för barn.Används före det utgångsdatum som anges på kartongen efter: Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.Förvaras vid högst 30ºC.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Innehållsdeklaration

•De aktiva substanserna är lisinoprildihydrat motsvarande lisinopril 10 mg och hydroklortiazid 12,5 mg per tablett.

•Övriga innehållsämnen är mannitol, kalciumvätefosfatdihydrat, magnesiumstearat, majsstärkelse, gelatinbehandlad majsstärkelse, färgämnen (gul och röd järnoxid E 172).

Övriga innehållsämnen finns framförallt med för att tabletten ska gå att tillverka.

Läkemedlets utseende och förpackning
Blisterförpackning med 28 eller 98 tabletter

Innehavare av godkännande för försäljning
AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje, tel 08-553 26 000

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar