Leta i den här bloggen

Zestril Tablett 5 mg

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.
•Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

•Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

•Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

•Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD ZESTRIL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU TAR ZESTRIL
3. HUR DU TAR ZESTRIL
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR ZESTRIL SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPLYSNINGAR

Vad innehåller Zestril?
Den aktiva substansen är lisinopril (som dihydrat). Övriga innehållsämnen är mannitol, kalciumvätefosfat, magnesiumstearat, majsstärkelse, pregelatiniserad majsstärkelse. Dessutom innehåller de rosa och brunröda tabletterna, röd järnoxid (E 172).


Innehavare av godkännande för försäljning
Innehavare av godkännande för försäljning:

AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje, tel 08-553 26000Tillverkare
Tillverkare:

AstraZeneca UK Ltd

Silk Road Business Park

Macclesfield

Cheshire SK10 2NA

United Kingdom

(för Österrike, Belgien, Irland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Italien, Luxemburg, Holland, Norge, Portugal, Spanien, Sverige och Storbritannien)
Corden Pharma, GmbH

Otto-Hahn Strasse

68723 Plankstadt

Germany

(för Grekland, Italien, Norge, Sverige, Tyskland och Österrike)
NV AstraZeneca SA

Schaessestraat 15

B-9070 Destelbergen

Belgium

(för Belgien, Luxemburg, Nederländerna och Sverige)
Biofabri. S.L.

La Relva s/n

Porriño

36400 Pontevedra

Spain

(för Portugal, Spanien och Sverige)
AstraZeneca, Reims

Parc Industriel Pompelle

Chemin de Vrilly,

B.P. 1050, 51689 Reims Cedex 2

France

(för Österrike, Frankrike, Grekland, Italien och Sverige)
Brecon Pharmaceuticals Ltd

Wye Valley Business Park

Brecon Road

Hay-on-Wye, Hereford

Herefordshire, HR3 5PG

UK

(för Österrike, Belgien, Irland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Italien, Luxemburg, Holland, Norge, Portigal, Spanien, Sverige och Storbritannien)1. VAD ZESTRIL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
Läkemedlets utseende:
Zestril 2.5 mg tablett: rund, vit, odragerad, bikonvex med ” hjärta 2,5” på ena sidan, slät på den andra. Diameter 6 mm.

Zestril 5 mg tablett: rund, rosa, odragerad, bikonvex med ” hjärta 5” på ena sidan och brytskåra på den andra. Diameter 6 mm.

Tabletten kan delas i två lika stora delar.

Zestril 10 mg tablett: rund, rosa, odragerad, bikonvex med ” hjärta 10” på ena sidan, slät på den andra. Diameter 8 mm.

Zestril 20 mg tablett: rund, brunröd, odragerad, bikonvex med ” hjärta 20” på ena sidan, slät på den andra. Diameter 8 mm.

Zestril 30 mg tablett: rund, brunröd, odragerad, bikonvex med ” hjärta 30” på ena sidan, slät på den andra. Diameter 9 mm.
Zestril innehåller det verksamma ämnet lisinopril. Det tillhör en grupp av läkemedel som kallas ACE-hämmare.Zestril kan användas vid följande tillstånd:

•Behandling av högt blodtryck (hypertoni)

•Behandling av hjärtsvikt

•Om du nyss har haft en hjärtattack (hjärtinfarkt)

•Behandling vid begynnande njursjukdom i samband med vuxendiabetes och högt blodtryck.
Zestril verkar genom att vidga blodkärlen. Det hjälper till att sänka blodtrycket och underlättar för hjärtat att pumpa blod till alla delar av kroppen.


2. INNAN DU TAR ZESTRIL
Ta inte Zestril
•om du är allergisk (överkänslig) mot lisinopril eller något av övriga innehållsämnen i Zestril. (Se avsnitt 6, Övriga upplysningar)

•om du tidigare har fått en allergisk reaktion mot ACE-hämmare. Den allergiska reaktionen har gett svullnad av händer, fötter, anklar eller ansikte, läppar, tunga och/eller svalg, med svårigheter att svälja eller andas (angioödem)

•någon i din familj har haft en allvarlig allergisk reaktion (angioödem) mot ACE-hämmare eller du har haft allvarliga allergiska reaktion (angioödem) utan känd orsak.

•Gravida kvinnor ska inte använda Zestril under de 6 sista månaderna av graviditeten (även tidigare under graviditeten är det bra att undvika Zestril, se Graviditet och amning)

Ta inte Zestril om något av det ovanstående gäller för dig. Om du är osäker, kontakta läkare eller apotekspersonal.Om du får långvarig torrhosta när du börjat behandling med Zestril, kontakta din läkare.

Var särskilt försiktig med Zestril:
Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du börjar använda Zestril om du:

•har förträngning (stenos) på aorta (stora kroppspulsådern) eller förträngning (stenos) på hjärtklaff (mitralisklaff)

•har förträngning (stenos) på njurartär (blodkärl som leder till njurarna)

•har förtjockad hjärtmuskel (hypertrof kardiomyopati)


•har blodkärlssjukdom (kollagen kärlsjukdom)

•har lågt blodtryck. Det kan upplevas som yrsel eller svindel, framför allt när du står upp

•har nedsatt njurfunktion eller om du dialysbehandlas

•har leversjukdom

•har diabetes

•haft kraftiga diarréer eller kräkningar nyligen

•har ordinerats en saltfattig kost

•har höga kolesterolhalter som behandlas med så kallad LDL aferes

•tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. Zestril rekommenderas inte under graviditet och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det då kan orsaka fosterskador, se Graviditet och amning

•är mörkhyad, eftersom Zestril kan ha sämre effekt. Du kan också ha större risk för att få angioödem som biverkan (en allvarlig allergisk reaktion)Om du är osäker på om något som sagts ovan gäller dig, kontakta läkare eller apotekspersonal innan du tar Zestril.Behandling av allergier, till exempel mot insektsstick

Tala om för din läkare om du genomgår eller ska genomgå behandling för att minska allergi mot till exempel insektsstick, (hyposensibiliserings-behandling). Om du tar Zestril under den behandlingen kan du få en allvarlig allergisk reaktion.Operationer

Om du ska opereras (gäller även vid tandoperationer) tala om för din läkare eller tandläkare att du tar Zestril. Det kan finnas risk för kraftigt blodtrycksfall om du får viss typ av narkos eller bedövning samtidigt som du tar Zestril.Intag av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Zestril, till exempel:•andra läkemedel mot högt blodtryck (blodtryckssänkande läkemedel) till exempel beta-blockerare som atenolol eller propranolol.

•vattendrivande läkemedel (diuretika)

•läkemedel som hindrar bildande av blodproppar (antikoagulantia)

•läkemedel mot kärlkramp (nitrater)

•smärtstillande och febernedsättande läkemedel, såsom indometacin och ibuprofen

•acetylsalicylsyra om du tar mer än 3 gram per dag

•läkemedel mot depression och mot vissa psykiska sjukdomar, till exempel litium

•kaliumtabletter eller saltersättningsmedel som innehåller kalium

•Insulin och andra läkemedel mot diabetes som du tar genom munnen

•läkemedel mot astma

•läkemedel mot täppta bihålor och nästäppa samt förkylningsmedel (inklusive receptfria sådana)

•läkemedel som hämmar kroppens immunförsvar (immunosuppressiva läkemedel)

•läkemedel mot gikt (allopurinol)

•läkemedel mot störningar i hjärtats rytm (till exempel prokainamid)


•injektioner med guld (natriumaurotiomalat) som används mot reumatism

Graviditet och amning


Graviditet

Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. Vanligtvis föreslår din läkare att du ska sluta ta Zestril före graviditet eller så snart du vet att du är gravid och i stället rekommendera ett annat läkemedel till dig. Zestril bör inte användas i början av graviditeten och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det då kan orsaka fosterskador.Amning

Berätta för din läkare om du ammar eller tänker börja att amma. Zestril rekommenderas inte vid amning och din läkare kan välja en annan behandling till dig om du vill amma ditt barn, särskilt om ditt barn är nyfött eller föddes för tidigt.

Körförmåga och användning av maskiner:


•Vissa patienter kan känna yrsel eller trötthet när de tar Zestril. Detta kan påverka förmågan att köra bil och använda maskiner

•Du bör vara observant på hur du själv reagerar innan du kör bil och använder maskinerDu är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.
3. HUR DU TAR ZESTRIL


Ta alltid Zestril enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

När du har påbörjat behandling med Zestril kan din läkare behöva ta blodprover. Med ledning av resultaten kan din läkare behöva justera dosen så den passar för dig.Hur du tar din medicin•Tabletten bör tas med minst ett halvt glas vatten

•Försök ta tabletten vid samma tidpunkt varje dag. Det har ingen betydelse om Zestril tas med eller utan mat

•Ta tabletterna så länge som din läkare ordinerar, Zestril ska tas under lång tid. Det är viktigt att du tar Zestril varje dagFörsta dosen

•Den första dosen Zestril eller första dosen efter dosökning kan du få ett större blodtrycksfall än vad behandlingen ger i fortsättningen

•Du kan uppleva detta som yrsel eller känna dig svimfärdig och det kan hjälpa att ligga ner. Om du är orolig, tala med din läkare så snart som möjligtVanliga doser till vuxen

Den dos du behöver beror på ditt sjukdomstillstånd och om du tar andra läkemedel samtidigt. Din läkare bestämmer hur många tabletter du ska ta varje dag. Om du är osäker kontakta läkare eller apotekspersonal.Högt blodtryck:

•vanlig startdos är 10 mg en gång per dag

•vanlig dos vid fortsatt behandling är 20 mg en gång per dagHjärtsvikt:

•vanlig startdos är 2,5 mg en gång per dag

•vanlig dos vid fortsatt behandling är 5-35 mg en gång per dagEfter en hjärtinfarkt:

•vanlig startdos är 5 mg en gång per dag under de två första dagarna

•vanlig dos vid fortsatt behandling 10 mg en gång per dagBegynnande njursjukdom i samband med vuxendiabetes och högt blodtryck:

•vanlig dos är 10-20 mg en gång per dagOm du är äldre, har försämrad njurfunktion eller tar vattendrivande medicin kan din läkare skriva ut en lägre dos än den vanliga.Barn och ungdomar (mellan 6 och 16 år) med högt blodtryck

- Zestril rekommenderas inte till barn under 6 år eller till barn med allvarlig njursjukdom

- läkaren beräknar dosen som är rätt för ditt barn. Dosen beror på barnets vikt.

- vanlig startdos för barn som väger mellan 20 och 50 kg är 2,5 mg en gång per dag

- vanlig startdos för barn som väger mer än 50 kg är 5 mg en gång per dag

Om du har tagit för stor mängd av Zestril
Om du har tagit för mycket av medicinen, kan du bli matt eller yr på grund av lågt blodtryck. Du kan också få hjärtklappning. Kontakta din läkare, närmaste sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du glömt att ta Zestril:
•Om du glömt en dos, ta den så fort du kommer ihåg. Om det snart är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen

•Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos


Om du slutar att ta Zestril
Sluta inte ta tabletterna utan att först rådgöra med din läkare, även om du mår bra.Om du har ytterligare frågor om din medicin, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Zestril orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.Sluta ta Zestril och uppsök genast läkarvård om följande sällsynta biverkningar inträffar:•Allvarlig allergisk reaktion (mindre vanlig, förekommer hos 1 till 10 av 1000 användare) som kan innefatta snabbt uppträdande symtom såsom:

•Svullnad av ansikte, tunga eller svalg. Dessa kan ge sväljningssvårigheter

•Kraftig eller plötslig svullnad av händer, fötter och anklar

•Kraftig klåda och nässelutslag (upphöjda blåsor)

•Andningssvårigheter•Allvarlig hudinfektion med snabbt uppträdande oväntad klåda och sveda och avflagnande hud. (mycket sällsynta, förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare)•infektion med symtom som feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär. (mycket sällsynta, förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare)Andra biverkningar

Vanliga (förekommer hos flera än 1 av 100 användare)

•huvudvärk

•yrsel eller känsla av svimfärdighet, framförallt när man reser sig upp hastigt

•diarré

•torrhosta som inte går över

•kräkningar

•nedsatt njurfunktion (syns i resultat av blodprov)Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare)

•förändrat stämningsläge

•färgförändringar av fingrar eller tår (blekblå efterföljt av rodnad), domning eller stickningar i fingrar eller tår

•smakförändring

•trötthet

•yrsel

•sömnstörning

•blodpropp i hjärna, (stroke)

•hjärtklappning

•snuva

•illamående

•magsmärtor eller matsmältningsbesvär

•klåda, hudirritationer

•impotens

•svaghet

•kraftigt blodtrycksfall kan inträffa hos patienter med hjärtsjukdom, förträngning av stora kroppspulsådern, eller blodkärl som leder till njurar eller hjärtklaffar eller hos patienter med förtjockad hjärtmuskel. Om detta inträffar upplevs det som yrsel eller svindel, speciellt om man reser sig snabbt

•förändringar i blodprover som anger hur väl din lever och dina njurar fungerar.

•hjärtattackSällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

•förvirring

•nässelutslag

•muntorrhet

•håravfall

•hudbesvär (psoriasis)

•luktförändring

•utveckling av bröst hos män

•förändringar av blodbild. Din läkare kan ta blodprover ibland för att se om Zestril har någon inverkan på blodet. Sådana ändringar kan ge symtom som trötthet, blekhet, halsont, feber, led- och muskelsmärtor, svullna leder och körtlar, känslighet för solljus

•njursviktMycket sällsynt (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):

•bihåleinflammation

•väsande andning

•lågt blodsocker (hypoglykemi) med symtom som hungerkänslor, svaghet, svettning och hjärtklappning

•lunginflammation med hosta, andnöd och feber

•gulsot

•inflammation av levern med symtom som aptitlöshet gul hy och ögonvitor och mörkfärgad urin

•inflammation av bukspottskörteln med symtom som måttlig till svår smärta i magen.

•allvarliga hudbesvär, rodnad med blåsor och avflagad hud

•svettningar

•mindre mängd urin än vanligt eller ingen urin

•leversvikt

•bulnader

•tarminflammationEj känd frekvens (frekvens kan ej beräknas från tillgängliga data):

•symtom på depression

•svimning

•låga blodnivåer av natrium (symtomen kan vara trötthet, huvudvärk, illamående, kräkningar)Biverkningar hos barn verkar vara liknande dem som ses hos vuxna.Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR ZESTRIL SKA FÖRVARAS


•Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.•Används före utgångsdatum som anges på blisterkarta och kartong efter Utg dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.•Tabletter 2,5 mg: Förvaras vid högst 25°C.

•Tabletter 5 mg, 10 mg, 20 mg och 30 mg: Förvaras vid högst 30°C.

•Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön

6. ÖVRIGA UPLYSNINGAR
Zestril finns i styrkorna 2,5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg eller 30 mg lisinopril (som dihydrat).Detta läkemedel är godkänt i EEAs medlemsstater under följande namn:

Acemin (AT), Acerbon (DE), Zestril (BE, ES, IE, FR, IT, EL, LU, NO, NL, PT, SE, UK).Läkemedlets förpackningsstorlekarFörpackningar:

Zestril tabletter finns i blisterförpackning av aluminiumfolie med 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98, 100, 400 och 500 st.

Zestril tabletter finns också i burk av plast med 20, 30, 50, 100 och 400 st.Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar